Marija Macei, „Svētuma apustulis. Monsinjors Guljelmo Džakvinta”, Edizioni Pro Sanctitate, 2002, 86.lpp.

cena Ls 1. 70  

„Ja Dievs ir mīlestība, ja Viņš ir mūsu realitātes avots, ja Viņš ir mūsu Tēvs, mums, savukārt, jāatbild Viņam ar mīlestību. Mums arī jāmīl vienam otru ar šo universālo mīlestību, kas izveido brālību un ļauj apzināt kopīgo ceļu pretī tam pašam mērķim – Tēva mīlestībai un mūsu svētumam – katra no mums un visu svētumam”.

Guljelmo Džakvinta

 1994. gada 15. jūnijā Romā, “Džemelli” slimnīcas palātā, Dieva kalps Guljelmo Džakvinta atstāja pēdējo liecību par sevi un savu lielo cilvēciskumu: slimības gultā, kas kļuva par pēdējo upuraltāri, bija redzams vīrs, kurš šķita vairāk Dieva mīlestības nekā slimības pārņemts.

Guljelmo Džakvinta bija cilvēks ar augstiem ideāliem.

Lūk, dažas spontānas, tūlītējas atmiņas par viņa personību.

Iemantojis smalku, apgaismotu gudrību, G. Džakvinta bija dziļi kulturāls, ar radošu un aktīvu domāšanu apveltīts cilvēks, kurš bez grūtībām no domām pārgāja pie konkrētiem plāniem.

Viņš nekad lieki netērēja laiku; rītos cēlās ļoti agri. Tas bija askētisks paradums un vienlaikus arī vajadzība katru minūti veltīt Dievam un brāļiem. Pēc garas lūgšanas priesteris nodevās lasīšanai, studijām un rakstīšanai. Pa pasauli viņš gāja ar atvērtu sirdi un vaļā acīm, lai spētu saskatīt cilvēku vajadzības, meklējumus un rastu ceļus kā vest tos atpakaļ pie Dieva

Atklātums – tā bija otra viņam raksturīga cilvēciskā īpašība, kas viņu darīja brīvu un atbrīvoja arī citus. Tas, ko domāja pilnībā saskanēja ar to, ko viņš teica. Arī tad, kad ar savu rājienu vai piezīmi viņš sāpināja, bija sajūtama mīlestība pret patiesību un cenšanās otra personā saskatīt labo.

Dzīves pēdējos gados, kad vecums un ciešanas viņa komūniju ar Kungu bija darījušas vēl dziļāku, priesteris kļuva tēvišķīgi maigs.  Kādu dienu saviem vistuvākajiem līdzstrādniekiem Monsinjors teica: “Mani bērni, esmu jums lielas lietas paredzējis”. Tās lielās lietas bija svētums, saistības, uzticība aicinājumam un auglīgs apustulāts.

Daudzkārt viņš cieta dēļ personām, par kuriem bija pārliecināts, uz kuru aicinājumu bija cerējis, kurus bija iedrošinājis un rosinājis uz darbību. Tiem, kas teica: “Tēvs, kā gan jūs spējāt ticēt, jūs tik ļoti paļāvāties!” viņš atbildēja: “Labāk būtu, ja es viltos, nekā, ja man trūktu paļāvības vai mīlestības”.

Mēs viņam atklājām savu vēlēšanos ieviest praksē un īstenot ideju, kam viņš ticēja un par kuru citiem stāstīja. No šīs vēlmes arī dzima Apustuliskā Maksimālisma ģimene, kuru veidoja Sodales priesteri, Apustuliskās Oblātes, kustība Pro Sanctitate, sociālie darbinieki un Sociālā brālība. “Organizators un vienlaicīgi dzejnieks, stingrs kā askēts, pievelkošs kā līderis”, tā G.Džakvintu raksturojusi viena no viņa pirmajām garīgajām meitām, tagad karmelīte.

