Gavēņa laiks

40 dienas kopā ar Jēzu, lai svinētu Kristus Augšāmcelšanās svētkus 

Kopā ar Labo Ganu meklēsim pazudušo avi 

Lai paši atgrieztos pie Dieva un palīdzētu arī citiem  atrast Dievu, ikdienas darīsim vienu lietu un izkrāsosim katru dienu vienu aplīti uz zīmējuma 

 1. - 6. feb. No rīta  patiekties Dievam par to, ka Viņš ir mūsu Radītājs
 2. - 7. feb. Respektēt Dieva vārdu
 3. - 8. feb. Atturēties no gaļas ēdiena
 4. - 9. feb. Būt paklausīgiem saviem vecākiem
 5. - 10. feb. Iet uz Baznīcu, jo šodien ir Kunga Diena
 6. - 11. feb. Rūpīgi apieties ar visām lietām, kuras mums ir uzticētas
 7. - 12. feb. Respektēt savu ķermeni
 8. - 13. feb. Būt godīgiem un patiesiem
 9. - 14. feb. Būt uzticīgiem
 10. - 15. feb. Atturēties no gaļas ēdiena
 11. - 16. feb. Piedot tiem, kas mums ir nodarījuši pāri
 12. - 17. feb. Iet uz Baznīcu, jo šodien ir Kunga Diena
 13. - 18. feb. Būt izpalīdzīgiem un dalīties ar citiem
 14. - 19. feb. Palīdzēt citiem būt laimīgiem
 15. - 20. feb. Lūgt piedošanu, ja esam kaut ko nepareizi izdarījuši
 16. - 21. feb. Atturēties no kārumiem
 17. - 22. feb. Palīdzēt citiem viņu vajadzībās
 18. - 23. feb. Lasīt Svētos Rakstus
 19. - 24. feb. Iet uz Baznīcu, jo šodien ir Kunga Diena
 20. - 25. feb. Būt paklausīgiem saviem skolotājiem
 21. - 26. feb. Atturēties no TV skatīšanās
 22. - 27. feb Atturēties no datora izmantošanas
 23. - 28. feb. Lūgties kopā ar vecākiem
 24. - 29. feb. Atturēties no gaļas ēdiena
 25. - 1. mar. Skatīties filmu par Jēzu
 26. - 2. mar. uz Baznīcu, jo šodien ir Kunga Diena
 27. - 3. mar. Lūgties kopā ar draugiem
 28. - 4. mar. Atturēties no kārumiem
 29. - 5. mar. Censties darīt lietas bez kņadas
 30. - 6. mar. Ja kāds mums dara pāri, tad neatbildēsim ar to pašu
 31. - 7. mar. Atturēties gaļas ēdiena
 32. - 8. mar Palīdzēt mūsu brāļiem un māsām
 33. - 9. mar. Iet uz Baznīcu, jo šodien ir Kunga Diena
 34. - 10. mar. Sakopt savu istabu
 35. - 11. mar. Apmeklēt slimos
 36. - 12. mar. Lūgties un pārdomāt Krustceļu
 37. - 13. mar. Sagatavot dāvanas, kuras dāvāt draugiem Lieldienās
 38. - 14. mar. Atturēties no gaļas ēdiena
 39. - 15. mar. Sagatavot olas
 40. - 16. mar. Sagatavoties Kristus Augšāmcelšanās svētkiem

 Klusā nedēļā iet uz baznīcu 


Laudes

 

Himna

 

Kristu, taisnības saule,

Izkliedē ļaunuma tumsu,

Austošas dienas gaismai

Ļauj apskaidrot cilvēku sirdis.

 

Žēlastības laiku un sirdīs

Svētās nožēlas kvēli –

To tu mums visiem dāvā;

Ved atpakaļ tos, kas maldās!

 

Tuvojas Tava diena –

Brīdis atdzimst no jauna,

Diena, kas nesīs prieku,

Laiks mieram un izlīgšanai.

 

Tevi, visvareno Dievu,

Pielūdz, godā un slavē;

Arī mums, grēciniekiem,

Ļauj gavilēt godam Tavam!

 

 

Vesperes

Himna

Klāt atkal laiks, ko cilvēkiem

Dod savā labestībā Dievs,

Klāt atkal pestīšanas laiks,

Ko Kristus gaisma apstaro.

 

Dievs, ļauj, lai atkal sirdis mums,

Kas vājas, slimas, gurušas,

Caur lūgšanām un gavēni

Top sirdis cīņai, šķīstītas.

 

Dod, Kungs, lai grēku nožēla

Spēj mūsu dvēs`li atjaunot,

Lai Lieldienlaika gaviles

Pēc Gaidīšanas laika nāk.

 

Tev, augstais Trīsvienīgais Dievs,

Teic godu visa radība;

Ļauj savā žēlastībā mums

No jauna Tevi dziesmām teikt.

 


 

VAI:

Himna

 

Dievs, uzlūko mūs

Savā labumā, svētumā, žēlsirdībā.

Šajās žēlastību dienās

Lai paceļas pie Tevis lūgšanas, izteiktas pazemībā.

 

Kungs, Tu pazīsti mūs –

Tu zini domas un darbus, Tev atklājas prāti un sirdis.

Nožēlas pilni mēs, vājie,

Piedošanu lūdzam, ilgojamies, saucam: Kungs, uzklausi, dzirdi!

 

Bieži jo bieži mums grēks

Daudz pārāks par tikumiem, centību, labajiem darbiem.

Uzaugstini savu vārdu, Tēvs,

Un sniedz savu vareno roku, ļauj atdzimt zudušiem spēkiem!

 

Lai mūsu miesa un gars

Kā caur uguni ejot, tiek svētdarīts, šķīstīts un vētīts:

Atteikšanās, gavēņa laiks –

Laiks, kad, izturot labajā, cilvēks tiek stiprināts, svētīts.

 

Visaugstais Trīsvienīgais Dievs,

Visi, kas virs zemes un debesīs, pielūdz un godina Tevi;

Ļauj arī mums savā žēlastībā

Tevi teikt un slavēt, cildināt un pateikties par visu, ko esi devis.

 

 


 

Benedictus

 

Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo Viņš ir apmeklējis un atpestījis Savu tautu.

Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*

Dāvida, Sava kalpa, namā,

kā Viņš no mūžiem bija solījis*

caur Savu svēto praviešu lūpām,

ka mūs atpestīs no ienaidniekiem,*

no visu to rokām, kas mūs ienīst,

parādot žēlsirdību mūsu tēviem*

un atceroties Savu svēto derību.

Viņš izpildīs zvērestu, *

ko devis mūsu tēvam Ābrahamam,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokām,*

bez bailēm Viņam kalpotu

svētumā un taisnībā Viņa priekšā*

visās mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*

jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot Viņam ceļu,

Viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*

ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*

ar kuru mūs ir apmeklējis Viņa Sūtītais no augstuma,

lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*

un vadītu mūsu soļus miera ceļos.

 

 

Magnificat

 

Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*

Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.

Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*

un svēts ir Viņa vārds,

un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*

tiem, kas Viņa bīstas.

Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*

izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos Viņš nogrūž no troņa *

un paaugstina pazemīgos.

Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*

bet bagātos atstāj tukšā.

Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*

atcerēdamies Savu žēlsirdību,

kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*

Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.


 

I Gavēņa svētdiena

 

I vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

 

Himna

 

Ant.  Kungs, mēs nākam pie Tevis ar pazemīgu sirdi un paklausīgu prātu,

         Pieņem mūs un dod, lai mūsu upuris tev labpatīk.

 

Ps 140,1-9

 

Kungs, es piesaucu Tevi, steidzies pie manis;*

ņem vērā manu balsi, kad es saucu uz Tevi.

Tavā priekšā kā vīraks lai nonāk mana lūgšana,*

manu roku pacelšana - kā vakara upuris.

Kungs, noliec sargu manai mutei*

un apsardzi - manām lūpām.

Neļauj manai sirdij tiekties uz ļaunu,*

ka es nedaru grēcīgus darbus,

kopā ar ļaudīm, kas nekrietnības pastrādā;*

viņu labumus negribu baudīt.

Lai sit mani taisnīgais pēc žēlsirdības un lai pārmāca mani;+

bet grēcinieka eļļa lai netiek izlieta uz manas galvas;*

savu lūgšanu es vienmēr lieku pretī viņu ļaunumam.

Viņu tiesneši lai tiek nogāzti uz klints,*

viņi dzirdēja manus vārdus, jo tie bija maigi.

Kā dzirnakmens šķembas virs zemes,*

tā pie pazemes vārtiem izkaisīti viņu kauli.

Jo uz Tevi, Kungs, Kungs, raugās manas acis;*

es patveros pie Tevis, nepazudini manu dvēseli.

Sargā mani no cilpas, ko viņi man izlika,*

un no ļaundaru slazdiem.

 

Ant.  Kungs, mēs nākam pie Tevis ar pazemīgu sirdi un paklausīgu prātu,

         Pieņem mūs un dod, lai mūsu upuris tev labpatīk.

 

 


 

Ant.  Tu piesauksi Kungu, un Viņš tevi uzklausīs;

         tu sauksi, un Viņš sacīs: šeit Es esmu.

 

Ps 141,1-11

 

Skaļā balsī es piesaucu Kungu,*

skaļā balsī Kungu es lūdzos,

Viņa priekšā es izleju savas žēlabas,*

Viņa priekšā savas ciešanas stāstu.

Kad mans gars manī pagurst,*

Tu zini manas gaitas.

Uz ceļa, pa kuru es staigāju,*

viņi man izlika cilpu.

Es paraudzījos pa labi un redzēju:*

nebija neviena, kas mani uzlūkotu.

Man pazuda iespēja aizbēgt,*

un nebija neviena, kam rūpētu mana dzīvība.

Kungs, es piesaucu Tevi,+

es sacīju: “Tu esi mans patvērums,*

mana daļa dzīvo zemē.

Ņem vērā manu lūgšanu,*

jo es esmu pārlieku apspiests.

Izglāb mani no tiem, kas mani vajā,*

jo viņi par mani ir kļuvuši stiprāki.

Manu dvēseli izved no cietuma,*

lai es pateiktos Tavam vārdam.

Man apkārt sastāsies taisnīgie,*

kad Tu man būsi darījis labu.”

 

Ant.  Tu piesauksi Kungu, un Viņš tevi uzklausīs;

         tu sauksi, un Viņš sacīs: šeit Es esmu.

 

 

Ant.  Mūsu grēku dēļ Kristus nomira, Viņš, kas ir taisnīgs, par mums, netaisnīgajiem, lai mūs aizvestu pie Dieva.

         Miesas dēļ Viņš tika nonāvēts, bet gara dēļ atdzīvināts.

 

 

Dziedājums

 

Fil 2,6-11

Jēzus Kristus, Dieva veidā būdams,*

neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam.

Bet Viņš atteicās no Sevis, pieņemdams kalpa veidu,+

kļūdams cilvēkiem līdzīgs,*

Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.

Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*

līdz pat krusta nāvei.

Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis+

un devis Viņam vārdu*

pār visiem vārdiem,

lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi,*

kas debesīs, virs zemes un pazemē,

un lai katra mēle apliecinātu,*

ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā.

 

Ant.  Mūsu grēku dēļ Kristus nomira, Viņš, kas ir taisnīgs, par mums, netaisnīgajiem, lai mūs aizvestu pie Dieva.

         Miesas dēļ Viņš tika nonāvēts, bet gara dēļ atdzīvināts.

 

 

Lasījums

2 Kor 6,1-4a

Būdami jūsu līdzstrādnieki, mēs atgādinām, lai jūs nesaņemtu Dieva žēlastību veltīgi. Jo Viņš saka: žēlastības laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. Lūk, tagad ir žēlastības laiks, lūk, tagad pestīšanas diena. Mēs nevienam nekādi apgrēcību nedodam, lai mūsu kalpošana netiktu nosmādēta. Bet mēs pierādām, ka visā esam Dieva kalpi.

 

Resp.: V.  Mēs grēkojam pret Tevi,*

                  Kungs, esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi...

            V.  Kungs uzklausi mūsu lūgšanu un sadzirdi mūsu saucienu,

             R.  Kungs, esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi,*

                  Kungs, esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

 

 

Magnificat ant.   Ne no maizes vien dzīvo cilvēks

                             bet gan no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas aicina cilvēkus sev sekot:

R. Kristu, uzklausi mūs!

-        Tu, Kungs, gavēji četrdesmit dienas un pārvarēji ļaunā kārdinājumus, palīdzi savai Baznīcai vienmēr uzvarēt ļauno.

-        Tu pabaroji izsalkušos un dziedināji slimos, māci mūsu draudzes locekļus dalīties ar tiem, kas cieš trūkumu.

-        Tu mirušos atmodināji dzīvei, savā žēlsirdībā ved grēciniekus atpakaļ pie dzīvības.

-        Tu arī mūsdienās aicini cilvēkus sekot Tev nabadzības, šķīstības un paklausības ceļā, ļauj viņiem sekot Tev ar prieku.

-        Tu ielūdzi cilvēkus uz debesu mielastu, pabaro visus mūsu mirušos pie sava galda.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, Tu mums dāvāji četrdesmit dienas ilgu atgriešanās un grēku nožēlas laiku. Dod mums šajā laikā žēlastību, lai mēs, atzinuši Jēzu Kristu un Viņa glābšanas spēku, ar ticības dzīvi darītu to visiem redzamu. To mēs lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas vienībā ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

 

I Gavēņa svētdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Kungs, es gribu Tevi slavēt visu savu dzīvi

         un Tava vārdā pacelt savas rokas.

 

 

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kungs, es gribu Tevi slavēt visu savu dzīvi

         un Tava vārdā pacelt savas rokas.

 

 

Ant.  Dziediet tam Kungam dziesmu

         un slavējiet Viņu mūžīgi.

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

 

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

(Gods lai ir Tēvam…dziedāts netiek)

 

Ant.  Dziediet tam Kungam dziesmu

         un slavējiet Viņu mūžīgi.

 

 


 

Ant.  Kungam patīk sava tauta,

         jo pazemīgo Viņš kronē ar uzvaru.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Kungam patīk sava tauta,

         jo pazemīgo Viņš kronē ar uzvaru.

 

 

Lasījums

Neh 8, 9.10

 

Šī diena ir svēta tam Kungam, jūsu Dievam; nesērojiet un neraudiet! Šī diena ir svēta mūsu Kungam! Un nebēdājieties, jo tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums.

 

Resp.: V.  Kristu, dzīvā Dieva ls,*

apžēlojies par mums.

            R.  Kristu, dzīvā Dieva Dēls...

            V.  Mūsu grēku dēļ Tu tiki nicināts un mūsu noziedzības dēļ
mocīts,

            R.  apžēlojies par mums.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Kristu, dzīvā Dieva Dēls,*

                  apžēlojies par mums.

 

Benedictus ant.    Gars aizveda Jēzu tuksnesī, lai tur viņu kārdinātu.

                              Kad Viņš četrdesmit dienas un naktis bija gavējis, viņš sajuta izsalkumu.

 

Benedictus

 


 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūsu Pestītājs, kas mums devis šo žēlastības laiku.

Ļauj mums Viņu lūgt:

R. Kungs, radi mūsos jaunu garu!

-        Kristības sakramentā mēs reiz tikām apbedīti un no jauna atmodināti, ļauj mums šodien tapt par jauniem cilvēkiem.

-        Tu mums parādīji savu labestību, palīdzi mums kalpot saviem līdzcilvēkiem.

-        Tu mums devi pasaulē uzdevumu, palīdzi mums šodien to izpildīt.

-        Tu vari izdziedināt no visām slimībām, dziedini mūsu siržu rētas.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, Tu mums dāvāji četrdesmit dienas ilgu atgriešanās un grēku nožēlas laiku. Dod mums šajā laikā žēlastību, lai mēs, atzinuši Jēzu Kristu un Viņa glābšanas spēku, ar ticību dzīvi darītu to visiem redzamu. To mēs lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas vienībā ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I Gavēņa svētdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Pielūdz Kungu, savu Dievu,

         tev būs kalpot vienīgi Viņam.

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Pielūdz Kungu, savu Dievu,

         tev būs kalpot vienīgi Viņam.

 

 

Ant.  Tagad ir žēlastības laiks,

         tagad ir glābšanas laiks.

 

Ps 113 A.1-8

 

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.  Tagad ir žēlastības laiks,

         tagad ir glābšanas laiks.

 

 

Ant.  Lūk, mēs iesim uz Jeruzalemi,

         tur piepildīsies viss, kas stāv rakstīts par Cilvēka Dēlu.

 

 

Dziedājums

 

1 Pēt 2,21-24

 

Kristus cieta mūsu dēļ,

atstādams jums priekšzīmi,*

lai jūs sekotu Viņa pēdās.

 

Viņš nekādu grēku nedarīja,*

un Viņa mutē nebija atrodama viltība.

 

Kad Viņu zaimoja, viņš nezaimoja,

ciezdams nedraudēja, bet padevās tam,*

kas Viņu netaisni tiesāja.

 

Viņš mūsu grēkus savā miesā uznesa kokā,

lai mēs, miruši grēkiem, dzīvotu taisnībai;*

Viņa brūces jūs izdziedināja.

 

Ant.  Lūk, mēs iesim uz Jeruzalemi,

         tur piepildīsies viss, kas stāv rakstīts par Cilvēka Dēlu.

 

Lasījums

2 Kor 9,24-25

Tie, kas skrietuvē skrien, visi gan skrien, bet viens saņem godalgu. Skrieniet tā, lai jūs to saņemtu! Katrs sacīkšu dalībnieks atturas no visa, un to viņi tāpēc, lai iegūtu iznīcīgo kroni, bet mēs – neiznīcīgo.

 

Resp.: V.  Mēs grēkojam pret Tevi,*

                  Kungs, esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi...

            V.  Kungs uzklausi mūsu lūgšanu un sadzirdi mūsu saucienu,

            R.  Kungs, esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi,*

 


 

Magnificat ant.    Kungs un Glābēj, esi par mums nomodā, lai mēs neiekrītam
kārdinātāja valgos,

                             jo Tu esi mūsu mūžīgais palīgs.

 

Magnificat

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums, kas grēku nožēlas mudināti, vēlamies iegūt jaunu dzīvi, lūgt Dievu Tēvu:

R. Kungs, apžēlojies par savu tautu!

-  Kungs, mēs Tevi lūdzam par visās zemeslodes tautās izplatīto Baznīcu, liec visiem ticīgajiem arvien vairāk slāpt pēc Tava vārda.

-  Mēs lūdzam Tevi par visiem tiem, kas gatavojas saņemt Kristības sakramentu, iemūrē arī viņus kā dzīvus akmeņus savas Baznīcas sienā.

-  Mēs lūdzam par grēciniekiem, mudini viņus uz atgriešanos.

-  Mēs lūdzam par visām zemes tautām, palīdzi tām atrast miera un saprašanās ceļu.

-  Mēs Tevi lūdzam par mūsu mirušajiem, ļauj viņiem mūžīgajā svētlaimē skatīt Tavu vaigu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, Tu mums dāvāji četrdesmit dienas ilgu atgriešanās un grēku nožēlas laiku. Dod mums šajā laikā žēlastību, lai mēs, atzinuši Jēzu Kristu un Viņa glābšanas spēku, ar ticības dzīvi darītu to visiem redzamu. To mēs lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas vienībā ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I Gavēņa nedēļas

pirmdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Kungs, es lūdzu Tevi.

         Rītā Tu dzirdi manu saucienu.

 

 

Ps 5,2-10. 12-13

 

Kungs uzklausi manus vārdus,*

ņem vērā manas nopūtas.

Ieklausies manu vaimanu balsī,*

mans Dievs un mans Valdniek!

Jo uz Tevi, Kungs, es lūdzos;+

rīta agrumā Tu uzklausīsi manu balsi;*

rīta agrumā es nostāšos Tavā priekšā un gaidīšu.

Jo Tu neesi Dievs, kam noziedzība patiktu,+

pie Tevis nemājos ļaunprātis,*

un Tavu acu priekšā nevarēs pastāvēt netaisnie.

Tu ienīsti visus, kas noziedzību dara,+

iznīcini visus, kas runā melus;*

Kungs neieredz asinskāru un viltīgu vīru.

Bet es Tavas lielās žēlsirdības dēļ+

iešu Tavā namā,*

Tavas svētnīcas priekšā kritīšu pie zemes bijībā pret Tevi.

Kungs, vadi mani Savā taisnībā maniem ienaidniekiem par spīti,*

dari taisnu manā priekšā Savu ceļu.

Jo patiesības nav viņu mutē,*

viņu sirds ir slazdi,

viņu rīkle ir atvērts kaps,*

bet ar savām mēlēm viņi runā glaimus.

Bet visi, kas cer uz Tevi, lai priecājas *

un gavilē uz mūžiem.

Tu viņus sargāsi, un Tevī līksmosies tie,*

kas mīl Tavu vārdu;

jo Tu, Kungs, svētīsi taisnīgo,*

ar žēlastību kā ar vairogu viņu apsegsi.

 

Ant.  Kungs, es lūdzu Tevi.

         Rītā Tu dzirdi manu saucienu.

 

 

Ant.  Kungs, mūsu Dievs,

         mēs slavējam tavu godības pilno vārdu.

 

Dziedājums

 

1 Hr 29,10-13

Kungs, mūsu tēva Izraēļa Dievs, esi slavēts*

uz mūžu mūžiem!

Tev, Kungs, pieder lielums un varenība, un godība,*

          un spožums, un uzvara.

jo viss ir Tavs, *

kas ir debesīs un virs zemes.

Tev, Kungs, pieder valdīšana,*

un Tu pacelsies kā galva pār visu.

No Tevis nāk bagātība un slava,*

Tu valdi pār visu.

Tavā rokā ir spēks un vara,*

tavā varā ir visu paaugstināt un darīt stipru.

Tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies,*

un tie, kas slavējam Tavas godības vārdu.

 

Ant.  Kungs, mūsu Dievs,

         mēs slavējam tavu godības pilno vārdu.

 

 

Ant.  Krītiet un zemojieties tā Kunga priekšā,

         Viņa svētajā templī.

 

Ps 28,1-11

 

Dodiet Kungam, jūs, Dieva bērni,*

dodiet Kungam godu un atzīstiet Viņa spēku.

Dodiet Kungam Viņa vārda godu,*

pielūdziet Kungu svētajā spožumā.

Kunga balss pār ūdeņiem,+

ierunājas varenais Dievs,*

Kungs pār ūdeņu plašumiem!

Kunga balss ir varena,*

Kunga balss ir cienības pilna.

Kunga balss lauž ciedrus;*

un Kungs salauzīs Libāna ciedrus.

Un Libānam Viņš kā teļam liks lēkāt*

un Sirionam kā jaunam vērsēnam.

Kunga balss izšķiļ uguns liesmas,+

Kunga balss satricina tuksnesi,*

un Kungs satricinās Kadešas tuksnesi.

Kunga balss salauž ozolus+

un mežus padara kailus,*

un Viņa svētnīcā visi teic Viņa godu.

Kungs mājo virs ūdeņu plašumiem,*

un kā ķēniņš Kungs sēdēs uz mūžiem.

Kungs dāvās spēku Savai tautai,*

Savu tautu Kungs svētīs, dodot tai mieru.

 

Ant.  Krītiet un zemojieties tā Kunga priekšā,

         Viņa svētajā templī.

 

Lasījums

Izc 19,4-6a

 

Jūs esat redzējuši, kā es jūs esmu nesis un ērgļa spārniem un esmu jūs pie sevis aizvedis. Bet tagad, ja jūs uzklausīsit manu balsi un turēsit manu derību, tad jūs man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsit man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tautu!

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Nāciet jūs, mana Tēva svaidītie, saņemiet savu mantojumu,

                              kas jums ir sagatavots jau no pasaules sākuma.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, Jēzu Kristu, mūsu Pestītāj, kas mums caur savu nāvi atvēri ceļu uz glābšanu.

Lūgsim Viņu:

R. Kungs, vadi mūs pa pareizo ceļu!

-        Kristībā Tu mūs no jauna veidoji līdzīgus sev, ļauj mums arvien vairāk Tev līdzināties.

-        Ļauj mums Tevi saredzēt cietējos un būt gataviem tiem palīdzēt.

-        Palīdzi mums no visas sirds Tevi meklēt  un šodien darīt tikai to, kas ir labs un pareizs.

-        Piedod mums, ja mēs grēkojam pret mīlestību, ļauj mums tuvoties saviem līdzcilvēkiem ar atvērtu sirdi un dvēseli.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, mūsu Glābēj, dod mums atgriešanās žēlastību. Apskaidro mūsu prātu un stiprini gribu, lai mēs šo grēku nožēlas laiku pārvēršam par svētības laiku. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I  Gavēņa nedēļa

pirmdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Kunga acis raugās uz mums,

         un Viņa skats pārbauda cilvēkus.

 

Ps 10,1-7

 

Es uzticos Kungam; kā tad jūs sakāt manai dvēselei:*

"Laidies uz kalnu līdzīgi putnam."

Jo, lūk, grēcinieki uzvelk loku,+

uz stiegras uzvelk savas bultas,*

lai tumsā šautu taisnīgajiem sirdī.

Kad sagrūst pamati,*

ko vairs spēj taisnīgais?

Kungs mājo Savā svētajā namā,*

Kunga tronis ir debesīs.

Viņa acis uzlūko nabagus,*

Viņa skatiens vēro cilvēku bērnus.

Kungs novēro taisnīgo un ļauno,*

bet to, kurš mīl nekrietnību, Viņa dvēsele ienīst.

