SVĒTUMS ŠODIEN

(18)

No 2006. gada oktobra mēneša, Apustuliskās Oblātes no kustības Pro Sanctitate izdod  garīga satura lapiņu “Svētums šodien”, uzsverot, kā to vienmēr ir mācījis kustības dibinātājs Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, trīs garīguma būtiskus aspektus: Baznīcas garīgumu, ģimeņu garīgumu, sociālo garīgumu, lai pasvītrotu aicinājumu uz svētumu Baznīcā, ģimenē un sabiedrībā. 

 

Bezmaksas izdevums

Izdevējs: Apustulisko Oblāšu Sekulārais Institūts

Reğ. 90002076856

SOCIĀLAIS GARĪGUMS

No Dieva Kalpa Guljelmo Džakvintas grāmatas “Brālība”

“Dari, lai ar visu iespējamo sistēmu palīdzību varētu nonākt pie brālīga kontakta:

- tie, kuri pat būdami pazīstami, viens otru ignorē vai pat apkaro (tās pašas profesijas pārstāvji, tā paša uzņēmuma, biroja direktori vai ierēdņi...);

- tie, kuri cīnās atšķirīgu ideoloğiju dēļ (partiju, arodbiedrību pārstāvju...);

- tie, kuriem vajadzētu veidot vienotību ap kopējām interesēm, bet kuri ir sašķelti un dzīvo nesaskaņā (skolotāji, ğimenes, skolnieki...);

Nebaidies satikties ar tiem, kurus kopējā valodā dēvē par svešiniekiem, konkurentiem, pretiniekiem vai pat ienaidniekiem: arī tie ir tavi brāļi. Piedalies, lai ar viņiem organizētu regulāras tikšanās reizes: konfrontācija atklās daudzus kopējus punktus un pietuvinās tos, kuros ir domstarpības.

Radi arī tu savā vidē, pat ja nelielos apmēros, šādas tikšanās, kurās konkrēti būtu iespējams īstenot dzīvē dažādas brālības pakāpes.

Sniedz savu ieguldījumu, lai vairotos šādas tikšanās vietas un brīži: tādā veidā būs iespējams sasniegt patiesu “brālības ekumenismu” un varēs redzēt krītam daudzas barjeras un nelietderīgos mūrus.

Analizē kādā veidā, tiešā (sociālais darbs) vai netiešā (sabiedriskās domas veidošana), tu vari ietekmēt šādu struktūru pārveidošanu vai formāciju, kas vai nu ir attiecīgi kaitīgas, vai arī vārda pilnā nozīmē palīdz brālības veidošanā. Neizvairies no atbildības, kas gulstas uz visiem, lai ar cilvēciskās, kristīgās un garīgās brālības principiem iekļautos politiskajā dzīvē. Centies šādā tavas redzes viedoklī iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus. Neaizmirsti, ka vienīgi lūgšanā ir iespējams smelties spēku, lai varētu īstenot tik atbildīgu programmu. Iespējams, ka tajā veicot kopienas pieredzi, varēsi sajust tavus brāļus vēl vairāk kā brāļus.”

ĞIMENES GARĪGUMS

ĢIMENE UN DZĪVĪBAS TĀLĀKNODOŠANA

 

Kā norādīts Instrukcijas „Ģimene un dzīvības tālāknodošana”, ko izdevusi Pontifikālā Ģimeņu padome, ievadā, tās mērķis ir parādīt ģimenes dzīves kā dzīvības tālāknodošanas vietas vai vides antropoloģiskos pamatus (n. 3).

 

            Pieņemot par zināmiem iepriekšējos dokumentus, uz kuriem atsaucas pāvests (enciklikas HUMANAE VITAE un EVANGELIUM VITAE, KATOĻU BAZNĪCAS KATEHISMS un Baznīcas sociālās mācības kopsavilkums), Instrukcija piedāvā dažus secinājumus un cenšas integrēt trīs dzīvības atbildīgas tālāknodošanas dimensijas: ģimenes, sociālo un ekleziālo.

            Šo pārdomu vajadzība un neatliekamība kļuva acīmredzama, kad tika konstatēts, ka mūsdienu kultūrā cilvēka dzīvības tālāknodošana, un līdz ar to arī ģimene, kas ir tās dabiskā vieta, ir vairāk nekā jebkad agrāk apdraudētas.

            Pamatiemesli, kāpēc notiek uzbrukumi ģimenei un dzīvības tālāknodošanai tās ietvaros, atklājas tā sauktajā „Dieva eklisē”, bet pēdējās desmitgadēs tam pievienojušies dažādi citi iemesli, kuru vidū dokuments norāda sekojošus:

 

radikāli domājošu cilvēku piedāvāti jauni ģimenes modeļi, piem., ģimene, kurā ir tikai viens no vecākiem, šķirtu vecāku ģimene, kurā kopā dzīvo viena vai otra vecāka bērni, homoseksuāla, lesbiska ģimene. Daudzos gadījumos homoseksuāļi pieprasa – un dažos gadījumos jau ir saņēmuši – ne tikai tiesības apprecēties, bet arī adoptēt bērnus, vai lesbiešu gadījumā, tiesības uz heterologu apaugļošanos vai embrija implantēšanu;

atsevišķi bioētikas virzieni, kuri mudina morāli attaisnot tādu bio-medicīnisku praksi, kas laulāto aktā šķir vienojošo momentu no dzīvības tālāknodošanas momenta, seksualitāti no mīlestības;

dzimstības kontrolēšanas politika, kad lēmumu neradīt bērnus vai nepieņemt vairāk par noteiktu skaitu bērnu, nepieņem vis laulātie, bet gan nosaka Valsts, līdz pat sieviešu vardarbīgai sterilizācijai.

