1 adventa nedēļa

2. adventa nedēļa

Adventa laiks pēc 16. decembra

Adventa un Ziemassvētku Vesperes


 

Adventa un Ziemassvētku Vesperes

 

Inedēļa

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.... Alleluja.

 

Himna

Dievs debess, zemes Radītāj,

Kungs Jēzu mūsu Pestītāj,

Mēs savas sirdis paceļam

Uz Tevi, Dievs, ar lūgšanām.

 

Tu mīlestībā atnāci

no posta izglābt cilvēci,

kas dziļā tumsā maldījās

un Tevi sen jau gaidīja.

 

No Jaunavas Tu piedzimi,

ka cilvēks pie mums dzīvoji.

Pat krusta nāvē gāji Tu,

lai mūs no nāves izglābtu.

 

Kad viņā dienā pastarā

Tu nāksi lielā godībā,

tad trīcēs zeme, debesis

un Tavā priekšā zemosies.

 

Kungs, Tevī mūsu cerība,

mūs netiesā pēc nopelna,

bet raugies uz mums želīgi,

ļauj būt pie Tevis mūžīgi!

 

Dievs Tēvs, Dievs, Dēls, Dievs Svētais Gars,

šīs zemes bērnu gaismas stars!

Tev, brīnišķā Trīsvienība,

lai slava šeit un mūžībā! Amen

 

 

1.ant. Priecājies, Sionas meita, līksmojies, Jeruzalemes meita.

Ps 109,1-5. 7

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenoželos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

1. Ant. Priecājies, Sionas meita, līksmojies, Jeruzalemes meita.

 

2. ant. Lūk, nāk Kristus, mūsu Kungs, Jērs, kuru paradīja Janis.

Ps 113 A, 1-8

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

2. Ant.         Lūk, nāk Kristus, mūsu Kungs, Jērs, kuru paradīja Janis.

 

3.ant. Lūk, drīz nākšu pie jums, un līdz ar Mani jūsu balva, Es katram   atmaksāšu pēc viņa darbiem.

Dziedājums Atkl 19,1-7

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam,*

jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas. R. Alleluja (alleluja)!

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas, R. Alleluja (alleluja)!

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs,*

priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu. R. Alleluja (alleluja)!

Jo pienākušas Jēra kāzas,*

Un Viņa līgava sagatavojusies. R. Alleluja (alleluja)!

3.Ant. Lūk, drīz nākšu pie jums, un līdz ar Mani jūsu balva, Es katram atmaksāšu pēc viņa darbiem.

 

Lasījums (Fil 4, 4 – 5)

“Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties! Jūsu laipnība lai ir zināma visiem cilvēkiem; Kungs ir tuvu”.

Responsorijs

K. Kungs, parādi mums savu žēlsirdību

V. Kungs, parādi mums savu žēlsirdību

K. Dāvā mums savu pestīšanu

V. Savu žēlsirdību

K. Gods lai ir…..

V. Kungs…..

 

Magnificat (19.lpp.)

Ant. Nēbisties, Marija, jo tu esi atradusi želastību pie Dieva,

lūk tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu, alleluja

 

Lūgumi

Lūgsim Jēzu Kristu, kas atnāca šajā pasaulē, lai glābtu visus cilvēkus:

Nāc, Kungs Jēzu!

·  Tu atklāji cilvēkiem Dieva noslēpumu, stāvi klāt visiem tiem, kas sludīna šo vēsti citiem.

·  Tu uzsāki savu pestīšanas darbu Izraēļa tautā, pabeidz to visā pasaulē.

·  Tu ņēmi uz sevis mūsu vājības, apželojies par nabagiem un vājiem.

·  Tu esi īstā Dzīvība, dāvā mūžīgo dzīvi visiem tiem, kas Tev tic.

·  Tu sēdi pie Tēva labās rokas, ļauj mūsu mirušajiem apbrīnot Tavu vaigu.

Tēvs mūsu

 

Lūgšana

Visvarenais un želsirdīgais Dievs, vienīgi Tava gudrība mums rāda pareizo ceļu. Neļauj pasaulīgajiem pienākumiem un rūpēm mūs aizkavēt steigties pretim Tavam Dēlam. Dod, lai Tavs vārds un Tava želastība aizved mūs sadraudzībā ar Viņu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda visos mūžu mūžos. Amen.

