2021. gada 3.jūnijs

Kristus Vissvētā Miesa un Asins, svētki

Vadlīnija: Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu Kunga Vārdu. (Ps 116, 13)

Ievads

1264. gadā pāvests Urbāns IV nodibināja jaunus svētkus. Kopš tā laika katru gadu šos svētkus svin ar visu krāšņumu un svinīgumu, ko ir pelnījusi Jēzus Kristus Vissvētākais Miesa. Ceturtdiena tika izvēlēta par svētku dienu, kad Kristus iedibināja Euharistijas sakramentu. Svētku būtība ir Euharistijas - Jēzus Kristus Miesas un Asins - svinēšana, kas ir “kristīgās dzīves integritātes avots un piepildījums”, un tajā ir viss garīgais. par labu Baznīcai, tas ir, pašam Kristum.

Šīs dienas liturģija mūs aicina pielūgt un godāt Kristus Miesas un Asins svēto noslēpumu, lai mēs vienmēr sajustu sevī pestīšanas augļus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu dievišķo maizi, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kungs , mūžīga dzīve, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 24, 3-8)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par svinīgo derību, kas simbolizē žēlastības derību starp Dievu un ticīgajiem. Derība ir jānoslēdz upurēšanas ceļā, jo, tā kā cilvēks ir grēkojis un zaudējis sava Radītāja labvēlību. Apkaisot izraēliešus ar derības asinīm, Mozus šajā derībā simbolizēja Dieva vēlmi padarīt viņus par savu ģimeni.

Psalms 116B

II lasījums (Ebr 9, 11-15)

Vēstules ebrejiem mums dod saprast, ka mums nav jāuztraucas, jo Jēzus asinis ir daudz labākas par mūsu upuriem! Vecās derības darbības vienmēr noved pie garīgas nāves, savukārt Jaunā derība, kas ir izveidota ar Jēzus asinīm, ved uz dzīvi! Jēzus asinis atbrīvo mūs. Šī iemesla dēļ Kristus ir jaunās derības starpnieks, lai aicinātie saņemtu apsolīto mūžīgo mantojumu. Tas, kas ir šajos vārdos, paliek mūžīgi mūžos! Iepriekšējo upuru nepilnības ir pagātne. Izpirkšana notiek Kristū Jēzū.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (14, 12-16.22-26)

Šodien Baznīca pievērš uzmanību uz saikni starp Kristus upuri un Euharistijas upuri. Katru reizi, kad mēs svinam Euharistiju, mēs atceramies Dieva mīlestību pret mums, kas izpaužas ciešanās, Jēzus Kristus nāve un augšāmcelšanās.

Jēzus vārdi un darbi Pashas maltītes laikā parāda pāreju uz jauno derību. Šī jaunā derība ir pašatdeve cilvēces mīlestības labā. Viņa asinis, kas izlietas par daudziem, atsaucas uz seno rituālu un norāda uz jaunu kopienu, kas dzims no viņa upura. Caur Euharistiju mēs kļūstam vienoti ar Kristu un viens ar otru.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mēs Tev pateicamies Jēzu jo Tu esi dzīvības maize, kas ir nākusi no Debesīm. Mēs Tev pateicamies Jēzu, jo šī Maize, ko Tu mums dod, ir Tava miesa.

Mēs Tev pateicamies Jēzu, jo kad mēs ēdam šo Maizi, mēs nemirsim, nemūžam. Un kad mēs baudīsim Tavu Miesu un dzeram Tavas asinis, mums ir Mūžīgā Dzīve un Debesis. Euharistiskais Jēzu, paliec ar mums, neatstāj mūs. Dod mums Tavu žēlastību, lai mēs varētu tevi pielūgt Euharistijas klātbūtnē. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien, ja ir iespēja, palieciet kaut 15 min Euharistijā klātesošā Jēzus Kristus priekšā, ja esat mājās, slimnīcā vai citur, apstājieties uz brītiņu un padomājiet par Kristus upuri mūsu dēļ, godiniet Viņu un lūdziet sev un visai pasauli svētību un žēlastību šajā grūtajā laikā!

2021.gada 6.jūnijs

Parastā liturģiskā laika 10.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, Kungs, lai pastāv? Bet pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas. (Ps 130, 3-4)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina pārveidoties, sekot Kristum un izpildīt Dieva gribu, paļauties ne uz saviem spēkiem, bet uz Dievu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu , mans Brālis, apžēlojies par mums.

