2021. gada 7. martā

Gavēņa 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija : Esam Dieva bērni, esam Dieva Tēva rokās!

Ievads : Šīs dienas liturģija mūs aicina arvien vairāk paļauties uz Dieva apredzību un mīlestību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mūsu ceļš, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi Dieva Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi mūsu dzīvība, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 20, 1-17)

Pirmajā lasījumā dzirdam, ka Dievs dod 10 baušļus Mozum. Tā ir derība, ko Dievs noslēdza ar Izraela tautu. Šajā Gavēņa laikā esam aicināti būt paklausīgi Dievam, un pārbaudīt, vai mēs esam uzticīgi Dieva mācībai.

Psalms 19

II lasījums (1 Kor 1, 22-25)

Svētais Pāvils sludina Jēzus krusta nāvi, kas ir gudrība jūdiem, bet grieķiem neprātība. Un kas tā ir mums? Jēzus krusta nāve ir mūsu pestīšana, mūsu patiesība, mūsu brīvība.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (2, 13-25)

Šajā Evaņģēlijā redzam Jēzu ne kā parasti mēs Viņu redzam; lēnprātīgu un pazemīgu – bet dusmīgu, kad Viņš redzēja, ka Dieva templis kļuva par tirgu. Kādā veidā mēs ejam uz baznīcu – Dieva templi? Ar cieņu? Ar dievbijību? Vai mēs zinām, ka mēs esam Dieva templis? Ko mēs darām, lai šajā Gavēņa vairāk pārdomātu par mūsu aicinājumu – kļūt Dieva bērniem Baznīcā un visur citur?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, tu esi Dieva Tēva Āmen, jo Tu izpildīji Tēva gribu. Palīdzi mums būt uzticīgiem Dieva Tēvam, mīlēt vairāk Dievu Tēvu, lai mēs varētu ikdienā izdzīvot Tēva gribu ar mīlestību un uzticību. Jēzu, mēs Tev pateicamies jo caur Tevi, vairāk ejam pie Tēva un jūtam Dieva Tēva tēvišķo mīlestību. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Vairāk paļāvības uz Dieva Tēvu!

2021. gada 14. martā

Gavēņa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kristus pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties pie krusta kājām, kontemplēt Kristus, kurš cieš par mums un no Sava Krusta atklāj mums, cik ļoti Viņš mūs mīl.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas izpildīji Tēva gribu, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir paklausīgs līdz pat krusta nāvei, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi bezgalīga žēlsirdība, apžēlojies par mums.

I lasījums (2L 36, 14-16.19-23)

Pirmajā lasījumā mēs redzam, ka Izraēla ļaudis atkal nav uzticīgi Dievam, tomēr, Dievs paliek žēlsirdīgs pret visiem cilvēkiem, gaidot, ka visi atgriezīsies pie Viņa. Tāpat kā pravietis Jeremija, kad viņš viņiem sacīja: kamēr zeme nav atguvusi zaudētos sabatus, visu laiku, kad tie ir atkritumi, tai būs atpūta, kamēr septiņdesmit gadi ir izpildīti. ” Patiesībā Izraēla ļaudis, kas bija neuzticīgi Dievam, tika nogādāti Babilonā kā vergi. Dievs bija tik žēlsirdīgs pret savu tautu, ka Kungs iedvesmoja Persijas ķēniņu Kīru izdot šo sludinājumu, lai ļautu Izraēlas iedzīvotājiem atgriezties Jeruzalemē, Jūdā un pielūgt dzīvo Dievu.

Psalms 137

II lasījums (Ef 2, 4-10)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils runā par to, cik ļoti Dievs mums mīl, cik Dievs ir žēlsirdīgs! Viņš dod mums savu žēlastību, kas ir bez mēra. Kontemplēsim Dieva žēlsirdību caur Sv. Pāvila vārdiem.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (3, 14-21)

Jēzus, runājot ar Nikodēmu, atklāj Viņam, ka krusta koks, tāpat kā Mozus spieķis, pārvērties par čūsku, būs visu cilvēku glābšana. Jā, Jēzus krustā sišana ir mūsu Pestītājs, tā ir mūsu žēlsirdības dāvana mums visiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu esi žēlsirdīgs un pazemīgs. Tu esi patiess Dievs, patiess cilvēks.

