2021. gada 1. augusts

Parastā liturģiskā laikposma 18. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Kungs deva ļaudīm debesu maizi. ( R. Sal. 24b)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina paļauties uz Dievu, jo Viņš dara lielas lietas ar mums tāpat, kā Viņš darīja ar Izraēla tautu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Izraēla Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kungs, Mūžīgais Vārds, apžēlojies par mums.

I lasījums (Izc 16, 2-4.12-15)

Pirmajā lasījumā redzam Izraēla tautu, kas kurnēja pret Mozu un Āronu tuksnesī. Mozus ir palīgs, kas ir uzticīgs Kungam un viņu saruna ar Dievu parāda, ka Dievs nekad mūs neatstāj, bet vienmēr nāc mums pretī. Dievs dod brīnumainu barību visai Izraēla tautai: „Man hu”– maize, kuru Kungs deva par barību viņiem.

Psalms 78

II lasījums (Ef 4, 17.20-24)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mūs aicina ietērpties Kristū, kļūt par jauniem cilvēkiem, kas dzīvo taisnībā un patiesā svētumā. Tas nozīmē sekot Kristum un izpildīt Dieva gribu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (6, 24-35)

Šodienas Evaņģēlija māca mums meklēt vienmēr Kristu, Cilvēka Dēlu, Dzīvības maizi! Mēs esam izsalkuši, bet Dievs dod mums Dzīvības maizi; mēs esam izslāpuši, bet Viņš dod Savas Asinis. Pilnīgi uzticēsimies Euharistiskajam Jēzum, ne kā ļaudis, kas dažreiz šaubās, bet tie, kas tic, ka Viņš ir mūsu Pestītājs, kas noslīga Jauno derību ar Savu miesu un asinis, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans Tēvs dod jums īsto maizi no debesīm, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulei dzīvību. Jēzu, tu esi mūsu sirdīs, Tu esi šī maize, kas nāk no debesīm. Tu atjauno mūsu dzīvi caur Tavu žēlastību.

Kungs dod mums vienmēr šo maizi. Vēlamies Jēzum to teikt, un mēs zinām, ka caur baznīcu un sakramentiem, Tu dod mums šo dievišķo maizi. Palīdz mums palikt uzticīgi Tev un ticēt, ka Euharistija ir baznīcas sirdī.

Es esmu dzīvības maize. Jēzu, tu Esi dzīvības maize, pārveido mūsu dzīvi pēc Tavas dzīves, dari, lai mēs varētu atdot mūsu dzīvi citiem tāpat kā Tu darīji.

Kas nāk pie manis, tas izsalcis nebūs, un kas tic man, tam nekad neslāps – Jēzu, ar Tevi mēs nekad neslāpsim, nekad izsalksim. Atjauno mūsu ticību un dari, lai mēs katru dienu varētu dzert no dzīvības avotiem, kas ir pats Euharistijas noslēpums.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien veltīsim laiku Euharistijas klātbūtnē un pielūgsim Viņu: Viņš ir dzīvības maize!

2021. gada 6. augusts

KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS Svētki

Vadlīnija: Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk. (Mt 17, c)

Ievads

Ar visu baznīcu svinam Kunga pārveidošanās svētkus. Šie svētki parāda mums, ka Jēzus ir īstais Dievs, īstais cilvēks. Viņa drēbes kļuva mirdzoši baltas un Viņš runāja ar Mozu un Eliju. Jā, Jēzus ir Baznīcas galva. Viņa drēbes ir baltas; Sv. Augustīns mūs māca, ka tā ir baznīca, kas ir tīra, pat ja esam grēcinieki, jo Jēzus mūs atpestīja caur savu nāvi un augšāmcelšanas.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mīļotais Dieva Tēva Dēls, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs , mūsu Valdnieks, apžēlojies par mums.

I lasījums (Dan 7, 9-10. 13-14)

Pravietis Daniels pravieto visu to, ko Jēzus piepilda Jaunajā Derībā. Viņš jau sludina pārcilvēka Dēlam, ka Viņa drēbes ir baltākas kā sniegs. Cilvēka Dēls ir Kristus, un ar pirmo lasījumu varam jau kontemplēt Jēzus pārveidošanu.