 

 

II nedēļa

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.... Alleluja.

 

Himna (1.lpp.)

 

1.ant. Lūk, debess mākoņos Kungs nāk lielā spēkā, alleluja.

 
Ps 109,1-5. 7

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenoželos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

1. ant. Lūk, debess mākoņos Kungs nāk lielā spēkā, alleluja.

 

2.ant. Lūk, Kungs parādīsies un neievedīs mūs maldos.

Un, ja kavējas, gaidi uz Viņu, jo Viņš drīz atnāks, alleluja

 

Ps 113b,1-18

Ne mums, Kungs, ne mums,+

bet Savam vārdam dod godu,*

Tavas želsirdības un uzticības dēļ.

Kādēļ lai pagāni runā:*

"Kur ir viņu Dievs?"

Bet mūsu Dievs ir debesīs;*

Viņš dara visu, ko vien vēlas.

Pagānu dievekļi ir zelts un sudrabs,*

cilvēku roku darbi.

Tiem ir mute, bet tie nerunā,*

tiem ir acis, bet tie neredz.

Tiem ir ausis, bet tie nedzird,*

tiem ir nāsis, bet tie nesaož.

Tiem ir rokas, bet tie nespēj sataustīt,+

tiem ir kājas, bet tie nestaigā,*

ar savu rīkli tie neizdod skaņu.

Tiem līdzīgi kļūs tie, kas tos taisa,*

un visi, kas uz tiem paļaujas.

Izraēļa nams uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Ārona nams uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Tie, kas Kunga bīstas, uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Kungs mūs atceras,*

un Viņš mūs svētīs:

Viņš svētīs Izraēļa namu,*

svētīs Ārona namu,

Viņš svētīs visus, kas Kunga bīstas,*

gan mazus, gan lielus.

Lai Kungs jūs vairo,*

jūs un jūsu dēlus.

Jūs esat Kunga svētīti,*

kas radīja debesis un zemi.

Debesis - debesis pieder Kungam,*

bet zemi viņš atdeva cilvēku dēliem.

Ne mirušie slavēs Tevi, Kungs,*

nedz visi tie, kas nokāpj klusuma valstībā,

bet mēs, kas dzīvojam, slavējam Kungu*

no šī laika un mūžīgi.

2.ant. Lūk, Kungs parādīsies un neievedīs mūs maldos.

Un, ja kavējas, gaidi uz Viņu, jo Viņš drīz atnāks, alleluja

 

3.ant. Kungs ir mūsu Ķēniņš, Kungs ir mūsu likumdevējs,

Viņš atnāks un atpestīs mūs, alleluja

Dziedājums Atkl 19,1-7

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam,*

jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas. R. Alleluja (alleluja)!

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas, R. Alleluja (alleluja)!

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs,*

priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu. R. Alleluja (alleluja)!

Jo pienākušas Jēra kāzas,*

Un Viņa līgava sagatavojusies. R. Alleluja (alleluja)!

3.Ant. Kungs ir mūsu Ķēniņš, Kungs ir mūsu likumdevējs,

Viņš atnāks un atpestīs mūs, alleluja

 

Lasījums (Fil 4, 4 – 5)

“Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties! Jūsu laipnība lai ir zināma visiem cilvēkiem; Kungs ir tuvu”.

 

Responsorijs

K. Kungs, parādi mums savu žēlsirdību

V. Kungs, parādi mums savu žēlsirdību

K. Dāvā mums savu pestīšanu

V. Savu žēlsirdību

K. Gods lai ir…..

V. Kung parādi mums savu žēlsirdību.

 

Magnificat (19.lpp.)

Ant. Svētīga tu esi, Marija, tāpēc, ka ticēji;

piepildīsies tas, ko tev Kungs pavēstījis, alleluja

 

Lūgumi

Lūgsim Jēzu Kristu, kas atnāca šajā pasaulē, lai glābtu visus cilvēkus:

Nāc, Kungs Jēzu!

·  Tu atklāji cilvēkiem Dieva noslēpumu, stāvi klāt visiem tiem, kas sludīna šo vēsti citiem.

