2021. gada 1. aprīlī, Lielā Ceturtdiena

Vadlīnija: Es pildīšu Tam Kungam savus solījumus visas Viņas tautas priekšā! (Ps 116, 14)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina būt par atpestīšanas vēstnešiem pasaulē, kā savā laikā bija apustuļi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu mums sacīji: “šī ir Mana miesa, šīs ir manas asinis”, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu kas mums sacīji: “Kas manu miesu bauda un dzer Manas asinis, tam mūžīgā dzīve un debesis”, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 12, 1-8. 11-14)

Pirmajā lasījumā mēs redzam Izraēla tautu, kas svin savu Pashu un upurē Dievam. Caur Mozu Izraēla tauta sāks svinēt šo derību ar Dievu.

Psalms 116B (115)

II lasījums (1 Kor 11, 23-26)

Otrajā lasījumā svētais Pāvils stāsta mums par to vakaru, kad Jēzus ņēma maizi, pateicās un to lauza, ņēma biķeri ar vīnu un nosauca to par Savu Miesu un Savām Asinīm. Un Jēzus aicina to darīt Viņa piemiņai, līdz Viņš atnāks otro reizi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 13, 1-15)

Jāņa Evaņģēlijs mūs aicina kontemplēt Jēzus Pēdējās Vakariņas ar apustuļiem. Viss runā par mīlestību, par žēlsirdību, par kalpošanu. Jēzus, kas mazgā kājas apustuļiem, māca mums kļūt pazemīgiem un būt vienmēr gataviem kalpot visiem. Jēzus, kas iedibina Euharistijas sakramentu, mūs aicina šodien būt nomoda kopā ar Viņu, šajā svētajā naktī, kad Jēzus atdeva savu dzīvi par mums un par visu pasauli.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, dzīvības Maize, pārveido mūsu dzīvi pēc Tavas dzīves.

Jēzu, pestīšanas asinis, mazgā mūs, atjauno mūs, lai mēs varētu sludināt Tavu bezgalīgo mīlestību.

Jēzu, mūsu Euharistija, mēs Tevi pielūdzam. Paliec ar mums un dod mums vienmēr šo dievišķo maizi.

Jēzu, Euharistija, Baznīcas centrālais noslēpums, pārveido mūs un palīdz mums kļūt par Vienu miesu, Tavu svēto Baznīcu. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Mīlēsim vairāk Euharistiju un atradīsim laiku arvien vairāk būt kopā ar Jēzu Euharistijas klātbūtnē.

2021.gada 2.aprīlī

Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena

Vadlīnija : Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz Kungu! (Ps 31,25)

Ievads: Šodien mēs atceramies Kunga Jēzu ciešanas un nāvi uz krusta, ka Viņš to visu panesa ar maigumu, ar paļāvību uz Dieva Tēvu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi patiesības Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas biji paklausīgs līdz nāvei, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi žēlsirdīgs pret mums visiem, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 52, 13-53, 12)

Pirmajā lasījumā pravietis Isaja pravieto par Dieva Dēlu, ka Viņš paņems uz Sevi mūsu slimības un grēkus, cietīs un atdos Savu dzīvību par mums, jo mēs kā avis staigājam katrs par savu ceļu un Dievs mūsu dēļ uzliks uz Viņu mūsu grēkus.

Psalms 31

II lasījums (Ebr 4, 14-16; 5, 7-9)

Otrajā lasījumā apustulis Pēteris mums saka, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir liels augstais priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vajadzībām. Viņš ir palicis par mūžīgo pestīšanas gādnieku visiem, kas Viņam paklausa.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (18, 1-19, 42)

Klausīties par Jēzus ciešanām un nāvi uz krusta nozīmē katram no mums pārdomāt par to, cik daudz Jēzus mūs ir mīlējis! Pie krusta esam aicināti gandarīt par mūsu grēkiem, un pateikties Jēzum par Viņa žēlastību, ko caur Savu nāvi uz krusta Viņš mums deva un dod mums joprojām. Pielūgsim Jēzu klusumā!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans slāpst’- Lai šie vārdi, ko Jēzus izteica no krusta, kļūst mūsu vārdiem. Man slāpst pēc dvēselēm, kas ir tālu no Dieva, no svētuma, mans slāpst pēc Dieva, kas ir dzīvības avots; man slāpst pēc Jēzus, kas ir mūsu Pestītājs, man slāpst pēc Jēzus, kas ir mūsu mīlestības Pestīšana.

