2013.gada 28.jūlijs - Parastā liturģiskā laika 17.svētdiena, Psaltērija XVII nedēļa

Vadlīnija: Kad man jāstaigā zem ciešanu spaida, Tu uzturi manu dzīvību; Tu izstiep Savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un Tava labā roka man palīdz un palīdzēs. (Ps 138, 7)

Ievads: Šīs dienas liturģija mūs aicina ne tikai izmantot pārejošus labumus, bet arī vērsties pēc mūžīgiem labumiem

2013.gada 14. jūlijs - Parastā liturģiskā laika 15. svētdiena, Psaltērija XV nedēļa

Vadlīnija: Ak, Dievs, uzklausi mani Savā lielajā žēlastībā, Savā uzticīgajā palīdzībā! Izvelc mani no dūņām, lai es nenogrimstu, izglāb mani no nīdētājiem un no ūdens dziļumiem, lai ūdens viļņi mani neapklāj, lai mani neaprij ūdens virpuļi un lai atvari pār mani neaizdara savu muti.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina meklēt Kunga patiesības gaismu, lūgties par pazudušiem, lai tie atgrieztos uz taisnīgo ceļu.

Vadlīnija: Tas Kungs lielas lietas viņu vidū ir darījis! (Ps 126, 2)

Ievads: Šodien mēs svinam sv.Jēkaba, apustuļa, svētkus. Svētais Jēkabs, svētā Jāņa Evaņģēlista brālis, Zebedeja un Salomes dēls un Kunga Kristus radinieks, tika saukts par Lielo, lai viņu atšķirtu no otra apustuļa ar tādu pašu vārdu. 31. gadā svētais Jēkabs bija klāt, kopā ar svēto Jāni un svēto Pēteri, pie svētā Pētera sievas mātes izdziedināšanas un pie Jaira meitiņas uzmodināšanas no miroņiem. Tanī pašā gadā Jēzus veidoja savu apustuļu kolēģiju, kurā Viņš uzņēma Jēkabu un viņa brāli Jāni. Viņš tos nosauca par pērkondēliem; laikam viņu dedzīgās darbības dēļ. Kristus bieži vien nostādīja svēto Pēteri, Jēkabu un Jāni augstāk par pārējiem apustuļiem. Vienīgi viņiem bija ļauts būt par lieciniekiem Kristus apskaidrošanās brīdī Tabora kalnā un vēlāk Viņa ciešanu stundās Olīvu dārzā.

Šīsdienas liturģija mūs aicina smelt spēku viņā sludināšanā un gūt atbalstu viņā aizstāvībā.

2013. gada 7. jūlijs - Parastā liturģiskā laika 14. svētdiena, Psaltērija XIV nedēļa

Vadlīnija: Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels Savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem! Viņš pārvērta jūru par sausumu, sausām kājām varēja iet pāri upei; tādēļ mēs lai priecājamies par Viņu!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atbrīvoties no grēkiem, lai mēs pazītu mūžīgo dzīvi un līksmību.

2013.gada 21.jūlijs - Parastā liturģiskā laika 16.svētdiena, Psaltērija XVI nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tavā mājoklī mājo un dzīvo Tavā svētajā kalnā tie, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību, un patiesību glabā savā sirdī.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt vienmēr modriem, nekrist kārdinājumā un ievērot Dieva baušļus.

2013. gada 3.jūlijs - Apustulis svētais Toms, svētki

Vadlīnija: Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas! (Ps 117,1)

Ievads: Svētais Toms ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem. Tradīcija vēsta, ka vēlāk apustulis Toms, sludinādams Kristus mācību, aiziet līdz pat Indijai. Viņš mirst mocekļa nāvē, apliecinot savu ticību un mīlestību uz Jēzu. Šīsdienas liturģija mūs aicina ņemt savu krustu un sekot Kristum.