Laudes

 

Himna

 

Sarkana atstaro rīta blāzma –

debesis teic un cildina Kungu,

Gaviļu balsīm slavu teic zeme:

vienīgi pazeme atbalso vaidus.

 

Varonis nācis. Izcilā spēkā

Karalis izbeidzis nāves mokas,

uzveicis, saminis ļaunuma varu,

Dvēselēm noņēmis verdzības žņaugus.

 

Kareivji modri apsargā kapu,

liels un smags akmens uzvelts tam priekšā.

Tomēr tas nekavē uzvaras gaitu –

augšām Kungs ceļas, iznāk no kapa.

 

Asaras nožūst, žēlabas apklust,

cietēju sāpes pārvēršas priekā,

augšām Kungs cēlies, uzveicis nāvi –

eņģelis spožais vēsta šo ziņu.

 

Pateicība, gods un slava Kungam,

augšām kas cēlies, nācis no kapa;

Tēvam līdzi ar Svēto Garu

arī lai gods teikts mūžīgi mūžam. Āmen.

 

 

Himna

 

Jeruzaleme, pilsēta jaunā,

jauna dziesma skan tavos mūros –

priekā un gavilēs svinēt tu drīksti

gaišos un cildenos Lieldienu svētkus.

 

Uzvarēts nāves briesmīgais nezvērs –

uzveicis viņu Varonis cēlais.

atvase stiprā no Jūdas celma.

Viņa spēks mirušos paceļ no kapa.

 

Tie, kas staigās nāves ēnā,

kurus pārklāja tumsības sega,

brīvi no gūsta, brīvi no lāsta

steidzas pulcēties ticīgo saimē.

 

Viņu apņem triumfa spožums;

Viņa godam un varai nav beigu;

Viņā debesis nonāk virs zemes;

Viņa valstība pastāvēs mūžam.

 

Kungam lai mūžīgi gods un slava,

Kungam, kas augšāmcēlies no kapa.

Tēvam kopā ar Svēto Garu

slava un gods lai laiku laikos. Āmen.

 

 

Vesperes

Himna

Mēs ejam pie Jēra galda,

ietērpti baltās, mirdzošās drānās,

nāves uzvarētāja slavu mēs teicam,

iedami cauri Sarkanai jūrai.

 

Krustā piekaltais upurē sevi,

atdodams sevi par pasaules grēkiem.

Tie, kas nāks un dzers Jēra asinis,

dzīvos ar Viņu reiz mūžīgā laimē.

 

Kristus ir kļuvis par upura Jēru,

labprātīgi pieņemdams nāvi;

savu Miesu Vissvētāko mums devis,

pārvērsdams to par dzīvības maizi.

 

Patiesais Dievs un Upurjērs reizē,

iedragāji Tu ļaunuma varu,

elles un nebrīves vārtus Tu lauzi,

atbrīvoji mūs jaunai dzīvei.

 

Kungs, Tu augšāmcēlies no kapa,

Uzvarētājs, kas pieveicis nāvi.

Pasaules valdniek, rauj ļaunuma saites,

Atver mūžīgās godības vārtus!

 

Kungam lai teicam godu un slavu.

Kungam, kas augšāmcēlies no kapa.

Tēvam līdzi ar Svēto Garu

Gods un cildinājums lai atskan mūžos. Āmen.

 

Himna

 

Debesīs atskan gaviļu balsis,

jūra un zeme līksmojas līdzi –

Kungs ir augšāmcēlies no kapa,

Līdzi pieceļot pasauli ļauno.

 

Apsolītais laiks ir izpildījies,

klāt ir laimes un līksmības dienas.

Jēra asinīs mazgātā zeme

mostas no ļaunā tumsības murga.

 

Jēzus ciešanas, Jēzus nāve

nesusi cilvēcei piedošanu.

Vājumā atklājas Dieva vara;

pieveiktais uzvar ienaidnieku.

 

Cerību svētuma atdzimšanai

Kungs dāvā tiem, kas ir uzticīgi.