Kungs , žēlastības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums ( 1 Moz 3, 9-15)

Pirmajā lasījumā Kungs Dievs prasa cilvēkam: “Kur tu esi?” Kāpēc un no kā, cilvēk, tu slēpies? Kur ir tava tīra sirdsapziņa? Tu atteicies no mūžīgas dzīves un apglabāts ar nāvi un nāves grēku. Tavas bailes parāda tavu vainu, centības paslēpties – tavu noziegumu.

Nav tādas vietas, kur cilvēks var slēpties no Dieva, ne uz zemes, ne debesīs. Dievs vienmēr zina, kur mēs esam un ko mēs darām, bet Viņš mums dod brīvību, izvēlēties savu ceļu.

Psalms (130) 129

II lasījums (2 Kor 4, 13-5,1)

Otrajā lasījumā mēs lasām par tagadējām grūtībām, caur kurām mēs saņemsim neizsakāmi lielu mūžīgu godību. Svētais Pāvils nekad nezaudēja cerību. Viņā bija ticība Dievam. Viņš cieta par savu ticību. Bet Dievs neatstāja viņu bez palīdzības, pat ja visi bija pret viņu. Arī mēs nezaudējam cerību. Mūsu ārīgais cilvēks sadilst, bet mūsu garīga dzīve dienu no dienas atjaunojas. Mēs nekoncentrējamies uz to, ko varam redzēt bet gan uz tām lietām, ko nevaram redzēt. Jo to, ko mēs varam redzēt, ilgst tikai īsu laiku. To, ko mēs nevaram redzēt, ilgst mūžīgi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (3, 20-35)

Šodien Jēzus mums saka, ka katrs, kas Dieva prātu dara, tas ir Viņa brālis un māsa, un māte. Pirmkārt, šie vārdi apstiprina Dieva gribas pārākumu ģimenes dzīvē. Jēzus mums māca, ka uzticība ģimenei ir pakārtota salīdzinājumā ar uzticību un paklausību Dieva vārdam. Lai cik brīnišķīga ir ģimenes dzīve, nevar "pielūgt" vai kalpot tai Dieva vietā. Otrkārt, Jēzus vārdi paplašina ticīgo kristiešu jēdzienu “ģimene”. Uzticība, mīlestība un kalpošana, kas tiek pienācīgi parādīta viens otram ģimenes dzīvē, ir savstarpēji saistīti arī ar plašāko ticīgo “ģimeni”. Kristiešu kopienā mūsu attiecības mainās Kristū un caur Kristu. Viņā un caur viņu mēs esam brāļi, māsas, mātes un bērni viens otram.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, tu par mani zini visu, un tomēr mīli mani. Es esmu Tev pateicīgs, ka Tu mani pieņem, jo tikai tā es varu sevi pieņemt. Tu mani mīlēji ar Mūžīgo Mīlestību. Pat ja es būtu vienīgais cilvēks uz šīs zemes, Tu vienalga atsūtītu savu Dēlu mirt par mani pie krusta. Es esmu pateicīgs par Tavām rokām, kas mani apskauj. Atbrīvo mani, Kungs, no nespējas sevi pieņemt. Atbrīvo mani no neticības! Es nododu sevi Tev un ticu, ka Tu pārveidosi manu sirdi un manu dzīvi. Ieejot ticīgajā dzīvē, es mācos mīlēt sevi un citus tā, kā Tu mīli. Dievs, ļauj man slavēt tevi par Tavu mīlestību. Āmen. Džordžs Ververs

Mises noslēgums un vadlīnija

Mācīsimies mīlēt citus cilvēkus un redzēt viņus tā, kā redz un mīl Dievs! Mēs visi ir vienādi Viņu acīs!

2021.gada 11.jūnijs

VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS, svētki

Vadlīnija: Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs ir mans stiprums un mana slavas dziesma." (Jes 12, 2)

Ievads

Šodien mēs svinam Vissvētākās Jēzus Sirds svētkus. Jēzus Sirds ir Dieva Mīlestības pret cilvēkiem simbols un šie svētki, tādā veidā, atspoguļo pateicību Dievam par Viņa mīlestību un dāvāto pestīšanu. Jēzus Sirds tika caurdurta pie krusta un kļuva par Baznīcas sakramentu avotu. No viņa izplūda asinis un ūdens, norādot uz Kristībām un Euharistiju. Atceramies: patiesi, nav lielākās mīlestības, kā Jēzu mīlestība pret mums!