Bagātam, atvērtam raksturam ar daudzveidīgām interesēm, ticība piedeva cerības un prieka krāsas. Dievišķā griba visas viņa dzīves laikā vienmēr ļāva saglabāt mieru. Viņš nešaubīgi ticēja, ka ikviens notikums ir kāda dievišķa plāna daļa un, kaut arī sāpīgs, kā tāds tas arī ir jāpieņem. Kādu dienu, kad viņš stāstīja par pirmajām bērniem mācāmajām lūgšanām un par jauniešu reliģiskās izglītošanas nozīmi, viņš ar lielu entuziasmu atcerējās savu formācijas laiku Seminārā. Uz jautājumu: “Tēvs, vai jūtat nostaļģiju pēc tā laika”, viņš atbildēja ļoti skaisti: “Es nejūtu nostaļģiju ne pret vienu savas dzīves posmu. Katram ir savs skaistums un savi prieki”.

Līdz ar gadiem Mons. Džakvintas personība dievišķās mīlestības ugunī kļuva arvien pilnīgāka. Tie, kuri ilgstoši dzīvoja viņa tuvumā, varēja apbrīnot to kā viņš pārveidojās, kļūstot  arvien līdzīgāks Kristum. Monsinjors vienmēr bija cilvēks ar drosmīgiem plāniem un augstiem ideāliem, taču stingrais, spēcīgais raksturs viņu darīja mērenu, pazemīgu un skaidru. Priestera vēlmes arvien vairāk pielāgojās “apburošajai Dieva gribai”. G.Džakvintas  dzīvā un smalkā gudrība izpaudās dievišķās mīlestības kontemplācijā. Viņa apustuliskā dedzība izvērtās par lūgšanā balstītu nepārejošu  dedzību uz brāļu svētumu. Būdams skolotājs un gans viņš arvien vairāk kļuva “tēvs”.

Priesteris cilvēkus pavadīja ne vien ar plašiem, pārliecinošiem un siltiem vārdiem, bet ar liecību, ar lūgšanām piepildītu klusumu, vai ar varonīgu pieņemšanu arī tad, kad pat pasmaidīt bija grūti. Viņš mīlēja, pateicās un svētīja, visos atstādams saskarsmes ar dievišķo pieredzi.

Kad vairs nebija ne spēka, ne balss, tad uz Breviāra atbalstītā roka bija pēdējais uzticības žests priestera lūgšanai, kas ar vienu balss saiti, bet vairāk gan ar acīm izteica: “Dāvā man mierinājumu”.

 

Guljelmo Džakvinta, „Lūgšanas”, Edizioni Pro Sanctitate, 2004, 77.lpp.

cena Ls 1. 50

 Ikviens, kuram ir laiks un vēlēšanās izlasīt šo apjomā nelielo, bet saturā tik bagāto, kustības Pro Sanctitate dibinātāja, bīskapa Guljelmo Džakvintas lūgšanu grāmatu, būs pārsteigts par šī mūsdienu svētuma apustuļa garīgās dzīves dziļumu, kurā Svētā Gara darbība ir izpaudusies redzamā veidā, tādējādi rodot paļāvības pilnu atbildi viņa sirdī un dzīvē.

Stila ziņā poētiskās lūgšanas, kas dzimušas no dzīvā Dieva konkrētas pieredzes autora dzīvē, ne tikai uzrunā mūsu laikmeta cilvēku, bet spēj tam sniegt stiprinājumu viņa ceļā pie Dieva.

Bīskapa Džakvintas lūgšanu vārdi vēlas mums palīdzēt iepazīt un no jauna atklāt Dievu. Garīgi tie ieved mūs Dieva sirdī, kurš atklājas mums kā Tēvs, Mīlestības Dievs, kas mūs bezgalīgi mīl un vēlas, lai ikviens no mums Viņam atbildētu ar vispilnīgāko mīlestību. Tas ir ceļš uz lūgšanu kā garīgu vienotību ar Dievu, aicinājums uz dzīves pilnību, uz svētumu.

Lasot un pārdomājot savās sirdīs šīs bīskapa Guljelmo Džakvintas lūgšanas, mēs redzam, ar kādu mīlestību un cik radikālā veidā viņš ar savu dzīvi atbildēja uz Dieva slāpēm pēc mūsu mīlestības, un vienlaikus atrada piepildījumu arī savām dziļajām ilgām pēc Dieva, ilgām, kas ir katrā no mums.

