Sociālais garīgums

Garīgā socioloģija

Brālība ir dzīve, kas maina mentalitāti; tā izpaužas brīvos un radošos veidos, un to nevar vispārināt, klasificēt vai ievietot stingrā, precīzi noteiktā rāmī. No visa teiktā izriet septītais princips, kas raksturo attieksmi pret taisnīgumu. Tieši tāpēc, ka brālībai ir jākļūst par dzīvesveidu, kas izpaužas brīvā un radošā rīcībā, to nevienam nevar uzspiest; turklāt nedrīkst sistemātiski noraidīt arī citus taisnīguma risinājumus. Līdzās brālībai ir jāturpina taisnīgumu aizstāvēt ar likumu, taču ir jānodrošina iespēja īstenot arī otru koncepciju, lai tie, kuri vēlas, varētu izvēlēties arī brālības risinājumu. Mūsdienās sociālo un daļēji arī personisko dzīvi tik ļoti ierobežo visdažādākās shēmas un juridiskie nosacījumi, ka rodas jautājums – kur gan palikusi brīvība? Saskaņā ar šo brālības skatījumu tad, kad šāds brālības risinājums būtu, cilvēkiem būtu jādod iespēja to izvēlēties. Valsts vairs neuzspiestu savu klātbūtni un atteiktos no noteicošā vārda, kad būtu iespēja rast brāļu mīlestības noteiktu risinājumu. Saprotams, ar nosacījumu, ka tā ir patiesa brālība, nevis melīga izlikšanās, aiz kuras slēpjas netaisnība un tiesību pārkāpumi.

No Guljelmo Džakvintas Grāmatas Samariešu sacelšanās

Lūgšanas spēks, kas faktiski ir ieradums,
tāpat kā visi ieradumi, ir jāiegūst praksē.
Svētais John Henry Newman

Ģimenes garīgums

Turpinājums no iepriekšējā numura

"Humanae Vitae" 40 gadi

Ciktāl tas skar šī darba nākotni, es neko skaidri nezinu. Es tiešām domāju, ka Kreigtona modelim un NaPro Tehnoloģijai ir vieta nākotnē un mums ir jāstrādā, lai auglības aprūpes pakalpojumi kļūtu aizvien pieejamāki un lai arvien vairāk cilvēku par tiem uzzinātu. Ņemsim kaut vai Savienotās Valstis. Iespējams, 99% sieviešu nekad par to nav dzirdējušas. Tā ir milzīga plaisa attiecībā uz cilvēku informēšanu. Tāpēc cita starpā nākamo 10 gadu laikā Pāvesta Pāvila VI Institūta uzdevums būs atrast veidus, kā sasniegt aizvien lielākas sieviešu un arī vīriešu grupas.

Savienotajās Valstīs vien mums ir aptuveni 200 auglības aprūpes centri. Mums vajadzētu 3000-4000 šādu centru – šie skaitļi sniedz labu priekšstatu par to, kas mums būtu jāsasniedz. Lai līdz tam nonāktu, būs nepieciešams laiks, taču virkne šīs sistēmas komponentu jau ir savā vietā. Daudzos virzienos ticis ieguldīts smags darbs. Arī Amerikas Auglības aprūpes profesionāļu akadēmijas izveide bija daļa no kopējās Kreigtona Modeļa sistēmas attīstības. Tā tika nodibināta 1981.gadā, jo tolaik nebija nevienas organizācijas, kas spētu apmierināt jaunā Kreigtona Modeļa skolotāju profesionālās prasības. Šobrīd iesaistās arī ārsti.

Pamati ir ielikti, un tagad tam visam jāturpina augt un attīstīties. Ir sagaidāma virzība uz priekšu. Viena no lietām, ko es gribētu redzēt, ir neauglības ārstēšana. NaPro Tehnoloģija dod zināmas cerības šai jomā. In-vitro apaugļošanai, ar ko šobrīd nodarbojas vairums dzemdniecības un ginekoloģijas profesionāļu, nav nākotnes. Viņiem galīgi nerūp pāra auglības problēmas, līdz ar to viņi neinteresējas par neauglības cēloņiem. Bet mūs interesē tieši tas. Domāju, ka, ja mums izdotos spert dažus lielus soļus uz priekšu un apsteigt in-vitro programmas, mēs varētu viņus izstumt no biznesa. Un es gribētu redzēt to notiekam. Tas jau nodarījis milzu kaitējumu sievietēm, dakteriem un pašai profesijai.

Roma, 2008.gada 24.jūlijs (Zenit.org).

(turpinājums sekos)

Priesteriskā brālība

Kas var sevi uzskatīt par cienīgu kļūt par priesteri?

Kas var sevi uzskatīt par cienīgu kļūt par priesteri? Kas var uzsākt konsekrētas dzīves ceļu rēķinoties vienīgi ar saviem cilvēciskajiem spēkiem? Vēlreiz ir derīgi apliecināt, ka cilvēka atbilde uz dievišķo aicinājumu, apzinoties, ka tas ir Dievs, kas uzņemas iniciatīvu un vēlreiz ir Viņš, kas noved līdz galam savu pestīšanas plānu, neietērpjas nekad slinka kalpa bailīgajā aprēķinā, kurš aiz bailēm paslēpj zemē viņam uzticēto talentu (sal. Mt 25, 14-30), bet gan izpaužas gatavībā pievienoties Kunga aicinājumam kā to darīja Pēteris, kad tas, uzticoties Viņa vārdam, nekavējās vēlreiz izmest tīklus, lai gan visu nakti jau bija nopūlējies neko nenoķerot (sal. Lk 5, 5). Neatsakoties pavisam no personīgās atbildības, cilvēka brīvā atbilde Dievam šādā veidā kļūst par "līdzatbildību", atbildība Kristū un ar Kristu, Svētā Gara darbības spēkā. Tā kļūst par kopību ar Viņu, kas mūs dara spējīgus nest daudz augļu (sal.  15, 5).