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir manas slavas dziesma, apžēlojies par mums.

Kristu , Labais Gans, apžēlojies par mums.

Kungs , kas ir Mīlestības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Os 11, 1.3-4.8c-9)

Šajā lasījumā pravietis Hosea parāda mums, ka Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.

Psalms Jes 12

II lasījums (Ef 3, 8-12.14-19)

Pāvils parada mums, cik daudz viņš mīlēja Kristu, viņš sludināja Dieva Tēva mīlestību, cik daudz Kristus mūs mīl un caur Svēto Garu Viņš atjauno mūsu dzīvi lai mēs vārētu sludināt Dieva bezgalīgo mīlestību.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (19, 31-37)

Šīs dienas lasījums aicina pārdomāt par Jēzus upuri, vai mēs patiesi vērtējam to, ko Viņš izdarīja mūsu dēļ? Vai Jēzus ciešanas, nāve un augšāmcelšanās ir personisks mums? Vai mēs dziļi novērtējam Jēzus gatavību upurēt savu dzīvi, lai mēs varētu pilnvērtīgi dzīvot? Viņš sevi atdod atkal un atkal kā labāko dzērienu Euharistijas kausā, lai mēs neizjustu slāpes.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mūžīgais Tēvs, es Tev atnesu Jēzus Kristus Sirdi, Tava mīļota Dēla, kā Viņš pats upurēja Sevi manis dēļ. Pieņem šo manu dāvanu kopā ar visām vēlēšanām, ar visām jūtām, ar visu mīlestību. Ar visām kustībām, ar visiem Svētās Sirds darbiem. Tie ir mani, jo Viņš upurēja Sevi manis dēļ, un es slāpstu tikai pēc Viņa viena. Pieņem šo upuri par maniem grēkiem samierināšanas dēļ un pateicībā par Tavu svētību. Pieņem šo upuri, un Jēzus Kristus nopelnu dēļ dāvā man visus nepieciešamos labumus, it īpaši izturības žēlastību līdz galam.

Pieņem šo dāvanu kā daudzus mīlestības darbus, kā pielūgšana, kā slavēšana, ko es atdodu Tavam Dievišķam Godam, jo tieši caur Jēzus Sirdi Tevi var cienīgi pielūgt un slavēt. Āmen. Sv. Margarita Alakoka

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien es aicinu jūs 10-15 minūtes mierīgi pasēdēt kopā ar Jēzus. Izsakiet pateicību Jēzum par viņa mīlestības dziļumu un maigumu pret mums. Cik brīnišķīgu un mūžīgu dāvanu Viņš mums pastāvīgi dod! Šodien mēs varam patiesi godināt Viņa "svēto mīlošo sirdi".

2021.gada 13.jūnijs

Parastā liturģiskā laika 11.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija : Taisnais zaļo kā palma, aug kā Libanona ciedrs; dēstīti Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Kungs ir taisns, mana patvēruma klints, un tajā nav netaisnības. (Ps 92,13..16)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina būt ticīgiem, dzīvot kopā ar Dievu un uzticēties Viņam, dalīties ar visiem cilvēkiem ar savu ticību, mīlestību un prieku.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas pazemoji augsto koku un paaugstināji zemo, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu Karalis, apžēlojies par mums.

Kungs , taisnīguma paraugs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ez 17, 22-24)

Pirmajā lasījumā Ezehiēls parāda, ka Dievs, tagad ņems zaru no ciedra koka galotnes. Viņš to iestādīs kalna galā, kur tas pāraugs milzīgā, lieliskā kokā, kas dos labumu visu veidu putniem un dzīvniekiem. Garie koki kļūs zemi un zaļie koki nokalst, bet Dieva koks plauks.

