SVĒTUMS ŠODIEN

(20)

No 2006. gada oktobra mēneša, Apustuliskās Oblātes no kustības Pro Sanctitate izdod  garīga satura lapiņu "Svētums šodien", uzsverot, kā to vienmēr ir mācījis kustības dibinātājs Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, trīs garīguma būtiskus aspektus: Baznīcas garīgumu, ģimeņu garīgumu, sociālo garīgumu, lai pasvītrotu aicinājumu uz svētumu Baznīcā, ģimenē un sabiedrībā. 

 

Bezmaksas izdevums

Izdevējs: Apustulisko Oblāšu Sekulārais Institūts

Reğ. 90002076856

SOCIĀLAIS GARĪGUMS

(Turpinājums no iepriekšējā numura)

"Augsti godātie viesi!

Ekselences!

Dāmas un kungi!

Šodien Itālija atzīmē savus Nacionālos svētkus. Šajā datumā mēs atceramies 1946. gada 2. jūniju, kad referenduma rezultātā Itālija nolēma kļūt par demokrātisko Republiku. 1948. gada 1. janvārī šai izvēlei sekoja jaunas Konstitūcijas pieņemšana. Šogad mēs atzīmējam Itālijas Konstitūcijas 60. gadadienu. Jebkurai nācijai Konstitūcija nozīmē vairāk nekā vienkāršs juridisks dokuments; tā ir principu un vērtību, tiesību un pienākumu, ieguldījumu un ieguvumu ietvars, kurš, pēc Itālijas Republikas Prezidenta Napolitano teiktā Konstitūcijai veltītājā runā Itālijas Parlamentā, "veido mūsu kopdzīves pamatu un veicina demokrātisku konkurenci, neapdraudot iedzīvotāju kopējo labumu." Visu šo laiku 1948. gada Konstitūcija veicināja Itālijas pārtapšanu par moderno un augsti attīstīto valsti, kā arī nodrošināja nepieciešamos ekonomisku un politisku saspīlējumu pārvarēšanas mehānismus ceļā uz priekšu un stājoties pretī jauniem izaicinājumiem.

Šajā kontekstā nav iespējams sīki aprakstīt visus novatoriskus elementus, kuri ir ietverti jaunajā Konstitūcijā, piemēram, principus, kas attiecās uz cilvēku un viņa tiesībām, kā arī minēto principu evolūciju saskaņā ar Konstitūcijas Tiesas lēmumiem. Bet, toties, lūdzu, atļaujiet man pieminēt Konstitūcijas 11. pantā ietverto pravietisko iedvesmu. Šā panta formulējums pavēra ceļu un veicināja Eiropas integrācijas procesu, kurš sākās ar Parīzes Līgumu un kā rezultātā tika izveidota Eiropas Ogļu un tērauda kopiena – un par kura kulmināciju var uzskatīt Lisabonas Līgumu, ko Itālija gatavojas ratificēt. Pateicoties saviem tālredzīgajiem uzskatiem, Itālijas Tiesa vienmēr uzsvēra Eiropas Savienības likumu pārākumu pār nacionālajiem likumiem, šim jēdzienam vienmēr ir jābūt integrācijas procesa pamatā, kuru mūsu valstis stingri atbalsta Eiropas Savienības ietvaros."

ĞIMENES GARĪGUMS

(Turpinājums no iepriekšējā numura)

(Turpinājums no iepriekšējā numura)

"Tieši tāpēc, ka Dievs dāvā dvēseli ieņemšanas brīdī, Baznīca, atšķirībā no civilā likuma, par "personu" ar visām no tā izrietošām sekām uzskata arī embriju un augli.

            No tā izriet sekojošais. Personas cieņa, kas ir katrai cilvēciskai būtnei, dara to par "kādu" nevis "kaut ko". Cilvēciskai būtnei tātad ir jābūt "dzemdētai" nevis "ražotai". Kā pasvītro BAZNĪCAS SOCIĀLĀS MĀCĪBAS Rokasgrāmata, cilvēkam ir jādzimst ģimenes vidē, kas ir starppersonu attiecību primārā vieta, sabiedrības pirmā un būtiskā šūniņa. Tikai ģimene – realitāte, kas veidojusies no mīlestības caur savstarpēju laulāto dāvāšanos, veido piemērotu vidi, lai pasaulē nāktu jauna cilvēciska būtne, tas ir, būtne, kas apveltīta ar cieņu un aicināta būt mīlēta (n. 211).

Tā kā personas cieņa tiek iegūta tai pašā ieņemšanas aktā, pret cilvēcisku būtni kā tādu ir jāizturas jau no šī brīža; embrijs vai auglis nedrīkst kļūt par manipulāciju objektu, pielīdzinātu "precei" vai "laboratorijas materiālam".

Starp citu, tas ir licis Baznīcai interesēties par pirmsdzemdību diagnosticēšanas morālo likumību. Šai sakarā, instrukcija DONUM VIATE šo diagnosticēšanu uzskata par likumīgu tikai tad, ja tiek respektēta dzīvība un cilvēka embrija un augļa integritāte un ja tā ir vērsta uz dzīvības saglabāšanu vai uz individuālo ārstēšanu. Turpretī, ja tiek pieļauta iespēja, atkarībā no rezultātiem, izdarīt abortu, šāda diagnosticēšana ir smags morālā likuma pārkāpums. Līdzīgā mērā smags pārkāpums būtu sievietes darbība, kas lūgtu pirmsdzemdību diagnosticēšanu ar nodomu izdarīt abortu gadījumā, ja rezultāts apstiprinātu kādu defektu vai anomāliju (I Daļa, n. 2).

