2021. gada 2.februāris

Kunga prezentācijas svētnīcā, svētki
Vispasaules Konsekrētās dzīves dienā

Vadlīnija: Tas Kungs ir godības ķēniņš, stiprs un spēcīgs, varens cīņā.

Ievads
Šodien mēs svinam Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus. Šīs dienas liturģija mūs aicina saprast, ka katrs no mums ir aicināts piepildīt Dieva grību, un upurēt mūsu dzīvi Dievam. Lūgsimies īpašā veidā par konsekrētajām personām.

 

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi stiprs un varens, apžēlojies par mums.
Kristu, kas esi Baznīcas un visas cilvēces pestītājs, apžēlojies par mums.
Kungs, kas esi godības Karalis, apžēlojies par mums.  

  I lasījums (Mal 3,1-4)

Pirmais lasījums mums atgādina, ka Mesija drīz nāks. Viņš ir Tēva sūtnis, Viņš ir tas, kas upurēs Savu dzīvi par mums visiem.  

Psalms 24 (23)

  II lasījums (Ebr 2,14-18)

Otrajā lasījumā svētais Pāvils stāsta mums par Jēzu, kas kļuva cilvēks, brāļiem līdzīgs, lai dotu mums un visiem cilvēkiem jaunu dzīvi.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (2, 22-40)

Šīs dienas Evaņģēlijs stāsta mums, ka Jēzu atnesa uz Jeruzalemi, lai veltītu Kungam. “Simeons, kas kalpoja templī, nav vairs jauneklis, bet gan ir vecs, gados padzīvojis vīrs, tomēr tam ir dziļa ticība, kas to uztur. Pēc dabas likumiem tam jau pirms daudziem gadiem vajadzētu būt mirušam, taču kāds iekšējs pamudinājums to uzturēja: cerība ieraudzīt Mesiju; kāda iekšēja balss, Svētā Gara balss tam vēstīja, ka tas nemirs pirms nebūs redzējis Izraēļa cerību. Un kāda gan bija viņa dziesma, kad viņš templī ieraudzīja Jaunavu Mariju, Jāzepu un Bērniņu Jēzu? Tā ir Nunc dimittis, beidzot varu nomirt.”(G. Džakvintas meditācija)  

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs apgaismo mani, Kungs apgaismo mani,
Tava gaisma lai atmirdz pār mums.
Tagad Kungs, atlaid savu Kalpu mierā,
Jo manas acis ir redzējušies Tavu pestīšanu,
Ko Tu esi sataisījis visu ļaužu vaiga priekšā,
gaismu pagānu apgaismošanai un Tavas Izraēļa tautas godu.
Gods lai ir Tēvam un Dēla, un Svētajam Garam
Ka tas no iesākuma bijis tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.  

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un pateiksimies Dievam par visām konsekrētajām personām.  

 

2021. gada 7.februaris

Parastā liturģiskā laika 5.svētdiena, Psaltērija V nedēļa  

Vadlīnija: Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cer uz Viņa žēlastību.

Ievads
Šīs dienas liturģija aicina mūs sekot Kristum un palīdz visiem dzīvot pēc Kristus piemēra.  

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mūsu Pestītājs, apžēlojies par mums.
Kristu, Tu esi patiesība un dzīvība, apžēlojies par mums.
Kungs, Tu esi labais gans, apžēlojies par mums.
 

  I lasījums (Īj 7, 1-4.6-7)

Pirmajā lasījumā Ījaba pieredze ir kā fotogrāfija mūsu ikdienas dzīvei, kurā izdzīvojam grūtības un šaubas. Kā Ījabs esam aicināti nezaudēt cerību un vienmēr paļauties uz Dievu.  

Psalms 147

  II lasījums (1 Kor 9, 16-19.22-23)

Šajā lasījumā apustulis Pāvils mūs aicina vienmēr sludināt Evaņģēliju. Kā Dieva bērniem mums jāliecina par to ar vārdiem un darbiem, un ar dedzību sirdī tāpat kā to darīja Sv. Pāvils.  

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (1, 29-39)

Šodien Jēzus dziedina vairākus cilvēkus. Viņš dod sevi līdz galam, bez robežām. Viņš neskaita, cik daudz laika Viņš kalpo vai dāvā sevi citiem. Darīsim mēs tāpat.  