Psalms 92

II lasījums (2 Kor 5, 6-10)

Ticīgie šobrīd ir fiziski nošķirti no Kristus, bet vēlme būt kopā ar Viņu ir pastāvīgs iedrošinājuma avots. Pašlaik viņi neredz Kristu, bet dzīvo ticībā Viņam. Viņiem tāpat tiek atgādināts arī par ticības dzīvi, kad viņi saprot, ka būšana kopā ar Kristu nesīs ne tikai godību, bet arī tiesu. Viņu dzīve tiks pārbaudīta, un viņi saņems to, ko Kristus uzskata par pienācīgu, labu vai sliktu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (4, 26-34)

Ziņa, ka Dieva valstība ir starp mums, bija galvenā ziņa, ko Jēzus atnesa. Šī ir Evaņģēlija labā ziņa. Tā ir ziņa, ka mūsu Dievs nav attālināts un nav tālu no mums kādā tālā valstībā. Gluži pretēji, Dievs ir starp mums, aktīvi darbojas mūsu ikdienas dzīvē, piedāvājot mums brīvības un dzīves pilnības dāvanas.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es nelūdzu brīnumus un vīzijas, bet spēku katrai dienai. Iemāci man mazo soļu mākslu. Padari mani vērīgu un attapīgu, lai raibajā ikdienas dzīvē laikus pamanītu atklājumus un pieredzi, kas man svarīgi. Iemāci man pareizi izmantot manas dzīves laiku. Dāvā man smalku nojautu atšķirt vissvarīgāko no otršķirīgā. Es lūdzu atturības spēku un mēra sajūtu, lai es nepeldētu pa dzīvi vai nelidinātos mākoņos, bet saprātīgi plānotu dienu, saskatītu virsotnes un tāles. Palīdzi man saprast, ka sapņi nepalīdz. Ne sapņi par pagātni, ne sapņi par nākotni. Palīdzi man būt šeit un tagad, un pieņemt šo brīdi kā vissvarīgāko.

Pasargā mani no bailēm kaut ko dzīvē palaist garām. Dod man nevis to, ko es vēlētos, bet to, kas man tiešām ir nepieciešams. Iemāci man mazo soļu mākslu.

Antuāna de Sent-Ekziperī lūgšana

Mises noslēgums un vadlīnija

Vai es esmu gatavs ļaut Dievam valdīt manā dzīvē? Vai es varu sveikt Dievu un Dieva dāvanas un piedāvāt Dievam vislielāko dāvanu, ko es varu atdot, - savu uzticību? Vai es esmu gatavs ļaut Dievam mani pārveidot? Padomā par to!

2021.gada 20.jūnijs

Parastā liturģiskā laika 12.svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Tie piesauca Kungu savās bēdās, un Viņš izglāba viņus no viņu bailēm un izveda viņus no tumsas un nāves ēnas. (Ps 107, 13-14)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina veidot attiecības ar Dievu, paļauties uz Viņa gribu, mīlēt no visas sirds un mudina mūs mīlēt citus cilvēkus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi Visvarenais, apžēlojies par mums.

Kristu , kuru paklausa vējš un jūra, apžēlojies par mums.

Kungs , kas ir Mīlestības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Īj 38, 1.8-11)

Pirmajā lasījumā mēs lasām, ka Dievs cietēju neatstāj bez uzmanības. Arī tāds cilvēks ir vajadzīgs Dievam, un Visvarenais ar viņu runa. Dievs ir tik varens, ka Viņa sirdī ir vietā mīlestībai un līdzcietībai. Dievam rūp cilvēks, viņš var uzdot jautājumus Viņam, un Dievs vienmēr būs gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tikai pats cilvēks būs gatavs Viņu sadzirdēt.

Psalms 107

II lasījums (2 Kor 5, 14-17)

Dieva mīlestība tiek izlieta mūsu sirdīs, un tas mudina mūs dziļāk mīlēt Dievu, kā arī mīlēt un strādāt cilvēku glābšanas labā. Un tas ir šīs mīlestības radītais efekts, kas mudina mūs mīlēt līdzīgi mīlestībai, kas mūs ietekmē; un tāpat kā Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka par to atdeva savu Dēlu, un Kristus tik ļoti mīlēja pasauli, ka par to izlēja savu dzīvību, tāpat mēs šīs pašas mīlestības ietekmē vēlamies tērēt un būt iztērētiem Dieva godībai un nemirstīgo dvēseļu pestīšanai.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (4, 35-41)