Lūk, Tava māte, lūk tavs dēls’ . Jēzu, mēs Tev pateicamies, jo no krusta Tu mums dod Tavu māti Mariju kā mūsu māti, kā Baznīcas māti. Tu nekad neatstāj mūs, Tu dod Mariju.

‘Mans Dievs, mans Dievs … viss ir piepildīts’ - Saucam Jēzu, mans Dievs, mans Dievs – Viņš nekad mūs atstāj vienu! Viņš dod mums savu Tēvu! Lai mēs varētu ka Kristus teikt: viss ir piepildīts!

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien esi kluss un domā par Kristus ciešanām un Viņa nāvi! Domā par to, ka Viņš atdeva savu dzīvi arī par tevi. Vai tu gatavs atdot Jēzum savu dzīvi?

2021. gada 3. aprīlī, Lielā Sestdiena

Vadlīnija: Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu! (Ps 33, 12)

Ievads

Šīsdienas liturģija mums atgādina par ticības noslēpumu! Kristus, kas nomira un ir augšāmcēlies!

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi dzīvs, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi mūsu Kungs un Dievs, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Moz 1, 1-2,2)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par pasaules un cilvēka radīšanu. No sākuma Dievs radīja debesis un zemi. Pēc tam Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības, lai tas valdītu pār visu pasauli un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. No sākuma Viņš radīja vīrieti, pēc tam sievieti, un, viņus svētot, teica: „Augļojoties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet par visu, kas ir uz zemes. Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš darīja, un tas bija ļoti labs.

Psalms 104

II lasījums (1 Moz 22, 1-18)

Otrajā lasījumā mēs redzam, ka Dievs pārbauda Ābrahāma paklausību, lai viņš upurētu savu vienīgo un mīļoto dēlu. Kaut Ābrahāms ir ļoti noskumis, viņš ir gatavs šo lūgumu izpildīt, un pašā pēdējā brīdī Dievs viņu apstādināja un deva aunu, lai upurētu Dievam par godu. Par tādu paklausību Dievs solīja, ka Ābrahāmu svētīs un vairos viņa pēcnācējus kā debesu zvaigznes un viņa pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (16, 1-7)

Arī mēs, tāpat kā sievietes, iesim pie Jēzus kapa, lai svaidītu Viņa miesu ar speciālām eļļām – tā ir mūsu pazemīgā lūgšana! Klusumā lūgšanā Jēzus mums parāda, ka Viņš ir dzīvs, Viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem. Atjaunosim mūsu ticību, mūsu kristības pienākumus, lai mēs varētu sludināt, ka Jēzus patiešām ir augšāmcēlies!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus tu esi augšāmcelies, Tu dod mums jaunu dzīvi! Par to mēs Tev pateicāmies. Tu esi Kungs, mūsu Kairos, mūsu pasaules Valdnieks! Vēlamies teikt, ka Marija Magdalēna sacīja: Mans Dievs, Rabbuni! Dod mums prieku un cerību, lai dotu augšāmcelšanās prieku visiem brāļiem un māsām.

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim ar prieku, ka Jēzus ir dzīvs!

2021. gada 4. aprīlī, Lieldienas, lieli svētki

Vadlīnija: Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, Tu turi Savu roku par mani. (Ps 139, 3-5)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina līksmot un priecāties, jo Kristus ir augšāmcēlies, kā arī atjaunoties Svētajā Garā un atdzimt mūžīgās dzīves gaismā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mūsu cerība, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi jauns Ādams, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 10, 34a. 37-43)

Pirmajā lasījumā apustulis Pēteris liecina par mums, ka Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem. Viņš to sludina bez bailēm, bet ar spēku un mīlestību. Kāpēc? Tāpēc Pēteris atceras to, ko Jēzus pasludināja, ka katrs, kas tic Viņam, Viņa Vārdā dabūs grēku piedošanu.

Psalms 118

II lasījums (Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8)

Svētais Pāvils mūs aicina attīrīties no grēkiem un tiekties pēc tā, kas ir augšā, arī savas domas vērst uz augšu, krāt mantu debesīs, nevis uz zemes, jo mūsu dzīve ir apslēpta Dievā, un, kad atspīdēs Kristus, mēs līdz ar Viņu atspīdēsim.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (20, 1-9)

Svētais Jānis apraksta šeit, ka viņš kopā ar Pēteri apmeklēja Kristus kapu un neatrada tur Viņa ķermeni; ka Pēteris no sākuma neiegāja kapā, tikai noliecās un redzēja tur autus. Pēc kāda laikā viņš iegāja, bet tā arī nesaprata, kas notika ar Kristus ķermeni. Tad arī Jānis iegāja kapā un ieraudzīja to pašu, ticēja, ka Kristus augšāmcēlies. Viņš saprata, ka neviens nevarēja nozagt ķermeni, jo laupītājiem nebūtu laika noņemt autus un vēl tos satīt.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tava Augšāmcelšanās gaisma pārveido manu dzīvi!