 

Гульелмо Джаквинта, „Молитвы” Edizioni Pro Sanctitate, 2004, 113.lpp.

cena Ls 1. 50

 “Учитель! Научи нас молиться”, - просил Иисуса ученик, имя которого осталось неизвестным; и просьба эта положила начало самому большому в мире потоку молитвы, той молитвы Господней, которую повторяли изо дня в день, от века к веку, которую так часто молчаливо твердят в глубине сердца и поют во весь голос в хоре праздничной толпы.

Иисус Христос заповедовал “Всегда молиться”, Он Сам послужил нам примером того, как надо молиться. В Евангелии Спаситель неоднократно обращается с молитвой к Небесному Отцу: Он молится на горе, Его видят молящимся в уединении – ранним утром, поздним вечером, а иногда и в течение всей ночи.

Церковь, продолжая дело Христа, постоянно молится и приглашает к молитве верующих. Есть много способов молитвы, со временем они меняются – подобно тому, как изменяется все в мире, однако всегда остается неизменной главная цель молитвы – общение с Богом. Второй Ватиканский Собор особенно подчеркивает, что “духовная жизнь состоит не только в участии в богослужении; ибо христианин, хотя и призванный к общей молитве, должен также войти в комнату свою помолится Отцу втайне (Мф 6,6)” (Конституция “О богослужении”, 12).

Одним из учителей молитвы является монсиньёр Гульелмо Джаквинта, епископ Тиволи и основатель общины “Pro Sanctitate” (За Святость). Его жизнь - это молитва, и молитва - это вся его жизнь. Его молитва всегда была глубокой, преданной и несущей плоды.

В этой книге мы найдем “знаки” Божьей любви! Отца Создателя и Его красоту, Иисуса, который был и есть Любовь от яслей в Вифлиеме до креста и Святого Воскресения. Духа Святого – Источника Бескорыстной Любви и Святости. Марию, прекрасную Матерь нашего Искупителя и нашу Матерь. Эти молитвы были написаны в разных жизненных ситуациях, и поэтому их содержание порой очень отличается.

Епископ Джаквинта был учителем молитвы. Центром его молитвы и всей жизни  был ответ на слова Иисуса “Я жажду”. Он пытался всей своей жизнью и личным примером помочь утолить жажду Христа. Он продолжает быть учителем молитвы для нас через эту книгу, которая, благодаря переводчице Нине Шуксте, появилась на русском языке. Доверим эту книгу Марии, Матери Святости и Деве Преданности, чтобы Она помогла каждому читателю, который найдет в ней сокровища молитвы, вдохновиться красотою нашего Господа и познать Его.

 

Guljelmo Džakvinta, „Ģimene, mīlestības kopība”, Edizioni Pro Sanctitate, 2007, 95.lpp.

cena Ls 1. 50

 Ģimene visos laikos un visās kultūrās ir bijusi pašsaprotama vērtība, sargāta un kopta kā liels dārgums. Tā sākas kā divu cilvēku savienība mīlestībā un pamazām pārtop par kopienu, kuras ietvaros veidojas indivīds un uz kuru balstās visa sabiedrība. Kristīgajā kultūrā ģimenes loma vienmēr ir bijusi svarīga. It īpaši tādēļ, ka pats Kristus nepārprotami ir piešķīris laulībai sakramentālu raksturu, vienlaicīgi apliecinot gan tās nozīmīgumu, gan arī apsolot savas žēlastības atbalstu ģimenes stiprināšanai.

Autors apskata laulību «svētuma gaismā», līdz ar to uzsverot, ka ģimenes dzīve balstās ne tikai uz savstarpējiem pienākumiem, bet gan ka tā, pateicoties laulības sakramenta žēlastībai, kļūst par ceļu uz garīgo pilnību. Svarīgi ir uzmanīgi iedziļināties ievadā, kas ir kā labs ceļvedis cauri šīs mazās, bet saturīgās grāmatas lappusēm. Grāmatu ievada un noslēdz poēzija. Šis izteiksmes veids ir īpaši piemērots, lai uzrunātu pašus sirds dziļumus. Šķiet, ka vēlme uzrunāt sirdis ir bijusi galvenā motivācija šīs grāmatas autoram. Tādēļ atliek novēlēt, lai šie vārdi atrod saprotošas un atvērtas sirdis, kas vēlas kopt sevī visu to skaisto un labo, ko Dievs ir devis un Kristus ir svētījis savā Baznīcā – it īpaši mīlestību, kas ir pamats katrai labajai lietai mūsu pasaulē – it sevišķi laulībai un ģimenei.