Mēs visi esam viens ķermenis ar Jēzu priekšgalā - mēs varam pārvarēt pat to, kas, šķiet, ir nepārvarams šķērslis. Dzīve ir kā laiva, kas pakļauta neskaitāmām briesmām; kārdinājumiem, grēkiem, sliktu cilvēku padomiem, ļaunās dabas kaislībām utt. Nekad nezaudējiet pārliecību skatieties uz Dievu, kurš mūs var tikai izglābt. Viņš ir ar mani visu mūžu vētru laikā un ar vienu vārdu var dot lielu mieru. Kristīgā ticība ir daudz kas vairāk nekā tikai bojāeja dzīves vētrās. Tā ir pārliecība, ka ceļojums beigsies labi. Un tas ir spilvens, uz kura mēs visi varam gulēt.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, svētī manu lūgšanu. Palīdzi man bez izklaidības, ar visu miesu un dvēseli stāties Tavā priekšā. Māci man Tevi lūgt. Nostiprini mani ticībā. Dāvini man dedzīgu mīlestību pret Tevi. Apgaismo, Kungs, visas manas domas, jūtas un darbus. Iemāci man katrā notikumā saskatīt Tavu gribu un dod man spēku to izpildīt. Aizslēdz manu muti ļaunam un tukšam vārdam un atturi manu roku no nekrietna darba. Ja gadīsies nelaime, dod spēku nesalūzt, bet gan pārvērst to par upuri Tev. Dari mani par labuma avotu, Kungs, visiem, ar ko šodien satikšos.

Pieņem manu lūgšanu par tiem, kuri Tevi nepazīst, un atbrīvo viņus no neticības. Es pateicos Tev, Kungs, par dvēseli, par visu, kas ap mani, par tuviem un tāliem, par debesīm un zemi, un pāri visam par Tavu dzīvu darošo mīlestību!

Dari, Kungs, lai visas dienas gaitā pieminu Tevi un pateicos Tev. Āmen.

pr. Aleksandrs Meņs

Mises noslēgums un vadlīnija

Vai tu uzticies Kungam priekā un bēdās? Ko tu izvēlies traģēdijas un briesmu brīžos: uzticību vai bailes? Ar Dievu nav bail, visu var pārvarēt, izciest un pārdzīvot. Galvenais nepazaudēt savā sirdī Dievu!

2021.gada 24.jūnijs

Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, svētki

Vadlīnija: Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. (Ps 139, 14)

Ievads

Šodien mēs svinam svēta Jāņa Kristītāja svētkus. Jānim Kristītājam pestīšanas vēsturē ir ļoti īpaša loma. Viņš ir gara milzis, kas stāv uz Vecās un Jaunās Derības robežas. Viņš beidz ar sevi praviešu rindu un atver apustuļu rindu. Viņš ir ne tikai pravietis, bet arī vēstnesis, kristītājs un moceklis. Viņam vienam tika dota žēlastība kristīt Viņu, par kuru citi pravieši tikai pravietoja un paredzēja garā.

Šīs dienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva garīga prieka žēlastību, lai varētu sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai otrreiz.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , ir mans stiprums, apžēlojies par mums.

Kristu , mūžīgās gaismas atspīdums, apžēlojies par mums.

Kungs , kas modini žēlastību, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 49, 1-6)

Pirmajā lasījumā ir teikts par Dieva Dēla, Mesijas, ciešanu noslēpumu. Pravietis Jesaja runā Mesijas vietā: "Es velti esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku; tomēr mana taisnība ir pie Tā Kunga un mana alga mana Dieva rokā.” Viņa alga – būt Gaismai visām tautām, kas atnesis pestīšanu visiem cilvēkiem.

Psalms 139

II lasījums (Ap 13, 22-26)

Apustuli darbi atgādina mums Jāna Kristītāja misiju. Viņš atnāca lai sagatavot Kungam ceļu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (1, 57-66.80)