Tava gaisma atjauno manu ticību, lai liecinātu, ka Tu esi Dievs un cilvēks.

Tava gaisma atjauno manu cerību, lai dotu paļāvību un spēku tiem, kas ir tumsā.

Tava gaisma atjauno manu mīlestību, lai arvien vairāk mīlētu, tāpat kā Tu mūs esi mīlējis.

Tava augšāmcelšanās gaisma dod mums spēku iet pasaulē un skaļāk sludināt: Tu esi mūsu cerība, Alleluja!

Mises noslēgums un vadlīnija

Pasakiet paldies Jēzum par Viņa dzīvi, ciešanām, nāvi un Augšāmcelšanām!

2021. gada 11. aprīlī Psaltērija II nedēļa

2. Lieldienu svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki

Vadlīnija : Jo tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls, uzvar pasauli.

Ievads

Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz žēlastības Dievs dod mums caur savu kalpu Svēto Faustīni. Atkārtosim mūsu sirdī: “Jēzu es uzticos Tev!”

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi žēlsirdība, apžēlojies par mums.

Kristu, kas dod mums jaunu dzīvi, apžēlojies par mums.

Kungs, kas sacīji katram no mums “Miers jums”, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 4, 32-35)

Šajā lasījumā apustulis attēlo vienotības pilnību, kāda valdīja agrīno ticīgo vidū. „Tā bija viena sirds un viena dvēsele.” Apustulis aicina stiprināties vienotībā, uzsverot kopīgos pamatus, jo tikai tādā veidā varam apliecināt visus vienojošo Pestīšanas Evaņģēliju. Pārdomāsim arī savu iespējamo ieguldījumu vienotības stiprināšanā ticīgo vidū.

Psalms 118

II lasījums (1 Jņ 5, 1-6)

Apustulis Jānis šajā lasījumā pasaka to ļoti tieši, ka mīlēt Dievu nozīmē turēt Viņa baušļus. Dieva un sava tuvākā mīlēšana nozīmē baušļu izpildīšanu un, kad esam mīlestības motivēti, tad šie baušļi vairs nešķiet tik neiespējami grūti. Tāpat šis Lieldienu laika lasījums uzsver arī ticības nozīmi un spēku, jo „tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls”, uzvar pasauli.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (20, 19-31 )

Evaņģēlijs atgādina mums par Augšāmcēlušo Jēzu, kas parāda sevi Apustuļiem. Šoreiz ir arī apustulis Toms. Jēzus pats lūdz Tomam aplūkot viņa rētas. Mēs arī dažreiz esam kā Toms, vēlamies aplūkot Jēzus rētas. Ak, cik vāja ir mūsu ticība! Svētīgi tie, kas tic un neredz! Lai Augšāmcēlušais Kristus dod mums mieru un stipru ticību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu es uzticos Tev, jo Tu esi Dieva Dēls!

Jēzu es uzticos Tev, jo Tu esi Tēva maigums!

Jēzu es uzticos Tev, jo Tu esi Dzīvības avots!

Jēzu es uzticos Tev, jo Tu esi bezgalīga žēlsirdība!

Mises noslēgums un vadlīnija

Ar prieku sludinām Jēzus bezgalīgo žēlsirdību, tāpat kā to darīja Svētā Faustīne

2021. gada 18. aprīlī, 3. Lieldienu svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Tu esi taisnīgs Dievs, un taisnīga ir Tava tiesa. Netiesā cilvēkus pēc savas stingrības, bet pēc žēlastības.

Ievads

Šīsdienas liturģija aicina pielūgt Kungu, mūsu Radītāju un lūgt Dievu, lai viņš palīdzētu iegūt ticīgiem Kristu patieso brīvību un mūžīgo mantojumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūsu Radītāj, apžēlojies par mums.

Kristu, Pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums.

Kungs, Miera Avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 3, 13-15.17-19)

Sv. Pēteris ar visu spēku sludina Dieva mīlestību no Pestīšanas vēstures sākuma līdz pat šim brīdim. Viņš nebaidās sludināt ļaudīm, kas ir patiesība: “Gandariet par grēkiem un atgriezieties, lai ticētu, ka Kristus ir Pestītājs.”