Pār grēciniekiem viņš izbērs degošas ogles un sēru,*

svelmains vējš būs viņu biķera daļa.

Jo Kungs ir taisnīgs un mīl taisnību,*

Viņa vaigu redzēs krietnie ļaudis.

 

 

Ant.  Kunga acis raugās uz mums,

         un Viņa skats pārbauda cilvēkus.

 

 

 

Ant.  Svētīgi ir tie, kam skaidra sirds, –

         viņi redzēs Dievu.

Ps 14,1-5

 

Kungs, kas dzīvos Tavā teltī?*

Kas mājos Tavā svētajā kalnā?

Tas, kurš staigā bez traipa un dara taisnību,*

kurš runā patiesību savā sirdī,

tas, kurš ar savu mēli nerunā viltu+

un savam tuvākajam nedara ļaunu,*

un nesagādā kaunu savam kaimiņam.

Tas, kurš par nieku uzskata ļaunprāti,*

bet cildina tos, kas bīstas Kungu.

Tas, kurš zvērestu nelauž, kaut rodas zaudējums,+

kurš neaizdod naudu, lai atpakaļ ņemtu ar augļiem,*

un neļauj sevi uzpirkt pret nevainīgo.

Tas, kurš tā dara,*

satriekts netiks nemūžam.

 

Ant.  Svētīgi ir tie, kam skaidra sirds, –

         viņi redzēs Dievu.

 

 

Ant.  Dievs mūs izvēlēja,

         lai mēs caur Jēzu Kristu kļūtu Viņa bērni.

 

 

Dziedājums

 

Ef 1,3-10

 

Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*

kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas,+

lai mēs mīlestībā*

būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

Iepriekš paredzējis, Viņš Savā labprātībā nolēma+

mūs pieņemt Sev par bērniem*

caur Jēzu Kristu.

Par slavu Savas žēlastības godībai,*

ar kuru Viņš mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.

Viņā mums pestīšana caur Viņa asinīm,+

grēku piedošana*

saskaņā ar Savu žēlastības bagātību,

kas pārpilnībā piešķirta*

mums visā gudrībā un saprašanā,

lai mums darītu zināmu*

Savas gribas noslēpumu pēc labpatikas;

un tā Viņš Sevī bija nolēmis,*

laikiem piepildoties,

visu, kas debesīs un kas virs zemes,*

atjaunot Kristū.

 

Ant.  Dievs mūs izvēlēja,

         lai mēs caur Jēzu Kristu kļūtu Viņa bērni.

 

Lasījums

Rom 12.1-2

 

Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums! Un nepiemērojaties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

 

Magnificat ant.    Ko jūs manam vismazākajam brālim darījāt,

                              to jūs darījāt arī Man.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Kungu Jēzu Kristu, kas savu tautu atbrīvojis no grēka varas:

R. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!

-        Tu pats Sevi atdevi par savu Baznīcu, dāvā tai jaunu dzīvi līdz ar gavēni un grēku nožēlu.

-        Tu kristībā sniedzi cilvēkiem jauna veida cilvēka cieņu, ļauj katehumeniem saskatīt sava paaicinājuma lielumu.

-        Tu padarīji mērķtiecīgas jauniešu pūles, parādi viņiem pareizo ceļu dzīvē.

-        Tu vienmēr jūti līdzi tiem, kas ir slimi un cieš, palīdzi viņiem un dari viņus atkal veselus.

-        Tu nekad neatstāj novārtā to, kas paļaujas uz Tevi, dod mūsu mirušajiem mūžīgo dzīvi.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, mūsu Glābēj, dod mums atgriešanās žēlastību. Apskaidro mūsu prātu un stiprini gribu, lai mēs šo grēku nožēlas laiku pārvēršam par svētības laiku. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I  Gavēņa nedēļas

otrdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Tas, kam ir tīras rokas un apskaidrota sirds,

         drīkst kāpt Kunga kalnā.

Ps 23,1-10

 

Kungam pieder zeme un viss, kas zemes virsū,*

pasaule un viss, kas tur dzīvo.

Jo virs jūrām Viņš to ir uzcēlis,*

Viņš to ir nolicis gar upju krastiem.

Kas uzkāps Kunga kalnā,*

un kas stāvēs Viņa svētajā vietā?

Tas, kam skaidra sirds un tīras rokas,+

kas pie tukšībām savu dvēseli nesaista*

un nedod netaisnu zvērestu.

No Kunga viņš saņem svētību*

un atlīdzību no Dieva, sava Pestītāja.

Šī ir paaudze, kas Viņu meklē,*

kas meklē Jēkaba Dieva vaigu.

Jūs vārti, paceliet savas palodas,+

un topiet augstākas jūs, mūžsenās durvis,*

lai ieiet var godības Ķēniņš.

Kas ir šis godības Ķēniņš?*

Stiprs un varens Kungs - Kungs, kas varens kaujas laukā.

Jūs, vārti, paceliet savas palodas+

un topiet augstākas jūs, mūžsenās durvis,*

lai ieiet var godības Ķēniņš.

Kas ir šīs godības Ķēniņš?*

Debespulku Kungs - Viņš pats ir šīs godības Ķēniņš.

 

 

Ant.  Tas, kam ir tīras rokas un apskaidrota sirds,

         drīkst kāpt Kunga kalnā.

 

 

Ant.  Liels ir Kungs uz mūžu mūžiem.

        

Dziedājums

 

1 Tob 13,1-10

Liels ir Kungs uz mūžu mūžiem*

un mūžīga ir Viņa valsts.

Dievs soda un apžēlo,+

aizveddz mirušo valstībai un atkal izved,*

un nav neviena, kas izgtu no Viņa rokas.

Slavējiet Viņu, Izraēļa dēli,*

teiciet Viņu visu tautu starpā,

jo Viņš jūs izkaisījis to tautu vidū, kas nepazīst Viņu,*

lai jūs sludināt Viņa brīnišķīgos darbus.

un darītu tām zināmu,*

ka nav cita visvarena Dieva izņemot Viņu.

Viņš sodīja mūs mūsu grēku dēļ,*

bet apžēlos mūs Savā žēlsirdībā.

Pārdomājiet tagad, ko Viņš ar mums ir darījis,+

ar bijības trīsām slavējiet Viņu,*

godiniet mūžības Ķēniņu ar saviem darbiem.

Savā tēvu zemē es slavēšu Viņu,*

jo Viņš ir parādījis Savu diženumu grēcīgai tautai.

Tāpēc atgriezieties, grēcinieki,+

un dariet taisnības darbus Viņa priekšā,*

ticot, ka Viņš rīkosies ar jums pēc Savas žēlsirdības.

Es slavēšu savu Dievu,*

un mana dvēsele līksmosies Viņā.

Slavējiet Kungu, visi Viņa izredzētie,*

sviniet prieka dienas un pateicieties Viņam.

 

Ant.  Liels ir Kungs uz mūžu mūžiem.

 

 

Ant.  Gavilējiet Kungā, jūs, taisnīgie –

         padevīgajiem slavēt Dievu ir goda lieta.

Ps 32,1-22

Gavilējiet, taisnīgie, Kungā,*

arī krietnajiem pieklājas slavēt Dievu.

Teiciet Kungu uz cītaras,*

uz desmitstīgu kokles spēlējiet Viņam.

Dziediet Viņam jaunu dziesmu,*

skaisti dziediet Viņam skaļā balsī,

jo patiesi ir Kunga vārdi*

un visiem Viņa darbiem var uzticēties.

Viņš mīl taisnību un tiesu:*

zeme ir Kunga žēlsirdības pilna.

Ar Kunga vārdu ir radītas debesis,*

un ar Viņa mutes dvesmu - visi debesu spēki.

Jūras ūdeņus Viņš savāc kā traukā,*

krātuvēs Viņš novieto dzelmes.

Lai bīstas Kungu visa zeme,*

Viņa vaiga lai bīstas visi, kas pasaulē dzīvo.

Jo Viņš sacīja, un tā ir noticis,*

Viņš pavēlēja, un viss ir radies.

Kungs izjauc pagānu nodomus,*

veltīgas dara ļaužu ieceres.

Bet Kunga nodoms pastāv uz mūžiem,*

Viņa sirds domas - uz paaudžu paaudzēm.

Svētīga ir tauta, kurai Dievs ir par Kungu,*

tauta, ko Viņš ir izvēlējis Sev par īpašumu.

Kungs raugās no debesīm,*

redz visus cilvēku bērnus.

Viņš skatās no Sava mājokļa*

uz visiem, kas apdzīvo zemi;

Viņš, kas katram no tiem ir veidojis sirdi,*

Viņš, kas pazīst visus viņu darbus.

Neglābs ķēniņu karapulku daudzums,*

arī karotājam brīvību nedos Viņa lielais spēks.

Zirgā glābiņš ir nedrošs,*

sava spēka pārpilnībā izglābt tas nespēs.

Raugi, Kunga acis ir pār tiem, kas Viņa bīstas,*

pār tiem, kas cer uz Viņa žēlsirdību,

lai viņu dvēseles izglābtu no nāves*

un viņus pabarotu bada laikā.

Mūsu dvēsele gaida uz Kungu,*

jo Viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis,

jo mūsu sirdis priecājas Viņā,*

un uz Viņa svēto Vārdu mēs ceram.

Kungs, Tava žēlsirdība lai mūs pavada,*

kā esam cerējuši uz Tevi.

 

 

Ant.  Gavilējiet Kungā, jūs, taisnīgie –

         padevīgajiem slavēt Dievu ir goda lieta.

 

 

Lasījums

Jl 2,12-13

 

Griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlu un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un sirsnīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Kungs, māci mūs lūgties,

                              tāpat kā Jānis mācīja lūgties savus mācekļus.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, jo Viņš ir Maize, kas nākusi no debesīm.

Ļauj mums Viņu pielūgt:

R. Kristu, stiprini mūs!

-        Kungs, mēs grēkojam Tavā priekšā, savā labestībā izdzēs mūsu grēkus.

-        Ļauj mums Tavu vārdu uzņemt savās sirdīs un pacietībā nest Dievam cienīgus augļus.

-        Tu mūs aicini svinēt Pēdējā vakarēdiena piemiņu, esi mūsu barība šajā svētajā upura maltītē.

-        Tu mūs darīji par miera vēstnešiem, palīdzi mums, lai mūsu pūliņu augļi būtu taisnība un mīlestība.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Kungs, mūsu Dievs, uzlūko labvēlībā mūsu draudzes, lai mēs mērenībā un pieticībā mērdētu savu miesu un nožēlotu grēkus. Dāvā mums gribu tiekties tikai pēc Tevis. Tāpēc mēs Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I  Gavēņa nedēļa

otrdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Kungs piešķīra uzvaru,

         Savam Svaidītajam.

 

Ps 19,2-10

 

Lai Kungs tevi uzklausa spaidu dienā,*

Jēkaba Dieva vārds lai tevi sargā.

Lai Viņš tev sūta palīdzību no svētnīcas*

un no Sionas lai atbalsta tevi.

Lai Viņš atceras visus tavus upurus,*

tavs dedzināmais upuris lai ir Viņam tīkams.

Lai Viņš tev piešķir, ko tava sirds vēlas,*

un lai piepilda visus tavus nodomus.

Mēs priecāsimies par tavu pestīšanu+

un mūsu Dieva vārdā pacelsim karogus;*

lai Kungs izpilda visus tavus lūgumus.

Tagad es zinu, ka Kungs ir izglābis Savu svaidīto:+

Viņš ir uzklausījis viņu no Savām svētajām debesīm*

un ar Savas labās rokas spēku deva viņam uzvaru.

Vieni paļāvās uz kaujas ratiem, citi - uz zirgiem,*

bet mēs piesaucām mūsu Kunga Dieva vārdu.

Viņi grīļojās un krita,*

bet mēs piecēlāmies un stāvam taisni.

Kungs, izglāb karali*

un uzklausi mūs dienā, kad piesauksim Tevi.

 

 

Ant.  Kungs piešķīra uzvaru,

         Savam Svaidītajam.

 

 

Ant.  Kungs, Tavas varenības priekšā

         mēs gribam dziedāt un spēlēt.

 

Ps 20,1-8, 14

 

Kungs, par Tavu varenību priecājas karalis*

un ļoti līksmojas par Tavu palīdzību.

Tu piepildīji viņa sirds ilgas*

un neatraidīji viņa lūgumu.

Jo ar labvēlības svētību Tu izgāji viņam pretī;*

viņa galvā Tu uzliki kroni no vistīrākā zelta.

No Tevis viņš lūdza dzīvību,*

bet Tu viņam piešķīri ilgas dienas uz mūžu mūžiem.

Tavas palīdzības dēļ viņa slava ir liela,*

viņam Tu dāvāji cienību un krāšņumu,

jo viņu uz mūžu mūžiem Tu esi nolicis par svētību,*

Tava vaiga priekšā Tu pildīsi viņu ar līksmību.

Jo karalis cer uz Kungu*

un Visaugstā žēlsirdības dēļ netiks satricināts.

Piecelies, Kungs, Savā spēkā;*

mēs dziedāsim un teiksim Tavu varenību.

 

Ant.  Kungs, Tavas varenības priekšā

         mēs gribam dziedāt un spēlēt.

 

 

Ant.  Tu, Kungs, mūs iecēli ķēniņu godā

         un par mūsu Dieva priesteriem.

 

Dziedājums

 

Atkl 4,11; 5,9. 10. 12

 

Kungs, mūsu Dievs, Tu cienīgs saņemt*

slavu un godu, un varu,

jo Tu visu radīji*

un ar Tavu gribu viss bija un tika radīts.

Kungs, Tu esi cienīgs saņemt grāmatu*

un noņemt tās zīmogus,

jo Tu tiki nonāvēts+

un mūs no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām*

atpirki Dievam ar Savām asinīm.

Un Tu mūs padarīji par valdniekiem un priesteriem Dieva priekšā,*

un mēs valdīsim virs zemes.

Jērs, ko nonāvēja,+

ir cienīgs saņemt varu un dievību, un gudrību,*

un spēku, un godu, un slavu, un svētību.

 

Ant.  Tu, Kungs, mūs iecēli ķēniņu godā

         un par mūsu Dieva priesteriem.

 

Lasījums

Jēk 2,14. 17. 18b

 

Kāds labums, mani brāļi, ja kāds teiks, ka tam ticība, bet nav darbu? Vai ticība varēs viņu izglābt? Tāpat arī ticība pati sevī ir mirusi, ja tai nav darbu. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību darbos.

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

Magnificat ant.    Ko jūs manam vismazākajam brālim darījāt,

                              to jūs darījāt arī Man.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Jēzu Kristu, kas aicināja būt nomodā, lai mēs nekristu kārdinājumā:

R. Kungs, apžēlojies par mums!

-        Tu esi kopā ar visiem tiem, kas piesauc Tavu vārdu, stiprini mūsu draudzes lūgšanas garu.

-        Tu vēlies savu Baznīcu šķīstīt no visām tās nepilnībām, dziedini savu ticīgo grēku vainas.

-        Tu pavēlēji saviem mācekļiem kalpot viens otram, ļauj cilvēkiem nepagurt darot tuvākmīlestības darbus.

-        Tu, Kungs, mācīji cilvēkiem atmaksāt ļaunu ar labu, ļauj valdīt brālībai un mieram starp tautām.

-        Tu ar savām ciešanām un nāvi pārvarēji grēku un iznīcību, aizved mūsu mirušos savā godībā.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Kungs, mūsu Dievs, uzlūko labvēlībā mūsu draudzes, lai mēs mērenībā un pieticībā mērdētu savu miesu un nožēlotu grēkus. Dāvā mums gribu tiekties tikai pēc Tevis. Tāpēc mēs Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I  Gavēņa nedēļas

trešdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Dievs, Tavā gaismā

         mēs skatām gaismu.

Ps 35,1-13

 

Noziedzība runā bezdievim viņa sirds dziļumos,*

nav bijības pret Dievu viņa acu priekšā.

Jo savās acīs viņš pārlieku sev glaimo,*

lai neatrastu savu vainu un to neienīstu.

Viņa mutes vārdi ir noziedzība un viltus,*

viņš mitējas saprast, lai tikai nedarītu labu.

Savā guļvietā viņš nelietību izdomā,+

viņš iet katru ceļu, kas nav labs,*

un neienīst ļaunumu.

Kungs, Tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm,*

un līdz pat mākoņiem - Tava patiesība.

Tava taisnība ir kā Dieva kalni,+

Tavi spriedumi - kā visdziļākās dzelmes:*

Kungs, Tu izglābsi cilvēkus un zvērus.

Cik dārga, Dievs, ir Tava žēlsirdība!*

Cilvēka bērni patversies Tavu spārnu ēnā;

no Tava nama bagātībām viņi ēdīs līdz sātam,*

un no Tavas līksmības strauta Tu viņus dzirdināsi.

Jo pie Tevis ir dzīvības avots,*

un Tavā gaismā mēs skatīsim gaismu.

Sniedz Savu žēlastību tiem, kas Tevi pazīst,*

un Savu taisnību - tiem, kam skaidra sirds.

Lai lepno kāja mani nesamin,*

un grēcinieka roka lai neaizskar mani.

Lūk, sabruka tie, kas netaisnību dara,*

viņi tika nogāzti un nespēja piecelties.

 

 

Ant.  Dievs, Tavā gaismā

         mēs skatām gaismu.

 

 

Ant.  Kungs, Tu esi liels

         un Savā varā brīnišķīgs.

 

 

Dziedājums

 

Judt 16,1-2.13-15

Uzsāciet slavēt Kungu ar timpāniem,*

teiciet Kunga godu ar cimbalām,

skaņi dziediet Viņam jaunu dziesmu,*

teiciet un piesauciet Viņa vārdu.

Tāpēc, ka Viņš ir Kungs Dievs,*

kas satriec netaisnību.

Es dziedāšu Dievam jaunu dziesmu,+

Kungs, Tu esi dižens un godājams,*

brīnumains varenībā un nepārspējams.

Lai kalpo Tev visa Tava radība,*

jo Tu teici vārdu - un tie uzradās;

Tu sūtīji Savu Garu - un tie tika radīti,*

un nav neviena, kas stātos pretī Tavai balsij.

Kalni un ūdeņi tiks izkustināti no savām vietām,*

un akmeņi kusīs kā vasks Tava vaiga prieā.

Bet Tu esi žēlsirdīgs*

tiem, kas Tevis bīstas.

 

Ant.  Kungs, Tu esi liels

         un Savā varā brīnišķīgs.

 

 

Ant.  Teiciet Dievu

            skaļā slavas dziesmā.

 

Ps 46,1-10

 

Visas tautas, plaukšķiniet rokām,*

gavilējiet Kungam priecīgām balsīm,

jo Visaugstais Kungs ir bijājams,*

liels Karalis pār visu zemi.

Viņš ir pakļāvis mums tautas*

un ļaudis - zem mūsu kājām.

Viņš mums ir izvēlējis mūsu mantojumu,*

Sava mīļotā Jēkaba lepnumu.

Dievs paceļas augšup, gaviļu pavadīts,*

un Kungs, atskanot taurei.

Dziediet Kungam, dziediet;*

dziediet mūsu Karalim, dziediet.

Jo Dievs ir visas zemes Karalis,*

dziediet slavas dziesmu.

Dievs valda pār tautām,*

Dievs sēž Savā svētajā tronī.

Tautu valdnieki apvienojās kopā*

ar Ābrahama Dieva tautu,

jo zemes varenie pieder Kungam,*

Viņš ir Visaugstākais.

 

Ant.  Teiciet Dievu

            skaļā slavas dziesmā.

 

 

Lasījums

At 7,6.8-9

Jo tu esi tam Kungam, savam Dievam, svēta tauta; tevi tas Kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu Viņam piederi par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. Bet taisni tāpēc vien, ka Viņš jūs ir mīlējis, un jums tur solījumu, ko Viņš jūsu tēviem ar zvērestu ir apstiprinājis, tāpēc tas Kungs jūs ir izvedis ar stipru roku un izglābis no kalpības nama, no faraona, Ēģiptes ķēniņa varmācības. Tad nu tev būs atzīt, ka Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri Viņu mīl un tur Viņa baušļus.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Šī tauta ir ļauna tauta. Tā prasa zīmes,

                              bet tā neredzēs citas zīmes, kā tikai pravieša Jonasa zīmi.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Kristus, mūsu glābšanas pirmsākums.

Viņu mēs lūgsim:

R. Kungs, apžēlojies!

-        Piepildi mūs ar savu Garu un māci mūs būt pateicīgiem par Tavām dāvanām.

-        Ļauj mums pārvarēt savu slinkumu un vienaldzību un palīdzi mums šodien darīt tikai labu.

-        Pasargā mūs no ļauna, dāvā mums mīlestību, taisnību un mieru.

-        Tu apsolīji jaunas debesis un jaunu zemi, dari mūs cienīgus apbrīnot Tevi mūžībā.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Žēlsirdīgais Dievs, pieņem savā labestībā savu tautu. Māci mūs uzturēt savu miesu cilvēku cienīgā kārtībā un ar labiem darbiem kļūt labākiem arī garā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I  Gavēņa nedēļa

trešdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana,

         no kā gan lai es baidos?

 

Ps 26,1-6

 

Kungs ir mana gaisma un mans glābējs,*

no kā man bīties?

Kungs ir manas dzīvības sargs,*

par ko man baiļoties?

Kad man tuvojas ļaundari,*

lai saplosītu manu miesu;

tad viņi, mani ienaidnieki, un tie, kas mani vajā,*

paši kļūst nespēcīgi un aiziet bojā.

Pat ja karapulki nostātos man pretī,*

manā sirdī nebūs baiļu;

pat ja izceltos pret mani kauja,*

arī tad es cerēšu.

Vienu es lūdzu no Kunga, tik to es vēlos,*

ka varētu dzīvot Kunga namā visās mana mūža dienās,

lai redzētu Kunga laipnību*

un ietu Viņa svētnīcā.

Jo Viņš paslēps mani Savā teltī bēdu dienā;+

Sava mājokļa dziļumā Viņš mani paglābs,*

Viņš uzcels mani augstā klintī.

Jau tagad paceļas mana galva*

pār maniem ienaidniekiem, kas stāv ap mani.

Viņa namā es salikšu gaviļu upurus,*

dziedāšu un spēlēšu Kungam.

 

Ant.  Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana,

         no kā gan lai es baidos?

 

Ant.  Kungs Tavu vaigu es meklēju,

            neapslēp to no manis.

 


 

Ps 26,7-14

 

Uzklausi, Kungs, manu balsi, kad es saucu uz Tevi,*

apžēlojies par mani un uzklausi mani.

Mana sirds saka par Tevi:+

“Meklējiet Viņa vaigu.”*

Kungs, es meklēju Tavu vaigu.

Neapslēp to no manis,*

dusmās neatstum Savu kalpu.

Tu esi mans glābējs, tāpēc neatmet mani*

un neatstāj mani, manas pestīšanas Dievs!

Ja mani atstātu mans tēvs un mana māte,*

tad tomēr Kungs mani uzņems.

Māci man, Kungs, Savu ceļu,*

manu ienaidnieku dēļ mani vadi pa līdzenu taku.

Nenodod mani manu vajātāju varā;+

jo viltus liecinieki ir sacēlušies pret mani*

un tie, kas kāro pēc varmācības.

Es ticu, ka varēšu redzēt Kunga labumu*

dzīvo zemē.

Gaidi uz Kungu un esi drosmīgs,*

esi stiprs savā sirdī un ceri uz Kungu.

 

Ant.  Kungs Tavu vaigu es meklēju,

            neapslēp to no manis.

 

Ant.  Visa radītā Pirmdzimtajam

            ir visur un visā priekšroka.

 

 

Dziedājums

 

Kol 1,12-20

 

Lai pateicamies Dievam Tēvam,*

kas mūs darījis cienīgus būt līdzdalībniekiem svēto mantojumu gaismā.

Viņš izglāba mūs no tumsības varas*

un pārcēla Sava mīļā Dēla valstībā,

kurā mums caur Viņa asinīm pestīšana*

un grēku piedošana.

Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*

visas radības pirmdzimtais.

Jo Viņā radīts viss,+

kas ir debesīs un virs zemes:*

redzamais un neredzamais,

gan troņi, gan valdības,*

gan priekšnieki, gan varas:

viss caur Viņu un Viņa dēļ radīts;+

un Viņš ir pirms visa,*

un viss pastāv Viņā.

Un Viņš ir miesas - Baznīcas galva,+

Viņš ir sākums, pirmdzimtais no mirušajiem,*

lai Viņš starp visiem būtu pirmais.

Un Viņam labpatika, ka visa pilnība mājotu Viņā,*

lai caur Viņu visu izlīdzinātu ar Sevi,

nodibinot ar Sava krusta asinīm mieru*

gan to starpā, kas ir virs zemes, gan debesīs.

 

Ant.  Visa radītā Pirmdzimtajam

            ir visur un visā priekšroka.

        

 

Lasījums

Fil 2,12b-15a

 

Strādājiet savas pestīšanas labā bailēs un drebēšanā, jo Dievs ir tas, kas jūsos rada gribu un izpildīšanu pēc Savas labpatikas. Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās, lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni.

 

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

Magnificat ant.    Kā Jonass trīs dienas un trīs naktis dzīvoja zivs vēderā,

                              tā arī Cilvēka Dēls trīs dienas un trīs naktis gulēja zemes klēpī.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Dievu, kas mums dod visu dzīvei nepieciešamo:

R. Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs!