·  Tu uzsāki savu pestīšanas darbu Izraēļa tautā, pabeidz to visā pasaulē.

·  Tu ņēmi uz sevis mūsu vājības, apželojies par nabagiem un vājiem.

·  Tu esi īstā Dzīvība, dāvā mūžīgo dzīvi visiem tiem, kas Tev tic.

·  Tu sēdi pie Tēva labās rokas, ļauj mūsu mirušajiem apbrīnot Tavu vaigu.

 

Tēvs mūsu

 

Lūgšana

Visvarenais un želsirdīgais Dievs, vienīgi Tava gudrība mums rāda pareizo ceļu. Neļauj pasaulīgajiem pienākumiem un rūpēm mūs aizkavēt steigties pretim Tavam Dēlam. Dod, lai Tavs vārds un Tava želastība, aizved mūs sadraudzībā ar Viņu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda visos mūžu mūžos. Amen.

 

 

III nedēļa

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.... Alleluja.

 

Himna (1.lpp.)

 

1.ant. Lūk, Kungs atnāks lai ieņemtu vietu ar ķeniņiem,

lai apsēstos godības pilnā tronī.

Ps 109,1-5. 7

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenoželos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

1.ant. Lūk, Kungs atnāks, lai ieņemtu vietu ar ķēniņiem,

lai apsēstos godības pilnā tronī.

 

2.ant. Lai kalni nosūta prieku, un pakalni – taisnību,

jo Kungs, pasaules gaisma, nāk lielā spēkā.

Ps 110,1-10

Es teikšu Kungu no visas manas sirds*

taisnīgo padomē un sapulcē.

Lieli ir Kunga darbi,*

tie jāpazīst visiem, kam tie patīk.

Spožums un skaistums ir Viņa darbi,*

un Viņa taisnība pastāv mūžam.

Viņš atstāja Savu brīnumu piemiņu;*

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.

Barību Viņš deva tiem, kas Viņa bīstas;*

mūžam Viņš pieminēs Savu derību.

Savos varenos darbus Viņš rādīja Savai tautai,+

lai viņiem atdotu pagānu īpašumu.*

Viņa roku darbi ir patiesība un taisnība.

Negrozāmi ir visi Viņa baušļi,+

nostiprināti uz mūžu mūžiem,*

doti patiesībā un taisnībā.

Viņš sūtīja pestīšanu Savai tautai,*

uz mūžiem iestādīja Savu derību.

Svēts un cienījams ir Viņa vārds,*

gudrības iesākums ir Kunga bijība,

to labi saprot visi, kas tajā dzīvo.*

Viņa slava pastāv mūžam.

2.ant. Lai kalni nosūta prieku, un pakalni – taisnību,

jo Kungs, pasaules gaisma, nāk lielā spēkā.

 

3.ant. Dzīvosim taisnīgi un dievbijīgi, gaidot mūsu Kunga atnākšanu.

Dziedājums Atkl 19,1-7

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam,*

jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas. R. Alleluja (alleluja)!

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas, R. Alleluja (alleluja)!

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs,*

priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu. R. Alleluja (alleluja)!

Jo pienākušas Jēra kāzas,*

Un Viņa līgava sagatavojusies. R. Alleluja (alleluja)!

3.ant.          Dzīvosim taisnīgi un dievbijīgi, gaidot mūsu Kunga atnākšanu.

 

Lasījums (Fil 4, 4 – 5)

“Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties! Jūsu laipnība lai ir zināma visiem cilvēkiem; Kungs ir tuvu”.

 

Responsorijs

K. Kungs, parādi mums savu žēlsirdību

V. Kungs, parādi mums savu žēlsirdību

K. Dāvā mums savu pestīšanu

V. Savu žēlsirdību

K. Gods lai ir…..

V. Kungs…..

 

Magnificat (19.lpp.)

Ant. Vai Tu esi tas, kam bija janāk, vai lai citu gadām?

Ejiet un ziņojiet Jānim to, ko redzējāt: aklie redz, mirušie augšāmceļas,

nabagiem tiek sludināts Evanğelijs, alleluja.

 

Lūgumi

Lūgsim Jēzu Kristu, kas atnāca šajā pasaulē, lai glābtu visus cilvēkus:

Nāc, Kungs Jēzu!