 

 

Guljelmo Džakvinta, „Pro Sanctitate Kustības garīgums”, Edizioni Pro Sanctitate, 2007, 95.lpp.

cena Ls 1. 50

 “Esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs!” (Mt 5,48) Uz šiem Jēzus vārdiem īpaši atsaucas Vatikāna II koncils, kas mūsu laikmetam vēlas atklāt Baznīcas patieso skaistumu. Dogmatiskās konstitūcijas Lumen gentium 5. nodaļā Koncila tēvi visus ticīgos mudina uz svētumu, lai piepildītos Jēzus mīlestības iecere un atklātos Baznīcas patiesā identitāte, kas diemžēl pārāk bieži ir aizklāta gan pašu ticīgo dēļ, gan arī daudzo aizspriedumu un pat dezinformācijas dēļ.

Saskaņā ar Kristus mācību, ko no jauna izklāsta Koncils, Pro Sanctitate kustības dibinātājs bīskaps Guljelmo Džakvinta dziļi apzinājās, cik aicinājums uz svētumu ir būtisks mūsu laikmetam, un pats pielika visas pūles, lai palīdzētu ticīgajiem šo aicinājumu atklāt, izprast un izdzīvot.

Šeit tagad arī latviešu lasītāju uzmanībai piedāvātajos tekstos bīskaps G. Džakvinta vēlas svētuma būtību izgaismot visas kristīgās ticības gaismā – saistībā ar Svētās Trīsvienības, Baznīcas un arī Dievmātes noslēpumu. Piektajā sadaļā, kas varētu būt centrālā, bīskaps plaši pārdomā par svētumu un to izceļ kā “atbilstību Dieva bezgalīgajai mīlestībai” un Viņa “plāniem”, un arī kā “Kristum pielīdzināšanās procesu” un “pilnu pakļāvību Svētajam Garam”. Šajā sadaļā tiek izklāstīti arī dažādie svētuma aspekti, ļaujot lasītājiem labāk uztvert svētuma plašumu un visaptverošo raksturu – svētums vispirms ir personisks, bet tas skar arī ģimenes, kopienas, Baznīcas un visu sociālo dzīvi.

Publicētajos tekstos lasītāji arī varēs no jauna aplūkot neizsmeļamo Svētās Trīsvienības noslēpumu – Tēvu, kurš mūs mīl bezgalīgi, Jēzu, kurš ir mūsu Pestītājs un Brālis, Garu Svētdarītāju, kurš veido mūsos līdzību ar Kristu. Tikai un vienīgi Svētās Trīsvienības gaismā atklājas svētuma būtība. Taču Baznīca, kas šeit tiek aplūkota atsevišķā sadaļā, ir Tēva bērnu ģimene, kurā mēs dzimstam jaunajai, trīsvienīgajai dzīvei. Vissvētākā Jaunava Marija, uz kuru raugās bīskaps G. Džakvinta pēdējā sadaļā, Dieva žēlastībā mums palīdz augt šajā dzīvē, jo Dieva Apredzībā viņa ir Māte ne tikai Betlēmē, bet arī pie krusta un pēdējo Vakariņu telpā, kur kopā ar mācekļiem viņa sagaida Svētā Gara nosūtīšanu.

Bet ne tikai Jēzus Māte mums palīdz ceļā uz mīlestības pilnību. Bīskaps G. Džakvinta daudzviet atsaucas arī uz svētajiem un uz viņu mācību, kas šo ceļu izgaismo – uz sv. Pavilu, sv. Bernardu, sv. Asīzes Francisku, sv. Akvīnas Tomu, sv. Anzelmu, sv. Hildegardi un citiem. Šie vecākie brāļi un māsas svētumā mūs mīl un, dzīvojot debesīs pilnībā pēc tuvākmīlestības baušļa, ar savu piemēru mūs māca un aizlūdz par mums, lai mēs varētu pēc iespējas pilnīgāk atbildēt Jēzus aicinājumam kļūt līdzdalīgiem Dieva svētumā.