Psalms 97

II lasījums (2 Pēter 1, 16-19)

Sv. Pēteris bija viens no apustuļiem Tabora Kalnā, notikumu aculiecinieks. Visu, ko viņš redzēja un dzirdēja, par to arī sludināja, ka Kristus ir Dieva Tēva Mīļotais Dēls.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (9, 2-10)

Šodien Evaņģēlijs mums stāsta par Kristus pārveidošanos. Jēzus pirms iešanas uz Jeruzalemi kopā ar Pēteri, Jāni un Jēkabu gāja uz Tabora kalnu, kur Viņš pārveidojās viņu priekšā. To, ko mēs dzirdējām pirmajā lasījumā caur pravieti Danielu, ir piepildīts. Tāpat kā Pēteris, Jānis un Jēkabs, ieklausīsimies Dieva Tēva balsī, atzīsimies un apliecināsim, ka Jēzus ir Dieva mīļotais Dēls.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

„Mums ir labi šeit būt”. Euharistiskais Jēzu, ir tiešam labi būt šeit. Esam Tava Euharistiskā noslēpumā. Tu esi mūsu sirdī. Visu to, ko mēs ieklausījāmies Evaņģēlijā, tagad ir noticis mūsu sirdī. Tu mūs pārveido, mēs klausāmies Dieva Tēva balsi, kas skan mūsu sirdī: “Šis ir mans mīļais Dēls, viņu klausiet.” Jā, Jēzu, Tu esi mūžīgais Dieva Tēva Vārds, Tu esi mūsu mīlestība, Tu esi mūsu viss.

Pārveido mūs, palīdzi mums kļūt par jauniem cilvēkiem, kur mājo Tava žēlastība, Tavs maigums, Tavs Vārds.

Mums ir labi šeit būt, bet Tu mūs aicini iet pasaulē, lai sludināt Tavu patiesību, Tavu Vārdu, Tavu Evaņģēliju. Dod mums spēku izpildīt mūsu misiju.

Mises noslēgums un vadlīnija

Ikdienas dzīvē mācīsimies klausīties, lūgties un sludināt Dieva Tēva Mūžīgo Vārdu – Kristus!

2021. gada 8. augusts

Parastā liturģiskā laikposma 19. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. (Jņ 6, 50)

Ievads: Šodienas lasījumi mums māca arvien vairāk mīlēt Jēzu Euharistijā. Viņš ir mūsu dievišķā barība, Viņš caur Euharistiju ir vienmēr klātesošs. Euharistija ir mūsu dzīves spēks.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mūsu cerība, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi ceļš, pateicība un dzīvība, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi mīlestība, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ech 2, 2-5)

Pravietis Elijs devās tuksnesī. Tāpat kā Mozus, arī Elijs runā ar Dievu. „Celies un ēd”, sacīja eņģelis Elijam un viņš uzticīgs Dievam to darīja. 40 dienas garumā viņš ēda brīnumaino barību, kas stiprināja Elija spēkus. Ļoti līdzīgi Izraēļa tautai ceļā uz apsolīto zemi; ļoti līdzīgi, kad Jēzus Jaunajā Derībā paliks 40 dienas tuksnesī. Mācīsimies kā Elijs paļauties uz Dievu un Viņu klausīt.

Psalms 34

II lasījums (Ef 4, 30 – 5,2)

Sv. Pāvila vēstules Efeziešiem ir ļoti bagātīga. Šajā fragmentā, ko mēs klausījāmies šodien, aicina mums sekot Kristum, kļūt par Viņa mīļiem bērniem, kļūt par Dieva patīkamu smaržu. Kādā veidā? Tik daudz mēs mīlam Kristu kā Viņš mūs mīlēja, tik daudz mēs dzīvojam ar savstarpējo mīlestību un žēlsirdību, tik daudz mēs ilgojamies pēc svētuma.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (6, 41-51)

Jēzus: ”Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Un maize, kuru es došu, ir mana miesa par dzīvi pasaulē.” Šie vārdi dod mums spēku dzīvot ikdienas priekā un grūtībās. Jēzus dievišķā maize dod mums drošību liecināt pasaulei, ka Jēzus ir mūsu Dievs, mūsu Pestītājs, un parādīt tiem, kas šaubās, Jēzus klātbūtni Euharistijas sakramentā. Lai Euharistija kļūst par mūsu žēlastības avotu pasaules mūsdienas tuksnesī.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Euharistija, kas tagad mājo mūsos, mēs Tev pateicamies, jo Tu mums dod žēlastību, lai mēs varētu būt laipni un žēlsirdīgi savā starpā, lai mēs varētu piedot un mīlēt tāpat kā Tu.