-        Kungs, mūsu Dievs, atceries dvēseļu ganus un viņu draudzes, neļauj Tavai tautai palikt bez ganiem un ganiem – bez sava ganāmpulka.

-        Palīdzi visiem tiem, kas tuvākmīlestības vadīti, rūpējas par slimajiem, dod viņiem patiesas sirsnības un pacietības tikumu.

-        Ved visus pie ticības, un dari par Savas Baznīcas locekļiem.

-        Atmodini īstu grēku nožēlu tajos, kas ir aizgājuši no Tava Dēla, samierini viņus ar savu Baznīcu.

-        Uzņem mūsu mirušos Savā valstībā un dāvā viņiem mūžīgo mieru.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Žēlsirdīgais Dievs, pieņem Savā labestībā savu tautu. Māci mūs uzturēt savu miesu cilvēku cienīgā kārtībā un ar labiem darbiem kļūt labākiem arī garā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

 

 

I  Gavēņa nedēļas

ceturtdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Jel mosties, mana dvēsele!

         Jel mosties, kokle un cītara!

 

Ps 56, 2-12

 

Apžēlojies par mani, Dievs, apžēlojies par mani,*

jo pie Tevis meklē glābiņu mana dvēsele;

es patveršos Tavu spārnu ēnā,*

kamēr garām paies nelaimes.

Es piesaukšu Visaugsto Dievu,*

Dievu, kas man ir labu darījis.

Viņš sūtīs no debesīm palīdzību un mani izglābs,+

kaunā Viņš atstās tos, kas mani nicina.*

Dievs sūtīs Savu žēlastību un Savu uzticību.

Mana dvēsele dzīvo starp lauvām,*

kuri aprij cilvēku bērnus.

Viņu zobi – tie ir šķēpi un bultas,*

viņu mēle – ass zobens.

Dievs, pacelies pāri debesīm,*

pāri visai zemei lai ir Tava godība!

Viņi izlika tīklu manām kājām,*

un nomākta ir mana dvēsele;

viņi izraka bedri man priekšā,*

bet paši iekrita tajā.

Dievs, mana sirds ir droša,+

droša ir mana sirds;*

es dziedāšu un spēlēšu.

Mosties, mana godība,+

mosties, arfa un cītara,*

es modināšu rīta ausmu.

Kungs, es slavēšu Tevi starp tautām *

un ļaužu vidū Tev spēlēšu,

jo Tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm *

un līdz mākoņiem – Tava patiesība.

Dievs, pacelies pāri debesīm,*

pāri visai zemei lai ir Tava godība!

 

Ant.  Jel mosties, mana dvēsele!

         Jel mosties, kokle un cītara!

 

 

Ant.  Tā runā tas Kungs

         Mana tauta būs sāta no manām dāvanām.

 

Dziedājums

 

Jer 31,10-14

Klausieties, tautas, Kunga vārdus,*

sludiniet tālajās salās un sakiet:

“Tas, kurš Izraēli izklīdināja, to sapulcinās kopā*

un to sargās, kā gans sargā savu ganāmpulku.”

Jo Kungs atbrīvos Jēkabu*

un viņu izglābs no stiprākā rokas.

Un viņi nāks un gavilēs Siona kalnā,*

un saplūdīs pie Kunga labumiem-

pie labības, vīna un eļļas,*

pie jauniem jēriem un vērsēniem,

un viņi paši būs kā auglīgs dārzs,*

un tiem nebūs jācieš trūkums.

Tad jaunavas līksmosies dejā,*

jauneklis priecāsies kopā ar sirmgalvjiem.

Un Es viņu asaras pārvērtīšu priekā*

un viņus mierināšu un ielīksmošu pēc viņu skumjām.

Es paēdināšu priesteru sirdis ar tauku barību,*

Savu tautu Es pamielošu ar Manas svētības dāvanām.

 

Ant.  Tā runā tas Kungs

         Mana tauta būs sāta no manām dāvanām.

 

 

Ant.  Liels ir Kungs un augsti teicams

         mūsu Dieva pilsētā.

 

Ps 47, 2-15

 

Liels ir Kungs un augsti teicams *

mūsu Dieva pilsētā.

Viņa svētais kalns, krāšņā virsotne,*

ir iepriecinājums visai zemei.

Siona kalns, ziemeļu puse,*

ir lielā ķēniņa pilsēta.

Dievs tās pilīs *

ir kļuvis pazīstams kā aizstāvis.

Jo, lūk, ķēniņi bija sapulcējušies kopā *

un uzbruka reizē.

Bet tiklīdz ieraudzīja, viņi apjuka,*

mulsuma pārņemti bēga uz visām pusēm.

Tur viņus sagrāba baiļu trīsas,*

sāpes it kā dzemdētājai,

vai kā austrumu vējš*

salauž Tarsas kuģus.

Kā bijām dziedējuši tā arī to redzējām debespulku Kunga pilsētā,+

mūsu Dieva pilsētā:*

Dievs to ir nostiprinājis uz mūžiem.

Dievs, mēs godinām Tavu žēlsirdību*

Tavas Svētnīcas vidū.

Kā Tavs vārds Dievs tā arī Tava slava+

sniedzas līdz zemes robežām.

Tava labā roka ir taisnības pilna.

Sionas kalns lai priecājas,+

Jūdas meitas lai līksmojas *

par Taviem spriedumiem.

Apejiet Sionai apkārt un to apskatiet,*

saskaitiet tās torņus.

Aplūkojiet tās varenos mūrus,+

pārstaigājiet tās cietokšņus,*

lai tad stāstītu nākamajām paaudzēm,

ka šis Dievs ir mūsu Dievs uz mūžīgiem laikiem;*

Viņš vienmēr mūs vadīs.

 

Ant.  Liels ir Kungs un augsti teicams

         mūsu Dieva pilsētā.

 

Lasījums

1 Ķēn 8,51-53

 

Jo viņi ir Tava tauta, Tavs īpašums, kurus Tu esi izvedis no Ēģiptes, no pašas dzelzs kausētas. Uzlūko redzīgām acīm Tava kalpa pielūgšanu un Tavas Izraēla tautas saucienus pēc žēlastības, jo Tu pats tos esi atšķīris no visām tautām pasaulē sev par īpašumu.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Ja jau jūs, kas esat ļauni, dariet labu saviem bērniem,

                              cik daudz vairāk jūsu Tēvs debesīs darīs labu tiem, kas Viņu lūdz.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, kas atnācis pasaulē, lai būtu mums par dzīvības gaismu.

R. Kristu, uzklausi mūs!

-        Tu, ka mūs šodien aicini sekot Tev, palīdzi mums pacietīgi diendienā nest savu krustu.

-        Tu, kas vienmēr esi pie savas Baznīcas, ļauj mums šodien izjust Tavi tuvumu.

-        Stiprini mūsu ticību un ļauj mums saskaņā ar Tavu gribu pildīt savus uzdevumus pasaulē.

-        Piedod mums mūsu grēkus un palīdzi mums patiesi atstāt grēka ceļus.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, dod mums žēlastību, lai mēs vienmēr tiektos pēc patiesības un to arī realizētu dzīvē. Mēs nevaram dzīvot bez Tevis, tāpēc palīdzi mums dzīvot pēc Tavas gribas. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I  Gavēņa nedēļa

ceturtdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Es saucu uz Tevi un Tu mani izdziedināji,

         Kungs, mans Dievs, es Tevi slavēšu mūžam.

 

Ps 29,2-13

 

Es slavēšu Tevi, Kungs, jo Tu mani izglābi*

un neļāvi maniem ienaidniekiem priecāties par mani.

Kungs, mans Dievs, uz Tevi es saucu,*

un Tu izdziedināji mani.

Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valstības,*

Tu atdzīvināji mani, lai es nepazustu kapā.

Dziediet Kungam, jūs, Viņa svētie,*

suminiet Viņa svētuma piemiņu,

jo Viņa dusmas ilgst tikai brīdi,*

bet Viņa labvēlība - visu mūžu.

Vakarā nāk raudas,*

bet rītā - gaviles.

Pārliecināts par sevi, es sacīju:*

“Nemūžam es netikšu pieveikts.”

Kungs, Savā labvēlībā*

Tu man piešķīri varenību kā kalnam;

bet, kad apslēpi Savu vaigu no manis,*

es kļuvu satraukts.

Uz Tevi, Kungs, es saucu*

un manu Dievu es lūdzu:

“Kāds gan labums no manām asinīm,*

ja es pazustu kapā?

Vai tad puteklis Tevi slavēs*

un daudzinās Tavu uzticību?”

Kungs uzklausīja un apžēlojās par mani,*

Kungs kļuva mans palīgs.

Manas vaimanas Tu man pārvērti dejā,*

Tu noņēmi man gandarītāja maisu un apjozi mani ar prieku,

lai mana dvēsele Tev dzied un neklusē.*

Kungs, mans Dievs, es Tevi slavēšu mūžam!

 


 

Ant.  Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana,

         no kā gan lai es baidos?

 

 

Ant.  Svētīgs ir vīrs,

         kam Kungs nav pieskaitījis grēku.

 

 

Ps 31,1-11

 

Svētīgs ir tas, kam pārkāpums ir piedots*

un kam segti grēki.

Svētīgs ir vīrs, kam Kungs nav pieskaitījis vainu*

un kas savā garā ir bez viltības.

Kamēr es klusēju, izdēdēja mani kauli,*

man pastāvīgi vaidot ik dienas.

Jo dienu un nakti pār mani smagi gūlās Tava roka,*

mani spēki zuda kā vasaras tveicē.

Es atzinos savā grēkā*

un nenoslēpu savu noziegumu.

Es sacīju: “Atzīšos Kungam savā netaisnībā,”*

un Tu atlaidi mana grēka vainu.

Tāpēc katrs taisnīgais lūgs Tevi*

bēdu laikā,

un kaut gāztos ūdens plūdi*

tie viņu neaizsniegs.

Tu esi mans patvērums: Tu pasargāsi mani no spaidiem;*

pestīšanas priekā Tu mani ietērpsi.

Es došu tev saprātu un vadīšu tevi ceļā, pa kuru tu iesi;*

uz Tevi vienmēr raudzīsies manas acis.

Neesiet līdzīgi zirgam un mūlim,*

kuriem nav prāta;

tikai ar iemauktiem un grožiem tu vari tos valdīt,*

citādi tie neiet pie tevis.

Grēciniekam ir daudz sāpju,*

bet to, kurš cer uz Kungu, apņems žēlsirdība.

Priecājieties, taisnīgie, Kungā un līksmojiet,*

un gavilējiet visi, kam skaidra sirds.

 

Ant.  Svētīgs ir vīrs,

         kam Kungs nav pieskaitījis grēku.

 

 

Ant.  Varu, godu un ķēniņa valsti

         Dievs piešķīra tautām, kuras Viņam kalpo.

 


 

Dziedājums

 

 

Atkl 11,17-18; 12,10b-12a

 

Mēs Tev pateicamies,*

Kungs, visvarenais Dievs,

kas esi un kas biji, un kas nāksi,*

ka Tu saņēmi savu lielo varu un valdīji.

Un tautas iedegās dusmās:*

un nāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos

un dot algu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem,*

un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem.

Tagad notikusi pestīšana, un mūsu Dieva spēks un valstība,*

un Viņa svaidītā vara,

jo nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*

kas dienām un naktīm tos apsūdzēja mūsu Dieva vaiga priekšā.

Un viņi to uzvarēja Jēra asins dēļ*

un Viņa liecības vārda dēļ,

un viņi savas dzīvības nemīlēja*

līdz pat nāvei.

Tādēļ priecājieties, debesis,*

un tie, kas tanīs dzīvo.

 

Ant.  Varu, godu un ķēniņa valsti

         Dievs piešķīra tautām, kuras Viņam kalpo.

 

 

Lasījums

Jk 4,7-8.10

 

Esiet padevīgi Dievam, bet pretojieties velnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un tīriet savas sirdis, jūs, dalītie dvēselē! Pazemojieties tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

Magnificat ant.    Lūdziet, tad jums tiks dots; meklējiet, tad jūs atradīsiet;

                             klauvējiet, tad jums atvērs.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Jēzu Kristu, kas mums devis jaunu mīlestības bausli:

R. Kungs, apžēlojies!

-        Kungs, Tu teici saviem mācekļiem: „Mīliet viens otru, kā Es jūs mīlēju,” palīdzi saviem ticīgajiem darīt Tevis pavēlēto.

-        Tu aklajiem atvēri acis, atver ticības acis mūsu katehumeniem, lai viņi saprot un pieņem Tevi un Tavu bausli.

-        Tu Altāra Sakramentā mīlestībā mums atstāji savu testamentu, stiprini visus tos, kas ēd no Tava galda un vieno viņus savstarpējā mīlestībā.

-        Tu, pacelts krusta augstumā, lūdzies par saviem bendēm, dod spēku un izturību kristiešiem, kas tiek vajāti un dāvā piedošanu viņu ienaidniekiem.

-        Pastarā dienā Tu teiksi: „Nāciet jūs, svētīgie, mana Tēva valstībā”, ved mūsu mirušos viņiem sagatavotajā svētlaimē.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, dod mums žēlastību, lai mēs vienmēr tiektos pēc patiesības un to arī realizētu dzīvē. Mēs nevaram dzīvot bez Tevis, tāpēc palīdzi mums dzīvot pēc Tavas gribas. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

 

I  Gavēņa nedēļas

piektdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Dievs, uz Tava altāra

         Tu pieņem savu taisno upuri.

 

Ps 50,3-21

Dievs, apžēlojies par mani*

Savā lielajā žēlsirdībā

un Savas labvēlības pilnībā*

izdzēs manu netaisnību.

Mazgā mani tīru no noziedzības traipa*

un no grēka mani šķīstī.

Jo es atzīstu savu vainu,*

un mans grēks ir manā priekšā.

Pret Tevi vien esmu grēkojis*

un ļaunu darījis Tavā priekšā,

bet Tavs spriedums ir pareizs*

un Tavs lēmums ir taisnīgs.

Redzi, es noziedzībā esmu dzimis,*

un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte,

Jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī*

un māci man gudrības noslēpumus.

Apslacini mani ar īzapu un es būšu tīrs,*

mazgā mani un es kļūšu baltāks par sniegu.

Ļauj man dzirdēt prieku un līksmību,*

un gavilēs kauli, kurus pazemoji.

Novērs Savu vaigu no maniem grēkiem,*

izdzēs visus manus noziegumus.

Dievs, radi manī skaidru sirdi*

un atjauno manī stingru garu.

Neatmet mani no Sava vaiga*

un Savu Svēto Garu neatņem no manis.

Dod man atkal Savas pestīšanas prieku*

un nostiprini mani ar dedzības garu.

Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus,*

bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.

Pasargā mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs,*

un mana mēle cildinās Tavu taisnību.

Atdari, Kungs, manas lūpas,*

un mana mute teiks Tavu godu.

Jo upura dāvana Tev nedara prieku,*

dedzināmais upuris, ja arī es to dotu, Tev nepatiks.

Satriekts gars ir īstais upuris Dievam,*

satriektu un pazemīgu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.

Savā labvēlībā, Kungs, esi žēlīgs Sionai,*

lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūri.

Tad Tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie upuri,*

tad tiks likti teļi uz Tava altāra.

 

Ant.  Dievs, uz Tava altāra

         Tu pieņem savu taisno upuri.

 

 

Ant.  Visi Izraēļa pēcnācēji saņems savu taisnību

         un caur Kungu iegūs slavu.

 

Dziedājums

 

 

Is 45,15-25

Tiešām, Tu esi noslēpumains Dievs,*

Izraēļa Dievs un Pestītāj!

Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu,*

visi aizies ar kaunu, kas darina elku dievus.

Bet Izraēlis atras mūžīgu glābšanu ar Kunga palīdzību,*

s nepaliksiet kaunā, nedz arī par apsmieklu mūžīgi mūžam.

Tā saka Kungs, kas radījis debesis,*

Dievs, kas veidojis zemi, -

Viņš to nav radījis par tuksnesi,+

bet vienīgi, lai tā būtu apdzīvota:*

“Vienīgi Es esmu Kungs, un cita nav neviena.

Es nerunāju slepenībā,*

nedz arī kādā tumšā zemes stūrī;

Es neesmu arī teicis Jēkaba pēcnācējiem: “Velti jūs Mani meklējat!”*

Es, Kungs, runāju taisnību un sludinu patiesību.”

Sapulcējieties un nāciet šurp,*

visas izglābtās pagānu tautas!

Neprāgi ir tie, kas sā sev līdzi koka dievekļu tēlus*

un pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt.

Celiet priekšā pārrunām jautājumu, kas s nodarbina,+

un apspriediet visi kopā!*

“Kas jau kopš seniem laikiem to darījis zināmu, to pasludinājis?

Vai ne Es, Kungs, kas vienīgais ir Dievs?*

Bez Manis nav cita patiesa Dieva un glāja.

Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali!*

Jo vienīgi Es esmu Dievs un cita nav neviena.

Es zvērēju pats pie Sevis,+

taisnība izgāja no Manas mutes,*

un vārds, kas paliek nesatricināms;

Manā priekša locīsies visi ceļi*

un Man zvērēs ikviena le.

Tikai vienīgi Kungā man ir pilnvērtīga taisnība un spēks;*

pie Viņa ies un paliks kaunā visi, kas Viņam tik naidīgi pretojušies.

No Kunga visi Izraēļa pēcnācēji*

saņems taisnību un iegūs slavu.”

 

Ant.  Visi Izraēļa pēcnācēji saņems savu taisnību

         un caur Kungu iegūs slavu.

 

Ant.  Nāciet, dziedāsim slavas dziesmu

         tā Kunga priekšā.

 

Ps 99,2-5

 

Gavilējiet Kungam, visa zeme,*

kalpojiet Kungam ar prieku;

Viņa vaiga priekšā*

ejiet ar gavilēm.

Ziniet, ka Kungs ir Dievs:+

Viņš mūs ir radījies, mēs piederam Viņam,*

Viņa tauta un Viņa ganību avis.

Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmām,+

ar himnām - Viņa pagalmos;*

slavējiet Viņu un teiciet Viņa vārdu.

Jo Kungs ir labvēlīgs;+

Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,*

un Viņa patiesība - uz paaudžu paaudzēm.

 

Ant.  Nāciet, dziedāsim slavas dziesmu

         tā Kunga priekšā.

 

Lasījums

Is 53, 11b-12

 

Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevis viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Ja jūsu taisnība nav lielāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību,

                              jūs neieiesiet debesu valstībā.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, kas caur savu krusta nāvi iemantoja dzīvību.

R. Kungs, dod mums jaunu dzīvi!

-        Stāvi mums klāt cīņā pret ļauno, lai mēs tīrām sirdīm varētu svinēt Lieldienas.

-        Palīdzi mums izpildīt mūsu pienākumu un apliecināt Tevi ticībā, cerībā un mīlestībā.

-        Māci mums vienmēr būt gataviem dzīvē no kaut kā atteikties un māci mūs darīt žēlsirdības darbus.

-        Dari mūsu prātu un gribu pakļāvīgu un dāvā mums plašu sirdi.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, dod Taviem ticīgajiem pareizi un apzinīgi sagatavoties Lieldienu svētku svinēšanai un dod, lai tas, ko mēs kā atteikšanās gandarījumu uzliekam savam ķermenim, kļūtu par iekšējās dzīves atjaunošanas augļiem mūsu garam. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

I  Gavēņa nedēļa

piektdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Izdziedini mani, Kungs,

         jo es grēkoju pret Tevi.

 

Ps 40,2-14

 

Svētīgs ir tas, kurš domā par nabagu,*

nelaimes dienā Kungs viņu izglābs.

Kungs viņu sargās un viņu uzturēs dzīvu,+

un laimīgu darīs viņu virs zemes,*

un nenodos viņu viņa ienaidnieku varā.

Kungs viņam sniegs palīdzību viņa sāpju gultā;*

visu viņa gultu nomainīs viņa slimības laikā.

Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani;*

izdziedini mani, jo es esmu grēkojis pret Tevi.”

Mani ienaidnieki runāja man ļaunu:*

“Kad viņš nomirs, un iznīks viņa vārds?”

Un ja kāds atnāk apraudzīt, viņš runā tukšības,+

viņa sirds krāj sevī naidu,*

viņš iziet ārā un aprunā.

Visi mani ienaidnieki tenko reizē pret mani;*

domā pret mani ļaunu:

“Pār viņu ir nākusi ļauna sērga;*

un, kas apgūlies, tas nu vairs necelsies.”

Pat mans draugs, uz kuru es cerēju,*

kurš ēda manu maizi, pret mani pacēla papēdi.

Bet Tu, Kungs, apžēlojies par mani un mani piecel,*

un es viņiem atmaksāšu.

No tā es pazīšu, ka Tu esi man labvēlīgs,*

ka mans ienaidnieks nepriecāsies par mani;

bet manas nevainības dēļ Tu mani pieņemsi*

un uz mūžiem nostādīsi Sava vaiga priekšā.

Kungs, Izraēļa Dievs, lai ir slavēts*

no mūžības mūžībā. Āmen. Āmen.

 

Ant.  Izdziedini mani, Kungs,

         jo es grēkoju pret Tevi.

 


 

 

Ant.  Debespulku Kungs ir ar mums,

         Jēkaba Dievs ir mūsu aizstāvis.

 

Ps 45,2-12

 

Dievs mums ir patvērums un stiprums,*

pie Viņa viegli atrast palīdzību bēdās.

Tādēļ mēs nebaidīsimies, pat ja sabruks zeme,*

un kalni nogrims jūras dzelmē.

Lai krāc un bangojas tās ūdeņi,*

un kalni lai nodreb no tās uzplūdiem.

Upju straumes iepriecina Dieva pilsētu,*

Visaugstā svēto nometni.

Dievs ir tās vidū; tā satriekta netiks,*

rīta agrumā Dievs tai palīdzēs.

Tautas kurnēja, sacēlās valstis;*

Viņš pacēla Savu balsi; izkusa zeme.

Debespulku Kungs ir ar mums,*

Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.

Nāciet un skatieties Kunga darbus,*

kādas apbrīnojamas lietas Viņš ir darījis virs zemes.

Viņš izbeidz karus līdz pat zemes robežām;+

Viņš salauž lokus un sadauza šķēpus,*

un ugunī sadedzina vairogus.

Rimstieties un atzīstiet Mani par Dievu:*

Visaugsto starp tautām, Visaugsto virs zemes.

Debespulku Kungs ir ar mums,*

Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.

Atkl

Ant.  Debespulku Kungs ir ar mums,

         Jēkaba Dievs ir mūsu aizstāvis.

 

 

Ant.  Visas tautas nāks un kritīs ceļos

         mūsu Dieva un Kunga priekšā.

 

Dziedājums

 

  15,3- 4

 

Lieli un brīnišķi ir Tavi darbi,*

Kungs Dievs visvarenais!

Taisni un patiesi ir Tavi ceļi,*

mūžības Ķēniņ!

Kas Tevi nebīsies, Kungs,*

un neslavēs Tavu vārdu?

Jo Tu viens esi svēts!+

Visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs,*

jo Tavi lēmumi atklājušies.

Ant.  Visas tautas nāks un kritīs ceļos

         mūsu Dieva un Kunga priekšā.

 

Lasījums

Jēk 5,16.19-20

 

Izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet Dievu cits par citu, lai tiktu pestīti, jo daudz spēj neatlaidīga, taisnīga lūgšana.

Mani brāļi, ja kāds no jums nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, lai tas, kas atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, zina, ka izglābs tā dvēseli no nāves un segs daudz grēku.

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

Magnificat ant.    Izlīgsti vispirms ar savu brāli

                             un tad nāc un upurē Dievam savu dāvanu.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Jēzu Kristu, kas ar savām asinīm svētdarījis cilvēkus:

R. Kungs, apžēlojies par savu tautu!

-        Stāvi klāt savai Baznīcai cīņā pret ļauno, lai tā stiprināta varētu iet pretī Lieldienu svētkiem.

-        Palīdzi bīskapiem, priesteriem un diakoniem izpildīt savas sūtības un paaicinājuma uzdevumus.

-        Stāvi klāt visiem tiem, kas Tava vārda dēļ tiek izsmieti un vajāti, palīdzi viņiem izturēt, domājot par Tevi Golgātas kalnā.

-        Apžēlojies par visiem tiem, kas nelaimē un grūtībās sauc uz Tevi, dod, ka viņiem atklātos Tavas glābšanas žēlastība.

-        Atceries arī tos, kas cerībā un paļāvībā uz Tevi ir šķīrušies no šīs pasaules, ļauj viņiem baudīt mūžīgo prieku.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, dod Taviem ticīgajiem pareizi un apzinīgi sagatavoties Lieldienu svētku svinēšanai un dod, lai tas, ko mēs kā atteikšanās gandarījumu uzliekam savam ķermenim, kļūtu par iekšējās dzīves atjaunošanas augļiem mūsu garam. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

I  Gavēņa nedēļas

sestdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Jau rīta agrumā es nāku pie Tevis, Kungs;

         es ceru uz Tavu vārdu.

 

Ps 118,145-152 (Kof)

 

Es saucu no visas sirds: Kungs, uzklausi mani;*

es ievērošu Tavus norādījumus.

Es saucu uz Tevi - atpestī mani,*

lai es sargātu Tavas pamācības.

Es izeju rītausmā un lūdzos,*

es paļaujos uz Taviem vārdiem.

Vēl pirms nakts sardzes pamostas manas acis,*

lai pārdomātu Tavus vārdus.

Savā žēlsirdībā, Kungs, klausies manu balsi,*

saskaņā ar savu lēmumu dzīvini mani.