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, Dieva Svētais, kas visiem esi norādījis uz Tēva pilnību
kā uz dzīves ideālu, mēs esam šeit, Tavā priekšā,
no sirds vēloties īstenot Tevis mācīto un sekot Tavam dievišķajam piemēram.
Mēs gribam skaļi saukt visiem un visur to, ko Tu mums esi atklājis, –
ka Tēvs – Mīlestība mūs bezgalīgi mīl un gaida, lai mēs Viņam atbildam, sniedzot visu savu mīlestību. Taču Tu zini, cik mēs esam trausli un cik ierobežotas mūsu spējas. Mēs varam Tev veltīt vienīgi savu nabadzīgo lūgšanu.
Pieņem to no sirds, kura mīl un vēlas, lai izsalkums pēc Tavas mīlestības pārņemtu visus.
Tu mums apsolīji dievišķo Garu, svētuma Liesmu; dāvā To šodien atkal mums
un visiem mūsu brāļiem, lai Viņš kļūtu par avotu ilgām pēc pilnīgas Mīlestības, ilgām, kas vienmēr degušas Marijas Sirdī.
Mēs uzticam sevi mūsu Mātes aizlūgumam par to, lai mūsos un pasaulē uzplauktu svētuma pavasaris. Amen. Dieva Kalps G. Džakvinta  

Mises noslēgums un vadlīnija

Izvērtēsim, vai mēs kalpojam vislabākajā iespējamā veidā tur, kur mēs šobrīd esam visvairāk vajadzīgi.  

 

2021.gada 14.februārī Paļāvības mātes svētki

Parastā liturģiskā laika 6.svētdiena, Psaltērija VI nedēļa  

Vadlīnija: Jēzus grib mūs redzēt šķīstus gan garā, gan miesā; pacelsim savas lūgšanas uz Kungu ar paļāvību uz Viņa žēlastībām.

Ievads:
Dievs ir varens un savā varenībā Viņš spēj darīt lielas lietas, par kurām mēs pat nenojaušam; atvērsim savas sirdis, prātus Viņa vadībai.  

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mīlestības avots, apžēlojies par mums.
Kristu, Iepriecinātājs, apžēlojies par mums.
Kungs, dvēseļu sargs, apžēlojies par mums.  

  I lasījums (3 Moz 13, 1-2.44-46)

Dievs runā uz Mozu un Āronu norādot, kā cilvēkiem ar spitālību jādzīvo un kā viņiem jāizskatās. Cilvēki ir aicināti noģērbt spitālības drēbes un izlīgt ar Dievu.

Psalms 32

  II lasījums (1 Kor 10, 31-11,1)

Otrais lasījums mūs aicina darīt visas lietas Dievam par godu, Dieva Mīlestībā.  

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (1, 40-45)

"Es gribu, topi šķīsts." Jēzus dziedina spitālīgo. Šis notikums atgādina mums, ka mums arī ir vajadzīgs kļūt tīriem, šķīstiem. Būsim gatavi un ar paļāvību uz Dievu gatavosim sirdi, lai ietu pie grēksūdzes.  

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Lūgšana Paļāvības Jaunavai
Meklējot palīdzību un apzinoties neskaitāmās likstas, kas mums uzbrūk, mēs slīgstam pie Tavām kājām, Paļāvības Jaunava, lai uzticētu Tavai Mātes Sirdij savas ilgas un savu vājumu. Tiekties uz pilnību ir mūsu pienākums, taču mirstīgās miesas smagums palēnina mūsu gaitu, un dvēseles ienaidnieki nepārstāj mūs vajāt. Viss, kas ir ap mums, mudina mūs atstāt šauro un akmeņaino ceļu, kas ved uz svētumu, un kuru pazīst tik maz svētceļnieku. Ceļa grūtības, mūsu iekšējais vājums un aizvien uzmācīgāki kārdinājumi, kas mūs nomoka, ienes mūsu dvēselē pagurumu un skumjas, kas nav nekas cits kā paļāvības un ticības trūkums: mums pašiem, mūsu ideālam un izvēlētajiem līdzekļiem tā sasniegšanai.
Bet Tavs mātišķais skatiens, kas mūs pavada, un Tava bezvainīgā Sirds, uz kuru mums norāda Tavs Dēls, atver mūsu dvēseli jaunām izjūtām: pārliecībai par Tavu palīdzību. Un šī palīdzība ir tā, kuru mēs vēlamies, Marija, kuru mēs Tev lūdzam, pēc kuras mēs pazemīgi saucam, vismaigākā Māt! Kad grēks mūs vilina uz savu pusi, paliec ar mums un esi mūsu spēks! Kad viduvējība mūs pārņem, neattālinies no mums! Kad ceļš, kas ved augšup, pretī Tēva pilnībai, izsmeļ mūsu spēkus, atbalsti mūs, čukstot kādu stiprinošu vārdu, atgādini mums savu vārdu, Marija: Paļāvība! Dzirdot no Tevis šo vārdu, ceļš vairs nebūs tik skarbs, mērķis neliksies tik tāls un pārliecība, ka sasniegsim svētumu, atdzims mūsos. Bet atkārto mums bieži šo vārdu – paļāvība! Saki to atkal un atkal mums un visiem, jo mums visiem jākļūst svētiem! Amen.» Dieva Kalps G. Džakvinta  