·  Tu atklāji cilvēkiem Dieva noslēpumu, stāvi klāt visiem tiem, kas sludīna šo vēsti citiem.

·  Tu uzsāki savu pestīšanas darbu Izraēļa tautā, pabeidz to visā pasaulē.

·  Tu ņēmi uz sevis mūsu vājības, apželojies par nabagiem un vājiem.

·  Tu esi īstā Dzīvība, dāvā mūžīgo dzīvi visiem tiem, kas Tev tic.

·  Tu sēdi pie Tēva labās rokas, ļauj mūsu mirušajiem apbrīnot Tavu vaigu.

 

Tēvs mūsu

 

Lūgšana

Visvarenais un želsirdīgais Dievs, vienīgi Tava gudrība mums rāda pareizo ceļu. Neļauj pasaulīgajiem pienākumiem un rūpēm mūs aizkavēt steigties pretim Tavam Dēlam. Dod, lai Tavs vārds un Tava želastība aizved mūs sadraudzībā ar Viņu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzivo un valda visos mūžu mūžos. Amen.

 

 

IV nedēļa

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.... Alleluja.

 

Himna (1.lpp.)

 

1.ant. Miera Karalis tika paaugstināts,

un visa zeme ilgojas redzēt Viņa vaigu.

Ps 112,1-9

Teiciet Kunga kalpi,*

teiciet Kunga vārdu!

Lai Kunga vārds ir slavēts*

no šī laika un mūžam!

No saules lēkta līdz tās rietam*

lai Kunga vārds ir slavēts!

Kungs ir paaugstināts pāri visām tautām,*

pāri debesīm ir Viņa godība.

Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs, kurš augstumos dzīvo*

un noraugās uz leju, uz debesīm un zemi?

Trūcīgo Viņš pieceļ no putekļiem*

un nabagu paceļ no dubļiem,

lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,*

ar Savas tautas dižvīriem.

Neauglīgai Viņš liek dzīvot namā*

kā mātei, kas priecājas par bērniem.

1.ant. Miera Karalis tika paaugstināts,

un visa zeme ilgojas redzēt Viņa vaigu.

 

2.ant. Kungs, savu pavēli sūta zemei, Viņa vārds steidzas ātrī.

Ps 147,12-20

Slavē, Jeruzaleme, Kungu,*

slavē, Siona, savu Dievu.

Jo Viņš ir nostiprinājis tavu vārdu bultas,*

tevī Viņš ir svētījis tavus bērnus.

Tavās robežas Viņš uztur mieru*

un baro tevi ar vislabākajiem kviešiem.

Savu pavēli Viņš sūta zemei,*

Viņa vārds steidzas ātri.

Viņš dod sniegu līdzīgi vilnai,*

sarmu kaisa kā pelnus.

Savu krusu Viņš sūta kā maizes drupatas;*

no Viņa aukstuma sasalst ūdeņi.

Viņš saka Savu vārdu un liek tiem izkust,*

sūta Savu vēju, un ūdeņi aizplūst.

Viņš Jēkabam pasludina vārdu,*

Izraēlim - Savu taisnību un likumus.

Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai

un nav tām atklājis Savu spriedumu

2.ant. Kungs, savu pavēli sūta zemei, Viņa vārds steidzas ātrī.

 

3.ant. Mūžīgais Vārds, no Tēva dzemdēts pirms visiem laikiem,

šodien pats sevi pazemoja, mūsu dēļ kļūstot par cilvēku.

Dziedājums Fil 2,6-11

Jēzus Kristus, Dieva veidā būdams,*

neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam.

Bet Viņš atteicās no Sevis, pieņemdams kalpa veidu.+

        Kļūdams cilvēkiem līdzīgs,*

        Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.

Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*

līdz pat krusta nāvei.

Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis+

un devis Viņam Vārdu*

pār visiem vārdiem,

lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi,*

kas debesīs, virs zemes un pazemē,

un lai katra mēle apliecinātu,*

ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā.

3.ant. Mūžigais Vārds, no Tēva dzemdēts pirms visiem laikiem,

šodien pats sevi pazemoja, mūsu dēļ kļūstot par cilvēku.