Tuvojas tie, kas ļaunprātīgi mani vajā,*

bet tālu viņi ir no Tava likuma.

Kungs, Tu esi tuvu,*

un visi Tavi baušļi ir patiesība.

Jau sen no Taviem priekšrakstiem man ir zināms,*

ka Tu tos dibināji uz mūžiem.

 

Ant.  Jau rīta agrumā es nāku pie Tevis, Kungs;

         es ceru uz Tavu vārdu.

 

 

Ant.  Mans spēks un mana slava ir tas Kungs,

         Viņš ir mans glābējs.

 

Dziedājums

Izc 15,1-4a. 8-13. 17-18

Dziedāsim Kungam,+

jo lieliski Viņš parādīja Savu spēku.*

zirgu untnieku iegāzdams jūrā.

Kungs ir mans spēks un mana drosme.*

Viņš kļuva mans glājs!

Viņš ir mans Dievs, un Viņu es slavēšu;*

viņš ir mana tēva Dievs, un Viņu es teikšu.

Kungs ir varens karavīrs,+

Kungs ir Viņa vārds!*

Faraona kaujas ratus un va karapulku Viņš iegāza jūrā.

Un no Tavas mutes dvesmas pacēlās ūdeņi,+

valnis nostājās plūstošie viļņi,*

jūras vidū sastinga dzelmes.

Ienaidnieks bija sacījis: "Es dzīšos pakaļ, es notveršu,*

es sadalīšu laupījumu, piepildīšu manu dvēseli;

es izvilkšu savu zobenu.*

mana roka viņu nonāvēs!”

Uzpūta Tava dvaša, un viņus pārklāja jūra. *

Viņi nogrima līdzīgi svinam vareno ūdeņu vidū.

Kungs, kas gan Tev ir līdzīgs starp dieviem?+

Kas gan Tev līdzīgs, svētumā cildens,*

bijājams un slavējams, brīnumu darītājs?

Tu izstiepi Savu roku, un viņus aprija zeme.*

Savā žēlsirbā Tu biji vadonis tautai, kuru Tu atbrīvoji

un Savā spēkā to vadīji*

uz Tavu svētojokli.

Tu Savu tautu ievedi un nostiprināji Sava mantojuma kalnā,*

vietā, kuru Tu, Kungs, esi darījis par Savujokli.

svētnīcā, kuru ir dibinājušas, Kungs, Tavas rokas.*

Kungs būs valdnieks vienmēr un žam.

 

 

Ant.  Mans spēks un mana slava ir tas Kungs,

         Viņš ir mans glābējs.

 

 

Ant.  Jūs, zemes tautas,

         slavējiet to Kungu.

 

Ps 116: 1-2

 

Teiciet Kungu, visas ciltis,*

slavējiet Viņu, visi tautas!

Jo liela ir Viņa žēlsirdība pār mums,*

un Kunga uzticība pastāv mūžam.

 

 

Ant.  Jūs, zemes tautas,

         slavējiet to Kungu.

 


 

Lasījums

Is 1,16-18

 

Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus manu acu priekšā! Mitējieties ļaunu darīt!

Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni. Tad nāciet, turēsim tiesu! – saka tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti, kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tie kļūs kā vilna.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Lūdziet par tiem, kas jūs vajā un aprunā,

                              tad jūs būsiet dēli jūsu Tēvam, kas ir debesīs.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, kas mums kristībā dāvājis jaunu dzīvi.

Ļauj mums Viņu piesaukt:

R. Atjauno mūs caur savu Garu!

-        Jēzu, Tu esi maigs un lēnprātīgu sirdi, veido mūs, lai mēs citu cilvēku priekšā būtu žēlsirdīgi un pacietīgi.

-        Māci mūs ciešanās Tevi mīlēt un viņiem Tavā vārdā darīt labu.

-        Bagātīgi dāvā mums savu apžēlošanu, piedod mums, ja mēs grēkojam pret Tevi.

-        Dod mums atmest veco cilvēku ar visām tā vājībām un trūkumiem un ietērpties jaunā, Jēzus atpestītā cilvēka tikumībā.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Mūžīgais Tēvs, pievērs mūsu sirdis Sev, lai mēs meklētu vissvarīgāko, kas slavina Tevi Tavas mīlestības darbos. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

Laudes

 

Himna

 

Kristu, taisnības saule,

Izkliedē ļaunuma tumsu,

Austošas dienas gaismai

Ļauj apskaidrot cilvēku sirdis.

 

Žēlastības laiku un sirdīs

Svētās nožēlas kvēli –

To tu mums visiem dāvā;

Ved atpakaļ tos, kas maldās!

 

Tuvojas Tava diena –

Brīdis atdzimst no jauna,

Diena, kas nesīs prieku,

Laiks mieram un izlīgšanai.

 

Tevi, visvareno Dievu,

Pielūdz, godā un slavē;

Arī mums, grēciniekiem,

Ļauj gavilēt godam Tavam!

 

 

Vesperes

Himna

Klāt atkal laiks, ko cilvēkiem

Dod savā labestībā Dievs,

Klāt atkal pestīšanas laiks,

Ko Kristus gaisma apstaro.

 

Dievs, ļauj, lai atkal sirdis mums,

Kas vājas, slimas, gurušas,

Caur lūgšanām un gavēni

Top sirdis cīņai, šķīstītas.

 

Dod, Kungs, lai grēku nožēla

Spēj mūsu dvēs`li atjaunot,

Lai Lieldienlaika gaviles

Pēc Gaidīšanas laika nāk.

 

Tev, augstais Trīsvienīgais Dievs,

Teic godu visa radība;

Ļauj savā žēlastībā mums

No jauna Tevi dziesmām teikt.


 

VAI:

Himna

 

Dievs, uzlūko mūs

Savā labumā, svētumā, žēlsirdībā.

Šajās žēlastību dienās

Lai paceļas pie Tevis lūgšanas, izteiktas pazemībā.

 

Kungs, Tu pazīsti mūs –

Tu zini domas un darbus, Tev atklājas prāti un sirdis.

Nožēlas pilni mēs, vājie,

Piedošanu lūdzam, ilgojamies, saucam: Kungs, uzklausi, dzirdi!

 

Bieži jo bieži mums grēks

Daudz pārāks par tikumiem, centību, labajiem darbiem.

Uzaugstini savu vārdu, Tēvs,

Un sniedz savu vareno roku, ļauj atdzimt zudušiem spēkiem!

 

Lai mūsu miesa un gars

Kā caur uguni ejot, tiek svētdarīts, šķīstīts un vētīts:

Atteikšanās, gavēņa laiks –

Laiks, kad, izturot labajā, cilvēks tiek stiprināts, svētīts.

 

Visaugstais Trīsvienīgais Dievs,

Visi, kas virs zemes un debesīs, pielūdz un godina Tevi;

Ļauj arī mums savā žēlastībā

Tevi teikt un slavēt, cildināt un pateikties par visu, ko esi devis.


 

Benedictus

 

Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo Viņš ir apmeklējis un atpestījis Savu tautu.

Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*

Dāvida, Sava kalpa, namā,

kā Viņš no mūžiem bija solījis*

caur Savu svēto praviešu lūpām,

ka mūs atpestīs no ienaidniekiem,*

no visu to rokām, kas mūs ienīst,

parādot žēlsirdību mūsu tēviem*

un atceroties Savu svēto derību.

Viņš izpildīs zvērestu, *

ko devis mūsu tēvam Ābrahamam,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokām,*

bez bailēm Viņam kalpotu

svētumā un taisnībā Viņa priekšā*

visās mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*

jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot Viņam ceļu,

Viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*

ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*

ar kuru mūs ir apmeklējis Viņa Sūtītais no augstuma,

lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*

un vadītu mūsu soļus miera ceļos.

 

 

Magnificat

 

Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*

Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.

Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*

un svēts ir Viņa vārds,

un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*

tiem, kas Viņa bīstas.

Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*

izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos Viņš nogrūž no troņa *

un paaugstina pazemīgos.

Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*

bet bagātos atstāj tukšā.

Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*

atcerēdamies Savu žēlsirdību,

kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*

Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.


 

II Gavēņa svētdiena

 

I vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

 

Himna

 

Ant.  Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzveda viņus augstā kalnā,

         Tur viņš to acu priekšā tika apskaidrots.

 

Ps  118,105-112

Tavs vārds ir gaismeklis maniem soļiem*

un gaisma manām takām.

Es zvērēju un nolēmu*

ievērot Tavus taisnīgos spriedumus.

Kungs, es esmu ļoti apspiests;*

saskaņā ar Savu vārdu dzīvini mani.

Kungs, pieņem manas mutes labprātīgos upurus*

un māci man Tavus spriedumus.

Mana dzīvība pastāvīgi ir manās rokās,*

bet Tavu likumu es neesmu aizmirsis.

Grēcinieki man izlika cilpu,*

bet es nenomaldījos no Tavām pavēlēm.

Tavas pamācības ir mans mantojums uz mūžiem,*

jo tās ir līksmība manai sirdij.

Es noskaņoju savu sirdi pildīt Tavus baušļus*

uz mūžiem, līdz galam.

 

Ant.  Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzveda viņus augstā kalnā,

         Tur viņš to acu priekšā tika apskaidrots.

 

 

Ant.  Viņa vaigs spīdēja kā saule

         un Viņa drēbes kļuva baltas kā sniegs.

 

Ps  15,1-11

 

Pasargā mani, Dievs,*

jo es ceru uz Tevi.

Es sacīju Kungam: “Mans Kungs Tu esi,*

bez Tevis man nekā nav laba”.

Svētajos, kas ir virs zemes, cildenajos vīros,*

viņos ir viss mans prieks.

Tiem, kas steidzas pēc svešiem dieviem, vairojas sāpes.+

Es neizliešu viņu dēļ upuru asinis,*

un viņu vārdi nebūs uz manām lūpām.

Kungs ir mana mantojuma un mana biķera daļa:*

Tu esi tas, kura rokās ir mans liktenis.

Mana daļa man tika iemērīta jaukā vietā:*

arī mans mantojums man ir ļoti patīkams.

Es slavēšu Kungu, kurš deva man saprātu,*

jo pat naktī mana sirds mani māca.

Kungs vienmēr būs manu acu priekšā;*

es netikšu pieveikts, jo Viņš ir man pie labās rokas.

Tāpēc mana sirds priecājas un mana dvēsele gavilē,*

un arī mana miesa dzīvos drošībā.

Jo Tu neatstāsi pazemē manu dvēseli,*

un neļausi redzēt satrūdēšanu Savam svētajam.

Tu darīsi man zināmus dzīvības ceļus,+

prieka pārpilnību Tava vaiga priekšā,*

līksmību pie Tavas labās rokas uz mūžiem.

 

Ant.  Viņa vaigs spīdēja kā saule

         un Viņa drēbes kļuva baltas kā sniegs.

 

 

Ant.  Mozus un Elija runāja par to ceļu,

         ko Viņš Jeruzalemē gribēja iet.

 

 

Dziedājums

 

Fil 2,6-11

 

Jēzus Kristus, Dieva veidā būdams,*

neuzskaja par laupījumu līdzināties Dievam,

bet Viņš atteicās no Sevis, pieņemdams kalpa veidu.+

Kļūdams cilvēkiem līdzīgs,*

Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.

Viņš pazemojās,+

kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*

līdz pat krusta nāvei.

Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis+

un devis Vamrdu*

r visiem vārdiem,

lai Jēzus Vārdā ceļos kristu visi,*

kas debesīs, virs zemes un pazemē,

un lai katra mēle apliecinātu,*

ka Kungs Jēzus Kristus

ir Dieva Tēva godībā.

 

Ant.  Mozus un Elija runāja par to ceļu,

         ko Viņš Jeruzalemē gribēja iet.

 

Lasījums

2 Kor 6,1-4a

Būdami jūsu līdzstrādnieki, mēs atgādinām, lai jūs nesaņemtu Dieva žēlastību veltīgi. Jo Viņš saka: žēlastības laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. Lūk, tagad ir žēlastības laiks, lūk, tagad pestīšanas diena. Mēs nevienam nekādi apgrēcību nedodam, lai mūsu kalpošana netiktu nosmādēta. Bet mēs pierādām, ka visā esam Dieva kalpi.

 

Resp.: V.  Mēs grēkojam pret Tevi, Kungs,*

                  esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi...

            V.  Kungs uzklausi mūsu lūgšanu un sadzirdi mūsu saucienu,

            R.  esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi, Kungs*

                  esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

 

 

Magnificat ant.   Balss atskanēja no mākoņiem:

                             Šis ir mans mīļais Dēls, Viņu klausies.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Dievu Tēvu, kas dod savu Garu visiem, kas Viņu lūdz:

R. Kungs, sūti savu Garu!

-        Pasargā savu Baznīcu apustuļu mācībā, apveltī bīskapus ar Svētā Gara dāvanām.

-        Uzturi Baznīcas vienotību un ar mīlestības saitēm stiprini draudzes.

-        Ļauj saviem ticīgajiem atstāt vecā grēcīgā cilvēka paradumus un ietērpties jaunā cilvēka taisnības un svētuma tikumos.

-        Piedod grēkus visiem tiem, kas atgriežas pie Tevis, un sava krusta dēļ izdzēs viņu vainas.

-        Uzņem pie sevis mūsu mirušos, dod viņiem mūžīgo mieru.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, Tu esi mūs aicinājis paklausīt Tavam mīļotajam Dēlam. Pabaro mūs ar savu Vārdu un nomazgā mūsu gara acis, lai mēs spētu iepazīt Tavu godību. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

 

II Gavēņa svētdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Kunga taisnība iedarbojas ar spēku;

         Kunga taisnība mani pacels.

 

Ps  117,1-29

 

Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs,*

jo Viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

Lai Izraēlis tagad saka: “Viņš ir labs,*

Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.”

Lai Ārona nams tagad saka:*

“Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.”

Lai saka tagad tie, kas Kunga bīstas:*

“Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.”

Spaidos es piesaucu Kungu,*

un Kungs uzklausīja mani un izveda plašumā.

Kungs ir ar mani: es nebaidos;*

ko man var padarīt cilvēks?

Ar mani ir Kungs, mans palīdzības devējs,*

un es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem.

Labāk ir patverties pie Kunga,*

nekā uzticēties cilvēkam.

Labāk ir patverties pie Kunga,*

nekā uzticēties valdniekiem.

Visi pagāni ielenca mani,*

bet es viņus uzveicu Kunga vārdā.

Tie ielenca mani visapkārt,*

bet es viņus uzveicu Kunga vārdā.

Tie aplenca mani kā bites,+

iekarsa līdzīgi ugunij ērkšķos,*

bet es viņus uzveicu Kunga vārdā.

Tie grūdin pagrūda mani, lai es pakristu,*

bet Kungs man palīdzēja.

Kungs ir mans spēks un mana slava,*

Viņš ir mans glābējs.

Gaviļu un pestīšanas balsis*

dzirdams taisnīgo teltīs.

Kunga labā roka parādīja spēku!+

Kunga labā roka paaugstināja mani;*

Kunga labā roka parādīja spēku!

Es nemiršu, bet dzīvošu*

un sludināšu Kunga darbus.

Kungs mani ir sodījis bargi,*

bet nav mani atdevis nāvei.

Atveriet man taisnības vārtus;*

tajos iegājis, es slavēšu Kungu.

Šie ir Kunga vārti;*

tajos ieies taisnīgie.

Es tevi slavēšu, jo tu uzklausīji mani*

un kļuvi mans glābējs.

Akmens, ko namdari atmeta,*

ir kļuvis par stūrakmeni;

tas ir Kunga darbs,*

un tas ir brīnums mūsu acīs.

Šī ir diena, ko Kungs ir devis:*

priecāsimies par to un līksmosim.

Ak, Kungs atpestī mani;*

dod, Kungs, labklājību!

Svētīts, kas nāk Kunga vārdā.*

Mēs svētījam jūs no Kunga nama.

Dievs ir Kungs un Viņš mūs apgaismo.*

Rīkojiet svinīgo gājienu ar zaru vītnēm līdz pat altāra ragiem.

Tu esi mans Dievs, es Tevi teikšu,*

mans Dievs, es slavēšu Tevi.

Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs,*

jo Viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

 

Ant.  Kunga taisnība iedarbojas ar spēku;

         Kunga taisnība mani pacels.

 

 

Ant.  Ļauj mums dziedāt dziesmu un Kungu slavēt tā,

         kā trīs jaunekļi dziedāja uguns krāsnī.

 

 

Dziedājums

 

Dan 3,52-57

 

Esi slavēts, Kungs, mūsu tēvu Dievs,*

un slavējams un augsti teicams uz mūžiem;

un Tavas godības svētais vārds lai tiek cildināts*

un ir augsti slavējams un daudzināts uz mūžiem.

Esi slavēts Savas svētās godības namā*

un augsti teicams un cildināms uz mūžiem.

Esi slavēts Savas valstības tronī*

un augsti teicams un cildināms uz mūžiem.

Esi slavēts Tu, kas ieskaties bezdibeņu dzīlēs+

un sēdi pār ķerubiem,*

esi slavējams un augsti teicams uz mūžiem.

Esi slavēts debesu plašumā*

un teicams un gojams uz mūžiem.

Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*

slajiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

 

Ant.  Ļauj mums dziedāt dziesmu un Kungu slavēt tā,

         kā trīs jaunekļi dziedāja uguns krāsnī.

 

 

Ant.  Slavējiet Kungu

         Viņa debesīs.

 

Ps  150,1-5

 

Slavējiet Kungu Viņa svētnīcā,*

slavējiet Viņu Viņa varenajā debesu plašumā.

Slavējiet Viņu par Viņa lielajiem darbiem,*

slavējiet Viņu par Viņa godības lielumu.

Slavējiet Viņu ar raga skaņām,*

slavējiet Viņu ar kokli un cītaru.

Slavējiet Viņu ar bungām un dejām,*

slavējiet Viņu ar stīgām un stabulēm.

Slavējiet Viņu ar skanīgām cimbalām,+

slavējiet Viņu ar gaviļu cimbalām,*

visi, kas elpo, lai slavē Kungu.

 

 

Ant.  Slavējiet Kungu

         Viņa debesīs.

 

 

Lasījums

Neh 8,9b.10b

Šī diena ir svēta tam Kungam, jūsu Dievam; nesērojiet un neraudiet! Šī diena ir svēta Kungam, nebēdājieties, jo tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums!

 

Resp.: V.  Kristu, dzīvā Dieva ls,*

apžēlojies par mums.

            R.  Kristu, dzīvā Dieva Dēls...

            V.  Mūsu grēku dēļ Tu tiki nicināts un mūsu noziedzības dēļ
mocīts,

            R.  apžēlojies par mums.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Kristu, dzīvā Dieva Dēls,*

                  apžēlojies par mums.

 

Benedictus ant.    Jēzus Kristus, mūsu Kungs, izņēma nāvei no rokām varu

                              un caur Evaņģēliju atnesa nebeidzamās dzīvības gaismu.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs. Ļauj mums viņu lūgt:

R.Dāvā mums savu apžēlošanos!

-        Kungs, mūsu Dievs, Tu caur savu Dēlu mūs uzņēmi Baznīcā, ļauj mums priecāties par Tavu glābšanas darbu.

-        Tu esi cilvēkiem draudzīgais Dievs, palīdzi mums šodien būt labiem un žēlsirdīgiem.

-        Tu apžēlojies par visiem dzīvajiem, stiprini mūs ar savu vārdu.

-        Tu esi miera Dievs, dod mums brālīgas mīlestības garu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, Tu esi mūs aicinājis paklausīt Tavam mīļotajam Dēlam. Pabaro mūs ar savu Vārdu un nomazgā mūsu gara acis, lai mēs spētu iepazīt Tavu godību. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

II Gavēņa svētdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Tas Kungs tev sniegs tavas varas zizli,

         līdzko tu parādīsies sava svētuma krāšņumā.

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Tas Kungs tev sniegs tavas varas zizli,

līdzko tu parādīsies sava svētuma krāšņumā.

 

 

Ant.  Vienīgi Viņš ir Dievs. Viņu mēs godinām,

jo Viņš radījis debesis un zemi.

 

Ps  113b,1-18

 

Ne mums, Kungs, ne mums,+

bet Savam vārdam dod godu,*

Tavas žēlsirdības un uzticības dēļ.

Kādēļ lai pagāni runā:*

"Kur ir viņu Dievs?"

Bet mūsu Dievs ir debesīs;*

Viņš dara visu, ko vien vēlas.

Pagānu dievekļi ir zelts un sudrabs,*

cilvēku roku darbi.

Tiem ir mute, bet tie nerunā,*

tiem ir acis, bet tie neredz.

Tiem ir ausis, bet tie nedzird,*

tiem ir nāsis, bet tie nesaož.

Tiem ir rokas, bet tie nespēj sataustīt,+

tiem ir kājas, bet tie nestaigā,*

ar savu rīkli tie neizdod skaņu.

Tiem līdzīgi kļūs tie, kas tos taisa,*

un visi, kas uz tiem paļaujas.

Izraēļa nams uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Ārona nams uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Tie, kas Kunga bīstas, uzticas Kungam:*

Viņš ir tiem palīgs un vairogs.

Kungs mūs atceras,*

un Viņš mūs svētīs:

Viņš svētīs Izraēļa namu,*

svētīs Ārona namu,

Viņš svētīs visus, kas Kunga bīstas,*

gan mazus, gan lielus.

Lai Kungs jūs vairo,*

jūs un jūsu dēlus.

Jūs esat Kunga svētīti,*

kas radīja debesis un zemi.

Debesis - debesis pieder Kungam,*

bet zemi viņš atdeva cilvēku dēliem.

Ne mirušie slavēs Tevi, Kungs,*

nedz visi tie, kas nokāpj klusuma valstībā,

bet mēs, kas dzīvojam, slavējam Kungu*

no šī laika un mūžīgi.

 

 

Ant.  Vienīgi Viņš ir Dievs. Viņu mēs godinām,

jo Viņš radījis debesis un zemi.

 

 

Ant.  Savu vienīgo Dēlu Viņš nežēloja,

bet atdeva par mums.

 

 

Dziedājums

1Pēt 2,21-24

Kristus cieta mūsu dēļ,

atstādams jums priekšzīmi,*

lai jūs sekotu Viņa pēdās.

Viņš nekādu grēku nedarīja,*

un Viņa mutē nebija atrodama viltība.

Kad Viņu zaimoja, Viņš nezaimoja,

Ciezdams nedraudēja, bet padevās tam,*

kas Viņu netaisni tiesāja.

Viņš mūsu grēkus savā miesā uznesa kokā,

lai mēs, miruši grēkiem, dzīvotu taisnībai;*

Viņa brūces jūs izdziedināja.

 

Ant.  Savu vienīgo Dēlu Viņš nežēloja,

bet atdeva par mums.

 

 

Lasījums

1 kor 9,24-25

Vai nezināt, ka tie, kas skrietuvē skrien, visi gan skrien, bet viens saņem godalgu. Skrieniet tā, lai jūs to saņemtu! Katrs sacīkšu dalībnieks atturas no visa, un to viņi tāpēc, lai iegūtu iznīcīgo kroni, bet mēs – neiznīcīgo.

 

Resp.: V.  Mēs grēkojam pret Tevi,*

                  Kungs, esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi...

            V.  Kungs uzklausi mūsu lūgšanu un sadzirdi mūsu saucienu,

            R.  Kungs, esi mums žēlīgs, apžēlojies par mums.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Mēs grēkojam pret Tevi,*

 

Magnificat ant.    Nesakiet nevienam, ko jūs redzējāt,

                             līdz Cilvēka Dēls nav uzcēlies no mirušajiem.

 

Magnificat

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt mūsu Kungu un Mācītāju Jēzu Kristu, kas pie mums atnācis, lai visiem darītu labu:

R. Apžēlojies par mums!

-        Tu neļāvi citiem sev kalpot, bet pats kalpoji cilvēkiem, māci visiem, kas Tev tic, sekot Tavam piemēram.

-        Dod, lai Baznīcas kopībā mēs viens otram palīdzētu, un dāvā saviem ticīgajiem mīlestību, kas viņus vieno un dara stiprus.

-        Tu ļauj bīskapiem ņemt līdzdalību savā gana amatā, stāvi viņiem klāt, kad viņi rūpējas par savu ganāmpulku.

-        Sūti savu eņģeli, lai viņš vienmēr pavada tos, kas atrodas ceļā un sargā tos viņu gaitās.

-        Esi žēlsirdīgs Tiesnesis mirušajiem, atļauj viņiem mūžībā apbrīnot Tavu varenību.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, Tu esi mūs aicinājis paklausīt Tavam mīļotajam Dēlam. Pabaro mūs ar savu Vārdu un nomazgā mūsu gara acis, lai mēs spētu iepazīt Tavu godību. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

II Gavēņa nedēļas

pirmdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Kad gan es iešu

         un redzēšu Dieva vaigu?

 

Ps  41,2-12

 

Kā briedis slāpst pēc ūdens avotiem,*

tā mana dvēsele ilgojas pēc Tevis, Dievs.

Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva;*

kad es iešu un nostāšos Dieva vaiga priekšā?

Manas asaras man kļuva par maizi dienu un nakti,*

kamēr man ik dienas tiek sacīts: "Kur ir tavs Dievs?"

To es atceros un sirds man pārplūst,*

jo es esmu gājis uz brīnišķīgo telti, uz Dieva namu

ar līksmību un slavas dziesmām*

ļaužu pulkā, svētkus svinot.

Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele*

un kāpēc uztraucies manī?

Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu Viņu:*

mana vaiga pestīšanu un manu Dievu.

Bet manī ir noskumusi mana dvēsele;+

tāpēc es atcerēšos Tevi*

no Jordānas zemes un Hermona, no Misara kalna.

Dziļumi sauc dziļumus Tavu ūdeņu troksnī;*

visas Tavas straumes un viļņi man pāri vēlušies.

Dienā lai Kungs piešķir savu žēlastību,+

un naktī es Viņam dziedāšu dziesmu*

un slavēšu manas dzīvības Dievu.

Es sacīšu Dievam: "Tu esi mans aizstāvis;+

kāpēc Tu esi aizmirsis mani*

un kāpēc es staigāju noskumis, kamēr mani ienaidnieks nomāc"?

Izdēdē mani kauli,+

kad mani izsmej tie, kas mani apspiež,*

un kad ik dienas viņi man saka: "Kur ir tavs Dievs?"

Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele,*

un kāpēc uztraucies manī?

Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu Viņu:*

mana vaiga pestīšanu un manu Dievu.

 

Ant.  Kad gan es iešu

         un redzēšu Dieva vaigu?

 

 

Ant.  Rādi mums, Kungs,

         Savas apžēlošanās gaismu.

 

Dziedājums

 

Sir 36,1-7, 10-13

 

Apžēlojies par mums, Kungs, visuma Dievs, uzlūko mūs*

un rādi mums Tavu žēlastību gaismu.

Un uzsūti bijību pret Tevi visām tautām,*

kas vēl nav iepazinušas Tevi.

Lai tās atzīst, ka vienīgi Tu esi Dievs*

un sludina Tavus brīnumdarbus.

Pacel Savu roku pret pagānu tautām,*

lai tās redz Tavu varenību.

Kā Tu mūsos viņu acīm atklāji Savu svētumu,*

tā parādi mums Savu varenību viņās.

Lai tās atzīst, tāpat kā mēs to atzīstam,*

ka nav cita Dieva, izņemot Tevi, Kungs.

Atjauno zīmes un atkārto brīnumus.*

Pagodini Savu roku, Savu labo roku.

Sapulcini visas Jēkaba ciltis,+

lai tās atzīst, ka vienīgi Tu esi Dievs,*

un sludina Tavus brīnumdarbus.

un paņem viņus Sev īpašumā,*

kā tas bija no sākuma.

Esi žēlīgs Savai tautai, pār kuru ir piesaukts Tavs vārds,*

un Izraēlim, ko esi pielīdzinājis Savam pirmdzimtajam.

Apžēlojies par Savu svēto pilsētu -*

Jeruzālemi, Tavu atpūtas vietu.

Piepildi Sionu ar Savu diženumu*

un ar Savu godību - Tavu namu.

 

Ant.  Rādi mums, Kungs,

         Savas apžēlošanās gaismu.

 

 

Lasījums

Izc 19,4-6a

 

Jūs esat redzējuši, ko esmu darījis ēģiptiešiem un kā es jūs esmu nesis un ērgļa spārniem un esmu jūs pie sevis aizvedis. Bet tagad, ja jūs uzklausīsit manu balsi un turēsit manu derību, tad jūs man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsit man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tautu!

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

             V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Esiet žēlsirdīgi,

                              kā jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, Dievs Tēvs, kas esi mūs atvedis līdz šīsdienas sākumam.

Ļauj mums Viņu pielūgt:

R. Kungs, esi mums žēlīgs!

-        Tu vēlies visus atjaunot Kristū, dod, lai mēs sirds dziļumos atgriežamies pie Tevis.

-        Tu aicini mūs sekot savam Dēlam, dāvā mums grēku nožēlas un lūgšanas garu.

-        Tu apžēlojies par visiem, kas cieš, māci mūs būt žēlsirdīgiem pret nabagajiem un apspiestajiem.

-        Caur Kristu Tu vēlies samierināt visus cilvēkus, dari mūs par miera veicinātājiem.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Mūžīgais Dievs, mūsu dvēseļu glābšanas lavā Tu prasi, lai mēs piespiežam savu miesu darīt grēku nožēlas darbus. Dod mums spēku, lai mēs sargājam sevi no grēka un izpildām Tavu bauslību, ko mums ir devusi Tava mīlestība. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

II  Gavēņa nedēļa

pirmdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Tu esi skaistāks par cilvēku bērniem,

         tādēļ Dievs svētīja Tevi uz visiem laikiem.

 

Ps  44,2-10

 

Skaisti vārdi izplūst no manas sirds,+

savu dziesmu es skandinu Karalim.*

Mana mēle ir kā veikla rakstveža irbulis.

Tu esi skaistāks par cilvēku bērniem,+

uz Tavām lūpām ir izlijis daiļums,*

tāpēc Dievs ir svētījis tevi uz mūžiem.

Varoni, apjoz ap gurniem savu zobenu,*

savu godību un savu rotu.

Un savā krāšņumā steidzies, kāp kaujas ratos+

aizstāvēt patiesību, pazemību un taisnību.*

Un lai Tava labā roka Tev rāda brīnumdarbus.

Tavas bultas ir asas -+

Tev pakļaujas ļaudis -*

tās trāpa karaļa ienaidnieku sirdīs.

Tavs tronis, Dievs, ir uz mūžu mūžiem,*

Tavs valdnieka zizlis ir taisnības zizlis.

Tu mīli taisnību un noziedzību ienīsti,+

tādēļ Dievs, tavs Dievs ir svaidījis Tevi ar prieka eļļu*

kā nevienu no Taviem biedriem.

Pēc mirres, alojes un kasijas smaržo visas Tavas drānas;*

no ziloņkaula namiem Tevi iepriecina stīgu skaņas.

Tevi satikt iziet karaļa meitas,*

karaliene Ofiras zelta rotā stāv pie Tavas labās rokas.

 

Ant.  Tu esi skaistāks par cilvēku bērniem,

         tādēļ Dievs svētīja Tevi uz visiem laikiem.

 

 

Ant.  Lūk, līgavainis nāk!

         Ej viņam pretī.


 

 

Ps  44,11-14

Klausies, meit, paskaties+

un pievērs savu ausi,*

un aizmirsti savu tautu un sava tēva namu.

Un Karalis ilgosies pēc tava skaistuma:*

jo viņš ir tavs Kungs, un tu atdod viņam godu.

Tiras meitas nāks ar dāvanām;*

tautas varenie meklēs tavu labvēlību.

Godības pārpilna ir karaļa meita,*

ieģērbta zeltšūtās drānās.

Izrakstītā tērpā viņa tiek vesta pie karaļa;*

aiz viņas arī jaunavas, viņas draudzenes, stājas Tev priekšā.

Viņas tiek atvestas ar prieku un līksmību*

un ievestas karaļa pilī.

Tavu tēvu vietā būs tavi dēli;*

tu iecelsi viņus par valdniekiem pār visu zemi.

Tavam vārdam es atstāšu piemiņu*

uz paaudžu paaudzēm;

tāpēc tautas Tevi slavēs*

uz mūžīgiem laikiem.

 

Ant.  Lūk, līgavainis nāk!

         Ej viņam pretī.

 

 

Ant.  Savas gribas noslēpumu Dievs mums paziņoja:

         laiku beigās visi tiks savienoti Kristū.

 

 

Dziedājums

Ef  1,3-10

 

Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*

kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas,+

lai mēs mīlestībā*

būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

iepriekš paredzējis,Viņš Savā labpratībā nolēma*

mūs pieņemt Sev par bērniem caur Jēzu Kristu.

Par slavu Savas žēlastības godībai,*

ar kuru Viņš mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.

Viņš mums pestīšana caur Viņa asinīm,*

grēku piedošana.

saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,+

kas pārpilnībā piešķirta mums*

visā gudrībā un saprašanā,

lai mums darītu zināmu*

Savas gribas noslēpumu pēc labpatikas;

un tā Viņš Sevi bija nolēmis,*

laikiem piepildoties,

visu, kas debesīs un kas virs zemes,*

atjaunot Kristū.

 

Ant.  Savas gribas noslēpumu Dievs mums paziņoja:

         laiku beigās visi tiks savienoti Kristū.

 

Lasījums

Rom 12.1-2

 

Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums! Un nepiemērojaties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

 

Magnificat ant.    Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, – saka tas Kungs,

                              jo kā jūs tiesājat citus, tā paši tiksit tiesāti.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Dievu, no kura nāk visas labās dāvanas:

R. Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs!

-        Tu ar Kristu izbeidzi Vecās Derības likuma laiku, ļauj visiem cilvēkiem pieņemt Viņa jauno likumu.

-        Dod visiem Baznīcas vadītājiem rūpēties par Dieva valstības atnākšanu, stiprini draudzēs kopības un sadarbības garu.

-        Atver klausītāju sirdis, kad Tevis sūtītie ticības vēstneši sludina Tavu vārdu, un sūti viņiem jaunus līdzstrādniekus sludināšanas darbā.

-        Kungs, esi nomodā pār mūsu bērniem un pasargi jauniešus no maldu mācības.

-        Atceries visus tos, kas ir aizmiguši Kristū, dāvā viņiem mūžīgo dzīvi.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Mūžīgais Dievs, mūsu dvēseļu glābšanas lavā Tu prasi, lai mēs piespiežam savu miesu darīt grēku nožēlas darbus. Dod mums spēku, lai mēs sargājam sevi no grēka un izpildām Tavu bauslību, ko mums ir devusi Tava mīlestība. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 

 


 

II  Gavēņa nedēļas

otrdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Sūti savu gaismu un patiesību,

         lai tā mani aizved uz Tavu svēto kalnu.

 

 

Ps  42,1-5

 

Tiesā mani, Dievs, taisnīgi+

un aizstāvi manu lietu pret nesvētiem ļaudīm,*

no nekrietnā un viltīgā cilvēka atbrīvo mani.

Jo Tu esi Dievs, mans patvērums;+

kādēļ mani esi atstūmis,*

un kāpēc es staigāju noskumis, kamēr ienaidnieks mani nomāc?

Sūti Savu patiesību un Savu gaismu,*

lai tā mani vada un aizved uz Tavu svēto kalnu un Tavu telti.

Un es iešu pie Dieva altāra,+

pie Dieva, kas ir mana prieka avots.*

Dievs, mans Dievs, es slavēšu Tevi uz cītaras.

Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele,*

un kāpēc uztraucies manī?

Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu Viņu:*

mana vaiga pestīšanu un manu Dievu.

 

Ant.  Sūti savu gaismu un patiesību,

         lai tā mani aizved uz Tavu svēto kalnu.

 

 

Ant.  Kungs, esi mūsu palīdzība

         visās mūsu dzīves dienās.

 

 

Dziedājums

 

Is. 38,10-14, 17-20

Es sacīju: "Mana mūža vidū es stājos*

pie pazemes vārtiem;”

man pietrūkst manu atlikušo gadu.*

Es sacīju: "Neredzēšu vairs Kungu Dievu dzīvo zemē;

neskatīšos vairs ne uz vienu cilvēku*

no šīs pasaules ļaudīm."

Mans mājoklis ir nojaukts un aiznests tālu no manis*

it kā ganu miteklis.

Kā audējs Tu satini manu dzīvi:+

un pārgriezi manas dzīvības pavedienu.*

No rīta līdz vakaram Tu man dari galu.

Ja es nomierinu savu sirdi līdz rītam,+

Viņš salauž visus manus kaulus kā lauva;*

no rīta līdz vakaram Tu man dari galu.

Es kliedzu kā bezdelīgas mazulis,*

es dūdoju kā balodis;

nogurušas ir manas acis*

raudzīdamās uz debesīm.

Tu pasargāji manu dvēseli, lai tā neaizietu bojā*

visiem maniem grēkiem Tu esi licis palikt Tev tālu aiz muguras.

Ne jau apakšzeme slavē Tevi,+

ne jau nāve teic Tavu slavu,*

un ne tie, kas apgūlušies kapa tumsā, cer uz Tavu patiesību,

Nē, bet dzīvie, jā, dzīvie slavē Tevi tā, kā es šodien:*

tēvs pasludina bērniem Tavu patiesību.

Kungs ir bijis žēlīgs, mani izglāba:+

mēs skandināsim slavas dziesmas Kunga namā,*

kamēr vien dzīvosim.

 

Ant.  Kungs, esi mūsu palīdzība

         visās mūsu dzīves dienās.

 

 

Ant.  Tev pienākas slavas dziesmas, Dievs, Sionā

         un Tev tiek doti solījumi.

 

Ps  64,2-14

 

Dievs, Tev pienākas slavas dziesma Sionā,*

un Jeruzalemē Tev tiks doti solījumi.

Ikviena miesa ar saviem grēkiem nāks pie Tevis,*

kas uzklausi lūgšanu.

Pat, ja mūsu vainas mūs pārlieku nospiež,*

Tu tās piedosi.

Svētīgs ir tas, kuru Tu izvēlies un pieņem;*

viņš mājos Tavos pagalmos.

Mūs piepildīs Tava nama labumi,*

Tavas svētnīcas svētums.

Ar brīnumu zīmēm Tu mūs taisnībā uzklausi, mūsu pestīšanas Dievs,*

visu zemes māju un tāljūru cerība,

Tu, kurš nostiprini kalnus Savā spēkā,*

esi apjozts ar varenību.

Tu, kurš savaldi jūras vētraino troksni, tās bangu troksni*

un tautu nemierus.

Un bīsies tie, kas apdzīvo zemes malas, no Tavām zīmēm;*

Austrumu un Rietumu vārtus Tu pildīsi ar prieku.

Tu apmeklē zemi un to dzirdini,*

Tu dari to ļoti bagātu.

Dieva upe ir ūdens pilna;+

Tu liec augt viņu labībai,*

jo tā Tu sagatavo zemi:

Tu laisti tās vagas un nolīdzini tās arumus,*

Tu dari to mīkstu ar lietu, svētī tās augļus.

Tu vainago gadu ar Saviem labumiem,*

Tavas pēdas lāso no treknuma.

Tuksneša ganības ir klātas ar rasu,*

un ar līksmību apjožas uzkalni.

Aitu ganāmpulkos ietērpjas pļavas,+

un ielejās viļņojas labība;*

tās dzied un gavilē.

 

 

Ant.  Tev pienākas slavas dziesmas, Dievs, Sionā

         un Tev tiek doti solījumi.

 

 

Lasījums

Jl 2,12-13

 

Griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlu un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un sirsnīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Tikai viens ir Mācītājs,

                              Kristus Kungs, kas ir debesīs.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūžīgā Tēva Vārds. Ļauj mums Viņu piesaukt:

R. Kristu, uzklausi mūs!

-        Dod mums četrdesmit dienas būt Tev paklausīgiem un sagatavo mūs priekšā stāvošajiem Lieldienu svētkiem.

-        Tavs Svētais Gars lai māca mūs nekad nepadoties šaubām un maldiem.

-        Palīdzi mums ticēt Tev, liec mums dzīvot no šīs ticības.

-        Šajā grēku nožēlas laikā šķīstī mūs, lai mēs kļūtu par Taviem uzticības pilnajiem lieciniekiem.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Kungs, mūsu Dievs, sargā savu Baznīcu un neatstāj to. Mēs esam padoti nāvei un bez Tevis pazudīsim. Palīdzi izvairīties no tā, kas mums dara ļaunu, un meklēt to, kas derīgs mūsu glābšanai. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

II  Gavēņa nedēļa

otrdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Jūs nevarat kalpot Dievam

         un tajā pat laikā mamonai.

 

Ps  48,2-13

 

Klausieties to, visas tautas,*

ņemiet vērā visi, kas dzīvojat pasaulē:

jūs, vienkāršie, un jūs, dižciltīgie vīri,*

gan bagātais, gan nabags.

Mana mute runās gudrību,*

un manas sirds pārdomas - saprašanu.

Savu ausi es pievērsīšu līdzībai,*

lirai skanot, atklāšu manu mīklu.

Kāpēc man bīties nelaimes dienās,*

kad mani ielenks vajātāju ļaunums.

kuri paļaujas uz saviem spēkiem*

un lielās ar savu bagātību daudzumu?

Jo cilvēks pats sevi nevarēs izpirkt;*

viņš nespēs Dievam dot savas atpirkšanas maksu.

Viņa dvēseles atbrīvošana ir pārlieku dārga:+

nekad tā nebūs,*

ka viņš dzīvotu uz mūžiem un neredzētu nāvi.

Un viņš redzēs, kā nomirst gudrie+

un tāpat aiziet bojā muļķis un neprātis*

un savas bagātības atstāj svešiem.

Viņu kapi uz mūžiem ir viņu mājas,+

viņu mājokļi - uz paaudžu paaudzēm,*

kaut arī savas zemes viņi nosauca savos vārdos.

Un cilvēks nepastāvēs, lai gan viņš bija godā;+

viņš ir pielīdzināts lopiem, kas aiziet bojā,*

un ir kļuvis tiem līdzīgs.

 

Ant.  Jūs nevarat kalpot Dievam

         un tajā pat laikā mamonai.

 

 

Ant.  Tā runā Kungs:

         vāciet mantu debesīs.

Ps  48,14-21

 

Šis ir to ceļš, kuri paļaujas paši uz sevi,*

un to beigas, kuri tīksminās par savām runām.

Viņi uz elli tiks dzīti kā aitas,*

viņus ganīs nāve;

ātri viņi aizies kapā,+

un viņu tēls būs iznīcībai nolemts:*

elle - viņu mājoklis.

Bet manu dvēseli Dievs atpestīs,*

Viņš mani izglābs no elles varas.

Nebaidies, ja cilvēks būs kļuvis bagāts*

un ja būs vairojusies viņa nama godība,

jo tad, kad viņš nomirs, viņš neko nepaņems,*

nedz viņam līdzi ies viņa slava.

Kaut arī dzīves laikā viņš sevi mierina:*

“Tevi slavēs, ka tu esi sev darījis labu,”

tomēr viņš aizies pie savu priekšteču paaudzes,*

pie tiem, kas neredzēs gaismu nemūžam.

Lai gan cilvēks bija godā, viņš nebija sapratis;+

viņš ir pielīdzināts lopiem, kas aiziet bojā,*

un ir kļuvis tiem līdzīgs.

 

Ant.  Tā runā Kungs:

         vāciet mantu debesīs.

 

 

Ant.  Jērs, ko nonāvēja, ir cienīgs saņemt varu,

         godu, slavu un svētību.

 

 

Dziedājums

Atkl 4,11; 5,9,10,12

 

Kungs, mūsu Dievs, Tu cienīgs saņemt*

slavu un godu, un varu,

jo Tu visu radīji*

un ar Tavu gribu viss bija un tika radīts.

Kungs, Tu esi cienīgs saņemt grāmatu*

un noņemt tās zīmogus,

jo Tu tiki nonāvēts+

un mūs no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām*

atpirki Dievam ar Savām asinīm.

Un Tu mūs padarīji par valdniekiem un priesteriem

Dieva priekšā,*

un mēs valdīsim virs zemes.

Jērs, ko nonāvēja,+

ir cienīgs saņemt varu un dievību, un gudrību,*

un spēku,un godu, un slavu, un svētību.

 


 

Ant.  Jērs, ko nonāvēja, ir cienīgs saņemt varu,

         godu, slavu un svētību.

 

 

Lasījums

Jēk 2,14.17.18b

 

Kāds labums, mani brāļi, ja kāds teiks, ka tam ir ticība, bet nav darbu? Vai ticība varēs viņu izglābt? Tāpat arī ticība pati sevī mirusi, ja tai nav darbu. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu savu ticību darbos.

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

 

Magnificat ant.    Nevienu uz zemes nesauciet par Tēvu,

                              Tikai viens ir Tēvs, kas ir debesīs. Bet jūs visi esat brāļi.

 

Magnificat

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums piesaukt Jēzu Kristu, kas, pacelts krustā, visus velk pie Sevis:

R. Kungs, apžēlojies par mums!

-        Ļauj cilvēkiem atvērtie krusta noslēpuma priekšā un atklāt pestīšanas žēlastību.

-        Ļauj visiem tiem, kas slāpst pēc dzīvības ūdens, sirds dziļumos slāpt pēc tā vēl vairāk.

-        Klauvē pie to cilvēku sirdīm, kas dzīvo atšķirtībā no Tevis, lai viņi atrastu ceļu atpakaļ.

-        Stāvi klāt visiem tiem, kas cieš sāpes, ļauj viņiem atrast patvērumu pie Tevis.

-        Uzņem mūsu mirušos savos mājokļos, lai viņi kopā ar Tevi baudītu Tavu svētlaimi.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Kungs, mūsu Dievs, sargā savu Baznīcu un neatstāj to. Mēs esam padoti nāvei un bez Tevis pazudīsim. Palīdzi izvairīties no tā, kas mums dara ļaunu, un meklēt to, kas derīgs mūsu glābšanai. To mēs Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 


 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

II  Gavēņa nedēļas

trešdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Dievs, Tavs ceļš ir svēts:

         kurš dievs ir tik liels, kā mūsu Dievs?

 

 

Ps  76,2-21

 

Balsī es saucu uz Dievu,*

balsī - uz Dievu, un Viņš uzklausīja mani.

Savā bēdu dienā es meklēju Dievu,+

manas rokas naktī ir paceltas*

un nenogurst.

Mana dvēsele atsakās no mierinājuma;+

es paturu prātā Dievu un es vaidu,*

es kavējos pārdomās, un pagurst mans gars.

Manas acis Tu turi nomodā,*

es esmu uztraukts un nespēju runāt.

Es domāju par senajām dienām*

un atceros agrākos gadus.

Naktī es pārdomāju savā sirdī,*

gudroju un prātoju savā garā:

“Vai tad Dievs uz mūžiem atmetīs*

un nekad vairs nebūs labvēlīgs?

Vai tad Viņa žēlastība izbeidzās pavisam,*

un vārds apklusa uz paaudžu paaudzēm?

Vai tad Dievs ir aizmirsis apžēlot*

un vai dusmās ir aizturējis Savu žēlsirdību?”

Un es sacīju: “Tas man ir sāpīgi,*

ka Visaugstais novērsa labo roku.”

Es atceros Kunga darbus,*

es atceros Tavus sensenos brīnumus.

Un es domāju par visiem Taviem darbiem*

un pārdomāju visu, ko Tu dari.

Dievs, Tavs ceļš ir svēts:*

kurš gan dievs ir tik liels kā mūsu Dievs?

Tu esi Dievs, kurš brīnumus dara,*

tautām Tu esi parādījis Savu spēku.

Ar savu roku Tu atpestīji Savu tautu,*

Jēkaba un Jāzepa dēlus.

Dievs, Tevi redzēja ūdeņi, ūdeņi redzēja Tevi un nodrebēja,*

un sāka viļņoties dzelmes.

Padebeši izlēja ūdeņus,+

atskanēja mākoņu balss,*

un lidoja Tavas bultas.

Tava pērkona balss riteņu troksnī;+

Tavi zibeņi apspīdēja zemi,*

zeme trīcēja un drebēja.

Tavs ceļš veda pāri jūrai, un Tavas takas pāri ūdeņu plašumiem,*

bet Tavas pēdas nebija manāmas.

Kā ganāmpulku Tu vadīji Savu tautu*

ar Mozus un Ārona roku.

 

Ant.  Dievs, Tavs ceļš ir svēts:

         kurš dievs ir tik liels, kā mūsu Dievs?

 

 

Ant.  Mana sirds ir līksma par to Kungu,

         Viņš pazemina un paaugstina.

 

Dziedājums

 

1. Sam  2,1-10

Mana sirds gavilē Kungā,*

un mans spēks ir pieaudzis manā Dievā,

pret maniem ienaidniekiem ir atvērtas manas lūpas,*

jo es priecājos par Tavu palīdzību.

Neviens nav tik svēts kā Kungs,+

jo nav nekā izņemot Tevi,*

un neviens nav tik spēcīgs kā mūsu Kungs.

Rimstieties, jūs visi,*

kas augstprātīgi runā.

No jūsu lūpām lai atkāpjas nekaunīgi vārdi,+

jo Kungs ir visu zinošs Dievs,*

un Viņš izsver darbus.

Stipro ieroči salauzti,*

un vājie apjožas ar spēku.

Tie, kas agrāk bija paēduši, iet kalpot par maizi,*

bet izsalkušie vairs necieš badu.

Neauglīgai dzimst bērni lielā skaitā,*

bet tā, kurai bija daudz bērnu, novīst.

Kungs dod nāvi un dzīvību,*

Viņš ieved pazemē un izved ārā.

Kungs padara par nabagu un par bagātu,*

Viņš noliec pie zemes un atkaļ pieceļ.

Viņš paceļ nabagu no putekļiem*

Un trūcīgo no dubļiem,

lai viņš apsēstos pie valdniekiem*

un saņemtu godības troni.

Jo zemes pamati pieder Kungam,*

uz tiem Viņš ir cēlis pasauli.

Viņš sargā to soļus, kas paļaujas uz Viņu,+

bet bezdievīgie dabū galu tumsā,*

jo ne ar paša spēku cilvēks iegūst uzvaru.

Kungs liek salūzt Saviem pretiniekiem,*

Viņš liek pār tiem debesīs rūkt pērkoniem.

Kungs tiesās zemes galus,+

un dos spēku Savam ķēniņam,*

un pacels Sava svaidītā pestīšanas ragu.

 

Ant.  Mana sirds ir līksma par to Kungu,

         Viņš pazemina un paaugstina.

 

 

Ant.  Kungs valda, lai līksmojas zeme.

 

Ps  96,1-12

 

Kungs valda, lai līksmojas zeme,*

lai priecājas daudzās salas!

