2021. gada 2.maijā

5. Lieldienas svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Par Tevi es dziedāšu lielā draudzē, es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas Tevi bīstas. (Ps 22,2)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina pildīt savus solījumus, būt pazemīgiem, neatstāt Kungu un turēties pie Viņa, kalpot Kristum un mīlēt citus cilvēkus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Tev pieder valstība, apžēlojies par mums.

Kristu , Tu esi īstais vīnakoks, apžēlojies par mums.

Kungs , Tu esi mans spēks, apžēlojies par mums.

I lasījums (Apd 9, 26-31)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Pāvila kalpošanas sākumu, ka mācekli baidījās no viņa un negribēja pieņemt savā draudzē, jo Pāvils bija slepkava. Kaut neviens vairāk neticēja viņam kā tikai Jēzus, un viņa māceklis kļuva sava Kunga cienīgs. Jēzus nekad nevienam nepārmeta viņa pagātni. Bieži vien cilvēks tiek nosodīts uz visiem laikiem par vienu kļūdu. Tā Kunga Dieva žēlsirdība slēpjas faktā, ka Viņš nekad mūs nevaino par mūsu iepriekšējiem grēkiem; un arī mums nekad nevajadzētu nosodīt cilvēku par to, ka viņš kādreiz paklupa.

Psalms 22

II lasījums (1.Jņ 3, 18-24)

Otrajā lasījumā apustulis Jānis mūs skaidri aicina ticēt Jēzum, un mīlēt viens otru. Ja cilvēks nepieskarsies Dzīvajam Dievam, kamēr vienkārši neiemīlēs citus cilvēkus, viņam šie vārdi būs tukši. Cilvēkam jāizvēlas tikai Mīlestību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 15, 1-8

Šajā fragmentā Jēzus mūs iepazīstina ar lielo Dieva noslēpumu, kurš dalās ar mums ar savu dzīvi: es esmu vīnakoks, jūs - zari ... Mans Tēvs ir dārza kopējs. Dzīve, kas plūst caur Svēto Trīsvienību, ir tā pati dzīve, kas plūst manās dzīslās. Vīnakoks ir īpašs koks, kur atšķirību starp stumbru un zariem ir grūtāk atšķirt nekā citus kokus: Dievs dalās ar mani ar savu dzīvi. Es pavadu laiku izbrīnā un pateicībā, lūdzot būt tādas žēlastības cienīgs.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Augšāmcēlušais Kristu, mēs tev pateicamies, jo Tu esi mūsu gaisma, mūsu jaunā dzīve. Atjauno mūsu attiecības ar citiem, lai vairāk sludinām Tavu mīlestību, atjauno mūsu ticību, lai arvien vairāk liecinām, ka Tu esi mūsu Dievs, atjauno mūsu mīlestību, lai mīlētu bez robežām. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim drošsirdīgie kā svētais Pāvels un uzticēsimies Dieva gribai, jo Kungs ir mūsu spēks un mīl mūs visus!

2021. gada 3. maijā

Svētais Filips un svētais Jēkabs, svētki

Vadlīnija: Pasargi arī Savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani! Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. (Ps 19, 14)

Ievads

Svētais Filips no Betsaidas ir viens no pirmajiem mācekļiem, kurus Jēzus aicina sev sekot. Pēdējo Vakariņu laikā tas ir viņš, kurš Jēzum jautā: "Parādi mums Tēvu!" un saņem atbildi: "Filip, tas, kurš redz Mani, redz Tēvu." Tradīcija vēsta, ka apustulis Filips sludināja Evaņģēliju Grieķijā un Frīģijā. Savukārt svētais apustulis Jēkabs (Jaunākais), apustuļa Jāņa brālis, Alfeja un Marijas, Vissvētākās Jaunavas Marijas radinieces, dēls, šīs radniecības dēļ dažkārt tiek saukts par Kunga brāli.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mans patvērums, apžēlojies par mums.

Kristu , mans pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs , gudrības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Kor 15, 1-8)

Šodien apustulis Pāvils rāda mums piemēru, kā rīkoties. Pāvila vērtējums par viņa kalpošanu ir absolūti objektīvs. Jā, viņš saprot, ka pēc visa, ko viņš darīja pret Baznīcu, Tam Kungam bija visas tiesības viņu noraidīt. Tomēr Viņš pieņēma un piešķīra viņam iespēju kalpot sev. Pāvilam kalpošana ir liela privilēģija, žēlastība, dāvana. Ar Dieva žēlastību viņš ir tāds, kāds viņš ir, un nemēģina mazināt savus nopelnus - taču viņš to atceras, patiesībā nopelns pieder Dievam.