 

Tā kā Instrukcija lielā mērā atsaucas uz iepriekšējiem dokumentiem, centos ne tik daudz izdarīt kopsavilkumu kā izanalizēt atsevišķus secinājumus.

 

Instrukcija ir centrēta uz četriem pamatpunktiem: ģimene, dzīvības tālāknodošana, integrālā dzīvības tālāknodošana, attiecības starp sabiedrību un ģimeni.

Dora Petrolino (Apustuliskā Oblāte, Pro Sanctitate)

 

(turpinājums sekos)

PRIESTERISKĀ BRĀLĪBA

No Dieva Kalpa Guljelmo Džakvintas grāmatas “Brālība”

 

Priesteri, arī tu esi brālis:

Jēzum Kristum, jo kopā ar Viņu tu esi dēls vienīgajam Tēvam, kas ir debesīs un Dieva un Baznīcas Mātei Marijai;

tavam bīskapam, kuram, lai gan viņš ir kā tēvs, ir dzīva nepieciešamība pēc tavas brālīgās vienotības;

citiem, diecēžu vai arī ordeņu un kongregāciju priesteriem, ar kuriem tevi saista sakramentālā brālība, kas rodas caur Ordinācijas sakramentu;

visiem vīriešiem un sievietēm, kuri ir uzņēmušies saistības un ir konsekrēti, un, kuru pilnīgās Kristum veltīšanās mērķis, pat ja arī daudzveidīgās formās, ir līdzdarbošanās tavai priesterībai;

visiem tiem, kuri apzinājas savu vispārējo un personīgo aicinājumu uz svētumu, jo kopā ar viņiem un dēļ viņiem tev jāizdzīvo Svētā Gara iekšējais pamudinājums, kas sirdīs čukst vārdu „Abba”, un maigi aicina uz Tēva pilnību;

visiem kristiešiem, kuriem tev jāatgādina, ka Kristus ar savām asinīm mūs ir darījis par brāļiem, ka brālību mums ir atstājis kā mantojuma un atšķirības zīmi, ka mums kā būtiskāko ir norādījis „Tēvs mūsu” lūgšanu;

visiem cilvēkiem, kuri nojaušs, ka to šodienas, bet jo īpaši rītdienas pestīšana ir atkarīga no atzīšanas, ka viņi ir viens otram brāļi. Kā brāļi, kuriem nepieciešama savstarpēja palīdzība, kura dāvāta un saņemta tā cilvēciskā vaiga vārdā, kas dzimst no vienīgā, mūs radījušā un mīlošā Tēva.

Ak, priesteri, tu esi brālis visiem, un, ikvienam tev ir jāatgādina lielā brālības mācība, kura tev vispirms pašam ir jāizdzīvo kā varonīga misija.”

Lūgšana

“Vēlamies atgriezties pie brāļiem, tiem stāstīt

par Tavu mīlestību un visus vest pie Tavas sirds.”

Guljelmo Džakvinta

LAJU GARĪGUMS

“Ejiet un māciet visas tautas.

Mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis.” (Mt 28, 19-20)

 

No Dieva Kalpa Guljelmo Džakvintas, bīskapa un kustības dibinātāja, rakstiem

“Cilvēkiem ir nepieciešams mūsos redzēt, mūsos atrast to, ko sludinām: tātad, vajag runāt, ar mūsu uzvedību, ar mūsu lūgšanas, domāšanas, izteiksmes, rīcības veidu. Mūsu liecībai vajag būt tik dziļai, ka tā kļūtu par pieredzi, kas neizjūk ikdienas attiecībās ar pārējiem, bet būtu kā stabila, uzticīga, saistoša, nozīmīga dzīve. Kad runājam par liecību, mēs nesakām tukšus vārdus, bet runājam par saskanīgām attiecībām starp to, ko esam saņēmuši Baznīcā caur sakramentiem un par mūsu nostāju un darbību pasaulē. Tad, kad ir saskaņa, uzticība starp ideālu un dzīvi, tad mēs varam runāt par liecību.”

No “Andate in tutto il mondo” (Ejiet pa visu pasauli)

 

“Daudz vieglāk būtu gaismai kļūt par tumsību,

kā kristietim sev apkārt neizstarot gaismu.”

Svētais Jānis Hrizostoms

 

No “Atdzemdināti dzīvai cerībai” (1 Pt 1, 3): iecinieki Dieva lielajam “jā” cilvēkam, 11

“Baznīcas misiju ceļš kļūdams vairāk piemērots mūsu laikam un kļūdams mūsu laikabiedriem vairāk saprotams, iemanto personīgas un kopīgas liecības formu: pazemīga un dedzīga liecība, kas balstīta dziļā un kulturāli nodrošinātā garīgumā, nešķiramas vienotības spogulis starp inteliğencei draudzīgu ticību un dāsnu bezatlīdzības mīlestību.

(..) Mūsu kopienām ir jāatbalsta īsta tikšanās cilvēku starpā, kas ir kā dārga telpa saskarei ar Kunga Jēzus  atklāto patiesību, lai dzīves paraugs nesamazinātu pienākumu sludināt arī ar vārdiem: ikvienam kristietim ir nepieciešams  pamatot savu cerību, stāstot par Dieva darbiem savā dzīvē un cilvēces vēsturē.”

 

Pārdomām

• Ejiet pa visu pasauli.

Kristum nav balss... viņš gaida uz tavu balsi, lai tiktu piedāvāts un sludināts brāļiem.

• “Visu spēju Tajā, kas man dāvā spēku.” Baznīcā ar prieku esi par svētuma misionāru.


Web master