 

Guljelmo Džakvinta, „Svētums”, Edizioni Pro Sanctitate, 2008, 141.lpp.

cena Ls 1. 50

 

Lasot Svētos Rakstus, jau no pirmās lappuses uzzinām, ka Dievs uzrunā cilvēku, izraisot esamībā ar savu dzīvības vārdu debesis un zemi, gaismu un ūdeni, dzīvas būtnes, vīrieti un sievieti, visu pastāvošo. Viņa vārds piešķir nozīmi visam redzamajam, nostādot to cilvēka rīcībā. Pašam cilvēkam, brīvai un racionālai būtnei, Dievs izvirza vēl augstākus mērķus: „Esiet svēti, jo Es esmu svēts” (Lev 11:44). Cilvēkam, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības, ļauts ņemt dalību Radītāja svētumā un godībā.

Mons. Džakvinta raksturo mūsdienu svēto kā atvērtu, sabiedrisku, prieka pilnu un dinamisku kristieti, kas atdod sevi evaņģelizācijai un apustulātam. Svētajam jābūt par svētā Gara instrumentu atbilstoši mīlestības misijai Kristus Mistiskajā Miesā un pasaulē. Svētuma ceļš realizējas sadarbībā ar Dieva žēlastību, kas mudina cilvēku uz atgriešanos un svēttapšanu.

Šī grāmata lai atgādina katram, ka svētums nav iespējams bez patiesas mīlestības. Līdzīgi, nākotne cilvēkam un tautai nav iespējama bez nesavtīgas mīlestības, kas ir dodoša un radoša svētajā Garā. Mums jāveido mīlestības un svētuma civilizācija, kurā katrs kalpotu viens otram ar pazemību un nesavtību, meklējot vienmēr Dieva godu un cilvēka pestīšanu. Lai šis darbs mudina katru atklāt Kristū Dieva mīlestību uz katru cilvēku un atbildēt viņa aicinājuma – būt svētam.

 

Гульельмо Джаквинта, “Святость”, Edizioni Pro Sanctitate, 2008, 167.lpp.

cena Ls 1. 50

 

Книга «Святость» (La santità) — это переиздание курса духовных упражнений, проведённых в 1977 году Его Преосвященством Гульельмо Джаквинта, епископом Тиволи, основателем Семьи «За святость» (Famiglia Pro Sanctitate).

Это переиздание стало знаком Провидения, поскольку тема святости всегда была центральной в жизни и в пастырском служении епископа Джаквинта. На протяжении всей своей жизни он был неутомимым апостолом всеобщего призвания к святости.

Речь идёт о курсе духовных упражнений, то есть об опыте, вовлекающем всего человека целиком в некое событие, во встречу с Божественным, и потому предполагающим добровольное согласие с замыслом Бога.

Основная цель этой публикации — побудить читателя к личному обращению. В этом тексте, «разговорный» тон которого был намеренно сохранён, поражает и ярко проявляется та глубина, с которой рассматриваются предметы обсуждения, а вместе с тем — атмосфера живой, доверительной беседы с непосредственными слушателями. Говорит не только теолог: говорит также отец и наставник, желающий донести до слушателей свои мысли и убедить их.

Другая характерная черта книги — это углубление различных аспектов религиозного и христианского опыта: аспекта теологического, библейского, церковного, антропологического и экзистенциального. Кроме того, епископ Джаквинта крайне внимателен ко знакам времён, которые он различает пророческим сердцем, и беззаветно верен церковному пути, безоговорочное согласие с которым он выказывает, проявляя полную готовность к послушанию.

Размышления автора не ограничиваются планом теоретическим: святость — не некая бесплотная сущность, она осуществляется в конкретной жизни сердца человека, она определяет его ценностные ориентиры и поступки; святость животворит всякую человеческую энергию и придаёт ей цель.

Во всей книге ощутимо ежедневное и неутомимое стремление автора убедить, объяснить, побудить каждого человека к ответу святости.

Гульельмо Джаквинта всегда преподносил в дар Богу то «больше» в любви, которым характеризовался каждый его день, и никогда не прекращал повторять везде и всегда призыв Господа: «Будьте святы, потому что Я свят».