 

Lasījums (Gal 4, 4 – 5)

“Bet Dievs, laikam piepildoties, sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievietes, padotu likumam, lai atpirktu tos, kuri bija padoti likumam, un lai mēs kļūtu pieņemti bērni”.

 

Responsorijs

N. Šodien jus uzzinasiet, ka ir atnacis musu Kungs.

V. Šodien jūs uzzināsiet, ka ir atnācis mūsu Kungs.

K. Jūs redzēsiet Viņa godību un uzzināsiet.

V. Ka ir atnācis mūsu Kungs.

K. Gods lai ir…

V. Šodien jus uzzinasiet, ka ir atnacis musu Kungs.

 

Magnificat (19.lpp.)

Ant. Kad debesīs uzlēks saule, jūs redzēsiet karaļu Karali,

kas iznāk no Tēva, kā līgavainis no sava mājokļa.

 

Lūgumi

Slavēsim Kristu, kas pieņemot kalpa veidu, pats sevi pazemoja un kļuva mums līdzīgs visā, atskaitot grēku. Ar dedzīgu ticību sauksim uz Viņu:

Caur savu dzimšanu palīdzi mums, atpestītajiem!

Kungs, Tu, atnākot pasaulē, iesāki jauno laiku, ko vēstīja pravieši,

-     Liec, lai Tava Baznīca vienmēr būtu jauna.

Kungs, Tu pieņēmi cilvēku vajības,

-     apgaismo neredzīgos, stiprini vājos un iepriecini nabadzīgos.

Kungs, Tu esi piedzimis nabadzībā un pazemojumā,

-     uzlūko trūcīgos un dodi viņiem savu iepricinājumu.

Kungs, Tava dzimšana visiem nes mūžīgā prieka apsolījumu,

-     ielej mirstošo sirdīs cerību piedzimt debesīs.

Kungs, Tu atnāci pasaulē, lai visus cilvēkus ievestu debesīs,

-    vieno ar sevi visus mirušos savā mūžīgajā godībā.

Tēvs mūsu …

 

Lūgšana

Dievs, Tu ikgadus mūs iepriecini ar mūsu atpestīšanas gaidām, dāvā mums, ka mēs Tavu Vienpiedzimušo Dēlu, kuru priecīgi uzņemam kā Pestītaju, varētu droši sagaidīt kā Tiesnesi. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā... Amen.

 

 

Ziemassvētku laikā – 31. Decembrī

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.... Alleluja.

 

Himna (Dziesma)

 

1.ant. Ak brīnišķā pārtapšana! Cilvēku Radītājs, piedzimstot no Jaunavas,

pieņēma dvēseli un miesu, bet kļūstot par cilvēku bez tēva līdzdalības,

dāvāja mums savu dievišķību.

Ps 112,1-9

Teiciet Kunga kalpi,*

teiciet Kunga vārdu!

Lai Kunga vārds ir slavēts*

no šī laika un mūžam!

No saules lēkta līdz tās rietam*

lai Kunga vārds ir slavēts!

Kungs ir paaugstināts pāri visām tautām,*

pāri debesīm ir Viņa godība.

Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs, kurš augstumos dzīvo*

un noraugās uz leju, uz debesīm un zemi?

Trūcīgo Viņš pieceļ no putekļiem*

un nabagu paceļ no dubļiem,

lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,*

ar Savas tautas dižvīriem.

Neauglīgai Viņš liek dzīvot namā*

kā mātei, kas priecājas par bērniem.

1.ant. Ak brīnišķā pārtapšana! Cilvēku Radītājs, piedzimstot no Jaunavas,

pieņēma dvēseli un miesu, bet kļūstot par cilvēku bez tēva līdzdalības,

dāvāja mums savu dievišķību.

 

2.ant. Kungs, Tu piepildīji Svēto Rakstu pravietojumus,

kad brīnišķā veidā piedzimi no Jaunavas,

nonāci kā lietus pār lauku, lai glābtu visus cilvēkus.

Slava Tev, mūsu Dievs!

 

Ps 147,12-20

Slavē, Jeruzaleme, Kungu,*

slavē, Siona, savu Dievu.

Jo Viņš ir nostiprinājis tavu vārdu bultas,*

tevī Viņš ir svētījis tavus bērnus.

