Tas arī viss. Tezē 2016 ir aizgājusi, šķērsojot robežu pretējā virzienā.

Ka Ka Alas, mūsu pēdējā tikšanās reizē Tu jautāji par mūsu vienā vārdā izsakāmajām jūtām. Pateicīga. Tā tas bija tad, un tā tas ir palicis tagad. Tas ir kaut kas, kas rada smaidu mūsu sejās. Kaut kas, kas aizvien paliek prātā. It kā mēs nebūtu mājās. It kā mēs arvien būtu to cilvēku vidū, kas... nē, es neteikšu ''domā'', bet gan ''dara'' kā mēs. Jo nav cilvēku, kam būtu līdzīgs domāšanas veids. Bet ir cilvēki, kas jūt, piedzīvo kaut ko līdzīgā veidā...

Es esmu pateicīga visiem, ar ko es šajās dienās ceļoju, dzīvoju vai ko satiku. Pateicīga visiem tiem lieliskajiem cilvēkiem, ko Dievs ieveda manā dzīvē. Pateicīga par jūsu stāstiem, jūsu atvērtību... Par to stāvokli, kad tu izjūti mieru un komfortu simtiem kilometru tālu prom no mājām.

Pateicīga par dalīšanos visos tajos lieliskajos brīžos, ko mēs kopīgi piedzīvojām.

Pateicība Dieva gribai un jums visiem par to, ka pasaule aizvien eksistē.

Esmu pateicīga par iespēju ''pieskarties'' jūsu valstīm, kultūrām un par izpratni, ka mūsu spēks ir savstarpējā tolerancē un mierā. Miers, kura avotu mēs atrodam ticībā.

Tas ir tik svarīgi mums, ukraiņiem, šobrīd, šajā izaicinājumu pilnajā un smagajā mūsu vēstures periodā.

Es pateicos Dievam par jums visiem un par uzticēšanās un gaišuma atmosfēru.

Esmu pateicīga par galvenās Tezē vēsts ''praktisku'' realizāciju, kas, esmu par to stingri pārliecināta, ir arī visas cilvēces galvenā ''prakse'', lai izvairītos no konfliktiem un vardarbības. Vēsts, kas slēpjas brāļa Aloiza vārdos: ''Mūsu jauniešu tikšanās nes Eiropai kādu vēstījumu: mēs izvēlamies Eiropas brālību, kas ciena vietējo raksturu, kur katra cilvēka balsij ir nozīme. Un mēs esam apņēmušies veidot draudzības saites Eiropā un arī ārpus Eiropas valstu robežām.

Mums, kristiešiem, brālībai ir arī cits vārds – sadraudzība. Kristus vieno mūs kopīgā sadraudzībā ar visām mūsu kristiešu kultūru un tradīciju atšķirībām.''

Paldies, dārgās Liliane un Rita, Latvijas Pro Sanctitate Apustuliskās oblātes, ka dalījāties ar mums jūsu mājās un jūsu sirdīs. Paldies, Latvija, par viesmīlību, draudzību un saldumu. :) Tik daudz konfekšu es droši vien nebiju apēdusi visas savas dzīves laikā. :) Bet Tavs saldums nav konfektēs vien. :)

Paldies Tev, #Taizeriga2016, - allaž citāda un nemainīga vienlaicīgi. Citāda mūsos, nemainīga Dievā.

Pateicos Tev, Dievs, par šiem brīžiem.

Es sāku šo ierakstu ar vārdiem, ka Tezē 2016 ir aizgājusi, šķērsojot robežu pretējā virzienā. Nē. Es teiktu citādi - tā ticības un cerības gaišumā pārvietojās kopā ar mums uz mūsu katra valsti, uz mūsu mājām un sirdīm.

Saglabāsim un dalīsimies šajā gaismā.

Ilona Bekiša no Ukrainas

Taize Rīgā

That's all. Taize 2016 left from the other side of the border. Ka Ka Alas in our last meeting you asked about "one word feelings " about. Thankful. It was than and it remains the same now.
It's something that gives smile on our faces. Something, that still keeps mind. Like we're not at home. Like we're still among people, who... no, I won't say think, like we do. Because, there are no people with similar way of thinking. But there are people with similar ways of feeling, experiencing something...

I'm thankful to all - I travel, live and met with during these days. Thankful to all that great people, who God brought into my life. Thankful for your stories, for your openness...For state, when you feel calm and comfortable being hundreds miles away from home.
Thankful for sharing together all that great moments that we experienced.

Thanks to God's will and all of you, this world still exist.

I'm thankful for being able to "touch" to your countries, your cultures, and for understanding that our strength is in tolerance and peace between each other. Peace, source of what we can find in faith.

It's so important for us, Ukrainians, now, in this challenging and hard period of our history.

I'm thankful to God for all of you and for atmosphere of trust and brightness.

I'm thankful for "practical" realizing of main message of Taize, and, as I strongly believe, main "practice " for humanity to avoid conflicts and violence . Message, that hides in brother's Alois words "Our meeting bears a message for Europe: we opt for a European fraternity that is respectful of local particularities, where the voice of every people counts. And we are committed to building bonds of friendship in Europe and beyond the borders of our European countries.

For us Christians, fraternity has also another name, that of communion. Yes, Christ unites us in one communion, with all our diversities of Christian cultures and traditions".

Thank you dearest Lilian and Rita, A.o. Latvia Pro Sanctitate for sharing with us your home and your hearts.Thank you Latvia for hospitality, friendship and sweetness:). So many candies, probably, I've never eaten in whole my life!:) But your sweetness is not only in candies:).
Thank you #Taizeriga2016 -you are as always different and the same simultaneously. Different in us, same in God.
Thank you God for these moments.

I've started this post with words that Taize 2016 left from the other part of the border. No. I would say in other way-it moved with us, in brightness of hope and faith to each of our countries, to our homes and hearts. 
Lets keep and share this light.

Ilona Bekish from Ukraine

Tuvākie notikumi