Psalms 19

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14, 6-14

Šodien mēs lasām vārdus: „Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu” (Jņ 14, 14). Tajos nav norādīts, kam mēs varam prasīt kaut ko Jēzus vārdā. Lūgt var vienalga kam: radinieks vai nē, pazīstams vai nepazīstams, ļauns vai labs. Un neskatoties uz to, Viņš saka, ka izdarīs! Galvenais – lai lūgums būtu Viņa vārdā. Cilvēks, kas nekaunas, atklāti saka sava Kunga vārdu, nav pārliecinošs, ka klausošais viņu sapratīs, uzticas Dievam! Un viņa ticība ir stipra. Un, lūk, pēc tādas ticības Kungs un dāvā, par ko mēs lūdzam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, vēlamies pateikties kopā ar Sv. Filipu. Dod mums tādu ticību, kāda bija Sv. Filipam. Atkārto mūsu sirdī vārdus, ko Tu sacīji Filipam: " Filip, tas, kurš redz Mani, redz Tēvu." Jā, Jēzu, vēlamies redzēt Tēva vaigu! Mēs ticam, ka caur Tevi jau redzam Tēva vaigu. Paldies, Jēzu, jo tu darīji mūs par Tēva mīļotajiem bērniem. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu un katru sekundi savā dzīvē.

2021. gada 9.maijā

6. Lieldienas svētdiena, Psaltērija VI nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir zināmu darījis Savu palīdzīgo un svētīgo rīcību, tautu priekšā Viņš ir atklājis Savu taisnīgumu. (Ps 98, 2)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina godāt Kungu, palikt Dieva Mīlestībā un mīlēt tuvākos.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Mūžīgā Mīlestība, apžēlojies par mums.

Kristu , Mana Mīlestība, apžēlojies par mums.

Kungs , Mīlestības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Apd 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Šajā lasījumā mēs lasām, ka Pats Kungs aicina pie sevis ne tikai jūdus un kristiešus, bet arī pagānus. Dievs aicina veidot ar Sevi attiecības jebkuru, kas dzīvo šajā pasaulē.

Psalms 98

II lasījums (1.Jņ 4, 7-10)

Otrajā lasījumā apustulis Jānis mums stāsta, ka Dievs ir Mīlestība, un aicina mūs mīlēt viens otru, jo kas nemīl citus cilvēkus, tas nepazīst pašu Dievu. Mīlestība eksistē tāpat, mīlestības būtība ir tāda, ka kaut kas vienkārši mīl, neprasot neko pretī.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 15, 9-17

Cilvēka dzīvē ir divi ceļi: sekot Kristum, klausīties Viņa Vārdu vai atteikties no Viņa. Jēzus aicina mūs, klauvē mūsu sirds durvīs un lūdz „Palieciet Manā Mīlestībā”. Viņš jau mīl, neskatoties uz to, kas mēs esam un ko mēs darām – slikto vai labo. Nekas nenošķirs mūs no Viņa Mīlestības. Kaut Mīlestība stāv mums blakus, to var nepieņemt. Neredzēt to un nicināt, nepievērst tai uzmanību. Bet tā ir un būs mūžīgi. Un tāpēc Kungs mūs aicina palikt šajā mīlestībā, lai Viņš dāvātu mums dzīvi, dzīves spēku un mūžību – pašu Mīlestību. Ieejot šajā Mīlestībā, katrs no mums ne tikai atbild uz Mīlestību, bet ieej Mūžībā, darbojas savas pestīšanas dēļ.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, Dievs, es noliecos Tavā priekā: Tu – gudrība, kura man ieskaidro, Tu –griba, kura dāvā man gribu. Tu – spēks, kurš mani rada. Tu – žēlastība, kura mani paceļ, Tu – balss, kura sauc mani, Tu – Vārds, kurš mani uzrunā.

Tu – labums, kas man ticis dāvāts, Tu — žēlsirdība, kura man piedod, Tu – mīlestība, kura mani pārņem. Tu – Gars, kas mani atdzīvina, Tu – gaišredzība, kas ved mani, Tu – miers, kas mani piepilda, Tu – svētums, kas mudina mani, lai man nebūtu miera, kamēr neieraudzīšu Tevi. Ak, Dievs, es noliecos Tavā priekšā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies vēstīt par Dieva žēlastību, kurš palīdz mums pārvarēt visas grūtības un atjauno mūsu dzīvi.

2021. gada 13. maijā

Kunga Debeskāpšanas svētki

Vadlīnija: Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, Viņš Savā svētajā goda krēslā.