Tavās robežas Viņš uztur mieru*

un baro tevi ar vislabākajiem kviešiem.

Savu pavēli Viņš sūta zemei,*

Viņa vārds steidzas ātri.

Viņš dod sniegu līdzīgi vilnai,*

sarmu kaisa kā pelnus.

Savu krusu Viņš sūta kā maizes drupatas;*

no Viņa aukstuma sasalst ūdeņi.

Viņš saka Savu vārdu un liek tiem izkust,*

sūta Savu vēju, un ūdeņi aizplūst.

Viņš Jēkabam pasludina vārdu,*

Izraēlim - Savu taisnību un likumus.

Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai

un nav tām atklājis Savu spriedumu

2.ant. Kungs, Tu piepildīji Svēto Rakstu pravietojumus,

kad brīnišķā veidā piedzimi no Jaunavas,

nonāci kā lietus pār lauku, lai glābtu visus cilvēkus.

Slava Tev, mūsu Dievs!

 

3.ant. Dieva Māte, atzīstam Tavu neaizskarto jaunavību,

kas ir kā degošs krūms,

ko redzēja Mozus, krūms, kas dega un nesadega.

Lūdz par mums, Dieva Dzemdētāja.

Dziedājums Ef 1,3-10

Lai slavēts Dievs,

mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,

kas mūs Kristū svētījis

visādā garīgā svētībā debesīs.

Viņā Viņš mūs izredzējis

pirms pasaules radīšanas,+

lai mēs mīlestībā*

būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

Iepriekš paredzējis,

Viņš Savā labprātībā nolēma+

mūs pieņemt Sev par bērniem*

caur Jēzu Kristu.

Par slavu Savas želastības godībai,*

ar kuru Viņš mūs apveltījis

Savā mīļotajā Dēlā.

Viņā mums pestīšana

caur Viņa asinīm,+

grēku piedošana*

saskaņā ar Savu želastības bagātību,

kas pārpilnībā piešķirta*

mums visā gudrībā un saprašanā,

lai mums darītu zināmu*

Savas gribas noslēpumu pēc labpatikas;

un tā Viņš Sevī bija nolēmis,*

laikiem piepildoties,

visu, kas debesīs un kas virs zemes,*

atjaunot Kristū.

3.ant. Dieva Māte, atzīstam Tavu neaizskarto jaunavību,

kas ir kā degošs krūms,

ko redzēja Mozus, krūms, kas dega un nesadega.

Lūdz par mums, Dieva Dzemdētāja.

Lasījums (Gal 4, 4 – 5)

“Dievs, laikam piepildoties, sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievietes, padotu likumam, lai atpirktu tos, kuri bija padoti likumam, un lai mēs kļūtu pieņemti bērni”.

 

Responsorijs

K. Vārds ir tapis miesa, alleluja, alleluja

V. Vārds ir tapis miesa, alleluja, alleluja

K. Un dzīvoja starp mums.

V. Alleluja, alleluja

K. Gods lai ir…

V. Vārds ir tapis miesa, alleluja, alleluja

 

Magnificat (19.lpp.)

Ant. Dieva savā lielajā mīlestībā, ar kādu mūs iemīlējis,

sūtīja savu Dēlu miesā, kas līdzīga mūsu grēcīgajai miesai,

dzimušu no sievietes, dzimušu zem likuma, alleluja.

 

Lūgumi

Lai ir slavēts Kungs Jēzus, kurš ir mūsu miers. Viņš atnāca, lai pabeigtu samierimāšanas darbu starp cilvēkiem. Pazemībā piesauksim Viņu:

Dāvā savu mieru visām tautām!

Kungs, Tu atnāci pasaulē, lai parādītu cilvēkiem savu labestību un lēnprātību,

-    dari, lai mēs vienmēr Tev pateiktos par Tavu labumu.

Kungs, Tu dāvāji žēlastības pilnību savai Mātei Marijai,

-    bagātīgi apdāvini visus ar savām žēlastībām.

Kungs, Tu atnesi pasaulei Evanğēliju,

-    pavairo to skaitu, kas sludina un klausās Tavu Vārdu.

