Priesteris

 

 

"Pirms Lieldienu svētkiem Jēzus, zinādams, ka Viņa stunda atnākusi, lai no šīs pasaules aizietu pie Tēva, mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, tos mīlēja līdz beigām".    

                                                   (Jņ 13,1)

 

 

Cik dārgs ir tavs darbs Dieva priekšā – vispirms ne jau tā dēļ, ko tu dari, bet gan tā dēļ, kas tu esi.

Kā priesteri, mēs patiesi esam Kristus – tas ir reāli un uz visiem laikiem. (..)

Kā prioritāte allaž paliek rūpes par savu iekšējo dzīvi. Primārais ir būt, nevis darboties.

(no Klēra kongregācijas

Priesteri, tu esi žēlsirdības noslēpums)

 

 

Līdzīgs mums un no mums atšķirīgs;

mūsu brālis un dievišķā izpausme;

tu esi Dieva un cilvēku izvēlēts vidutājs

starp zemi un debesīm.

Pacel skatienu uz augšu

un lūdzies par mums,

tad no jauna pievērs to mums

un tavas tēva sirds bagātībā

ļauj sajust

dievišķās tēvišķības noslēpumu.

Guljelmo Džakvinta


 

Pro Sanctitate

draugi priesteri

 

Kas viņi ir?

 

Tie ir priesteri, kas

 

 • vēlas būt svēti priesteri un instruments visu svētdarīšanai;

 • dzīvo un darbojas saskaņā ar Pro Sanctitate garīgumu un Kustības apustuliskajiem mērķiem;

 • iespēju robežās piedalās Kustības Pro Sanctitate viņiem organizētajās tikšanās;

 • līdzdarbojas Kustības Pro Sanctitate aktivitātēs un veicina tās savā pastorālajā vidē;

 • uztur attiecības ar Kustību arī caur presi (īpaši ikmēneša izdevumu “Aggancio”);

 • ik gadus atjauno savu piederību Kustības draugiem priesteriem.

 

Ko viņi dara?

 

 • Attīsta iekšējās dzīves apustulāta vajadzību un praksi.

 • Rūpējas par svētuma apustuļu garīgo formāciju.

 • Novērtē grēksūdzes sakramentu un garīgo vadību.

 • Dara Euharistiju par personiskās un kopienas dzīves centru.

 • Dzīvo veltīšanos Marijas – Paļāvības Jaunavas, svētuma mātes un parauga – Bezvainīgajai Sirdij.

 • Ir īpaši uzmanīgi pret priesteru brālību.

 

Komūnija lūgšanā

un svētuma pastorālē

 

 • Piederība Kustībai Pro Sanctitate kā tās draugiem ir Dieva dāvana, dāvana kalpošanai.

 • Pro Sanctitate apustuliskās oblātes un visa Kustība katru dienu lūdzas par draugu priesteru svētumu.

 • Kustība saviem draugiem priesteriem piedāvā īpašu brālīgo atbalstu un aktīvu sadarbību svētuma pastorāles veikšanā.

 • Draugiem priesteriem vienmēr tiek piedāvāts arī eksemplārs no visiem Kustības gatavotajiem formācijas materiāliem un lūgšanām.

 • Kustība Pro Sanctitate regulāri veicina priesteru tikšanās, kuru mērķis ir garīgās dzīves padziļināšana, lūgšanas un pastorālā apmaiņa.

 • Draugs priesteris ik mēnesi vienu Sv.Misi upurē par Kustību un tās darbību.

 

Jēzu, dievišķais Mācītāj

 

"Jēzu, dievišķais Mācītāj,

Tu esi nācis no debesīm,

lai mums dāvātu žēlastības pārpilnību.

Dari, lai tā mūsos pieaugtu

un kļūtu par mūžīgās dzīves avotu.

Tu izvēlējies paklausību –

līdz pat nāvei –

un Euharistijā sevi dod kā barību

cilvēku bērniem,

dari, lai mēs saprastu,

cik cildens ir Tavs piemērs.

Lai Tava mīlestības uguns

sadedzina mūsu viduvējību

un mums dāvā spēku sekot

aicinājumam – kļūt pilnīgiem,

kā Tēvs ir pilnīgs.

Dāvā mums izturību ticībā,

dedzību mīlestībā,

nešaubīgu pārliecību cerībā.

Dāvā mums vēlēšanos būt varonīgiem ikvienā tikumā

un paļāvību

– ar Tavas un mūsu Mātes palīdzību –

nonākt līdz svētumam.

Amen".                      

                           Guljelmo Džakvinta


Web master