Mākonis un tumsa ir Viņam apkārt,*

taisnība un likums ir Viņa sēdekļa pamats.

Uguns iet Viņam pa priekšu*

un dedzina visapkārt Viņa ienaidniekus.

Viņa zibeņi apgaismo pasauli:*

zeme skatās un notrīc.

Kalni izkūst kā vasks Kunga vaiga priekšā,*

visas zemes Valdnieka priekšā.

Debesis sludina Viņa taisnību,*

un visas tautas redz Viņa godību.

Lai tiek apkaunoti visi, kas godina elkus+

un kas lielās ar saviem dievekļiem!*

Lai pielūdz Viņu visi Viņa eņģeļi!

Siona klausījās un priecājās,+

un gavilēja Jūdas meitas*

par Taviem, Kungs, spriedumiem.

Jo Tu, Kungs, esi Visaugstais pār visu zemi,*

bezgala pārāks pār visiem dieviem.

Ienīstiet ļaunu, jūs, kas mīlat Kungu;+

Viņš sargā Savu svēto dzīvības*

un viņus izglābs no bezdievja rokas.

Taisnīgajam uzaust gaisma*

un sirdī skaidrajam - līksmība.

Taisnīgie, līksmojiet Kungā*

un teiciet Viņa svētuma piemiņu.

 

Ant.  Kungs valda, lai līksmojas zeme.

 

Lasījums

At 7,6.8-9

 

Jo tu esi tam Kungam, savam Dievam, svēta tauta; tevi tas Kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu Viņam piederi par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. Bet taisni tāpēc vien, ka Viņš jūs ir mīlējis, un jums tur solījumu, ko Viņš jūsu tēviem ar zvērestu ir apstiprinājis, tāpēc tas Kungs jūs ir izvedis ar stipru roku un izglābis no kalpības nama, no faraona, Ēģiptes ķēniņa varmācības. Tad nu tev būs atzīt, ka Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri Viņu mīl un tur Viņa baušļus.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Cilvēka Dēls nav nācis, lai kalpotu Viņam, bet lai gan pats kalpotu

                              un savu dzīvību atdotu kā izpirkšanas maksu par draugiem.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, Dievs Tēvs, kas caur Savu Garu darbojies mūsos.

Ļauj mums Viņu piesaukt:

R. Kungs, sūti mums Savu Garu!

-        Dod mums no Tavām rokām ar pateicību pieņemt labo un palīdzi pacietīgi pieņemt arī mūsu sāpes un ciešanas.

-        Atmodini mūsos ilgas pēc Tava vārda un ļauj mums diendienā pārdomāt Tavus vārdus.

-        Dod mums spēku atteikties no tā, kas nav nepieciešams dzīvē, lai mēs varētu palīdzēt saviem brāļiem, kuri cieš.

-        Māci mūs lūgties un pieņem slavas dziesmas, ko Tev dziedam.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Kungs, mūsu Dievs, uzturi savā Baznīcā ilgas darīt labu. Palīdzi mums būt drošsirdīgiem šajā dzīvē un ar Savu aizbildniecību ved mūs uz mūžīgo dzīvi. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

II  Gavēņa nedēļa

trešdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Mēs gaidām uz mūsu cerību svētīgu piepildīšanos

          mūsu Glābēja Jēzus Kristus slavas pilno parādīšanos.

 

Ps  61,2-13

 

Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,*

jo no Viņa nāk mana pestīšana.

Tikai Viņš ir mana pestīšana un mans patvērums,*

mans cietoksnis: nekad vairs es netikšu satricināts.

Cik vēl ilgi jūs uzbruksiet cilvēkam+

un visi sitīsit viņu*

kā sašķiebtu sienu un kā grūstošu mūri?

Patiesi, no augstumiem viņi domā mani nogāzt;+

meli viņiem patīk.*

Ar savu muti viņi svētī, bet savā sirdī nolād.

Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,*

jo no Viņa nāk mana cerība.

Tikai Viņš ir mans Dievs un mana pestīšana,*

mans cietoksnis: es netikšu satricināts.

Dievā ir mana pestīšana un mana godība,*

mana stipruma pamats - mans patvērums ir Dievā.

Ceriet uz Viņu, visa derības tauta,+

Viņa priekšā izlejiet savas sirdis:*

Dievs ir mūsu patvērums.

Tik tiešām, niecība ir Ādama bērni,*

nepatiesība ir cilvēku bērni.

Svaru kausos ja viņus svērtu,*

par dūmiem vieglāki būs visi reizē.

Uz varmācību nelieciet cerības+

un nepieviļat sevi ar laupīšanu;*

ja bagātības vairotos, nepiesaistiet tām sirdi.

Dievs reiz ir sacījis,*

un divreiz es to dzirdēju:

ka Dievam ir vara+

un ka Tu, Kungs, esi žēlīgs,*

jo ikvienam Tu atmaksāsi pēc viņa darbiem.

Ant.  Mēs gaidām uz mūsu cerību svētīgu piepildīšanos

          mūsu Glābēja Jēzus Kristus slavas pilno parādīšanos.

 

 

Ant.  Lai Dievs pār mums

         rāda gaišu Savu vaigu.

 

Ps  66,2-8

 

Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī,*

Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz.

Lai Viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,*

Viņa pestīšana – visām tautām.

Dievs, lai Tevi slavē tautas,*

lai slavē Tevi visas tautas!

Tautas lai priecājas un gavilē,+

jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi*

un vadi tautas zemes virsū.

Dievs, lai Tevi slavē tautas,*

lai slavē Tevi visas tautas!

Zeme ir devusi savu augli:*

Dievs, mūsu Dievs lai mūs svētī.

Lai Dievs mūs svētī,*

un visas zemes malas lai Viņa bīstas!

 

Ant.  Lai Dievs pār mums

         rāda gaišu Savu vaigu

 

 

Ant.  Viss ir caur Viņu un Viņā radīts

         un viss ir Viņa sastāvdaļa.

 

Dziedājums

 

Kol 1,12-20

 

Lai pateicamies Dievam Tēvam,*

kas mūs darījis cienīgus būt līdzdalībniekiem svēto mantojumu gaismā.

Viņš izglāba mūs no tumsības varas*

un pārcēla Sava mīļā Dēla valstībā,

kurā mums caur Viņa asinīm pestīšana*

un grēku piedošana.

Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*

visas radības pirmdzimtais.

Jo Viņā radīts viss, kas debesīs un virs zemes:*

redzamais un neredzamais,

gan troņi, gan valdības,*

gan priekšnieki, gan varas:

viss caur Viņu un Viņa dēļ radīts;+

un Viņš ir pirms visa,*

un viss pastāv Viņā.

Un Viņš ir miesas - Baznīcas galva,+

Viņš ir sākums, pirmdzimtais no mirušajiem,*

lai Viņš starp visiem būtu pirmais.

Un Viņam labpatika, ka visa pilnība mājotu Viņā*

lai caur Viņu visu izlīdzinātu ar Sevi,

nodibinot ar Sava krusta asinīm mieru*

gan to starpā, kas ir virs zemes, gan debesīs.

 

Ant.  Viss ir caur Viņu un Viņā radīts

         un viss ir Viņa sastāvdaļa.

 

Lasījums

Fil 2,12b-15a

 

Strādājiet savas pestīšanas labā bailēs un drebēšanā, jo Dievs ir tas, kas jūsos rada gribu un izpildīšanu pēc Savas labpatikas. Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās, lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni.

 

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

Magnificat ant.    Cilvēka Dēls tiks nodots pagāniem, tie Viņu apsmies, šaustīs un sitīs krustā,

                              bet trešajā dienā Viņš augšāmcelsies.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Dievu, mūsu Tēvu, kas atdeva par pasauli savu Dēlu:

R. Dāvā mums savu apžēlošanos!

-        Dievs, Tu radīji cilvēkus pēc sava vaiga, palīdzi mums cienīt un godāt vienam otru.

-        Stāvi klāt tiem, kas visu atstājuši Kristus dēļ, dari viņu atdevi vēl pilnīgāku.

-        Ved pie patiesības tos, kas maldās, lai viņiem atzītu tos, kurus Tu esi sūtījis.

-        Virzi pa patiesības ceļu tautu domas un apgaismo to vadītāju prātus.

-        Uzņemt savā svētlaimē mūsu mirušos, lai viņi Tevi slavētu mūžīgi.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Kungs, mūsu Dievs, uzturi savā Baznīcā ilgas darīt labu. Palīdzi mums būt drošsirdīgiem šajā dzīvē un ar Savu aizbildniecību ved mūs uz mūžīgo dzīvi. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

II Gavēņa nedēļas

ceturtdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Uzmodini savu varenību,

         un nāc, Kungs, mūsu Dievs, palīgā!

 

 
Ps  79,2-20

 

Klausies, Izraēļa ganītāj,*

Tu, kas Jāzepu vadi kā avi,

Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies gaismā.*

Efraima, Benjamīna un Manases priekšā.

Uzmodini Savu vareno spēku*

un nāc, lai mūs izglābtu.

Dievs, atjauno mūs atkal,*

rādi gaišu Savu vaigu, un mēs būsim glābti.

Kungs, debespulku Dievs,*

cik ilgi Tu vēl dusmosies par Savas tautas lūgšanu?

Tu baroji mūs ar asaru maizi*

un bagātīgi devi mums asaru dzērienu.

Tu mūs darīji mūsu kaimiņiem par strīdu cēloni,*

un par mums zobojas mūsu ienaidnieki.

Debespulku Dievs, atjauno mūs atkal,*

rādi gaišu Savu vaigu, un mēs būsim glābti.

No Ēģiptes Tu pārcēli vīna koku,*

Tu izdzini pagānus un to iedēstīji.

Tu tam sagatavoji vietu,*

un tas ielaida saknes un piepildīja zemi.

Kalni pārklājās ar viņa ēnu,*

un Dieva ciedri - ar tā zariem.

Savas atvases tas izplata līdz jūrai*

un līdz pat upei - Savus dzinumus.

Kāpēc Tu nojauci viņa mūrus,*

un tā augļus plūc visi, kas iet garām pa ceļu?

Viņu izrakņā meža cūka,*

un lauka zvēri to apgrauž.

Debespulku Dievs, atgriezies,*

paskaties no debesīm, uzlūko un apraugi šo vīnakoku.

Un pasargi to, ko ir iedēstījusi Tava labā roka,*

atvasi, ko Tu Sev esi nostiprinājis.

Tie, kas viņu dedzināja un izcirta,*

lai aiziet bojā no Tava vaiga draudiem.

Tava roka lai ir pār vīru pie Tavas labās rokas,*

pār cilvēka dēlu, ko Tu Sev esi nostiprinājis.

Mēs neatkāpsimies no Tevis; Tu darīsi mūs dzīvus,*

un mēs piesauksim Tavu vārdu.

Kungs, debespulku Dievs, atjauno mūs atkal,*

rādi gaišu Savu vaigu, un mēs būsim glābti.

 

Ant.  Uzmodini savu varenību,

         un nāc, Kungs, mūsu Dievs, palīgā!

 

 

Ant.  Brīnišķas lietas Kungs darīja,

         tas jāzina visai zemes.

 

Dziedājums

 

Is. 12,1-6

Es pateicos Tev, Kungs, jo Tu biji uz mani dusmīgs,*

bet Tavas dusmas norima, un Tu mani iepriecināji.

Lūk, manas pestīšanas Dievs!*

Es būšu paļāvīgs un nebīšos,

jo Kungs ir mana slava un stiprums,*

Viņš ir kļuvis man par glābiņu.

Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus*

no pestīšanas avotiem.

Tai dienā jūs teiksit: ”Slavējiet Kungu*

un piesauciet Viņa vārdu!

Viņa darbus dariet zināmus tautām,*

pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams!

Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas:*

lai tas kļūtu zināms visā zemē!

Līksmo un gavilē, Tu, kas dzīvo Sionā,*

jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais!”

 

 

Ant.  Brīnišķas lietas Kungs darīja,

         tas jāzina visai zemes.

 

 

Ant.  Gavilējiet Dievam,

         jo Viņš ir mūsu patvērums!

 

Ps  80,2-17

 

Līksmi dziediet Dievam, mūsu patvērumam,*

gavilējiet Jēkaba Dievam!

Uzsāciet dziesmu un dimdiniet bungas,*

tīkami spēlējiet uz liras un cītaras!

Pūtiet ragu jaunajā mēnesī,*

pilna mēness dienā, mūsu svētkos!

Jo tas ir Izraēlim likums*

un bauslis no Jēkaba Dieva.

Šī pavēle bija dota Jāzepam,+

kad viņš izgāja no Ēģiptes zemes.*

Es dzirdēju valodu, kas man bija sveša:

“No viņa pleciem es noņēmu nastu;*

viņa rokas pameta grozus.

Spaidos tu piesauci Mani un Es tevi izglābu,+

uzklausīju tevi no pērkona mākoņiem,*

Tevi pārbaudīju pie Meribas ūdeņiem.

Klausies, mana tauta, un Es tev atgādināšu;*

Izraēli, kaut tu klausītos mani!

Cita dieva nebūs pie tevis,*

un tu nepielūgsi svešu dievu.

Jo Es esmu Kungs, tavs Dievs,+

kurš tevi izveda no Ēģiptes zemes;*

ver plaši vaļā Savu muti, un Es to piepildīšu.

Bet mana tauta neklausījās Manu balsi,*

un Izraēlis Mani neņēma vērā.

Un Es atstāju viņus viņu cietajām sirdīm:*

lai viņi staigā pēc savām iekārēm!

Ja Mana tauta Mani klausītu*

un ja Izraēlis staigātu Manus ceļus!

Es tūlīt satriektu viņu ienaidniekus,*

un viņu liktenis tāds paliktu mūžiem;

bet viņus Es barotu ar kviešu treknumu,*

ar medu no klints viņus mielotu.

 

Ant.  Gavilējiet Dievam,

         jo Viņš ir mūsu patvērums!

 

Lasījums

1 Ķēn 8,51-53

 

Jo viņi ir Tava tauta, Tavs īpašums, kurus Tu esi izvedis no Ēģiptes, no pašas dzelzs kausētas. Uzlūko redzīgām acīm Tava kalpa pielūgšanu un Tavas Izraēla tautas saucienus pēc žēlastības, jo Tu pats tos esi atšķīris no visām tautām pasaulē sev par īpašumu.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Mans Dēls, padomā: tu savā dzīvē baudīji daudz laba,

                              bet Lācars – tikai sliktu. Tāpēc viņš tagad tiek mierināts.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, Jēzus Kristus, mūsu Pestītājs un Glābējs! Lūgsim Viņu:

R. Kungs, atceries mūs!

-        Tu esi dzīvā ūdens avots, pēc Tevi slāpst mana dvēsele.

-        Tu, kā glābšanas sakramentu dāvāji mums Baznīcu, māci mūs labāk izprast viņas noslēpumus.

-        Tu mūs paaicināji, lai mēs kļūstam par Taviem mācekļiem, palīdzi mums šodien sekot Tev.

-        Piedod mums mūsu grēkus un dari mūs svētus.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Svētais Dievs, Tu mīli nevainību un no jauna dāvā to grēciniekam, kas nožēlas pilns atgriežas pie Tevis. Pievelc mūsu sirdis tuvāk Sev un dāvā mums jaunu centību Svētajā Garā, lai mēs izturētu stipri ticībā un vienmēr būtu gatavi darīt to, kas labs. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

II  Gavēņa nedēļa

ceturtdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Es padarīšu Tevi par visu tautu gaismu,

         nes Manu glābšanas vēsti līdz pasaules beigām.

 

Ps  71,1-11

Dievs, dod karalim Savu tiesneša gudrību*

un Savu taisnību - karaļa dēlam,

lai Viņš tiesā Tavu tautu taisnīgi*

un Tavus nabagus - pēc patiesības.

Lai kalni nes tautai mieru,*

un pakalni - taisnību.

Viņš aizstāvēs apspiestos tautā+

un izglābs trūcīgā bērnus,*

un pazemos apspiedējus.

Un dzīvos Viņš ilgi kā saule,*

kā mēness - uz paaudžu paaudzēm.

Viņš nolīs kā lietus pār zāli,*

kā lietus lāses, kas atveldzē zemi.

Viņa dienās uzplauks pilnīgs miers un taisnība,*

kamēr vien būs mēness.

Viņš valdīs no jūras līdz jūrai*

un no upes līdz zemes robežām.

Tuksneša iemītnieki Viņa priekšā kritīs pie zemes,*

un Viņa ienaidnieki laizīs putekļus.

Tarsas un salu karaļi pasniegs dāvanas,*

arābu un Sabas ķēniņi nāks ar veltēm.

Un visi valdnieki Viņu pielūgs,*

visas tautas Viņam kalpos.

 

Ant.  Es padarīšu Tevi par visu tautu gaismu,

         nes Manu glābšanas vēsti līdz pasaules beigām.

 

 

Ant.  Kungs glābj nabadzīgos no apspiešanas

            un no varas darbiem Viņš tos izpestī.


 

 

Ps 71,12-19

 

Jo Viņš atbrīvos nabagu, kas vaimanā,*

un apspiesto, kam nebija palīdzības.

Viņš žēlos trūcīgo un vārgo*

un izglābs dzīvību nabagiem.

Viņš atpestīs viņu dvēseles no varmācības un spaidiem,*

un viņu asinis būs dārgas Viņa priekšā.

Tāpēc Viņš dzīvos, un Viņam dāvās Arābijas zeltu;+

viņi vienmēr par Viņu lūgsies,*

ik dienas Viņu slavēs.

Un labības būs papilnam virs zemes,*

kalnu virsotnēs viļņosies sējumi

kā Libāns zels Viņa augļi,*

un pilsētās vairosies ļaudis kā zāle uz lauka.

Lai Viņa vārds tiek slavēts mūžīgi,*

lai saulei līdzi pastāv Viņa vārds!

Un Viņa svētība lai ir visām zemes ciltīm,*

lai visas tautas Viņu cildina!

Lai ir slavēts Kungs Dievs, Izraēļa Dievs,*

kurš vienīgais brīnumus dara!

Un Viņa cildenais vārds lai ir mūžam slavēts,*

un visa zeme lai piepildās ar Viņa godību!

Lai notiek! Lai notiek!

 

Ant.  Kungs glābj nabadzīgos no apspiešanas

            un no varas darbiem Viņš tos izpestī.

 

 

Ant.  Tagad ir notikusi pestīšana,

            un mūsu Dieva spēks un vara.

 

 

Dziedājums

Atkl 11,17-18; 12,10b-12a

 

Mēs Tev pateicamies,*

Kungs, visvarenais Dievs,

kas esi un kas biji, un kas nāksi,*

ka Tu saņēmi Savu lielo varu un valdīji.

Un tautas iedegās dusmās;*

un nāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos

un dot algu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem*

un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem.

Tagad notikusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība,*

un Viņa svaidītā vara,

jo nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*

kas dienām un naktīm tos apsūdzēja mūsu Dieva vaiga priekšā.

Un viņi to uzvarēja Jēra asins dēļ *

un Viņa liecības vārda dēļ,

un viņi savas dzīvības nemīlēja*

līdz pat nāvei.

Tādēļ priecājieties debesis,*

un tie kas tanīs dzīvo.

 

Ant.  Tagad ir notikusi pestīšana,

            un mūsu Dieva spēks un vara.

 

 

Lasījums

Jk 4,7-8.10

 

Esiet padevīgi Dievam, bet pretojieties velnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un tīriet savas sirdis, jūs, dalītie dvēselē! Pazemojieties tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

Magnificat ant.    Bagātnieks atteicās dot Lācaram maizes druskas,

                             tagad viņš ubago ūdens lāses.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums piesaukt Jēzu Kristu, kas dāvā mums Savu apžēlošanos:

R. Christe eleison!

-        Tu atdevi dzīvību par visiem cilvēkiem, dod, lai viņi visi atgriežas pie Tevis.

-        Ar Savu vārdu un Saviem sakramentiem atjauno garā visus ticīgos, palīdzi viņiem realizēt dzīvē to, ko viņi pieņem ticībā.

-        Atceries, Kungs, bīskapus, priesterus un diakonus, atdzīvini viņos to žēlastību, ko viņi saņēma ar roku uzlikšanu.

-        Stāvi, Kungs, klāt tiem, kas šajā Gavēņa laikā brīvprātīgi atsakās no pasaulīgiem priekiem un baudām, atver viņu sirdis un prātus pret tiem, kuri cieš trūkumu.

-        Apžēlojies par tiem, kas šodien mirs, dod viņiem mūžīgo svētlaimi.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Svētais Dievs, Tu mīli nevainību un no jauna dāvā to grēciniekam, kas nožēlas pilns atgriežas pie Tevis. Pievelc mūsu sirdis tuvāk Sev un dāvā mums jaunu centību Svētajā Garā, lai mēs izturētu stipri ticībā un vienmēr būtu gatavi darīt to, kas labs. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

 

II  Gavēņa nedēļas

piektdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  Salauztu un satriektu sirdi

         Tu, Dievs, neatstumsi.

 

Ps  50,3-21

 

Dievs, apžēlojies par mani*

savā lielajā žēlsirdībā

un Savas labvēlības pilnībā*

izdzēs manu netaisnību.

Mazgā mani tīru no noziedzības traipa*

un no grēka mani šķīstī.

Jo es atzīstu savu vainu,*

un mans grēks ir manā priekšā.

Pret Tevi vien esmu grēkojis*

un ļaunu darījis Tavā priekšā,

bet Tavs spriedums ir pareizs*

un Tavs lēmums ir taisnīgs.

Redzi, es noziedzībā esmu dzimis,*

un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte,

Jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī*

un māci man gudrības noslēpumus.

Apslacini mani ar izapu un es būšu tīrs,*

mazgā mani un es kļūšu baltāks par sniegu.

Ļauj man dzirdēt prieku un līksmību,*

un gavilēs kauli, kurus pazemoji.

Novērs Savu vaigu no maniem grēkiem,*

izdzēs visus manus noziegumus.

Dievs, radi manī skaidru sirdi*

un atjauno manī stingru garu.

Neatmet mani no Sava vaiga*

un Savu Svēto Garu neatņem no manis.

Dod man atkal Savas pestīšanas prieku*

un nostiprini mani ar dedzības garu.

Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus,*

bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.

Pasargā mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs,*

un mana mēle cildinās Tavu taisnību.

Atdari, Kungs, manas lūpas,*

un mana mute teiks Tavu godu.

Jo upura dāvana Tev nedara prieku,*

dedzināmais upuris, ja arī es to dotu, Tev nepatiks.

Satriekts gars ir īstais upuris Dievam,*

satriektu un pazemīgu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.

Savā labvēlībā, Kungs, esi žēlīgs Sionai,*

lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūri.

Tad Tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie upuri,*

tad tiks likti teļi uz Tava altāra.

 

Ant.  Salauztu un satriektu sirdi

         Tu, Dievs, neatstumsi.

 

 

Ant.  Arī tad, Kungs, ja Tu dusmojies,

         atceries Savu žēlsirdību.

 

 

Dziedājums

 

Hab 3,2-4, 13a, 15-19

Kungs, es dzirdēju Tavu vēsti,*

mani māc bailes Tavu darbu priekšā.

Plūstošo gadu straumē īsteno Savu darbu,+

dari to gadu plūsmā skaidri saskatāmu un zināmu visiem.*

Dusmās atceries arī apžēlošanu.

Dievs uzsāka Savas gaitas no Temanas,*

Svētais no Paranas kalniem.

Viņa godība apklāja debesis,*

visa zeme bija pilna Viņa slavas.

Viņa mirdzums laistās kā saules spožums,+

gaismas stari nāk no Viņa rokām:*

tur slēpjas Viņa vara.

Tu dodies uzbrukumā, lai gādātu glābiņu Sava paša tautai,*

lai palīdzētu Savam Svaidītajam.

Tu ar Saviem zirgiem staigā pa jūru,*

kur brāžas un šalc varenas ūdeņu plūsmas.

Kad es to dzirdēju, nemiera trīsas izgāja caur manu miesu,*

un manas lūpas nodrebēja, atskanot balsij.

Nāves bailes pārņēma mani,*

kaulos sajūtams nespēks;

bet man jānogaida līdz nelaimes dienai,*

kad nāks tā tauta, kas mums uzbruks.

Ja arī vīģes koks neziedēs*

un vīna koks nenesīs augļus,

ja nepiepildīsies cerības, kādas liktas uz eļļas kokiem,*

un tīrumi nesniegs barību,

ja sīklopi izzudīs no aplokiem*

un kūtīs vairs nebūs neviena liellopa,

es tomēr gavilēšu Kungā*

un priecāšos Dievā, manā Glābējā.

Jo Dievs Kungs ir mans spēks,+

viņš darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai*

un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani.

 

Ant.  Arī tad, Kungs, ja Tu dusmojies,

         atceries Savu žēlsirdību.

 

 

Ant.  Slavē, Jeruzaleme, Kungu,

            slavē, Siona, savu Dievu.

Ps  147,1– 20

 

Slavē, Jeruzaleme, Kungu,*

slavē, Siona, savu Dievu.

Jo Viņš ir nostiprinājis tavu vārtu bultas,*

tevī Viņš ir svētījis tavus bērnus.

Tavās robežās Viņš uztur mieru*

un baro tevi ar vislabākiem kviešiem.

Savu pavēli Viņš sūta zemei,*

Viņa vārds steidzas ātri.

Viņš dod sniegu līdzīgi vilnai,*

sarmu kaisa kā pelnus.