Kungs, Tu, piedzimstot no Jaunavas Marijas, vēlējies būt mums par brāli,

-    iemāci cilvēkus savstarpējai brāļu mīlestībai.

Kungs, Tu parādījies pasaulei kā uzlecoša saule,

-    dari, lai mirušie skata Tavu spožumu vaigu vaigā.

 

Tēvs mūsu ...

 

Lūgšana

Visvarenais Dievs, Tu ar Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes vidutājību esi devis pasaulei pestīšanas žēlastību; ļauj, lai mums palīdz viņas aizlūgumi, caur kuru esam saņēmuši mūžīgās dzīvības Devēju – mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

 

 

7.janvārī

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.... Alleluja.

 

Himna (Dziesma)

 

1.ant. No debesīm atskanēja Tēva balss: Šis ir Mans mīļotais Dēls,

kurš Man labpatīk.

Ps 109,1-5. 7

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenoželos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

1. ant. No debesīm atskanēja Tēva balss: Šis ir Mans mīļotais Dēls,

kurš Man labpatīk.

 

2.ant. Jordānā Pestītājs satrieca vecās čūskas galvu un visus atbrīvoja

no viņas varas.

 

Ps 111

Ne mums, Kungs, ne mums,+

bet Savam vārdam dod godu,*

Tavas želsirdības un uzticības dēļ.

Kādēļ lai pagāni runā:*

"Kur ir viņu Dievs?"

Bet mūsu Dievs ir debesīs;*

Viņš dara visu, ko vien vēlas.

Pagānu dievekļi ir zelts un sudrabs,*

cilvēku roku darbi.

Tiem ir mute, bet tie nerunā,*

tiem ir acis, bet tie neredz.

Tiem ir ausis, bet tie nedzird,*

tiem ir nāsis, bet tie nesaož.

Tiem ir rokas, bet tie nespēj sataustīt,+

tiem ir kājas, bet tie nestaigā,*

ar savu rīkli tie neizdod skaņu.

Tiem līdzīgi kļūs tie, kas tos taisa,*

un visi, kas uz tiem paļaujas.

Izraēļa nams uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Ārona nams uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Tie, kas Kunga bīstas, uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Kungs mūs atceras,*

un Viņš mūs svētīs:

Viņš svētīs Izraēļa namu,*

svētīs Ārona namu,

Viņš svētīs visus, kas Kunga bīstas,*

gan mazus, gan lielus.

Lai Kungs jūs vairo,*

jūs un jūsu dēlus.

Jūs esat Kunga svētīti,*

kas radīja debesis un zemi.

Debesis - debesis pieder Kungam,*

bet zemi viņš atdeva cilvēku dēliem.

Ne mirušie slavēs Tevi, Kungs,*

nedz visi tie, kas nokāpj klusuma valstībā,

bet mēs, kas dzīvojam, slavējam Kungu*

no šī laika un mūžīgi.

 

2.ant. Jordānā Pestītājs satrieca vecās čūskas galvu un visus atbrīvoja

no viņas varas.

 

Ps 111,1-10

 

Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,*

kam Viņa baušļi ļoti patīk.

Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes,*

taisnīgo paaudze tiks svētīta.

Turība un bagātība būs viņa namā,*

un viņa taisnība pastāvēs mūžam.

Taisnīgajiem tumsībā uzausa gaisma:*

viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs.

Tīkams ir cilvēks, kas apžēlojas un aizdod,+

un savas lietas taisnīgi kārto,*

jo nemūžam viņš netiks satricināts.

Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā,*

viņš nenobīsies no ļaunām vēstīm.

Viņa sirds ir droša un uzticas Kungam,+

viņa sirds ir stipra, tā nebīsies,*

kamēr viņš ar gandarījumu noskatīsies uz saviem ienaidniekiem.

Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem;+

        viņa taisnība pastāvēs mūžam,*

viņa vara pieaugs ar godu.

Bezdievīgais to redzēs un dusmosies,+

griezīs zobus un nonīks;*

grēcinieku ilgas aizies bojā.

2.ant. Jordānā Pestītājs satrieca vecās čūskas galvu un visus atbrīvoja

no viņas varas.

 

3.ant. Liels ir šīs dienas noslēpums,

jo Jordānā pasaules Radītājs mums nomazgāja vainas.

