Vadlīnija: Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, Viņš Savā svētajā goda krēslā. (Ps 47, 9)

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga Debeskāpšanas svētkus. Šo svētku nosaukums atspoguļo notikuma jēgu - tā ir Jēzu Kristu, Mūsu Kunga, debeskāpšana uz debesīm, ir beidzies Viņa kalpojums uz zemes. Šis notikums vienmēr tiek svinēts 40 dienā pēc Lieldienām. Un tagad Jēzus Kristus ieies Sava Tēva debesu templī kā visas cilvēces Pestītājs. Šīsdienas liturģija mūs aicina vienoties lūgšanā uz Svēto Garu, jo cilvēkiem, kuri atdzimuši no Gara, ir atvērti debesu vārti.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir Visaugstākais, apžēlojies par mums.
Kristu, kam ir dota visa vara debesīs un virs zemes, apžēlojies par mums.
Kungs, kas ir varens valdnieks pār visu pasauli, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 1, 1-11)

Pirmajā lasījumā Jēzus dod apustuļiem uzdevumu: liecināt pasaulei par Viņu un Viņa pestīšanu. No sākuma jāiet liecināt uz Jeruzalemi, pēc tam uz pa visu Jūdeju un Samariju, un pēc tā, pa visu zemi. Kristum viss ir iespējams, Viņam nav bezdibeņu, kurus izraka cilvēces ienaids, viens parādījās starp jūdiem un samariešiem – tauta, kuri tic Vienīgā Dieva un goda Vecās Derības patriarhus, bet viņu reliģiskās tradīcijas ļoti atšķiras no jūdu. Bet tas viss būs iespējams ne ar cilvēcisko spēku, bet ar spēku, ko dāvā Svētais Gars.

Psalms 47

II lasījums (Ef 1, 17-23)

Otrajā lasījumā mums tiek vēstīts par Jēzus Kristus varenību, ka Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem un sēdināja pie Savas labās rokās, ka Viņš ielika Kristu augstāk par ikvienu varu, vārdu un visu pasaulē. Un apustulis mūs aicina lūgt Dievu, lai Viņš mums dotu gudrību un atklāsmes garu, lai Viņu izprastu.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 16, 15-20)

Šajā fragmentā Jēzus aicina savus apustuļus iet pa visu pasauli un sludināt Evaņģēliju visām tautām. Tas ir aicinājums arī mums, katrs var sludināt Kunga Vārdu gan darbā, gan skolā, gan ģimenē. Sludiniet visiem: „Kas ticēs un pieņems ticību, tiks glābts.”

 

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kad Tu domā par mani, ak, Jēzu,
tad es domāju gaiši un skaidri.
Kad Tu runā no manis, ak, Jēzu,
tad es runāju rāmi un patiesi!
Kad Tu darbojies manī, ak, Jēzu,
tad un mani darbi ir pareizi.
Mans darbs ir svētīts,
Un mans miers un svētīts.
Piepildi manu eksistenci,
Ielien visa manā būtībā,
Lai varētu saskatīt manī Tavu varenu mīlestību!
Dari tā, lai es jau šeit, uz zemes,
Ar Tavas žēlastības spēku varētu kļūt par visu visā.
Atnāc, kļūsti par paraugu manī. Āmen.

 

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūgsimies Sv. Garam, lai Viņš mums dotu Savu žēlastību un dāvanas, lai mēs varētu pieņemt visu, kas notiek mūsu dzīvē ar pacietību un ticību Dievam.