Bērnu dzimšana parasti ir priecīgs notikums. Apsveikums jaunai dzīvei, kas dzimusi no mīlestības pasaulē. Pārņem šī brīža mīlestība un jaunums. Kā tas notika ar Elizabeti un Zahariju, kad negaidīti piedzima Jānis Kristītājs. Viņa tēva lūgšana dzimšanas brīdī paredzēja, kas viņš būs. Kaut kā viņi zināja, kāda dzīve sagaida viņu bērnu - "staigāt Tā Kunga priekšā un sludināt Viņa ceļus". Mēs bieži varam domāt par to, kāda ir mūsu bērnu dzīve, un uztraukties par viņiem. Mums arī ir ļoti lielas cerības. Kā Dievs to dara. Dievam ir cerība uz katru bērnu, kas dzimis šajā pasaulē, un mēs dalāmies šajā cerībā, kad vedam savus bērnus kristīties. Mēs visi, jauni un veci, ar savu dzīvi varam „sagatavot ceļu Tam Kungam” - ar to, ko mēs sakām un kā sakām, ko darām un kā darām.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, Jāni Kristītāj, kas ieliki savas rokas uz Jēra galvu un kas izlēja uz viņas kristības ūdeni, izlūdz mums žēlastību, ieraudzīt un sadzirdēt Tēva, Dēla un Svēta Gara klātbūtni un pat pieskarties tai. Āmen. Daniels Anžs

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un būsim gatavi Jēzus otrajai atnākšanai šajā pasaulē! Neaizmirsīsim, ko Jēzum vajadzēja izciest, lai mūs glābtu!

2021.gada 27.jūnijs

Parastā liturģiskā laika 13.svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Ak, Kungs, Tu Savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, Tu spēcīgi nostiprināji manu kalna cietoksni, bet, kad Tu apslēpi Savu vaigu, tad es iztrūkos. (Ps 30, 8)

Ievads

Šīs dienas liturģija mūs aicina pārdomāt savu ticību. Vai mūsu ticība ir stipra vai vāja, vai mēs pilnīgi paļaujamies uz Dieva vārdiem, vai arī šaubāmies grūtībās? Kungs, stiprini mūsu vāju ticību, lai mēs varētu Tev kalpot un sludināt citiem par Tavu Mīlestību un Žēlsirdību!

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mans Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu , palīdzības paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs , spēka avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Gudr 1, 13-15; 2, 23-24)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par gudrību. Dievs kas ir gudrība radīja cilvēku pēc sava attēla. Esam aicināti palikt uzticīgi Dievam lai nesekotu ļaunumam.

Psalms 30

II lasījums (2 Kor 8, 7. 9. 13-15)

Otrais lasījums atgādina mums cik daudz Dievs iemīlēja pasauli. Dievs sūtīja savu dēlu, kas kļuva nabags lai dotu katram no mums Dieva mantojumu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (5, 21-43)

Jēzus ir spēcīgs un gudrs paša spēka un Dieva gudrības dēļ, tomēr Viņš ir pilnībā apņēmies kalpot citiem. Viņš mudina savus sekotājus ticēt Viņam, nevis paša pašpaaugstināšanai vai paštaisnībai, bet gan pestīšanai - lai nodotu viņus pareizās attiecībās ar Dievu, lai viņi varētu piedzīvot dzīves jēgas pilnību. Tādā veidā Viņš dziedina sievieti ar asiņošanu; viņš uzmodina Jaira meitu no miroņiem. Viņš nekad neatsakās no lūguma, kas viņam izteikts ar patiesu un pazemīgu ticību. Jēzus mums saka: "Nebaidieties; vienkārši ticiet." Nebaidieties no tā, ko citi par jums domā: ejiet Kristus ceļu. Nebaidieties no neveiksmes: sekošana Dieva gribai ir vienīgais ceļš uz mūžīgiem panākumiem. Nebaidieties mainīt savus personīgos plānus, lai sekotu Dievam uzmanīgāk - Viņa plāni ir vēl labāki.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, apskaidro un pārvērt visu ap mums, izdari tā, lai arī mēs varētu pārveidot dzīvi ap mums. Kungs, liec, lai vēršamies pie Tevis ar visu savu būtni un sakām: “Lūk, mana sirds; lūk, mana dzīve, mana ģimene, mani tuvinieki, mans darbs, viss, kas man ir, - es sniedzu to Tev, lai Tu to svētītu.” Kungs, man nav ko teikt sev par labu, taču es nelokāmi ceru uz Tavu žēlastību un Tavu mīlestību. Vairāk ne uz ko. Dod man spēku spert pirmos vārgos soļus pie Tevis, lai sajustu, ka Tu esi šeit, blakus, ka Tu mūs vadi un pieņem, ka mums ir atvērti Tavi apskāvieni, kurs gaida katru no mums. pr. Aleksandrs Meņs

Mises noslēgums un vadlīnija

Padomā par savu ticību! Kāda ir jūsu ticība? Kā jūsu ticība Dievam stiprina jūsu cerību uz mūžīgo dzīvi?