Savu krusu Viņš sūta kā maizes drupatas,*

no Viņa aukstuma sasalst ūdeņi.

Viņš saka Savu vārdu un liek tiem izkust,*

sūta Savu vēju, un izplūst ūdeņi.

Viņš Jēkabam pasludina vārdu,*

Izraēlim - Savu taisnību un likumus.

Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai*

un nav tām atklājis Savu spriedumu.

 

Ant.  Slavē, Jeruzaleme, Kungu,

            slavē, Siona, savu Dievu.

 

 

Lasījums

Is 53, 11b-12

 

Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevis viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Ļaunie pieredzēs skumjas beigas, un vīnadārzs tiks izdots citiem,

                              kas atdos saimniekam augļus īstā laikā.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts Jēzus Kristus, kas ar Savu nāvi un augšāmcelšanos mūs atpestīji.

Ļauj mums Viņu lūgt:

R. Kungs, apžēlojies par mums!

-        Tu aizgāji uz Jeruzalemi, lai par mums ciestu un tā ieietu Savā godībā, ved mūs cauri šālaika ciešanām un mūžīgajām Lieldienām.

-        No Tava dievišķā sāna iztecēja asinis un ūdens, dari mūs svētus caur Saviem sakramentiem.

-        Tu, Kungs, pie krusta piedevi slepkavam viņa nožēlas dēļ, piedod arī mums mūsu grēkus.

-        Caur Tevi krusta koks kļuva par dzīvības simbolu, dāvā arī mums mūžīgo dzīvi.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, šķīstī mūs šajās dienās, kas mēs nožēlojam savus grēkus, lai mēs ar skaidrām sirdīm varētu sagaidīt Lieldienas. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

II  Gavēņa nedēļa

piektdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.  Kungs, neļauj manai kājai paslīdēt

         izrauj mani no nāves žņaugiem.

 

Ps  114,1-9

 

Es mīlu Kungu,*

jo Viņš uzklausīja manas lūgšanas balsi,

jo Viņš pievērsa man Savu ausi*

tai dienā, kad Viņu piesaucu.

Mani apvija nāves saites,*

un elles valgi aizsniedza mani.

Es nokļuvu spaidos un sāpēs,+

un es piesaucu Kunga vārdu:*

“Ak, Kungs, izglāb manu dzīvību!”

Kungs ir žēlsirdīgs un taisnīgs,*

un mūsu Dievs ir žēlīgs.

Kungs sargā mazos ļaudis:*

es biju nespēcīgs, Viņš mani izglāba.

Atgriezies savā mierā, mana dvēsele,*

jo Kungs tev ir darījis labu.

Jo Viņš ir pasargājis no nāves manu dzīvību,+

manas acis - no asarām,*

 manas kājas - no kritiena.

Es staigāšu Kunga priekšā *

dzīvo zemē.

 

Ant.  Kungs, neļauj manai kājai paslīdēt

         izrauj mani no nāves žņaugiem.

 

 

Ant.  Palīdzība man nāk no Kunga,

            kas radījis debesis un zemi.

 

Ps  120,1-8

 

Es pacelšu savas acis uz kalniem:*

no kurienes nāks man palīdzība?

Palīdzība man ir no Kunga,*

kurš radīja debesis un zemi.

Viņš neļauj tavai kājai slīdēt,*

un neaizmigs Tas, kas tevi sargā.

Redzi, Tas nesnaudīs un neiegrims miegā,*

kas sargā Izraēli.

Kungs Tevi sargā,+

Kungs ir Tavs pavēnis*

pie Tavas labās rokas.

Tev nekaitēs saule dienā,*

nedz arī naktī mēness.

Kungs pasargās tevi no visa ļauna,*

tavu dzīvību Kungs sargās.

Kungs gādās par tavu iziešanu un atnākšanu*

no šī laika un mūžam.

 

Ant.  Palīdzība man nāk no Kunga,

            kas radījis debesis un zemi.

 

 

Ant.  Tavi ceļi taisni un patiesi,

            mūžības Ķēniņ!

 

Dziedājums

 

Atkl 15,3-4

Lieli un brīnišķi ir Tavi darbi,*

Kungs Dievs, visvarenais!

Taisni un patiesi ir Tavi ceļi,*

mūžības Ķēniņ!

Kas Tevi nebīsies, Kungs,*

un neslavēs Tavu vārdu?

Jo Tu viens esi svēts,+

un visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs,*

jo Tavi lēmumi atklājušies.

 

Ant.  Tavi ceļi taisni un patiesi,

            mūžības Ķēniņ!

 

 

Lasījums

Jēk 5,16.19-20

 

Izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet Dievu cits par citu, lai tiktu pestīti, jo daudz spēj neatlaidīga, taisnīga lūgšana.

Mani brāļi, ja kāds no jums nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, lai tas, kas atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, zina, ka izglābs tā dvēseli no nāves un segs daudz grēku.

 

Resp.: V.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani …

            V.  Neatrauj man savu žēlastību, Kungs, steidzies man palīgā,

            R.  jo es grēkoju tavā priekšā.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Esi man žēlīgs, dziedini mani,*

jo es grēkoju tavā priekšā.

 

Magnificat ant.    Viņi meklēja izdevību, lai To apcietinātu,

                             bet viņi baidījās, jo tauta To turēja par pravieti.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Kristu, kas iznīcināja  nāvi un atjaunoja dzīvi:

R. Kristu, apžēlojies!

-        Tu pasludināji Dieva valstību un tautu aicināji atgriezties, atjauno Savu Baznīcu Evaņģēlija garā.

-        Tu žēloji nabagos un apspiestos, stāvi klāt tiem, kam trūkst palīga.

-        Tu arvien no jauna aicini cilvēkus Savā Baznīcā, apskaidro katehumenus, kas gatavojas Kristības sakramenta saņemšanai.

-        Tu nevēlies grēcinieka nāvi, bet lai viņš dzīvotu, apžēlojies par tiem, kas kopā ar mums dara grēku nožēlas darbus.

-        Pieņem žēlīgi mūsu mirušos un ļauj viņiem ņemt dalību Tavas augšāmcelšanās godībā.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, šķīstī mūs šajās dienās, kad mēs nožēlojam savus grēkus, lai mēs ar skaidrām sirdīm varētu sagaidīt Lieldienas. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

II  Gavēņa nedēļas

sestdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.  No rīta sludinām Tavu žēlsirdību, Kungs,

            un Tavu uzticību naktīs.

Ps  91,2-16

 

Labi ir pateikties Kungam*

un dziedāt Tavam vārdam, Visaugstais,

Tavu žēlsirdību vēstīt agri no rīta*

un naktī - Tavu uzticību

ar desmitstīgu kokli un liru,*

ar dziesmu, spēlējot cītarai.

Jo Tu mani ielīksmo, Kungs, ar Saviem darbiem,*

un es priecāšos par Tavu roku veikumu.

Cik lieli ir, Kungs, Tavi darbi,*

bezgala dziļas ir Tavas domas!

Tās nepazīst negudrais cilvēks*

un nesaprot muļķis.

Lai gan grēcinieki zaļos kā zāle,*

un ziedēs visi ļaundari,

tomēr tas viņiem būs par iznīcību uz laiku laikiem,*

bet Tu, Kungs, esi Visaugstais uz mūžiem.

Kungs,  jo, lūk, Tavi ienaidnieki iznīks,*

un izkaisīti tiks visi ļaundari.

Līdzīgi vērša ragam manu ragu Tu pacēli,*

es esmu svaidīts ar svaigāko eļļu.

Un mana acs manus ienaidniekus nievā,*

un mana auss dzird par ļaundariem, kas saceļas pret mani.

Taisnīgais ziedēs kā palma*

un augs kā Libāna ciedrs.

Iedēstīti Kunga namā,*

viņi ziedēs mūsu Dieva pagalmos.

Pat vecumā viņi dos augļus*

un būs sulīgi un zaļojoši,

lai vēstītu, ka Kungs, mans patvērums, ir taisnīgs,*

un Viņā nav netaisnības.

 

Ant.  No rīta sludinām Tavu žēlsirdību, Kungs,

            un Tavu uzticību naktīs.

 

 

Ant.  Slavēsim mūsu Dieva varenību,

            jo Viņš ir uzticīgs un taisnīgs.

 

Dziedājums

 

At 32,1-12

Uzklausiet, debesis, jo es gribu runāt,*

un lai dzird zeme manas mutes vārdus!

Līsti lejup kā lietus, mana mācība,*

un pili kā rasa, mana valoda,

kā lietutiņš uz jaunu zaļumu*

un kā lāses uz zāli!

Jo es piesaukšu Kunga vārdu:*

dodiet godu mūsu Dievam!

Viņš ir klintsakmens, pilnīgs ir Viņa darbs,*

jo visi Viņa ceļi ir pareizi un taisnīgi;

Dievs ir uzticams un bez viltus,*

Viņš ir taisns un patiess,

Pret Viņu ir apgrēkojušies; tie nav Viņa bērni,*

bet, sev par kaunu, nikna un netikla cilts.

Vai jūs Kungam tā atmaksājat,*

tu, neprātīgā un negudrā tauta?

Vai Viņš nav tavs Tēvs, kam tu piederi,*

kas tevi radījis un izveidojis?

Piemini senās dienas,*

ņem vērā gadus no paaudzes uz paaudzi!

Vaicā savam tēvam, tas tev to stāstīs,*

prasi saviem vecajiem, tie tev to teiks:

Tanī laikā, kad Visaugstais tautām dalīja viņu daļas*

un kad Viņš šķīra cilvēka bērnus citu no cita,

tad Viņš noteica tautām robežas*

pēc Izraēļa bērnu skaita.

Jo Kunga daļa ir Viņa tauta,*

Jēkabs ir Viņa nospraustais īpašums.

Viņš to atrada tuksnešainā zemē, klajumā,*

plēsīgu zvēru briesmīgu kaucienu vidū;

Viņš to glabāja un par viņu to gādāja,*

Viņš to sargāja kā Savu acuraugu.

Kā ērglis, kas savu perējumu vedina*

un lidinās pār saviem bērniem,

kas izpleš savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis*

un nes uz saviem kamiešiem.

Tā Kungs viens pats ir viņus vadījis*

un sveša dieva nebija ar Viņu.

 

Ant.  Slavēsim mūsu Dieva varenību,

            jo Viņš ir uzticīgs un taisnīgs.

 

 

Ant.  Ak, Kungs, Tavs vārds ir varens

            visā zemē.

Ps  8,2-10

Ak, Kungs, mūsu Kungs,*

cik apbrīnojams ir Tavs vārds visā zemē,

jo Tava godība ir uzcelta*

debesīm pāri.

No bērnu un zīdaiņu mutes+

Tu ieguvi slavu Saviem ienaidniekiem par spīti,*

lai ienaidnieku un atriebīgo atstātu kaunā.

Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu,*

mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi veidojis,

kas tad ir cilvēks, ka Tu viņu atceries,*

vai cilvēka dēls, ka Tu viņu apraugi?

Par eņģeļiem nedaudz zemāku Tu esi viņu darījis,+

ar godu un slavu viņu greznojis*

un iecēlis viņu pār Tavu roku darbiem.

Zem viņa kājām Tu esi nolicis visu,+

avis un visādus lopus,*

kā arī lauka zvērus,

debesu putnus un jūras zivis,*

un visu, kas staigā pa ūdeņu takām.

Ak, Kungs, mūsu Kungs,*

cik apbrīnojams ir Tavs vārds visā zemē!

 

Ant.  Ak, Kungs, Tavs vārds ir varens

            visā zemē.

 

Lasījums

Is 1,16-18

 

Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus manu acu priekšā! Mitējieties ļaunu darīt!

Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni. Tad nāciet, turēsim tiesu! – saka tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti, kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tie kļūs kā vilna.

 

Resp.: V.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas…

            V.  Kungs ir mans patvērums, par savu vairogu es izvēlos Visaugstāko,

            R.  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

            V.  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

            R.  Viņš mani izglāba no mednieka cilpas,*

                  Viņš mani atbrīvoja no visām noziedzībām.

 

Benedictus ant.    Tēvs, es esmu grēkojis pret Tevi, un es neesmu cienīgs saukties par
Tavu dēl,

                              dari mani par Savu kalpu.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūsu Kungs un Pestītājs.

Ļauj mums piesaukt Viņu:

R. Kungs, nāc mums palīgā!

-        Dāvā mums sirdsšķīstību, palīdzi mums dzīvot Svētā Gara vadībā.

-        Atver mūsu acis, lai mēs pamanītu cilvēku rūpes un redzētu iespēju viņiem palīdzēt.

-        Dod, lai mēs alkstam pēc Tavas maizes, ko Tu mums dāvā kā mūžīgās dzīves maltīti.

-        Uzklausi Savas Svētās Mātes, pie kuras mēs, grēcinieki, meklējam patvērumu, aizlūgumus, piedod mums mūsu grēkus.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Mūžīgais Tēvs, pievērs mūsu sirdis Sev, lai mēs meklētu vissvarīgāko, kas slavina Tevi Tavas mīlestības darbos. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


Himna

 

Svētdienas laudēm

 

Remdē savas dusmas, Kungs, –

Tavā priekšā zemojamies,

žēlīgajam Tiesnesim

uzticīgi pakļaujamies.

 

Bieži Tevi sāpinām,

vieglprātīgi grēkodami,

bet Tu iespēj apžēlot,

dāvā Savu piedošanu!

 

Esam Tevis radīti,

kaut gan vāji, neuzticīgi, –

apžēlo un iemāci

Tavam goda veltīt dzīvi.

 

Atbrīvo no ļaunuma,

vairo labo, ko mums devi,

lai ar dzīvi svētīgu

varam iepriecināt Tevi –

 

Tevi, Trīsvienīgais Dievs!

Dod, lai Tava varenība

mūsu spēkus niecīgos

pārvērš augļos daudzkārtīgos! Āmen.

 

 

Darbdienas laudēm

 

Kristu, spožais gaismas avots!

Saule zemei atnes dienu,

Tava gaisma – tumsu dvēs’lēs

kliedē, satriec, iznīcina.

 

Vietā dodot gara gaismu,

atdzimšanu žēlastībā.

Kungs, Tu dāvā piedošanu

mums, kas esam maldījušies.

 

Tava žēlastība pārspēj

visus mūsu noziegumus,

tādēļ ļauj par grēkiem raudāt,

izpirkt visu, kas no ļaunā.

 

Kungs, drīz pienāks diena Tava,

diena visa atjaunotnei –

lūk, šī ziņa liek mums līksmot,

slavēt Tavu žēlsirdību!

 

Viens Dievs Svētā Trīsvienībā,

mūžam lai Tev gods un slava,

bet mēs, atkal atdzimuši,

jaunā dziesmā Tevi sveiksim! Āmen.

 

 

Himna

Svētdienas vesperēm

Radītāj, mēs Tevi lūdzam,

esi žēlīgs, uzklausi,

šajās dienās, šajā laikā –

gavēnī  mums palīdzi!

 

Tu, kas siržu noslēpumos

redzi mūsu vājumu,

ļauj mums, nožēlojot grēkus,

Tevī atrast atbalstu.

 

Kaut gan, daudzreiz grēkojuši,

savu vainu atzīstam:

tāpēc piedod, dāvā spēku,

pasniedz zāles slimajam…

 

Gavēnis lai tīru dara

miesu, grēka nomākto,

dara gaišas domas, prātu

un no ļaunā atbrīvo.

 

Dievs viens vienīgs Trīsvienībā,

vienotais kopš mūžības,

dari mūsu spējas vājās

Savā spēkā auglīgas! Āmen.

 

 

Darbdienas vesperēm

 

Jēzu, Tu mums sludini

jaunu laiku žēlastībai:

dienas četrdesmit šīs

ļauj mums dzīvot bezgrēcībā.

 

Prātu, garu attīrīt,

dvēs’lei gūstot jaunus spēkus.

Kungs, šais dienās esi klāt

mums, kas nožēlojam grēkus!

 

Esi Savā Baznīcā,

Tu, kas izdzēs visas vainas,

un no grēkiem nākotnē

pasargā mūs brīnumaini!

 

Atbrīvo no ļaunā mūs,

dāvā piedošanu savu,

atļauj godam sagaidīt

Lieldienlaika svinēšanu!

 

Trīsvienībā vienīgs Dievs,

visa pasaule sveic Tevi;

jaunu dziesmu dziedam mēs

Tev, kas jaunu dzīvi devi. Āmen.


 

Benedictus

 

Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo Viņš ir apmeklējis un atpestījis Savu tautu.

Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*

Dāvida, Sava kalpa, namā,

kā Viņš no mūžiem bija solījis*

caur Savu svēto praviešu lūpām,

ka mūs atpestīs no ienaidniekiem,*

no visu to rokām, kas mūs ienīst,

parādot žēlsirdību mūsu tēviem*

un atceroties Savu svēto derību.

Viņš izpildīs zvērestu, *

ko devis mūsu tēvam Ābrahamam,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokām,*

bez bailēm Viņam kalpotu

svētumā un taisnībā Viņa priekšā*

visās mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*

jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot Viņam ceļu,

Viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*

ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*

ar kuru mūs ir apmeklējis Viņa Sūtītais no augstuma,

lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*

un vadītu mūsu soļus miera ceļos.

 

 

Magnificat

 

Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*

Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.

Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*

un svēts ir Viņa vārds,

un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*

tiem, kas Viņa bīstas.

Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*

izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos Viņš nogrūž no troņa *

un paaugstina pazemīgos.

Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*

bet bagātos atstāj tukšā.

Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*

atcerēdamies Savu žēlsirdību,

kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*

Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.


 

III Gavēņa svētdiena

 

I vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

 

Himna

 

Ant.      Gandariet par grēkiem,

            un ticiet Evaņģēlijam, saka Kungs.

 

Ps 112,1-9

 

Teiciet Kunga kalpi,*

teiciet Kunga vārdu!

Lai Kunga vārds ir slavēts*

no šī laika un mūžam!

No saules lēkta līdz tās rietam*

lai Kunga vārds ir slavēts!

Kungs ir paaugstināts pāri visām tautām,*

pāri debesīm ir Viņa godība.

Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs, kurš augstumos dzīvo*

un noraugās uz leju, uz debesīm un zemi?

Trūcīgo Viņš pieceļ no putekļiem*

un nabagu paceļ no dubļiem,

lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,*

ar Savas tautas dižvīriem.

Neauglīgai Viņš liek dzīvot namā*

kā mātei, kas priecājas par bērniem.

 

Ant.      Gandariet par grēkiem,

            un ticiet Evaņģēlijam, saka Kungs.

 

 

Ant.      Es nesīšu slavas upuri

            un piesaukšu Kunga vārdu.

 

Ps 115,10-19

 

Es ticēju pat tad, kad runāju:*

“Es esmu ļoti satriekts”.

Savā izmisumā es pateicu:*

“Visi cilvēki melo”.

Kā es atlīdzināšu Kungam*

par visu, ko Viņš man ir devis?

Es ņemšu pestīšanas biķeri*

un piesaukšu Kunga vārdu.

Es izpildīšu savus solījumus Kungam*

visu Viņa ļaužu priekšā.

Kunga acīs ir dārga*

Viņa svēto nāve.

Ak, Kungs, Tavs kalps es esmu,*

es esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls.

Tu esi sarāvis manas važas:+

es nesīšu Tev slavas upuri*

un piesaukšu Kunga vārdu.

Es izpildīšu savus solījumus Kungam*

visu Viņa ļaužu priekšā,

Kunga nama pagalmos,*

Jeruzaleme, tavā vidū.

 

Ant.      Es nesīšu slavas upuri

            un piesaukšu Kunga vārdu.

 

 

Ant.      Neviens nevar man atņemt dzīvību,

         bet es to dodu un ņemu atpakaļ.

 

 

Dziedājums

 

Fil 2,6-11

Jēzus Kristus, Dieva veidā būdams,*

neuzskaja par laupījumu līdzināties Dievam,

bet Viņš atteicās no Sevis, pieņemdams kalpa veidu.+

Kļūdams cilvēkiem līdzīgs,*

Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.

Viņš pazemojās,+

kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*

līdz pat krusta nāvei.

Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis+

un devis Vamrdu*

r visiem vārdiem,

lai Jēzus Vārdā ceļos kristu visi,*

kas debesīs, virs zemes un pazemē,

un lai katra mēle apliecinātu,*

ka Kungs Jēzus Kristus

ir Dieva Tēva godībā.

 

Ant.      Neviens nevar man atņemt dzīvību,

         bet es to dodu un ņemu atpakaļ.

 


 

Lasījums

2 Kor 6,1-4a

Būdami jūsu līdzstrādnieki, mēs atgādinām, lai jūs nesaņemtu Dieva žēlastību veltīgi. Jo Viņš saka: žēlastības laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. Lūk, tagad ir žēlastības laiks, lūk, tagad pestīšanas diena. Mēs nevienam nekādi apgrēcību nedodam, lai mūsu kalpošana netiktu nosmādēta. Bet mēs pierādām, ka visā esam Dieva kalpi.

 

Resp.:V.     Uzklausi mūs, Kungs, un apžēlojies par mums,*

                                                      jo mēs grēkojām pret Tevi.

                                          R.         Uzklausi mūs, Kungs, un apžēlojies par mums...

                                          V.         Uzklausi, Kristu, mūsu pazemīgās lūgšanas,

                                          R.         jo mēs grēkojām pret Tevi.

                                          V.         Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

                                          R.         Uzklausi mūs, Kungs, un apžēlojies par mums,*

                                                      jo mēs grēkojām pret Tevi.

 

 

Magnificat ant.           

A gadā:            Tā saka Kungs: ja kas dzers ūdeni, ko Es viņam došu,

            tam nemūžam vairs neslāps.

 

B gadā:            Jēzus teica: Aizvāciet tos projām no šejienes!

            Nepadariet mana Tēva namu par tirgus bodi!

 

C gadā:            Es jums saku: ja jūs nenožēlosiet grēkus,

            jūs visi tāpat aiziesiet bojā.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Slavēsim Kungu Jēzu Kristu, kas ir kļuvis mūsu Mācītājs, paraugs un brālis.

Piesauksim Viņu:

R. Kungs, dari dzīvu savu tautu!

-         Kristu, kas esi kļuvis mums līdzīgs visā, izņemot grēku, ļauj mums priecāties kopā ar priecīgajiem un raudāt ar tiem, kas raud, lai mūsu mīlestība augtu ikdienas.

-         Ļauj mums kalpot izsalkušajiem, it kā Tu būtu izsalcis, un izslāpušajiem, it kā Tu būtu izslāpis.

-         Tu, kas uzmodināji no nāves miega Lācaru, ļauj tiem, kas aizmiguši grēka nāvē, caur ticību un grēku nožēlu atgriezties pie dzīvības.

-         Dari, lai vairāk un vairāk cilvēku centīgi un pēc iespējas pilnīgāk ietu Tavās pēdās, sekodami Jaunavas Marijas un svēto piemēram.

-         Ļauj mirušajiem celties augšām, lai viņi ieietu Tavā godībā un mūžīgi baudītu Tavu mīlestību.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, žēlsirdības un ikviena labuma avots, Tu pavēlēji ar gavēni, lūgšanām un labiem darbiem izpirkt grēku vainas, uzlūko mūs žēlīgi, kas atzīstamies savos grēkos, un noņem vainas smagumu, kas nospiež mūsu sirdis. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.  Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

 

III Gavēņa svētdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.      Pāri plašo ūdeņu troksnim

            Tavas liecības, Kungs, ir ticības cienīgas.

 

Ps 92,1-5

 

Kungs ir valdnieks, Viņš ir ietērpies godībā;*

Kungs ir ietērpies un apjozis Sevi ar spēku.

Viņš ir nostiprinājis zemi, un tā netiks sakustināta.*

Tavs tronis stāv stiprs kopš sendienām, Tu esi kopš mūžīgiem laikiem.

Upes pacēla, ak Kungs,+

upes pacēla savu balsi,*

upes sacēla troksni.

Pāri plašo ūdeņu troksnim,+

pāri jūras varenām bangām*

Kungs ir varens augstumos.

Tavas liecības ir ticības cienīgas,*

Kungs, Tavam namam visās dienās pienākas svētums.

 

Ant.      Pāri plašo ūdeņu troksnim

Tavas liecības, Kungs, ir ticības cienīgas.

 

 

Ant.      Teiciet Kungu, avoti,

            slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

 

 

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88, 56

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

 

Ant.      Teiciet Kungu, avoti,

            slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

 

 

Ant.      Zemes valdnieki un visas tautas,

            slavējiet Kungu.

 

Ps 148,1-14

 

Slavējiet Kungu no debesīm,*

slavējiet Viņu augstumos.

Slavējiet Viņu, visi Viņa eņģeļi,*

slavējiet Viņu, visi debesu spēki.

Slavējiet Viņu, saule un mēness,*

slavējiet Viņu, visas mirdzošās zvaigznes.

Slavējiet Viņu, debesu debesis,*

un visi ūdeņi, kas ir pār debesīm.

Lai visi slavē Kunga vārdu,*

jo Viņš pavēlēja, un tie tika radīti.

Viņš lika tiem pastāvēt uz mūžīgiem laikiem,*

deva tiem likumus, kas nezudīs.

Slavējiet Kungu no zemes,*

jūs, nezvēri un visas dzelmes,

uguns, krusa, sniegs un dūmi,*

vētrainā auka, kas izpildi Viņa vārdu,

jūs, kalni un visi pauguri,*

augļu koki un visi ciedri,

jūs, visi lopi un zvēri,*

rāpuļi un spārnotie putni.

