Guljelmo Džakvinta, „Svētums”, Edizioni Pro Sanctitate, 2008, 141.lpp.

Cena Ls 1.50

Lasot Svētos Rakstus, jau no pirmās lappuses uzzinām, ka Dievs uzrunā cilvēku, izraisot esamībā ar savu dzīvības vārdu debesis un zemi, gaismu un ūdeni, dzīvas būtnes, vīrieti un sievieti, visu pastāvošo. Viņa vārds piešķir nozīmi visam redzamajam, nostādot to cilvēka rīcībā. Pašam cilvēkam, brīvai un racionālai būtnei, Dievs izvirza vēl augstākus mērķus: „Esiet svēti, jo Es esmu svēts” (Lev 11:44). Cilvēkam, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības, ļauts ņemt dalību Radītāja svētumā un godībā.

Mons. Džakvinta raksturo mūsdienu svēto kā atvērtu, sabiedrisku, prieka pilnu un dinamisku kristieti, kas atdod sevi evaņģelizācijai un apustulātam. Svētajam jābūt par svētā Gara instrumentu atbilstoši mīlestības misijai Kristus Mistiskajā Miesā un pasaulē. Svētuma ceļš realizējas sadarbībā ar Dieva žēlastību, kas mudina cilvēku uz atgriešanos un svēttapšanu.

Šī grāmata lai atgādina katram, ka svētums nav iespējams bez patiesas mīlestības. Līdzīgi, nākotne cilvēkam un tautai nav iespējama bez nesavtīgas mīlestības, kas ir dodoša un radoša svētajā Garā. Mums jāveido mīlestības un svētuma civilizācija, kurā katrs kalpotu viens otram ar pazemību un nesavtību, meklējot vienmēr Dieva godu un cilvēka pestīšanu. Lai šis darbs mudina katru atklāt Kristū Dieva mīlestību uz katru cilvēku un atbildēt viņa aicinājuma – būt svētam.

Kur iegādāties?

Mūsu izdevumus var iegādāties draudžu grāmatu galdos kā arī pie mums - Republikas laukumā 3/226, Rīgā. Neskaidrību gadījumā, ludzu zvaniet - 26319789.