Mises noslēgums un vadlīnija

Jēzus, šķīstības paraugs, dod drosmi mums visiem sekot Tev pa pestīšanas ceļu, un būt rīkiem Tavās rokās. Amen.  

 

2021.gada 17.februāris

Pelnu trešdiena, svētki

Vadlīnija: Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! (Ps 51,2)

Ievads
Šodien sākas Lielā Gavēņa laiks. Caur gavēšanu, lūgšanu un žēlsirdības darbiem ļausim Dievam nākt un apmierināt mūsu dziļākās alkas, kuras sevī izjūtam: slāpes un badu pēc Dieva. Tas ir tas, ko katrs no mums ir aicināts darīt Gavēņa laikā. Ieklausīsimies Dieva vārdos, lai tie stiprinātu mūs, lai mēs varētu paļauties uz Dievu, ņemtu savu krustu un sekotu Viņam.  

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Žēlsirdīgais Tēvs, apžēlojies par mums.
Kristu, mūsu Mācītāj, apžēlojies par mums.
Kungs, Žēlastības Avots, apžēlojies par mums.
 

  I lasījums (Jl 2, 12-18)

Pirmais lasījums aicina mūs gavēt, atgriezties pie Dieva, atrast laiku lūgties, un ar sirdsapziņas izmeklēšanu sagatavot sirdi, lai ietu pie grēksūdzes.  

Psalms 51

  II lasījums (2 Kor 5, 20-6,2)

Otrajā lasījumā apustulis Pavils mums atgādina ka šis ir žēlsirdības laiks, pestīšanas laiks!  

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (6, 1-6.16-18)

Jēzus māca mums kļūt pazemīgiem. Gavēt, lūgties, darīt žēlsirdības darbus—tā mums jādara, lai sastaptos ar dzīvo Kristu. Mums tas jādara tikai Kristus dēļ, lai mēs būtu vienoti ar Viņu, kurš cieš par katru no mums.  

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Euharistiskais Jēzu, Tu esi Svēts. Tu mums dāvā savu mīlestību, kas šķīsta un mūs aicina Tev sekot. Paldies, Jēzu, ka mūs aicini kļūt svētiem kopā ar mūsu brāļiem un māsām.
Euharistiskais Jēzu, Tu esi Mīlestība, kas no mums veido Baznīcu. Paldies, ka ar savu Miesas un Asins dāvanu mūs veido par vienu sirdi un vienu dvēseli.
Jēzu, Tu esi Dieva Vārds, kas glābj un mūs sūta pie citiem. Paldies, ka mūs veido par lieciniekiem un Tava Vārda sludinātājiem.  

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai Lielais Gavēnis palīdz ikvienai ģimenei un ikvienai kristīgajai kopienai attālināt to, kas izkliedē garu, un vairot to, kas stiprina dvēseli, atverot to Dieva un tuvākā mīlestībai.

2021.gada 21.februāris

Gavēņa 1.svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs!

Ievads
Šis dienas liturģijā esam aicināti saskatīt saikni starp Veco un Jauno derību, kuru caurvij Dieva neizsākami lielā žēlsirdība, tāpēc ieklausīsimies lasījumos un pārdomāsim tos savā sirdī.  

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, visas radības Karali, apžēlojies par mums.
Kristu, visas pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums.
Kungs, kas noslēdzi ar cilvēci Derību, apžēlojies par mums.  

  I lasījums (1 Moz 9, 8-15)

"Redzi, Es tagad ceļu Savu derību ar jums”. Šie ir vārdi, ko Dievs sacīja Noasam, bet atkārto arī mums šodien. Ko tie nozīmē? Dievs vēlas runāt ar mums; mūsu derība ir jau iedibināta caur Kristības sakramentu. Pārdomāsim, cik dziļā veidā mēs to izdzīvojam ikdienas dzīvē.  