Zemes valdnieki un visas tautas,*

karaļi un visi tiesas vīri,

jaunekļi un jaunavas,*

sirmgalvji un bērni,

lai visi slavē Kunga vārdu,*

jo tikai Viņa vārds ir cildens.

Viņa diženums paceļas pāri debesīm un zemei,*

varenu Viņš ir darījis Savu tautu.

Visiem Viņa svētajiem slava,*

Izraēļa bērniem, tautai, kas Viņam tuva.

 

Ant.      Zemes valdnieki un visas tautas,

            slavējiet Kungu.

 

 

Lasījums

Neh 8,9b.10b

 

Šī diena ir svēta tam Kungam, jūsu Dievam; nesērojiet un neraudiet! Šī diena ir svēta Kungam, nebēdājieties, jo tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums!

 

Resp.:  V.         Kristu, dzīvā Dieva ls,*

apžēlojies par mums.

                        R.         Kristu, dzīvā Dieva Dēls...

V.            Jo Tu esi mocīts par mūsu noziedzībām,

                        R.         apžēlojies par mums.

                        V.         Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

                        R.         Kristu, dzīvā Dieva Dēls,*

                                    apžēlojies par mums.

 

Benedictus ant.          

A gadā:            Nāk stunda un tā jau ir klāt, kad īstie godinātāji Tēvu pielūgs         garā un patiesībā,

            jo arī Tēvs meklē tādus, kas Viņu pielūdz.

 

B gadā:            Nojauciet šo svētnīcu, un es to trijās dienās atkal uzcelšu.

            To Viņš runāja par Savas miesas svētnīcu.

 

C gadā:            Mums, ticībā attaisnotajiem,

            ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Slavēsim mūsu Pestītāju, kas mums ir ar savu žēlastību ir nopelnījis šo pestīšanas laiku. Pazemīgi lūgsim Viņu:

R. Kungs, radi mūsos jaunu garu!

-         Kristu, mūsu dzīvība, Tu ļāvi mums kristības noslēpumā tikt apbedītiem kopā ar Tevi un kopā ar Tevi celties augšām, ļauj mums šodien visiem spēkiem tiekties pēc jaunas dzīves.

-         Kungs, Tu visiem darīji labu, ļauj mums vienmēr iejūtīgi kalpot kopējam labumam.

-         Ļauj mums kopīgi strādāt šeit, virs zemes, un tāpat tiekties uz tēviju debesīs.

-         Dari veselas mūsu miesas un dvēseles, dziedini mūsu ievainotas sirdis, lai mēs vienmēr saņemtu Tavu palīdzību ceļā uz svētumu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Lūgsimies:

Dievs, žēlsirdības un ikviena labuma avots, Tu pavēlēji ar gavēni, lūgšanām un labiem darbiem izpirkt grēku vainas, uzlūko mūs žēlīgi, kas atzīstamies savos grēkos, un noņem vainas smagumu, kas nospiež mūsu sirdis. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.  Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

III Gavēņa svētdiena

 

II Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.      Kungs, Visvarenais Ķēniņ, atpestī mūs sava vārda dēļ

            un dod mums grēku nožēlu.

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.      Kungs, Visvarenais Ķēniņ, atpestī mūs sava vārda dēļ

   un dod mums grēku nožēlu.

 

 

Ant.      Mēs esam glābti

ar Kristus, bezvainīgā Jēra, dārgajām asinīm.

 

Ps 110,1-10

 

Es teikšu Kungu no visas manas sirds*

taisnīgo padomē un sapulcē.

Lieli ir Kunga darbi,*

tie jāpazīst visiem, kam tie patīk.

Spožums un skaistums ir Viņa darbi,*

un Viņa taisnība pastāv mūžam.

Viņš atstāja Savu brīnumu piemiņu;*

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.

Barību Viņš deva tiem, kas Viņa bīstas;*

mūžam Viņš pieminēs Savu derību.

Savos varenos darbus Viņš rādīja Savai tautai,+

lai viņiem atdotu pagānu īpašumu.*

Viņa roku darbi ir patiesība un taisnība.

Negrozāmi ir visi Viņa baušļi,+

nostiprināti uz mūžu mūžiem,*

doti patiesībā un taisnībā.

Viņš sūtīja pestīšanu Savai tautai,*

uz mūžiem iestādīja Savu derību.

Svēts un cienījams ir Viņa vārds,*

gudrības iesākums ir Kunga bijība,

to labi saprot visi, kas tajā dzīvo.*

Viņa slava pastāv mūžam.

 

Ant.      Mēs esam glābti

ar Kristus, bezvainīgā Jēra, dārgajām asinīm.

 

 

Ant.      Viņš nesa mūsu grūtumus

un uzņēmās mūsu ciešanas.

 

 

Dziedājums

 

1Pēt 2,21-24

Kristus cieta mūsu dēļ,

atstādams jums priekšzīmi,*

lai jūs sekotu Viņa pēdās.

Viņš nekādu grēku nedarīja,*

un Viņa mutē nebija atrodama viltība.

Kad Viņu zaimoja, Viņš nezaimoja,

Ciezdams nedraudēja, bet padevās tam,*

kas Viņu netaisni tiesāja.

Viņš mūsu grēkus savā miesā uznesa kokā,

lai mēs, miruši grēkiem, dzīvotu taisnībai;*

Viņa brūces jūs izdziedināja.

 

Ant.      Viņš nesa mūsu grūtumus

un uzņēmās mūsu ciešanas.

 

 

Lasījums

1 kor 9,24-25

Vai nezināt, ka tie, kas skrietuvē skrien, visi gan skrien, bet viens saņem godalgu. Skrieniet tā, lai jūs to saņemtu! Katrs sacīkšu dalībnieks atturas no visa, un to viņi tāpēc, lai iegūtu iznīcīgo kroni, bet mēs – neiznīcīgo.

 

Resp.:  V.         Uzklausi mūs, Kungs, un apžēlojies par mums,*

                                    jo mēs grēkojām pret Tevi.

                        R.         Uzklausi mūs, Kungs, un apžēlojies par mums...

                        V.         Uzklausi, Kristu, mūsu pazemīgās lūgšanas,

                        R.         jo mēs grēkojām pret Tevi.

                        V.         Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

                        R.         Uzklausi mūs, Kungs, un apžēlojies par mums,*

                                    jo mēs grēkojām pret Tevi.

 

Magnificat ant.           

A gadā:            Vēl lielāks ļaužu daudzums ieticēja, un sievietei sacīja:

            mēs ticam ne vairs tava stāstījuma dēļ,

jo mēs paši dzirdējām un zinām, ka Viņš patiešām ir pasaules
Pestītājs.

 

B gadā:            Kamēr Viņš uzturējās Jeruzalemē Pashas laikā, svētku dienā,

            daudzi ieticēja Viņa vārdam, redzot brīnumus, ko Viņš darīja.

 

C gadā:            Kungs, atstāj to vēl šogad, kamēr es to aprakšu un uzlikšu mēslus,

            varbūt tas turpmāk nesīs augļus.

 

Magnificat

 

Aizlūgumi

 

Lai slava Dievam Tēvam, kurš ir vēlējies, lai izvēlētā tauta atdzimtu no neiznīcīgās sēklas caur Viņa Vārdu, kas paliek uz mūžiem. Lūgsim Viņu:

R. Esi žēlīgs, Kungs, savai tautai!

-         Uzklausi žēlsirdīgais Dievs, pazemīgas lūgšanas, kuras veltījam Tev par visu cilvēci, lai tā alktu pēc Tava vārda vairāk nekā pēc visa laicīgā.

-         Māci mūs patiesi un darbīgi mīlēt savu tautu un visus cilvēkus bez izņēmuma.

-         Uzlūko visus, kas ir atdzimuši caur kristību, lai viņi no sevis kā no dzīvajiem akmeņiem spētu celt garīgu celtni.

-         Tu, kas caur Jonasa sludināšanu liki ninīviešiem nožēlot grēkus, atgriez grēcīgās sirdis ar Savu svēto Vārdu.

-         Ļauj mirušajiem ar cerību steigties pretī Tiesnesim Kristum un gavilēt, mūžīgi skatot Tavu vaigu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, žēlsirdības un ikviena labuma avots, Tu pavēlēji ar gavēni, lūgšanām un labiem darbiem izpirkt grēku vainas, uzlūko mūs žēlīgi, kas atzīstamies savos grēkos, un noņem vainas smagumu, kas nospiež mūsu sirdis. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.  Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

III Gavēņa nedēļas

pirmdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.      Svētīgi ir tie,

            kas dzīvo Tavā namā, Kungs.

 

Ps 83,2-13

 

Cik mīļi ir Tavi mājokļi, debespulku Kungs!*

Mana dvēsele tvīkst un ilgojas pēc Kunga pagalmiem.

Mana sirds un mana miesa*

līksmi sauc uz dzīvo Dievu.

Pat zvirbulis atrod sev mājokli,+

un bezdelīga - ligzdu, kur tā gulda savus mazuļus,*

pie Taviem altāriem, debespulku Kungs, mans Dievs un mans Karali!

Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā:*

viņi mūžam Tevi slavēs.

Svētīgs ir vīrs, kuram palīdzība nāk no Tevis*

un kam prātā ir svētceļnieku gaitas.

Iedami pāri sausai ielejai, viņi padarīs to avotainu,*

un agrais lietus to pārklās ar svētību.

Viņi ies no spēka uz spēku,*

Dievu pār dieviem ieraudzīs Sionā.

Kungs, debespulku Dievs, uzklausi manu lūgšanu,*

lai to dzird Tava auss, Jēkaba Dievs.

Paskaties, Dievs, mūsu aizstāvi,*

un uzlūko Tava svaidītā vaigu.

Jo viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstošiem citu.+

Es labāk vēlētos būt Tavā namā pie sliekšņa*

nekā dzīvot grēcinieku teltīs.

Jo Kungs Dievs ir saule un vairogs,+

Kungs dos žēlastību un godu;*

Viņš neliedz labumus tiem, kas nevainībā staigā.

Debespulku Kungs,*

svētīgs ir cilvēks, kas paļaujas uz Tevi!

 

Ant.      Svētīgi ir tie,

          kas dzīvo Tavā namā, Kungs.

Ant.      Nāciet, kāpsim

            Kunga kalnā!

 

Dziedājums

 

Is 2,2-5

Un pastarā laikā Kunga nama kalns*

stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē

un pacelsies pāri pakalniem,*

un pie tā plūdīs visas pagānu ciltis.

Un daudzas tautas ies un sacīs:+

"Nāciet, kāpsim Kunga kalnā,*

Jēkaba Dieva namā,

lai Viņš mums māca Savus ceļus,*

ka mēs staigātu Viņa takās,"

jo no Sionas izies Likums*

un Kunga vārds no Jeruzalemes.

Viņi spriedīs tiesu pagānu ciltīm*

un tiesās daudzas tautas.

Tad tās pārkals savus zobenus par lemešiem*

un savus šķēpus par sirpjiem,

Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu,*

nedz arī mācīsies karot.

Jēkaba nams, nāciet,*

staigāsim Kunga gaismā!

 

Ant.      Nāciet, kāpsim

            Kunga kalnā!

 

 

Ant.   Dziediet Kungam, slavējiet Viņa vārdu.

 

Ps 95,1-13

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*

dziediet Kungam, visa zeme!

Dziediet Kungam, teiciet Viņa vārdu,*

Viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā.

Teiciet Viņa godu pagānu ļaudīm,*

visām tautām - Viņa brīnišķos darbus.

Jo liels ir Kungs un augsti teicams,*

Viņš jāgodā vairāk par visiem dieviem.

Jo visi pagānu dievi ir māņi,*

bet Kungs ir radījis debesis.

Slava un skaistums ir Viņa priekšā,*

spēks un spožums - Viņa svētnīcā.

Dodiet Kungam, jūs, visas tautas,+

dodiet Kungam godu un atzīstiet varu,

dodiet Kungam Viņa vārda godu.

Nesiet upurus un ejiet Viņa pagalmos,*

pielūdziet Kungu svētajā spožumā.

Viņa vaiga priekšā nodrebiet, visa zeme,*

sakiet pagānu ļaudīm: "Kungs ir valdnieks!"

Viņš nostiprināja pasauli, lai tā nekustas.*

Viņš tiesās tautas pēc patiesības.

Lai priecājas debesis un gavilē zeme,+

lai šalc jūra un viss, kas to piepilda,*

lai līksmo lauki un viss, kas tur mājo,

it visi meža koki lai gavilē+

Kunga vaiga priekšā, jo Viņš tuvojas,*

jo Viņš nāk, lai tiesātu zemi.

Pasauli Viņš tiesās pēc taisnības*

un tautas - Savā patiesībā.               

 

Ant.   Dziediet Kungam, slavējiet Viņa vārdu.

 

Lasījums

Izc 19,4-6a

 

Jūs esat redzējuši, ko esmu darījis ēģiptiešiem un kā es jūs esmu nesis un ērgļa spārniem un esmu jūs pie sevis aizvedis. Bet tagad, ja jūs uzklausīsit manu balsi un turēsit manu derību, tad jūs man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsit man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tautu!

 

Resp.:  V.         Viņš mani atbrīvos*

no mednieku cilpas.

                        R.         Viņš mani atbrīvos …

                        V.         Un no ļaunu nesošā vārda,

                        R.         no mednieku cilpas.

                        V.         Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

                        R.         Viņš mani atbrīvos*

                                    no mednieku cilpas.

 

Benedictus ant.           Patiesi Es jums saku:

                                    neviens pravietis nav labvēlīgi uzņemts savā tēvijā.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūsu Glābējs, kas caur savu nāvi atvēris mums ceļu uz pestīšanu. Lūgsim Viņu:

R. Vadi, Kungs, savu tautu par pareizo ceļu!

-         Žēlsirdīgais Dievs, kas caur kristību devi mums jaunu dzīvi, ļauj mums arvien vairāk līdzināties Tev.

-         Ļauj mums šodien iepriecināt tos, kas cieš trūkumu, palīdzi viņos saskatīt Tevi.

-         Palīdzi mums rīkoties labi, pareizi un taisnīgi un vienmēr no visas sirds meklēt Tevi.

-         Kaut arī mēs bieži rīkojamies pretēji tam, lai stiprinātu Tavas saimes vienību, ļauj mums arvien vairāk kļūt par vienu sirdi un vienu dvēseli.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Savā žēlastībā, Kungs, stiprini un šķīstī Savu Baznīcu, un, tā kā viņa nevar bez Tevis pastāvēt, vienmēr vadi to un uzturi ar tēvišķu gādību. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.  Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 


 

III  Gavēņa nedēļa

pirmdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.      Mūsu acis ir vērstas uz Kungu

            kamēr Viņš apžēlosies par mums.

 

Ps 122,1-4

 

Es paceļu savas acis uz Tevi,*

Kurš mājo debesīs.

Lūk, tāpat kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām,*

kā kalpones acis - uz viņas saimnieces rokām,

tā mūsu acis ir vērstas uz Kungu, mūsu Dievu,*

kamēr Viņš apžēlosies par mums.

Apžēlojies par mums, Kungs, esi mums žēlīgs,*

jo pārlieku mēs esam nicināti,

jo mūsu dvēsele ir pārlieku pilna*

ar augstprātīgo nievām un viņu izsmieklu.

 

Ant.      Mūsu acis ir vērstas uz Kungu

            kamēr Viņš apžēlosies par mums.

 

 

Ant.      Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā,

            kas radīja debesis un zemi.

 

Ps 123,1-8

 

Ja Kungs nebūtu bijis ar mums, lai Izraēlis to tagad atzīst,+

ja Kungs nebūtu bijis ar mums,*

kad pret mums sacēlās cilvēki,

viņi būtu mūs aprijuši dzīvus,*

kad viņos pret mums iedegās dusmas.

Mūs būtu noslīcinājis ūdens,+

pār mums būtu gāzusies straume;*

pār mums būtu gājuši lieli ūdens plūdi.

Kungs lai ir slavēts,*

kas neatdeva mūs viņu zobiem par laupījumu.

Mūsu dvēsele ir izrauta līdzīgi putnam*

no mednieku cilpas:

cilpa ir pārrauta,*

un mēs esam glābti.

Palīdzība mums ir Kunga vārdā,*

kas radīja debesis un zemi.

 

Ant.      Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā,

            kas radīja debesis un zemi.

 

 

Ant.      Savā Dēlā Viņš izredzējis

            mūs pieņemt sev par bērniem.

 

 

Dziedājums

 

Ef  1,3-10

Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*

kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas,+

lai mēs mīlestībā*

būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

iepriekš paredzējis,Viņš Savā labpratībā nolēma*

mūs pieņemt Sev par bērniem caur Jēzu Kristu.

Par slavu Savas žēlastības godībai,*

ar kuru Viņš mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.

Viņš mums pestīšana caur Viņa asinīm,*

grēku piedošana.

saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,+

kas pārpilnībā piešķirta mums*

visā gudrībā un saprašanā,

lai mums darītu zināmu*

Savas gribas noslēpumu pēc labpatikas;

un tā Viņš Sevi bija nolēmis,*

laikiem piepildoties,

visu, kas debesīs un kas virs zemes,*

atjaunot Kristū.

 

Ant.      Savā Dēlā Viņš izredzējis

            mūs pieņemt sev par bērniem.

 

Lasījums

Rom 12.1-2

 

Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums! Un nepiemērojaties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!

 

Resp.:  V.         Es sacīju: Kungs,*

apžēlojies par mani!

                        R.         Es sacīju: Kungs …

                        V.         Izdziedini mani, jo es esmu grēkojis pret Tevi,

                        R.         apžēlojies par mani!

                        V.         Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

                        R.         Es sacīju: Kungs,*

apžēlojies par mani!

 

 

Magnificat ant.      Jēzus, izgājis starp tiem, attālinājās.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Pazemībā piesauksim mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas mūs, savu tautu, ir atbrīvojis no grēkiem:

R. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!

-         Kristu, lūdzam Tevi par Tavu svēto Baznīcu, par kuru Tu atdevi sevi, lai to svētdarītu, šķīstījot to ūdens kristībā un stiprinot dzīvības vārdiem, nemitējies to atjaunot un attīrīt grēku nožēlā.

-         Labais Mācītāj, atklāj jauniešiem, kādu ceļu Tu esi viņiem izvēlējis, lai viņi, izpildīdami Tavu gribu, sevi pilnveidotu.

-         Tu jūti līdzi visiem pagurušajiem, dāvā cerību slimajiem, tos dziedinādams; arī mums dod žēlastību, lai mēs rūpētos par viņu izveseļošanos.

-         Atjauno mūsos tā izcilā stāvokļa piemiņu, kuru Tu mums dāvāji kristībā, lai mēs vienmēr dzīvotu tikai Tev.

-         Bagātīgi apdāvini mirušos, dodams viņiem mieru un prieku Tavā godībā; ļauj arī mums reiz kopā ar viņiem priecāties ar Tevi mūžībā.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Savā žēlastībā, Kungs, stiprini un šķīstī Savu Baznīcu, un, tā kā viņa nevar bez Tevis pastāvēt, vienmēr vadi to un uzturi ar tēvišķu gādību. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.  Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 

 


 

III Gavēņa nedēļas

otrdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

 

Himna

 

Ant.      Kungs, Tu biji labvēlīgs Savai zemei,

            Tu atlaidi vainu Savai tautai.

 

Ps 84,2-14

 

Kungs, Tu biji labvēlīgs Savai zemei,*

Jēkaba likteni pagriezi uz labu.

Tu atlaidi vainu Savai tautai,*

apsedzi visus viņas grēkus.

Tu aizturēji visas Savas dusmas*

un atkāpies no Savas bardzības.

Atgriez mūs pie Sevis, Dievs, mūsu Pestītāj,*

un novērs no mums Savu rīksti.

Vai tad Tu uz mums dusmosies mūžīgi*

un Savu bardzību paturēsi uz paaudžu paaudzēm?

Vai tad Tu neatjaunosi mūsu dzīvi,*

lai Tava tauta priecātos Tevī?

Rādi mums Savu žēlsirdību, Kungs,*

un dāvā mums Savu pestīšanu.

Es klausīšos, ko saka Kungs Dievs,+

jo Viņš sludina mieru Savai tautai un Saviem svētajiem,*

un tiem, kas no sirds pie Viņa atgriežas.

Patiešām, Viņa pestīšana ir tuvu tiem, kas Viņa bīstas,*

lai mūsu zemē mājotu godība.

Žēlsirdība un patiesība izies viena otrai pretī,*

taisnība sniegs skūpstu mieram.

Patiesība izaugs no zemes,*

un taisnība raudzīsies no debesīm.

Jo Kungs dos svētību,*

un mūsu zeme dos savu augli.

Taisnība staigās Viņa priekšā,*

un pestīšana sekos Viņa pēdās.

 

Ant.      Kungs, Tu biji labvēlīgs Savai zemei,

            Tu atlaidi vainu Savai tautai.

 

 

Ant.      Mana dvēsele slāpst naktīs pēc Tevis;

            un agrā rītā ir nomodā pār Tevi.

 

 

Dziedājums

 

Is 26,1-4.7-9.12

Stipra ir mūsu pilsēta;*

tās aizsardzībai Dievs uzcēla mūrus un valni.

Atveriet vārtus, lai ienāk taisnīgā tauta,*

kas ir uzticīga.

Tai ir nešaubīgs prāts,+

Tu tai dāvāsi mieru,*

jo tā cer uz Tevi.

Paļaujieties vienmēr uz Kungu,*

jo Kungs ir mūžīga klints.

Taisnīgā ceļš ir taisns.*

Tu līdzini taisnīgā pareizo taku.

Tāpat arī Tavu spriedumu ceļā, Kungs, mēs ceram uz Tevi.*

Tavs vārds un Tava piemiņa ir dvēseles ilgas.

Mana dvēsele slāpst naktīs pēc Tevis;*

arī savā garā es meklēju Tevi savas sirds dziļumos.

Kad Tavi spriedumi atmirdzēs pār zemi,*

visas pasaules ļaudis mācīsies taisnību.

Kungs, Tu dosi mums mieru,*

jo visus mūsu darbus Tu mums esi darījis.

 

Ant.      Mana dvēsele slāpst naktīs pēc Tevis;

            un agrā rītā ir nomodā pār Tevi.

 

 

Ant.      Kungs, Tavs vaigs pār mums lai gaiši atmirdz.

 

Ps 66,2-8

 

Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī,*

Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz,

lai Viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,*

Viņa pestīšana – visām tautām.

Dievs, lai Tevi slavē tautas,*

lai slavē Tevi visas tautas!

Tautas lai priecājas un gavilē,+

jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi*

un vadi tautas zemes virsū.

Dievs, lai Tevi slavē tautas,*

lai slavē Tevi visas tautas!

Zeme ir devusi savu augli:*

Dievs, mūsu Dievs lai mūs svētī.

Lai Dievs mūs svētī,*

un visas zemes malas lai Viņa bīstas!

 

Ant.      Kungs, Tavs vaigs pār mums lai gaiši atmirdz.

 

Lasījums

Jl 2,12-13

 

Griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlu un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un sirsnīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.

 

Resp.:  V.         Viņš mani atbrīvos*

no mednieku cilpas.

                        R.         Viņš mani atbrīvos …

                        V.         Un no ļaunu nesošā vārda,

                        R.         no mednieku cilpas.

                        V.         Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

                        R.         Viņš mani atbrīvos*

                                    no mednieku cilpas.

 

Benedictus ant.           Es tev nesaku, Pēteri, līdz septiņām,

                                    bet līdz septiņdesmit reižu septiņām.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Slavēsim Kristu, kurš kļuva par maizi, kas nākusi no debesīm, vērsīsimies pie Viņa savās lūgšanās:

R. Kristu, dievišķā maize un dvēseļu dziednieks, stiprini mūs!

-         Kungs, ļauj mums, ņemot dalību Lieldienu upurī, tikt paēdinātiem Tavā euharistiskajā mielastā.

-         Palīdzi mums glabāt Tavu Vārdu savās sirdīs un nest cienīgus grēku nožēlas augļus.

-         Ļauj mums priecīgi darboties kopa ar Tevi, veidojot labāku pasauli, lai caur Tavu Baznīcu vieglāk varētu sludināt miera vēsti.

-         Mēs esam grēkojuši pret Tevi, Kungs, izdzēs mūsu pārkāpumus ar Savu atpestījošo žēlastību.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Kungs, neatņem mums savu žēlastību, bet liec, lai tā mūs mudina Tev uzticīgi kalpot un vienmēr mums nes Tavu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.  Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


 

III  Gavēņa nedēļa

otrdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Himna

 

Ant.      Kungs ir ap Savu tautu.

 

Ps 124,1-5

 

Tie, kas paļaujas uz Kungu, ir kā Sionas kalns,*

kas nekustas un pastāv uz mūžiem.

Jeruzalemei apkārt ir kalni:+

tāpat Kungs aizsargā Savu tautu*

no šī laika un mūžam.

Jo bezdievības zizlis neuzgulsies taisnīgo liktenim,*

lai taisnīgie neizstieptu savas rokas pēc noziedzības.

Labajiem, Kungs, dari labu*

un tiem, kam krietna sirds!

Bet tos, kas noklīst neceļos,+

Kungs lai sūta projām kopā ar ļaundariem.*

Miers lai ir pār Izraēli!

 

Ant.      Kungs ir ap Savu tautu.

 

 

Ant.      Ja jūs nekļūsit kā bērni,

            jūs neieiesit debesvalstībā.

Ps 130,1-3

Kungs, mana sirds nav lepna,*