(Ps 47, 9)

Ievads

Šodien mēs svinam Kunga Debeskāpšanas svētkus. Šo svētku nosaukums atspoguļo notikuma jēgu - tā ir Jēzu Kristu, Mūsu Kunga, debeskāpšana uz debesīm , ir beidzies Viņa kalpojums uz zemes. Šis notikums vienmēr tiek svinēts 40 dienā pēc Lieldienām. Un tagad Jēzus Kristus ieies Sava Tēva debesu templī kā visas cilvēces Pestītājs. Šīsdienas liturģija mūs aicina vienoties lūgšanā uz Svēto Garu, jo cilvēkiem, kuri atdzimuši no Gara, ir atvērti debesu vārti.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir Visaugstākais, apžēlojies par mums.

Kristu , kam ir dota visa vara debesīs un virs zemes, apžēlojies par mums.

Kungs , kas ir varens valdnieks pār visu pasauli, apžēlojies par mums.

I lasījums ( Ap 1, 1-11 )

Pirmajā lasījumā Jēzus dod apustuļiem uzdevumu: liecināt pasaulei par Viņu un Viņa pestīšanu. No sākuma jāiet liecināt uz Jeruzalemi, pēc tam uz pa visu Jūdeju un Samariju, un pēc tā, pa visu zemi. Kristum viss ir iespējams, Viņam nav bezdibeņu, kurus izraka cilvēces ienaids, viens parādījās starp jūdiem un samariešiem – tauta, kuri tic Vienīgā Dieva un goda Vecās Derības patriarhus, bet viņu reliģiskās tradīcijas ļoti atšķiras no jūdu. Bet tas viss būs iespējams ne ar cilvēcisko spēku, bet ar spēku, ko dāvā Svētais Gars.

Psalms 47

II lasījums ( Ef 1, 17-23 )

Otrajā lasījumā mums tiek vēstīts par Jēzus Kristus varenību, ka Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem un sēdināja pie Savas labās rokās, ka Viņš ielika Kristu augstāk par ikvienu varu, vārdu un visu pasaulē. Un apustulis mūs aicina lūgt Dievu, lai Viņš mums dotu gudrību un atklāsmes garu, lai Viņu izprastu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 16, 15-20

Šajā fragmentā Jēzus aicina savus apustuļus iet pa visu pasauli un sludināt Evaņģēliju visām tautām. Tas ir aicinājums arī mums, katrs var sludināt Kunga Vārdu gan darbā, gan skolā, gan ģimenē. Sludiniet visiem: „Kas ticēs un pieņems ticību, tiks glābts.”

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, šodien Tu esi pie Tēva labās rokas, mēs no zemes skatāmies uz augšu, lai Tevi kontemplētu Tavā godībā. Palīdzi mums skatīties vienmēr uz augšu, jo no Tevis saņemsim spēku, cerību, žēlastību iet un sludināt Evaņģēliju ne ar vārdiem, bet ar darbiem. Jēzu, no debesīm sargā un svēti mūs! Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūgsimies Sv. Garam, lai Viņš mums dotu Savu žēlastību un dāvanas, lai mēs varētu pieņemt visu, kas notiek mūsu dzīvē ar pacietību un ticību Dievam.

2021. gada 14. maijā

Svētais Matija, apustulis, svētki

Vadlīnija: Ne mēs esam izredzējuši Kungu, bet Viņš mūs ir izredzējis, lai mēs ietu pa pasauli un nestu augļus.

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina sekot Kristum un sludināt par Dieva Valstību visiem cilvēkiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Tu visu siržu pazinējs, apžēlojies par mums.

Kristu , Tu mūsu dēļ nomiri, apžēlojies par mums.

Kungs , Tu mūs aicini kalpot Kungam, apžēlojies par mums.

I lasījums (Apd 1, 15-17. 20-26)

Pirmajā lasījumā mēs redzam, pēc kāda principā tika izvēlēts apustulis Matejs. Tas ir paraugs mūsu dzīvei, pirms mēs sākam kaut kādu darbu, vispirms jālūdzas, bet pēc tam izpildām to.