Kā ar paļāvību uz Dieva iniciatīvu piepildīta cilvēka simboliska atbilde, ir Nācaretes Jaunavas dāsnais un pilnais "Amen", kas izteikts ar pazemīgu un noteiktu pievienošanos Visaugstākā plāniem, kurus viņai pavēstīja debesu sūtnis (sal. Lk 1, 38). Viņas nekavējošais "jā" ļāva tai kļūt par Dieva Māti, par mūsu Pestītāja Māti. Marija, pēc šī pirmā "lai notiek", to vēl atkārtoja daudzas reizes, līdz pat Jēzus krustāsišanas brīdim, kā to atzīmē evaņğēlists Jānis, kad tā "stāvēja zem krusta", līdzciešot sava bezvainīgā Dēla nežēlīgajās sāpēs. Mirstošais Jēzus tieši no krusta mums viņu dāvāja kā Māti un viņai mūs uzticēja kā bērnus (sal.  19, 26-27). Viņa ir īpaši priesteru un konsekrēto personu Māte. Viņai vēlos uzticēt visus tos, kuri atklāj, ka Dievs viņus aicina sekot priesterības vai konsekrētās dzīves ceļā.

Pāvests Benedikts XVI

Modrība, sevis pazīšana un izšķiršana -
tie ir trīs dvēseles vadoņi.
Tēvs Poemens

Laju garīgums

Visi Dieva Svētie, jūs esat kā logi, caur kuriem spīd dievišķā gaisma, - pastāstiet mums par Dievu! Svētīgie Dieva bērni, jūs jau baudāt Viņa prieku – pievērsiet mūsu sirdi pie Debesu Tēva!

Jūs, kam kalendāri nav piemiņas dienas, bet kuri no Dieva pieņēma patvērumu mūžībā, lūdzieties par mums! Jūs, kas nepieprasīja pieradījumus un paskaidrojumus, bet ticējāt Dieva mīlestībai, lūdzieties par mums!

Jūs, pazemīgie strādnieki, kas rūpējās par zemi un savāca darba augļus, lūdzieties par mums!

Jūs, sievas un vīri pārbaudītie ciešanās, nesacēlušies un nepakļaujošies izmisumam, atdevāt savu dzīvi Dieva rokās, lūdzieties par mums!

Jūs, kas vienmēr uzklausa vientuļus un uzņem izmisušos, lūdzieties par mums!

Jūs, ar dāsno sirdi, kas sniedz roku tiem, kas lūdza palīdzību, lūdzieties par mums!

Jūs, draudzes priesteri un mūķenes, kas ar uzticību kalpojat Dievam un liecinājāt par Viņu, lūdzieties par mums! Jūs, klusumā, lūgšanā un brāļu dzīvē, brāļi un māsas, kas noturēja savā sirdī Dieva prieku, lūdzieties par mums! Un Jūs, prāvesti un bīskapi, kuru vārdi ir aizmirsti, bet kas nodeva Dieva tautai tradīciju, kas tika mantota no apustuļiem, lūdzieties par mums!

Jūs, vecāki, dažreiz nav saprasti, kuri savos sviedros strādājāt savu bērnu labā, lūdzieties par mums! Jūs, vecmāmiņas un vectētiņi, kuri tad, kad izaudzināja savus bērnus, atdevāt maigumu mazbērniem, lūdzieties par mums! Jūs, skolotāji, kas vēlējas nodod savu ticību un cerību, jūs, kas rūpējās par cilvēces jauno paaudzi, lūdzieties par mums! Un jūs, pārāk ātri nomirušie bērni, kas līksmoja pasauli ar saviem pirmajiem vārdiem, kas atdeva tai savu nevainīgo prieku, jūs, kuru dēļ tika izlietas daudz mīlestību asaras, lūdzieties par mums!

Jūs, zinātnieki, filozofi un gudrie, kas nenogurstoši meklēja patiesību un atklāja tajā Dieva noslēpumu, lūdzieties par mums! Jūs, mākslinieki, muzikanti un aktieri, kas dāvāja pasaulei Dieva skaistuma un prieka kaut kādu daļiņu, lūdzieties par mums!

Jūs, mocekļi, kas ar savām asinīm parakstījāt Lieldienas liecības, lūdzieties par mums! Jūs, misionāri, kas laidās sludināt Evaņģēliju līdz pasaules malām, lūdzieties par mums! Jūs, visi, kas ticēja brāļu mīlestībai un skaistai rītdienai, lūdzieties par mums! Jūs, kuru vārdi nekad nebūs uzrakstīti uz kapakmeņi, nezināmie gāja bojājušie, vēstures aizmirstie, lūdzieties par mums! Un jūs, kas pazina cilvēcisko slavu, bet vienmēr palikuši savā sirds nabadzībā, lūdzieties par mums!

Lai no Jūsu mutes, svētie, svētīgie Dieva bērni, tiek paceltas slavas dziesmas pie Dieva caur Dēlu un Svēto Garu! Āmen!

Šarls Deljo