Vadlīnija: Steigsimies Betlēmē, lai ieraudzītu Bērniņu silītē.

Ievads: Šodien svinēsim lielus svētkus – Svētā Ģimene. Kungs mums deva Šo ģimeni par garīgās dzīves paraugu. Lūgsim Dievu, lai Viņš palīdz mums tai ik dienas sekot tikumos un savstarpējā mīlestībā.

Adventa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kungs, esi mūsu godības karalis, Tev pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo.

Ievads: Šodienas sv. Mises liturģija mūs aicina sagatavoties Dieva atnākšanai, attīrīt savas sirdis un dvēseles, lai cienīgi sagaidītu Dieva atnākšanu šajā pasaulē.

Vadlīnija: Jūs, kas To Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu! Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas. (Ps 97, 10)

Ievads: Apustulis Jānis tika paaicināts sekot Kristum, kad viņš ar savu brāli Jēkabu tēva Zebedeja laivā lāpīja tīklus. Abi tūdaļ visu pameta un sekoja Kungam. Apustulis Jānis bija liecinieks Kristus pārtapšanai Tabora kalnā, Viņa agonijai un krustā sišanai. Lieldienu rītā viņš bija pirmais no apustuļiem, kurā dzima ticība, ka Kristus ir augšāmcēlies.

Krusta pakājē Kristus novēlēja apustuli Jāni savai Mātei, sacīdams: "Sieviete, lūk, tavs dēls," un Jānim Viņš sacīja: "Lūk, tava Māte," tādējādi simboliski veltot visu cilvēci Vissvētākās Jaunavas Marijas Mātes mīlestībai.

Apustuļa Jāņa personīgās liecības atstātas Jāņa Evaņģēlijā, vēstulēs un Atklāsmes grāmatā.

Adventa 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Kungs, tu esi mans palīgs un es cerēšu tikai uz Tevi un paļaušos tikai Tev.

Ievads: Šodienas sv. Mises liturģija aicina stiprināt mūsu sirdis, jo Dieva Valstība ir tuvu un par dzīves paraugu izvēlēties praviešus, kas runā Kunga Vārdā.

Vadlīnija: "Kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts."

Ievads: Svētais Stefans (1.gs.) piederēja vienai no pirmajām Jeruzalemes kristiešu draudzēm apustuļu laikā. Mācekļu skaitam pieaugot, septiņi no viņu vidus ar roku uzlikšanu tika apustuļu iesvētīti par diakoniem, lai palīdzētu sludināšanā, kalpošanā un žēlsirdības darbos. Starp šiem diakoniem bija arī Stefans. Viņš ir pirmais, kas apliecināja savu ticību Kungam Jēzum Kristum, pieņemot mocekļa nāvi ap 33.gadu. Dieva spēka stiprināts, Stefans nāves brīdī lūdzās par saviem slepkavām: "Kungs, neieskaiti viņiem šo grēku!"

Vadlīnija: Kungs, es tavā priekšā spēlēšu cītaru un dziedāšu par taviem brīnumiem.

Ievads: Šodienas mēs svinēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkus. Lūgsim Mariju, lai viņa iemāca mūs būt paļāvīgiem un vienmēr atbildēt uz Dieva aicinājumu.

Vadlīnija: Kungs, mēs nākam pie tevis, lai mūsu darbos atmirdzētu ticība, kas staro mūsu dvēselē.

Ievads: Šodien mēs svinam lielus svētkus – Kristus piedzimšanu. Šodien mēs esam pulcējušies, lai dzirdētu Vārdu, kas kļuvis cilvēks. Un, lūk, Dievs ir sagatavojis kaut ko vēl lielāku: šodien mēs varam ne vien dzirdēt, bet arī redzēt Dieva Vārdu. Kungs, Tavs Vārds ir uzticams un paļāvības vērts. Nonācis tādā klusuma dziļumā no Tava karaliskā mājokļa augstumiem, Tavs Vārds mūs šobrīd vislabāk uzruna tieši ar savu klusumu.

Adventa 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Kungs, es liecināšu par Tavu taisnību un žēlsirdību!

Ievads: Šodienas sv. Mises liturģija aicina cerēt pastāvīgi uz Kungu un vairot Viņa slavu, dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu, jo Dieva valstība ir tuvu.