Cita problēma ir "atbildīga bērnu dzemdēšana", teiciens, kas laika gaitā ieguvis dažādas nozīmes.

Sākotnēji šis teiciens nozīmēja gatavību pieņemt katru bērnu, kas ticis ieņemts, un uzņemties tā audzināšanu.

Šodienas civilizētajā sabiedrībā atbildīga bērnu dzemdēšana nozīmē dzimstības ierobežošanu vai "ģimenes plānošanu" ar kontracepcijas palīdzību, eventuāli – abortu vai tā saukto "nākamās dienas tableti".

"Dora Petrolino, Apustuliskā Oblāte, Pro Sanctitate

(turpinājums sekos)

PRIESTERISKĀ BRĀLĪBA

Sakramentālā brālība

"Dieva tautas locekļi tevi sauc par "tēvu", jo tāds tu arī esi. Tomēr neaizmirsti, ka tev ir arī brāļi, kas ir tavi brāļi, jo ar tevi vienoti priesteriskajā brālībā, kas rodas no Ordinācijas sakramenta.

Ņem vērā, ka ikvienam priesterim ir nepieciešama pārdabiskā mīlestība, taču arī cilvēciskā savu līdzbrāļu mīlestība.

Nenorobežojies no viņiem: tava norobežošanās var izsaukt bīstamu vientulību tevī un citos.

Turpretī izmanto jebkuru izdevību (svētkus, atceres dienas utt.), lai būtu līdzās saviem līdzbrāļiem un viņi varētu izjust tavu brālīgo mīlestību.

Radi ap sevi nelielu priesterisko brālību, kas palīdzētu tev un citiem ne pārāk vieglajā ceļā uz svētumu.

Dari, cik tavos spēkos, lai ikviens līdzbrālis būtu iesaistīts patiesā pārdabiskā gara brālībā tā, ka visa diecēze kļūtu kā liela brālība ap bīskapu, kas ir Tēva un lielākā brāļa – Jēzus Kristus – pārstāvi"

Guljelmo Džakvinta

"Jēzu, žēlsirdīgais Kungs,

nāc un paliec ar mums kopā,

piedod mūsu grēkus un dāvā mums mieru."

Svētais Antonijs no Padovas 

Lūgšana

"Labais Tēvs, kas piedod pazudušajam dēlam,

pieņem arī mūs, pat, ja esam grēcinieki.

Neatlaidīgais Tēvs, kas meklē pazudušo avi,

nepiekūsti labot mūsu kļūdīgos soļus."

Guljelmo Džakvinta

LAJU GARĪGUMS

PIEDOT

"Viņš piedod visus tavus grēkus [..] un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību." (Ps 103, 3-4) 

"Cikkārt man jāpiedod…?[..] Septiņdesmitkārt septiņas." (Mt 18, 21-22) 

No Dieva Kalpa Guljelmo Džakvintas, bīskapa un kustības dibinātāja, rakstiem

"Mīlestība uz tuvāko sastāv no sapratnes, maiguma, pacietības, dāsnuma: mīlestība netiesā, nav ļaunprātīga, nekurn, neapmelo. Tā, lai arī nosoda grēku un izvairās no tā, kas vēlas darīt ļaunu, prot just līdzi, piedot vājajam, kas pakrīt. Tā ar veselīgu optimismu prot gaidīt un cerēt un nenolauž aizlūzušu niedri, nedz arī nodzēš kvēlojošu ogli. Mīlestība ir tā, kas neaplūko vienīgi lielos vilcienos, kas ar mātes maigumu rūpējas par sīkumu un  kas dāvā visu (Jēzus ir dāvājis savu dzīvību) un, kas izplešas pār visiem (Viņš ir piedevis uz krusta). Mīlestība ir kā mīloša un iedarbīga līdzcietība tiem, kas ciešs un atrodas sāpēs, ir kā prieks tam, kuram tas ir nepieciešams. Mīlestība, galvenokārt, ir dievišķās mīlestības izstarojums."

No "La carità ci spinge" (Mīlestība mūs mudina) 

Svētais Cēzarijs no Arlas (Cesario di Arles) "25 runa"

"Tam, kas vēlas iemantot žēlsirdību debesīs, to vispirms nepieciešams dāvāt virs šīs zemes. Dārgie brāļi, tā kā mēs visi vēlamies, lai būtu žēlsirdība, tad mēğināsim būt par tās glabātājiem šajā pasaulē, lai tā citos būtu mūsu atbrīvotāja. Patiešām, debesīs ir žēlsirdība līdz kurai nonāk ar to žēlsirdību palīdzību, kādas esam likuši lietā šeit, virs šīs zemes. Svētie Raksti saka šajā sakarā: "Ak, Kungs, Tava žēlsirdība ir debesīs" (sal. Ps 35, 6). Tātad eksistē viena debesu un viena zemes žēlsirdība, viena cilvēciska un viena dievišķa žēlsirdība. Kāda ir cilvēciskā žēlsirdība? Tā, kura uzlūko nabadzīgo nožēlojamo stāvokli. Kāda tad ir dievišķā žēlsirdība? Bez šaubām tā, kas tev dāvā grēku piedošanu." 

• Kungs gaida tavu atgriešanos.

Grēksūdze ir līdzeklis, kuru tev piešķir Baznīca, lai tevi izlīdzinātu ar Dievu un atjaunotu tavas attiecības ar brāļiem. 

• Mīlestība visu piedod.

Izdzēs no savas sirds un no savas atmiņas saņemto ļaunumu. Veic patiesus izlīgšanas žestus. Dari, lai tavā kopienā būtu izlīgums un lai tā būtu izlīgstoša.


Web master