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, Laulība vai konsekrācija? Edizioni Pro Sanctitate 2009, lpp. 96

Cena 1.80 lats

Laulība vai konsekrēta dzīve – tas ir jautājums, kas tiek uzdots ja radušās šaubas par aicinājumu.

Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas grāmatas „Laulība vai konsekrēta dzīve” mērķis nav izgaismot visus šādas dilemmas psiholoģiskos aspektus, bet tikai atklāt konsekrācijas cēlās vērtības, raksturojot to, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu šo dievišķo piedzīvojumu.

Mūsdienās daudz runā (un daļēji tas ir pamatoti) par aicinājumu, un bieži vien rodas kārdinājums nolikt pilnīgi vienādās pozīcijās aicinājumu uz laulību un aicinājumu uz konsekrēto dzīvi. Taču tas nav īsti pareizi, jo aicinājums uz laulību ir dabas instinkta noteikts, bet aicinājums uz Dievam veltītu dzīvi ir īpašs Kunga aicinājums.

Tātad, šī grāmata ir adresēta visiem, bet jo īpaši tiem, kuri interesējas par problēmām, kas saistītas ar aicinājumu uz konsekrēto dzīvi.

Cilvēcei ir nepieciešama konsekrācija, jo tas ir svarīgs līdzeklis, kas palīdz nonākt līdz dievišķajam. Tāpēc tā ir problēma, kuru ikvienam vajadzētu zināt, studēt un pārrunāt.

Kurš ir atbildīgs par problēmu, kas saistīta ar aicinājumu uz konsekrētu dzīvi?

Visi, taču jo īpaši tie, kuriem Kungs ir pievērsis savu aicinošo mīlestības skatienu, izvēloties viņus citu vidū un arī tie, kuru uzdevums ir palīdzēt pārējiem atpazīt dievišķā aicinājuma patiesumu.

Tas attiecas uz jauniešiem, jaunietēm un priesteriem, jo galvenokārt viņiem ir rakstīts šis darbs.

Ir maldīgi domāt, ka šī saruna šķiet vairāk nepieciešama garīgajiem tēviem nevis jauniešiem. Patiesībā te tiek runāts par lietām, kas vienādi attiecas uz visiem, un par kurām jādomā visiem.

Stāstījums ir tiešs un bez zinātniskiem iestarpinājumiem, jo tā mērķi ir ļoti praktiski un pastorāli. Tai pat laikā viegls un tiešs stāstījums vēl nenozīmē, ka tas ir arī paviršs vai aptuvens.

Ir vēlme veidot ar lasītāju konstruktīvu dialogu, kas būtu balstīts uz nopietniem principiem, kā arī uz pārdomātu un noteiktu risinājumu pamatiem.

Lai mīlestības Gars dara sirdis jūtīgas uz šiem dievišķajiem vilinājumiem, kas bieži tiek sēti tajās. Tomēr bieži vien tie izdziest pa ceļam, starp ērkšķiem un akmeņiem tāpat kā tās sēklas, par kurām runā Jēzus.

Kungs Tava Mīla

Ar pateicību Priesterības gadā mons. A. Smelteram, kas šo 10 gadu laikā aktīvi atbalstīja kustības Pro Sanctitate darbu Latvijā (2000-2010), lai svētuma harizma, kuru uzsvēra Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, kustības dibinātājs, palīdzētu mums kļūt par brāļiem visiem un par svētajiem debesīs.

 

 

 

 

 

 

 

CD satur:

 1. Lūgšana "Te es esmu!"

 2. Ļauj man nojaust

 3. Fragments no Dieva kalpa G.Džakvintas intervijas "Kas ir lūgšana"

 4. Abba Tēvs

 5. I am thirsty

 6. Es-dzīvības maize

 7. Молитва - Фиат

 8. Magnificat

 9. Mater Amabilis

 10. Fragments no Dieva kalpa G.Džakvintas lūgšanas "Svētajam garam"

 11. Nāc Svētais Gars

 12. Sv. Trīsvienībai

 13. Servum Tuum

 14. Fragments no Dieva kalpa G.Džakvintas lūgšanas "Saki man Kungs..."

 15. Jēzum

 16. Fragments no Dieva kalpa G.Džakvintas lūgšanas "Tavas slāpes"

 17. Kungs, Tava mīla


Web master