Tu esi mūs cerība. Tu esi mūsu bezgalīga mīlestība. Tu esi mūsu viss! Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet paklausīgi Dievam un iemantosiet Debesu Valstību!

2021. gada 19. martā, Svētā Jāzepa svētki, lieli svētki - Šodien sāks Sv. Jāzepa gads

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads

Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzus Kristus audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas tu esi mīlestība, apžēlojies par mums.

Kristu, tu esi pazemīgs un lēnprātīgs, apžēlojies par mums.

Kungs, tu esi mūsu cerība, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16)

Pirmajā lasījumā Dievs saka, ka atnāks laiks, kad pār pasauli valdīs Viņa Dēls, kas uzcels namu Dieva Vārdam, un Kungs nostiprinās viņu ķēniņa valdības troni uz mūžīgiem laikiem.

Psalms 89

II lasījums (Rom 4, 13. 16-18. 22)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils mums atgādina par Abrahama uzticību Dievam. Par to viņš kļūs par daudzu tautu tēvu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (1, 16. 18-21. 24a)

Jāzeps ir dziļi satraukts, ņemot vērā Marijas neizskaidrojamo grūtniecību: viņš nevēlas “viņu publiski apsūdzēt” [14], bet nolemj “slepeni atstāt” (Mt 1:19). Pirmajā sapnī eņģelis palīdz viņam atrisināt viņa nopietno dilemmu: “Nebīsties pieņemt savu sievu, Mariju, jo kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs Savu tautu no tās grēkiem ”(Mt 1: 20–21). Viņa reakcija bija tūlītēja: “Uzmodies no miega, Jāzeps darīja tā, kā Kunga eņģelis bija viņam pavēlējis” (sal. Mt 1:24). Pateicoties paklausībai, viņš pārvarēja savu drāmu un izglāba Mariju.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Esi sveicināts, atpestītāja aizbildni un Jaunavas Marijas Līgavaini. Tev Dievs ir uzticējis savu Dēlu; Tev uzticējās Marija; ar tevi Kristus kļuva par cilvēku. Ak, svētais Jāzep, esi tēvs arī mums un ved mūs pa dzīves ceļu. Izlūdz mums žēlastību, žēlsirdību un drosmi, un pasargā mūs no visa ļauna. Āmen.

Pāvests Francisks

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai Svētais Jāzeps sargā mūsu ģimenes un visu pasauli.

2021. gada 21. martā

Gavēņa 5. svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina dzīvot pēc Dieva Dēla mīlestības parauga, kas iemīlēja pasauli un atdeva Sevi uz nāvi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, stiprais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, dzīves paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, svētuma avots apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 31, 31-34)

Jeremijs sludina Dieva Jauno derību, ko Viņš vēlas noslēgt ar Izraela tautu. Tā ir mūsu cerība, jo arī šodien Dievs noslēdz savu derību ar katru no mums.

Psalms 51

II lasījums (Ebr 5, 7-9)

Otrajā lasījumā dzirdam par Jēzu – jaunu Priesteri, kas upurē savu dzīvi par katru no mums. Viņš cieš par mums, nomirst par mums, lai dotu mums jaunu dzīvi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (12, 20-33)

Ir pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls tiek pagodināts. Šodienas evaņģēlijā mēs redzam Jēzu noraizējušos. Viņš zina, ka drīz Viņš tiks krustā piesists. Bet Viņš paļaujas uz Dieva Tēvu! Tāpēc Jēzus saka: tieši šajā nolūkā es nonācu šajā stundā. Tēvs, slavē savu vārdu. ” ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, Tas paliek viens; bet ja nomirst, tad atnes daudz augļu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu tu upurēji savu dzīvi par mums. Ko mēs varam Tev dod? Mūsu vājības, mūsu grēkus, mūsu tukšību!

Jēzu, Tu esi žēlsirdīgs un labvēlīgs, pieņem katru no mums tādus, kādi mēs esam, pārveido mūsu dzīvi pēc Tavas dzīves. Māci mums nest krustu kopā ar tevi. Jēzu, mēs uzticamies Tev!

Mises noslēgums un vadlīnija

Apsolīsim Jēzum lielāku uzticību! Meklēsim Viņu visur! Būsim vienoti ar Viņa krustu!

2021. gada 25. martā

Kunga Pasludināšanas svētki, lieli svētki

Vadlīnija: Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads

Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , kas dāvā mums savu mīlestību, apžēlojies par mums.