Paldies, Jēzu, par Tavu dievišķo maizi, par Euharistijas sakramentu, par priesteriem, kas dod mums šo lielo sakramentu.

Paldies, Jēzu, jo Euharistijas sakraments dod mums spēku upurēt mūsu dzīvi par jums un citiem, tāpat kā arī Tu, Kristu, atdevi pats sevi par katru no mums.

Jēzu, lai mūsu dzīve smaržo ar vislabākajiem mīlestības žestiem, ar piedošanu, maigumu, Svēta Gara uzticēšanu.

Jēzu, mēs Tevi slavējam un Tevi pielūdzam. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šajā nedēļā arvien vairāk atradīsim laiku būt kopā ar Kristu, meklēsim Kristu Euharistijas klātbūtnē, baznīcā, pat ja mēs esam atvaļinājumā.

2021. gada 14. augusts

SV. BĪSKAPS MEINARDS, LATVIJAS AIZBILDNIS

Vadlīnija: Sludiniet Dieva godu visām tautām!

Ievads

Šodien svinam Sv. Meinarda, Latvijas aizbildņa, svētkus. Godināt Sv. Meinardu, nozīmē atzīt, ka svēti ir mūsu paraugi, svēti ir tie, kas sekoja un mīlēja Kristu. Caur Sv. Meinarda aizbildniecību, lūgsimies par visu Latviju, lai Sv. Meinards sūta jaunus un svētus aicinājumus uz priesterību, uz konsekrēto un ģimenes dzīvi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Tu esi svēts, apžēlojies par mums.

Kristu , Tu, kas mums sacīji esiet pilnīgi kā mūsu Tēvs ir pilnīgs, apžēlojies par mums.

Kungs , kas esi lēnprātīgs un ar pazemību sirdī, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 1,4-10)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par pravieša Jeremijas aicinājumu. Dievs aicina Jeremiju sludināt Dieva Vārdu. Sākumā Jeremija baidījās, bet pēc tam paļaujas uz Dievu un kļuva par vienu no lielajiem praviešiem Vecajā Derībā. Esam aicināti nebaidīties, kad Dievs mūs aicina.

Psalms 96 (95)

II lasījums (2 Kor 3,1-6a)

Mūsu spējas ir no Dieva, saka Sv. Pāvils Korintiešiem. Viņš saka, ka tikai ar Dieva žēlastību, mēs kļūsim par Dieva lieciniekiem. Nozīmē, ka mums ir liela atbildība Dieva un cilvēku priekšā. Kļūt par Dieva vēstuli nozīmē, ka mēs dzīvojam kā Dieva svētie bērni, ka caur mums visi var redzēt Dieva mīlestību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (28,16-20)

Šajā fragmentā redzam Jēzu, kas sūtīja Apustuļus visai pasaulei, lai sludinātu Evaņģēliju. Sv. Meinards no Vācijas atbrauca uz Latviju un atnesa mums Jauno Vēsti, kristīja brāļus un māsas Dieva Tēva un Dēla un Svēta Gara Vārdā. Tāpat kā Sv. Meinards, arī mēs esam sūtīti, lai sludinātu mūsu ticību. Dzīvosim ar šo sūtību un misiju ar atbildību un paļāvību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Euharistiskais Jēzu, šodien tu parādi mums sv. Meinardu kā ticības paraugu, kā sludinātāju. Palīdzi mums izdzīvot mūsu sūtību, kas nāk no mūsu Kristības sakramenta. Euharistiskais Jēzu, deg mūsu sirdī, lai visa pasaule varētu Tevi pazīt, Tev sekot, Tevi mīlēt.

Jēzu, māci mums mīlēt arvien vairāk tāpat kā sv. Meinards. Atjauno mūsu ticību, mūsu dzīvi, lai varētu sludināt Tavu Evaņģēliju ar to pašu drošību kā Sv. Meinardam.