Dziedājums Atkl 15,3-4

Lieli un brīnišķi ir Tavi darbi,*

Kungs Dievs, visvarenais!

Taisni un patiesi ir Tavi ceļi,*

mūžības Ķēniņ!

Kas Tevi nebīsies, Kungs,*

un neslavēs Tavu vārdu?

Jo Tu viens esi svēts,+

un visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs,*

jo Tavi lēmumi atklājušies.

3.ant. Liels ir šīs dienas noslēpums,

jo Jordānā pasaules Radītājs mums nomazgāja vainas.

 

Lasījums (Apd 10, 37 – 38)

“Jūs zināt, kādi notikumi norisinājās visā Jūdejā, sākot ar Galileju, pēc kristības, ko sludināja Jānis. Kā Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidīja Nācarieti Jēzu, kas staigāja, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.”

 

Responsorijs

K. Viņš ir tas, kurš atnāca ūdenī un asinīs - mūsu Kungs Jēzus Kristus.

V. Viņš ir tas, kurš atnāca ūdenī un asinīs – mūsu Kungs Jēzus Kristus.

K. Un nokoristīja mūs ar Garu un uguni.

V. mūsu Kungs Jēzus Kristus

K. Gods lai ir …

V. Viņš ir tas, kurš atnāca ūdenī un asinīs - mūsu Kungs Jēzus Kristus.

 

Magnificat (19.lpp.)

Jēzus Kristus mūs milēja un savās asinīs mūs nomazgāja no grēkiem

un darīja par ķēniņiem un priesteriem Dievam, savam Tēvam.

Viņam lai ir gods un valdīšana mūžīgi.

 

Lūgumi

Lūgsim mūsu Pestītāju, kurš Jordānā gribēja saņemt kristību no Jāņa rokām, un sauksim uz Viņu:

Kungs, atsūti mums savu Garu!

Jēzu Kristu, Dieva Kalps, kurš lapatīki Tēvam,

-     atsūti mums savu Garu

Jēzu Kristu, Dieva Izvēlētais, lēnprātigs un želsirdīgs pret grēciniekiem,

-    apželojies par visiem, kuri Tevi patiesi meklē

Jēzu Kristu, Dieva Dels, Tēvs lika Tev, lai Tu caur Jauno Derību kļūtu par tautu gaismu,

-    atver to acis, kuriem jātiek nomazgātiem svētās kristības ūdeni

Jēzu Kristu, cilvēku Glābējs, Tēvs svaidīja Tevi ar Svēto Garu, lai Tu izpildītu atpestīšanas darbu,

-    liec, lai visi ieraudzītu Tevi un caur ticību Tev iegūtu mūžīgo dzīvi

Jēzu Kristum mūsu Cerība, Tu ieved cilvēkus no tumsas pestīšanas gaismā,

-    pieņem savā valstība mūsu mirušos brāļus

 

Lūgšana

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu Jēzu pēc kristīšanas Jordānas upē, nolaižoties pār Viņu Svētajam Garam, esi svinīgi pasludinājis par savu mīļoto Dēlu: liec, lai arī mēs, Tavi garīgie bērni, atdzimuši no  udens un Svēta Gara, vienmēr būtu Tev patīkami. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā, ka ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienīa visos mūžu mūžos. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnificat

Augsti slavē Kungu mana dvēsele.

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā,

 

Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību;

lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.

 

Jo lielas lietas pie manis ir darījis Varenais;

un svēts ir Viņa vārds.

 

Un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēs

tiem, kas Viņa bīstas.

 

Varenus darbus viņš dara ar savu roku,

izkaista tos, kas augstprātīgi garā.

 

Varenos Viņš nogrž no troņa

un paaugstina pazemīgos.

 

Izsalkušos viņš piepilda labumiem,

bet bagātos atstāj tukšā.

 

Viņš uzņēm savu kalpu Izraēli,

atcerēdamies savu žēlsirdību,

 

Kā Viņš irrunājis uz mūsu tēviem,

Ābrahamam un viņa dzimumu mūžīgi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak, Marijas bezvainīgā Sirds, jebkura svētuma dzīvais paraugs,

dod visiem saviem bērniem paļāvību svētiem kļūt.

 

 

 


Web master