Psalms 25

  II lasījums (1 Pet 3, 18-22)

Otrais lasījums ved mūs arī pie tā, ko dzirdējām pirmajā lasījumā, ko tikko ieklausījāmies. Dzīvosim kā Dieva bērni, gaismas bērni, Baznīcas bērni.  

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (1, 12-15)

Šodienas Evaņģēlijs aicina mums kontemplēt Kristu tuksnesī—40 dienas! Jēzus atgādina, ka mums jāatgriežas pie Dieva. „Dieva valstība ir tuvu”— tā ir tavā sirdī, tā ir mūsu vidū.  

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Esam šeit, Jēzu, pie Tavām kājām. Vēlamies būt kopā ar Tevi, lai kontemplētu to, cik ļoti Tu mūs iemīlēji - līdz pat krusta nāvei. Esam Gavēņa laikā, žēlastības laikā, kas aicina katru no mums arvien vairāk būt nomodā, lai uzvarētu visus kārdinājumus. Jēzu, sūti savus eņģeļus, lai tie mūs pasargātu, tapāt, kā viņi pasargāja Tevi tuksnesī.
Jēzu, dod mums Tavu spēku, lai mēs varētu uzvarēt ļaunumu ar labumu.
Atkārto mūsu sirdī to, ko Tu atbildēji Sātanam: “cilvēks nedzīvo no maizes vien [..] tev būs pielūgt Dievu, savu Kungu, un Viņam vien kalpot[..] Viņš dos Saviem eņģeļiem pavēli Tevis dēļ pasargāt Tevi.”

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien, dzirdot Jēzus vārdus ’’Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.’’ - iesim pasaules vidū, un paļāvībā pildīsim Viņa gribu!  

 

2021. gada 28. februāris

Gavēņa 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās!

Ievads
Meklēt Dieva vaigu, būt gataviem upurēt savu dārgāko un atpazīt Dieva klātbūtni mūsu ikdienas dzīvē, - tie ir Gavēņa laika darbi, ko varam paveikt, lai tuvotos Dievam un vestu citus pie Viņa.  

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mans palīgs, apžēlojies par mums.
Kristu, Tu esi mans pestītājs, apžēlojies par mums.
Kungs, Tu esi mans patvērums, apžēlojies par mums.  

  I lasījums (1 Moz 22, 1-2.9-13.15-18)

Pirmajā lasījumā redzam, ka Ābrahāms bija uzticīgs un paklausīgs Dievam. Ābrahāma vietā ieliksim sevi, un pārdomāsim, cik mēs esam uzticīgi un paklausīgi Dievam.  

Psalms 116B

  II lasījums (Rom 8, 31b-34A)

Apustulis Pāvils atgādina mums: Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kāda paļāvība uz Dievu Sv. Pāvilam bija! Viņš, kas piedzīvoja vajāšanas, ciešanas, nebaidījās, bet bija vienmēr vienots ar Kristu. Šajā Gavēņa laikā mēģināsim arī to izdzīvot — dzīvot ar cerību uz Dievu, bez bailēm.  

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (9, 2-10)

Jēzus gāja uz Tabora kalnu ar apustuļiem. Šī pārveidošanas pieredze ļoti uzrunā apustuļus, īpašā veidā Pēteri. Viņš vēlas palikt tur un celt teltis. Bet Jēzus zina, ka drīz Viņam jāiet uz Jeruzalemi, lai izpildītu Tēva grību. Ieklausīsimies Tēva balsī: “Viņu klausiet! ” Klausīsimies un izdzīvosim Dieva vārdus!  

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

"Šis ir Mans mīļais Dēls, klausiet Viņu! Jēzu, Tu esi mūsu sirdīs, un mēs gribam Tevi klausīt. Runā ar mums! Vēlamies kopā ar Tevi izpildīt Tēva gribu, vēlamies kopā ar Tevi nest Krustu, kopā ar Tevi, palikt šeit un taisīt trīs teltis - vienu Tev, vienu Mozum un vienu Elijam." Pārveido mūsu dzīvi pēc Tavas dzīves, stiprini mūs ticībā, mīlestībā un cerībā.  

Mises noslēgums un vadlīnijas

Sekosim Kristum un sludināsim Viņa Gribu!