Psalms 113

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 15, 9-17

Šajā fragmentā apustulis Jānis stāsta mums par Jēzus mīlestību. Kā Viņš mīl katru no mums, kā Viņš nomira mūsu dēļ! Viņš nevienkārši nomira, bet ar mokām, Viņam nebija ne grēku, ne vainu. Bet šeit slēpjas pats galvenais: skatīties uz Viņu, saprotot, ka tikai Viņš var tā mīlēt un dalīties ar šo mīlestību ar ticīgajiem Viņā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, vēlamies pateikties Tev ar visu Apustuļu kori! Jā, Tu aicini mūs tāpat kā Tu aicināji apustuļus. Palīdzi mums kļūt dedzīgiem kā Sv. Matejam. Caur Euharistijas sakramentu stiprini mūsu mīlestību, lai varam Tevi kontemplēt, mīlēt, kalpot. Dod mums svēto Garu, lai sludinām Tavu Evaņģēliju bez bailēm. Tu esi mūsu viss, Tu esi mūsu gaisma. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien apzināsim, cik svarīga mūsu dzīvē ir ticība Jēzu Kristū, un ka to mēs apliecinām pildot Dieva gribu.

2021. gada 16.maijā

7. Lieldienas svētdiena, Psaltērija VII nedēļa

Vadlīnija: Uzklausi, Kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man! Mana sirds turas pie Tava vārda: "Meklējiet Manu vaigu!" (Ps 27, 7-8)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina kļūt Jēzus sekotājiem un nest prieku šai pasaulei.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Tu esi mans gaišums, apžēlojies par mums.

Kristu , Tu esi mana pestīšana , apžēlojies par mums.

Kungs , Tu esi mans dzīves patvērums, apžēlojies par mums.

I lasījums (Apd 1, 15-17. 20a. 20c-26)

Pirmajā lasījumā Kungs mums parāda, ka ne cilvēks izvēlas savu aicinājumu, bet Dievs Pats izvēlas savu kalpu.

Psalms 103

II lasījums (1 Jņ 4, 11-16)

Otrajā lasījumā mēs esam aicināti mīlēt viens otru, jo Dievs visus vienādi mīl. Dievs nav redzams, bet ja mūsu sirdīs valda mīlestība, Kungs arī ir klātesošs mūsos.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 17, 11b-19

Šajā fragmentā Jēzus runa par to, ka Viņa sekotāji, ka arī Viņš Pats, nav no „šīs pasaules”. Kristieši aicināti dzīvot pēc baušļiem, kuri nav salīdzināmi ar priekšstatiem par zemes bagātībām. Dieva aicinājums negarantē vispasaules atzīšanu, bagātību un labklājību. Viņš runa par citu atalgojumu – par savu „pilnīgu prieku”, kuras dēļ Kungs „velta Sevi”. Viņš iet uz krusta nāvi, lai mēs kļūtu par prieka nesējiem šajā pasaulē, kura atsakās no Viņa.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

“Tēvs, Mēs Tev pateicamies, ka Tu devi mums savu Dēlu,

kas mums stāstīja par Tevi.

Mēs Tev pateicamies, jo Tu mums ļāvi saprast,

ka vissvarīgākais ir mīlēt Tevi un To,

kuru Tu esi sūtījis un kas ir Tavas mīlestības apliecinājums.

Dāvā mums žēlastību Tevi patiesi mīlēt

katru savu mūža dienu un ikvienā situācijā,

lai tādejādi mūsu dzīve pulsētu mīlestībā uz Tevi,

un visi mūsu brāļi, redzot to, varētu sacīt:

„Redziet, kā viņi mīl Tēvu!” Un, sekojot mūsu piemēram,

viņi varētu iepazīt Tevi, svētais, maiguma pilnais Tēvs.”

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Pilnīgi atdodiet sevi Dieva rokās un paļaujieties uz Viņa Gribu!

2021.gada 23.maijā

Vasarsvētki jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētki

Vadlīnija: Es dziedāšu Tam Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu!

Ievads

Šodien mēs svinam Kristus Lieldienu noslēpuma piepildīšanās svētkus. Vasarsvētkos Baznīcai tika dāvāts Svētais Gars – Baznīcas vienotības, mīlestības un svētuma Avots.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , kas esi Valdnieks pār visu zemi, apžēlojies par mums.

Kristu , kas esi mūsu Ceļš un Dzīvība, apžēlojies par mums.

Kungs , kas esi gudrības un prāta devējs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 2, 1-11)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka Svētais Gars piepildīja apustuļus tad, kad viņi visi bija kopā, bet ne atsevišķi, bet galvenais bija vienā prātā. Šie svētki parādā mums vienotības ceļu, saglabājot katra cilvēka identitāti, pie kuras Kungs vēršas.

Svētā Gara nosūtīšanas brīnums notiek ar visām tradicionālajām ārējām teofānijas pazīmēm: troksnis, vējš, uguns … Nepamanāmas iekšējas izmaiņas, kas notiek apustuļu dvēselēs, bet tieši ar šo momentu radās Baznīca – neredzama Dieva klātbūtne pārveidotās cilvēku sirdīs, kuri jūt un apzinās savu vienotību viens ar otru.