Psalms 4

II lasījums (1 Jņ 2, 1-5a)

Svētais apustulis Jānis atgādina mums par kristīgās dzīves būtību. Mīlēt vienam otru, tāpat kā Kristus mūs ir mīlējis. Jānis to atkārto līdz savu dzīvi beigām!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (24, 35-48)

Ceļā uz Emausu Augšāmcēlušais Kristus tikšanas reizē ar mācekļiem aicina mūs atvērt mūsu ticības acis, lai nekad nebaidītos, bet ticētu un paļautos uz Jēzu. Viņš ir vienmēr ar mums, arī tad kad mēs to neredzam!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Paliec ar mums, mūsu Kungs jo vakars ir tuvu un diena jau beigas’ . Jā, Euharistiskais Jēzu, mēs Tev pateicamies, jo Tu nekad mūs neatstāj! Tu esi dzīvs starp mums, vēlamies šos vārdus atkārtot mūsu sirdī, lai ikdienas dzīvē atceramies, ka Tu esi vienmēr mums blakus, arī tad, kad mūsu acis nav atvērtas un Tevi neredzam, kad mēs nejūtam neko, bet Tu esi klāt.

Mises noslēgums un vadlīnija

Klausieties Dieva balsi savā sirdī un pildiet Viņa gribu!

2021. gada 25. aprīlī, Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem

4. Lieldienu svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.

Ievads

Šajā svētdienā esam aicināti lūgties par aicinājumiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Labais gans, apžēlojies par mums.

Kristu, Pasaules pestītāj, apžēlojies par mums.

Kungs, Mīlošais Tēvs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 4, 8-12)

Sv. Pēteris sludina ļaudīm: “Jēzus ir akmens ko jūs – namdari – atmetāt, bet kas kļuva par stūrakmeni!” Jēzus ir baznīcas stūrakmens. Uzlūkosim Jēzu, jo Viņš ir Baznīcas galva, Viņš ir Pestītājs, Viņš ir žēlastības avots.

Psalms 118

II lasījums (1 Jņ 3, 1-2)

Svētais Jānis atgādina mums, ka mēs esam Dieva bērni, Dieva mīļotie bērni. Cik svarīgi šodien to izdzīvot pilnīgā veidā, bez bailēm, bet ar paļāvību uz Dievu! Tikai tāda veidā mums ir cerība, ka pienāks tāda diena, kas mēs redzēsim Dievu tādu, kāds Viņš ir.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (10, 11-18)

Jēzus ir mūsu Labais Gans, kas ved mūs pie dzīvības. Mēs sekojam Viņam, un šo šauru ceļu mēs varam noiet, tikai piespiežoties pie Viņa. Tāpēc Kristus Misija ir liela dāvana mums. Bet, lai iegūtu Dieva dāvanu, tā jālūdz un tā ir jāvēlas, jāizmanto un jāpateicas par to.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Lūgšana par aicinājumiem

Mīlestības Dievs, Tu, kas mūs bezgalīgi mīli un esi mums sevi atklājis Jēzus vaigā, Tu, kas Svētajā Garā dod mums spēku atbildēt Tavai mīlestībai, uzlūko savus tik daudzos bērnus, kas ir tālu no Tevis vai arī ir iegrimuši viduvējībā.

Aicini svētus priesterus, kas izplatītu Pēdējo vakariņu notikuma vēstījumu, būdami uzticīgi Tavai Baznīcai un kļūstot par vienotības ieraugu savu brāļu priesterībā vidū.

Dod, lai būtu arvien vairāk jauniešu, kas vēlētos sevi veltīt svētuma apustulātam, un dāvā pasaulei cilvēkus, kas prastu runāt ne tikai par taisnīgumu, bet vēl vairāk – par mīlestību un brālību. Iededz visu cilvēku sirdīs kvēlas ilgas kļūt svētiem un būt darbīgiem Tavas mīlestības iedzīvinātājiem un izplatītājiem.

Bet tiem, kas jau ir atbildējuši šim aicinājumam, dāvā drosmi tajā pastāvēt un ar Marijas, Tavas Mātes, palīdzību sniedz tiem paļāvību, lai tie spētu veidot pasauli, kurā visi būtu svēti un viens otram – brāļi un māsas.

Dieva Kalps G. Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dievs mūs aicina! Vai mēs klausāmies Dieva balsi, kas čukst mūsu sirdī?