Sv. Meinards lūdz par mums! Jēzu, Euharistija, paliec ar mums un atjauno mūsu zemi – Latviju. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tos Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

2021. gada 15. augusts

V.J.M. DEBESĪS UZŅEMŠANA, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE

Vadlīnija : Karaliene stāv pie tavas labās rokas (R. Sal. 10.b)

Ievads: Šodien ar universālo Baznīcu, svinam Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus. Marija ir piepildīta ar Augšāmcelšanas noslēpumu. Marija ir žēlastības pilna, bez grēka iedzimtā, un tāpēc Dievs Tēvs vēlējās Viņu saistīt ar Jēzus augšāmcelšanos noslēpumu! Priecāsimies un līksmosim, jo Marija, mūsu Māte, no debesīm lūdz par mums.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu izvēlējies Mariju, lai viņa kļūtu par Tava Dēla Māti, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu atdod mums Tavu Māti Mariju par mūsu Māti, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu, kas ietērpi Mariju ar visām žēlastībām, un viņa pilnā ar Svēto Garu, apžēlojies par mums.

I lasījums (Atkl 11. 19a; 12, 1. 3-6a. 10 ab)

Atklāsmes grāmata parāda mums saulē tērpto sievieti. Tā ir Marija, kas ir vissvētākā, visskaistākā Sieviete. Tieši tāpat kā Debesīs, kur Jēzus Māte jau tagad pagodināta ar miesu un dvēseli, ir tās Baznīcas attēls un sākums, kurai jārod piepildījums nākamajā mūžībā, tāpat šeit, virs zemes, tā mirdz svētceļojošajai Dieva tautai kā drošas cerības un mierinājuma zīme līdz pat Kunga atnākšanas dienai.

Psalms 45

II lasījums (1 Kor 15, 20-27)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels turpina palīdzēt mums pārdomāt par Augšāmcelšanās noslēpumu. Jā, Kristus ir Jauns Ādams, kas uzvarēja nāvi caur savu nāvi uz krusta un Augšāmcelšanos.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (1, 39-56)

Marija apmeklē Elizabeti, kas ir pilnā ar Svēto Garu, viņa lūdz, dzied un slavē Dievu caur ‘Magnificat”. Magnificat ir Marijas dvēsele spogulis. Ieklausīsimies šo himnu – tikai vien reiz Evaņģēlijā, kur atrodam Marijas vārdus. Lai šie Vārdi kļūst par pateicības pestīšanas himnu mūsu sirdī.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mēs Tev pateicamies, jo Tu mums dāvāji Mariju par mūsu Māti.

Jēzu, mēs Tev pateicamies, jo Tu parādi mums Mariju kā svētuma paraugu.

Jēzu, mēs Tev pateicamies, jo Marija Tev sekoja līdz krusta nāvei un Augšāmcelšanām, palīdz mums sekot Tev līdz galam.

Jēzu, mēs Tevi slavējam, jo Marija šodien sēž pie Tēva labās rokas.

Jēzu, mēs Tevi slavējam, jo Marija ir pazemīga, maiga, žēlsirdīga Māte.

Jēzu, mēs Tevi slavējam, jo Marija ir Visskaistākā Sieviete, viņa ir tērpta ar visām žēlastībām. Magnificat Anima Mea Dominum! Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien pagodināsim Mariju caur rožukroņa lūgšanu vai Magnificat lūgšanu!

2021. gada 22. augusts

Parastā liturģiskā laikposma 21. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs! (R. 9a)

Ievads: Jēzus ir dzīvības avots, caur Viņu varam būt Jēzus sekotāji un būvēt kristīgas ģimenes, kristīgo sabiedrību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Dievs, mūsu Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu Pestītājs un miera avots, apžēlojies par mums.

Kungs, mūsu gaisma un cerība, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Ķēn 4, 42-44)

Jozus atjauno derību starp Dievu un savu tautu. Kādā veidā? Viņš atgādina tautai viņas aicinājumu, palikt uzticīgi Kungam un Dieva likumiem. Pat ja priekšā ir dažas citas tautas, ar citu kultūru un svešiem dieviem. Arī šodien, vienmēr jāizvēlas, vai esam ar Dzīvības Dievu, vai ar dievu, par kuru mēs paši domājam vai pasaule mūs rada.