Kristu , Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs , kas dod mums Mariju, par mūsu Mate, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 7, 10-14; 8, 10c)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par Jaunavu, kura kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, ko nozīmē: ar mums ir Dievs; un kas būs cilvēces Pestītājs.

Psalms 40 (39)

II lasījums (Ebr 10, 4-10)

Otrajā lasījumā Jēzus saka, ka nāk šajā pasaulē pildīt Dieva Gribu, un mēs pēc šīs gribas ar Jēzus miesas upuri padarīti svēti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (1, 26-38)

Šis Evaņģēlija fragments mums vēsta par Dieva Gribu un Jaunavu Mariju, kura pilnībā atbildēja uz Kunga aicinājumu. Viņa ir mūsu paraugs, kā mums savā dzīvē jāatbild uz Dieva aicinājumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jaunavai, kas sacīja: “Te es esmu.”

Mazā Nazaretes Jaunava, ko zināji Tu par dzīvi,

kurā klusi strāvoja senā apsolījuma piepildīšanās gaidas?

Nācis no patriarhu laikiem, tas vēl aizvien virmo

cerību un ciešanu pilns Tava laika cilvēku sirdīs.

Eņģelis Tev uzsmaida, un Tu raugies viņā,

pārsteigumā trīsot, izdzirdēsi prātam neaptveramus vārdus:

“Svētais Gars apēnos Tevi, Bezvainīgā,

un Tu kļūsi par templi un tabernākulu Visvarenā Dēlam.

Radītājs Tevi izvēlējis par Karalieni un Izraēļa Karaļa māti.”

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu savā dzīvē.

2021. gada 28. martā, Pūpolsvētdiena, lieli svētki

Vadlīnija: Hosanna Dāvidam dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!

Hosanna visaugstākās debesīs! (Mt 21,9)

Ievads

Šodienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva tādu pazemību, uzticību un paklausību, kāda bija Kristum, lai mēs varētu līdzināties Kristum un būt līdzdalīgi arī Debesu valstībā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu Pestītāj, apžēlojies par mums.

Kungs, mūsu dzīvības vārds, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 50, 4-7)

Pravietis Isaja palīdz mums tikties un iepazīt ‘Servus Jahve' - Dieva kalpu, ko Dievs sūtīs, lai visus atpestītu. Šis Dieva Kalps – ‘Servus Jahve' - ir Jēzus, mūsu Pestītājs, mūsu Mesija.

Psalms 22

II lasījums (Fil 2, 6-11)

Sv. Pāvila kristoloģiskā himna aicina mūs kontemplēt Kristu pie krusta. Kristus, kurš iztukšoja sevi, lai katrs no mums kļūtu atpestīti, svētdarīti. Mācāmies no Jēzus, ko nozīmē kļūt pazemīgiem un uzticīgiem Dievam.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (14, 1-15, 47)

Pūpolu Svētdienā klausīsimies Jēzus ciešanu Evaņģēliju. Svēta Marka evaņģēlijs ir īsākais no visiem Evaņģēlijiem. Tas netraucē mums arvien vairāk pārdomāt par Jēzus mīlestību pret mums. Ieklausīsimies šajā Evaņģēlijā un mācīsimies no Kristus, ko nozīmē Viņam sekot, nest savu krustu un atdod sevi līdz galam tāpat kā Kristus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mēs tev pateicamies, jo Tu atdod savu dzīvi par mums. Tu klusumā apliecini, ka Tu esi Dieva dēls Pilāta priekšā. Tu ņem visas ciešanas un mēs to redzam, kad Tavas asins lāses pil, Tev ejot pa ielām līdz Kalvārijas kalnam. Tavs mīlestības skatiens uz Tavu Māti Mariju ir skatiens, kas stāsta par visu Tavu dzīvi ar Viņu no piedzimšanas līdz pat nāvei. Tava tikšanās kopā ar Veroniku, ar Jeruzalemes sievietēm dod mums cerību, pestīšanu.

Tavos vārdos no krusta Tu atzīsti mums, ka Tu esi Dieva Dēls, īstais cilvēks, īstais Dievs. Jēzu dod mums Tavu garu, lai mēs varētu izpildīt Tēva gribu. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

šajā Klusajā nedēļā izvēlies būt kopā ar Kristu lūgšanā un gavēšanā.