Vadlīnija: Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.

Ievads: Šodien mēs svinam sv. apustuļu Sīmaņa un Jūdas svētkus. Svētais Sīmanis ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem, galilejietis. Viņš ir sludinājis Kristus mācību Ziemeļāfrikā un Persijā, kur arī mira mocekļa nāvē. Svētais Jūda tiek saukts arī par Tadeju. Viņš ir nesis Kristus vēsti vispirms uz jūdu apgabaliem, tad uz Sīriju un Mezopotāmiju. Armēņi svēto Jūdu godina kā savu apustuli un liecina, ka tieši Armēnijā viņam tika nocirsta galva. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties par Baznīcu, lai Tā turpinātu augtu un vēstu jaunas tautas ticībai.

Vadlīnija: Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. Viņi izteiks Tavas valstības godību un runās par Tavu varu, lai cilvēku bērniem top zināmi Tavi varenie darbi un Tavas valstības brīnišķais spožums un godība.

Ievads: Šodien mēs svinam sv. Lūkasa svētkus. Svētais Lūkass ir trešā Jēzus Kristus Evaņģēlija un Apustuļu darbu grāmatas autors. Lūkass ir dzimis Antiohijā, pēc tautības viņš ir grieķis. Pieņēmis kristības, Lūkass kļūst par apustuļa Pāvila uzticīgu mācekli un pavadoni viņa tālajos misiju ceļojumos. Lūkass ir miris mocekļa nāvē Ahajā sava mūža 84. gadā. Šīsdienas liturģija mūs aicina iet svēto ceļu un mīlēt ne tikai Dievu, bet arī visnabadzīgākos.

2013. gada 27. oktobris - Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj. (Ps 34, 19-20)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt godīgiem, ar skaidru sirdi, un kalpot Dievam, aicināt cilvēkus uz atgriešanām, neskatoties uz grūtībām.

2013. gada 13. oktobris - Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus! (Ps 98, 2-3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt pilnīgi uzticīgiem un pazemīgiem Dieva gribai, un izturīgiem ticībā jebkuros pārbaudījumos.

2013. gada 20. oktobris - Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no Kunga, kas radījis debesis un zemi. (Ps 121. 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt neatlaidīgiem savās lūgšanās, turpināt savu kristieša kalpojumu un attīstību.

2013. gada 6. oktobris - Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! Jo Tas Kungs ir liels Dievs (Ps 95, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina pārdomāt par savu ticību un dāvanām, ko deva mums Dievs. Mēs esam aicināti atdzīvināt tos un izmantot savā kalpojumā ar cilvēkiem, nevis paslēpt un turēt tikai sev.