Psalms 34

II lasījums (Ef 5, 21-32)

Apustulis Pāvils atgādina visām ģimenēm, lai veidotu labas attiecības. Svarīgi, ka sieva ir paklausīga savam vīram, un vīrs paklausīgs savai sievai. Šo mīlestību Sv. Pāvils salīdzina ar vislielāko mīlestību, kas ir starp Jēzu un Baznīcu. Jēzus mīl savu Baznīcu un par viņu atdeva pats sevi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (6, 60-69)

Jēzus Kafarnaumas sinagogā turpina dialogu ar mācekļiem, ka Viņš dod pats sevi kā maizi un vīnu, lai visi saņemtu mūžīgo dzīvi. Daudzi mācekļi atstāja Jēzu, jo tam ticēt ir grūti. Un Jēzus jautā apustuļiem: “Vai jūs arī gribat aiziet?” Pēteris atbildēja: “ Tev ir mūžīgās dzīves vārdi.” Arī mēs dažreiz nepaļaujamies uz Dievu. Mums jābūt stipra ticība kā Pēterim. Atjaunosim mūsu ticību un kopā ar Pēteri atkārtosim: “Tev ir mūžīgās dzīvs vārdi.”

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tev ir mūžīgās dzīves vārdi. Palīdzi mums to atkārtot, kad mēs esam vāji. Stiprini mūsu cerību, kad mums pietrūkst gaismas, lai redzētu tālāk ikdienas dzīvē; dod mums spēku to sludināt arī tiem, kas nepazīst Tev.

Jēzu, Tu esi Dieva Svētais. Tu esi Dieva Dēls, Alpha un Omega. Tu esi labais gans, Tu esi ceļš, pateicība un dzīvība, Tu esi mūsu ikdienas barība. Tu esi baznīcas stūrakmens, Tu esi mūsu mācītājs, Tu esi mūsu Pestītājs, Tu esi Augšāmcelšanas, Tu esi viss!

Mises noslēgums un vadlīnija

Paļaujies uz Dievu, atjauno savu ticību caur lūgšanu un paļāvību!

2021. gada 29. augusts

Parastā liturģiskā laikposma 22. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Taisnīgais dzīvos Kunga namā. (Sal 1b)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt uzticīgiem Dievam, klausīties Dieva Vārdus un dzīvot ar prieku un mīlestību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, labuma avots, apžēlojies par mums.

Kungs, sākums un beigas, apžēlojies par mums.

I lasījums (5 Moz 4, 1-2.6-8)

Mozus atgādina Dieva tautai, cik ir svarīgi klausīties Dieva Vārdus un būt paklausīgiem Dievam. Dieva tauta parādīja savu gudrību tikai tad, kad paļāvās uz Dievu un izpildīja Dieva likumus. Arī mēs būsim gudri, ja paļausimies uz Dievu un izpildīsim Dieva baušļus.

Psalms 15

II lasījums (Jk 1, 17-18. 21b-22. 27)

Otrajā lasījumā svētais Apustulis Jēkabs atgādina mums, lai dzīvotu ar Dieva Vārdu un ne tikai klausīties. Lai būtu patiesi Dieva bērni, mums jādzīvo dievbijībā, žēlsirdībā, mīlestībā.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (7, 1-8. 14-15. 21-23)

Cik ir svarīgi klausīties mūsu sirdsapziņu ikdienas dzīvē! To Jēzus mums atgādina ar šodienas Evaņģēliju. Būt kopā ar Dievu, klausīties Viņa Vārdu, nozīmē izšķirt labumu no ļaunumu, attīrīt pašiem sevi - lai dzīvotu pēc visiem teoloģijas un cilvēces tikumiem. Tikai tādā veidā kļūsim iekšēji garīgi cilvēki un ne tikai ārēji pasaulīgi cilvēki.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Vissvētākais, palīdzi mums ielikt gaismu tur, kur ir tumsība,

darīt labus žestus, kur ir ļaunums,

dzīvot pazemībā, kur ir augstprātība,

sludināt patiesību, kur ir melošana,

mīlēt, kad ir naids,

piedod, kad nav miera,

smaidīt, kad nav cerības,

ticēt, kad ir šaubas.

Mīlēt un arvien vairāk mīlēt, kā Tu mūs mīl. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien arvien vairāk ar sirdsapziņu izmeklēšanu atjaunosim sevi un labosim mūsu vājības ar Dieva žēlastību, piedošanu un Svēta Gara gaismu.