Psalms 104

II lasījums (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels runā par daudzām svarīgām lietām, bet droši vien par būtiskāko – tas ir viņa vārdi par to, ka neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā. Apustulis runā par dažādām dāvanām, kalpošanām un spēkiem, bet galvenais ir viens pats Kungs. Ticība Jēzum Kristum—tieši tādā ticība ir galvenā Svētā Gara dāvana, kura ļauj kristietību atšķirt no visā pārējā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 20, 19-23

Šodienas Evaņģēlija fragments mums vēlreiz atgādina par mūsu uzdevumu šajā pasaulē, kuru dot mums Jēzus Kristus. Viņš piedāvā mums pieņemt Svēto Garu un sūta mūs sludināt pa visu pasauli.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu mēs tev pateicāmies par Tavu Svēto Garu kas šodien Tu mums sūtīji.

Mēs Tev pateicāmies par Tava Svēta Gara dāvanas kas pārveido mūsu dzīve pēc Tavas dzīve. Mēs Tev pateicamies par Svēta Gara augli kas palīdz mums kļūt par dzīvības akmeni baznīcā. Šodien ir Baznīcas svētki. Atjauno ar Svēto Garu universālo baznīcu lai kļūt arvien vairāk Tava zvaigzne kas spīd pasaulē. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsim Svēto Garu, lai Viņš piepildītu mūs ar Savu žēlastību un savām dāvanām.

2021.gada 30.maijā Trīsvienības svētki

Vadlīnija: Dziediet priecīgi Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! Pateicieties Kungam ar cītaru. Dziediet Viņam jaunu dziesmu! (Ps 33, 1)

Ievads

Šodien mēs svinam Trīsvienības svētkus un šīsdienas liturģija mūs aicina ar patieso ticību pazīt mūžīgas Trīsvienības godību un godāt Dievišķo Personu vienotību Viņu varenībā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu palīgs un vairogs, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu draugs, apžēlojies par mums.

Kungs , neredzamais un apžilbinošs, apžēlojies par mums.

I lasījums ( 5 Moz 4, 32-34.39-40 )

Kas ir Dievs? Ko mums jāzina par Dievu? Debesu un zemes Dievs, Neredzamais un Apžilbinošs, parādoties tumsā un ugunī, dot cilvēkiem likumu, baušļus. Caur šo baušļu izpratni mēs varam pazīt Pašu Dievu. Mēs nekad neuzzināsim visu par Viņu – Viņš ir Nesasniedzamais. Bet mēs varam pazīt Viņu – personīgi pazīt kā draugu. Tas ir svarīgi tagad, kad mēs saklausījām priecīgo ziņu, kas tika apsolīta visiem cilvēkiem, - Dievs kļuva par Cilvēku, tagad mēs varam veidot personīgas attiecības ar Viņu.

Psalms 33

II lasījums ( Rom 8, 14-17 )

Uzticoties Dievam, mēs pieņemam Viņa Valstību, tas ir Viņa valdīšana mūsu dzīvē, kura ienāk mūsos kā Svētā Gara vadība. Šodien apustuļa Pāvela galvenā doma – Dieva Gara klātesamība nepaverdzina mūs, bet piepilda mūs ar bērna mīlestību pret Dievu, Kas kļūst mums ne tikai kā Tēvs, bet „Abba - tā ebreju bērni maigi un laipni vēršas pie saviem tēviem.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 28, 16-20

Šajā fragmentā Jēzus runa ar saviem apustuļiem par Viņa varu visā pasaulē un debesīs un par mācekļu uzdevumu, ka viņiem jāiet pa visu zemi un pie visām tautām un kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Iemācīt cilvēkus visām, ko Jēzus Kristus mācīja saviem apustuļiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Trīsvienīgais Dievs, mēs Tevi pielūdzam un pateicamies.

Dievs Tēvs, apmīļo mūs, jo Tu esi mūsu Tēvs.

Dievs Dēls, atpestī mūs, jo Tu esi mūsu Pestītājs.

Dievs Svētais Gars, stiprini mūs, jo Tu esi mūsu spēks.

Trīsvienīgais Dievs, mājo mūsu dvēselē, mūsu dzīvē, lai varētu dzīvot pēc Dieva mācības un turpināt mūsu svētuma ceļu līdz mūžīgajai dzīvei. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Kļūstiet par apustuļiem kaut uz vienu stundu un sludiniet citiem par Kristu ne ar vārdiem, bet ar saviem darbiem!