2021.gada 29.jūnijs

Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, svētki

Vadlīnija: Es meklēju Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. (Ps 34, 5-6)

Ievads

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki ir vieni no svarīgākajiem svētkiem katoliskajā Baznīcā. Apustuļi Pēteris un Pāvils tiek īpaši cienīti kā Jēzus Kristus mācekļi, kuri pēc Pestītāja nāves un augšāmcelšanās sāka sludināt un izplatīt Evaņģēlija mācību visā pasaulē. Šīs diena liturģija mudina ikvienu no mums vispirms ieskatīties sevī, pārveidot savu dzīvi, sekot Kristum, kā arī lūgties un sludināt Evaņģēliju ar visu savu dzīvi, lai ikviens cilvēks varētu pievienoties Kristus Baznīcai un sasniegt mūžīgo laimi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , kas ir taisnīgs, apžēlojies par mums.

Kristu , kas aicini sekot Tev, apžēlojies par mums.

Kungs , kas ir mans Pestītājs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 12, 1-11)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par brīnumaino Pētera atbrīvošanu no cietuma. Apstākļi bija šausmīgi, cerības nebija zobens jau ir pacelts virs galvas – un Dievs dara brīnumu, uz kuru pats cilvēks nevarētu pat cerēt. Sirds saspiežas no Dieva reālā tuvuma, un grūti ticēt, ka tas neiespējamais – notika. Šeit mēs redzam, ko nozīmē piederēt Dievam.

Psalms 34

II lasījums (2 Tim 4, 6-8. 17-18)

Otrajā lasījumā mēs lasām par Dieva taisnīgumu. Tā nedarbojas kā tiesu sistēma. Dieva taisnīgums tiek piedāvāts visur. Tam nepieciešama cilvēka piekrišana, nevis viņa rīcība vai noziedzības novēršana. Nav tā, ka mēs vēlētos izgreznot grēku un tā sekas. Bet Dievs darbojas, neskatoties uz cilvēka vājumu. Un, ja mēs esam uzticīgi savai aicinājuma būtībai, uzvarēs Dieva taisnīgums, labestība. Mūža beigās Pāvils par to bija pārliecināts. Kādreiz vajātājs un slepkava Pāvils ir mierā ar savu imanento atkalapvienošanos ar Kungu. Tātad arī mēs varam.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (16, 13-19)

Šodien Jēzus saviem mācekļiem jautā: "Kas, jūsuprāt, es esmu?" Tas bija patiesības brīdis, īpašs brīdis viņa mācekļu attiecībās ar Skolotāju. Jēzum bija svarīgi, ko pateiks Pēteris. Viņš teica: "Tu esi Mesija, Kristus, dzīvā Dieva Dēls." Viņam un viņa biedriem tas ir milzīgs solis uz priekšu. Kā redzēsim, tā vēl nav pilnīga Kristus personības vai misijas atzīšana, bet gan aizraujošs brīdis viņu attiecībās.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu Kristu, Dieva Dēls, kas mums atklāji Debesu Tēvu, - dari mūs par saviem mācekļiem. Tu solīji dāvāt mieru mūsu dvēselei. Nolaidīgus vergus gan Tu nevēlies. Dod mums spēku stāvēt sardzē un būt nomodā. Lai mēs būtu uzticīgi Tev un tikai Tev. Iemāci mums visu darīt Tava vaiga priekšā. Padari mūs par saviem bērniem. Dāvā mums spēku pildīt Tavu gribu un novēlējumus. Iemāci mums darīt labu.

Dari, lai mēs jau šobrīd esam Tavas valstības dalībnieki. Iemāci mums nīst grēku, nevis grēcinieku. Dāvā mums spēku liecināt par Tevi. Neļauj būt sekliem, sīkumainiem un tukšiem. Esi mūsu alfa un omega kā šajā dzīvē, tā mūžībā. Lai mēs esam Tavi mācekļi. Āmen. pr.Aleksandrs Meņs

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien Jēzus mums jautā: “Kas es esmu?” Padomājiet, ko jums nozīmē Jēzus, kādu svarīgu vietu Viņš ieņem jūsu dzīvē! Un uzrakstiet savu lūgšanu, sākot ar vārdiem: “Jēzu, tu esi man ”.