Augšāmcelsimies kopības garā,

kļūdami valstības mantinieki.

 

Kungu lai teicam, tā godu un slavu,

Viņš no kapa ir augšāmcēlies.

Tēvam līdzi ar Svēto Garu

Gods un slava skan visos laikos. Āmen.

 

 

 


 

Benedictus

 

Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo Viņš ir apmeklējis un atpestījis Savu tautu.

Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*

Dāvida, Sava kalpa, namā,

kā Viņš no mūžiem bija solījis*

caur Savu svēto praviešu lūpām,

ka mūs atpestīs no ienaidniekiem,*

no visu to rokām, kas mūs ienīst,

parādot žēlsirdību mūsu tēviem*

un atceroties Savu svēto derību.

Viņš izpildīs zvērestu, *

ko devis mūsu tēvam Ābrahamam,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokām,*

bez bailēm Viņam kalpotu

svētumā un taisnībā Viņa priekšā*

visās mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*

jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot Viņam ceļu,

Viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*

ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*

ar kuru mūs ir apmeklējis Viņa Sūtītais no augstuma,

lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*

un vadītu mūsu soļus miera ceļos.

 

 

Magnificat

 

Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*

Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.

Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*

un svēts ir Viņa vārds,

un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*

tiem, kas Viņa bīstas.

Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*

izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos Viņš nogrūž no troņa *

un paaugstina pazemīgos.

Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*

bet bagātos atstāj tukšā.

Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*

atcerēdamies Savu žēlsirdību,

kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*

Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.


 

Svētdiena

 

I vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Lai manu roku pacelšana

         ir kā vakara upuris. Alleluja.

 

Ps 140,1-9

 

Kungs, es piesaucu Tevi, steidzies pie manis;*

ņem vērā manu balsi, kad es saucu uz Tevi.

Tavā priekšā kā vīraks lai nonāk mana lūgšana,*

manu roku pacelšana - kā vakara upuris.

Kungs, noliec sargu manai mutei*

un apsardzi - manām lūpām.

Neļauj manai sirdij tiekties uz ļaunu,*

ka es nedaru grēcīgus darbus,

kopā ar ļaudīm, kas nekrietnības pastrādā;*

viņu labumus negribu baudīt.

Lai sit mani taisnīgais pēc žēlsirdības un lai pārmāca mani;+

bet grēcinieka eļļa lai netiek izlieta uz manas galvas;*

savu lūgšanu es vienmēr lieku pretī viņu ļaunumam.

Viņu tiesneši lai tiek nogāzti uz klints,*

viņi dzirdēja manus vārdus, jo tie bija maigi.

Kā dzirnakmens šķembas virs zemes,*

tā pie pazemes vārtiem izkaisīti viņu kauli.

Jo uz Tevi, Kungs, Kungs, raugās manas acis;*

es patveros pie Tevis, nepazudini manu dvēseli.

Sargā mani no cilpas, ko viņi man izlika,*

un no ļaundaru slazdiem.

 

Ant.  Lai manu roku pacelšana

         ir kā vakara upuris. Alleluja.

 

 

Ant.  Kungs, Tu esi mans patvērums,

         mana daļa dzīvo zemē.

 

Ps 141,1-11

 

Skaļā balsī es piesaucu Kungu,*

skaļā balsī Kungu es lūdzos,

Viņa priekšā es izleju savas žēlabas,*

Viņa priekšā savas ciešanas stāstu.

Kad mans gars manī pagurst,*

Tu zini manas gaitas.

Uz ceļa, pa kuru es staigāju,*

viņi man izlika cilpu.

Es paraudzījos pa labi un redzēju:*

nebija neviena, kas mani uzlūkotu.

Man pazuda iespēja aizbēgt,*

un nebija neviena, kam rūpētu mana dzīvība.

Kungs, es piesaucu Tevi,+

es sacīju: “Tu esi mans patvērums,*

mana daļa dzīvo zemē.

Ņem vērā manu lūgšanu,*

jo es esmu pārlieku apspiests.

Izglāb mani no tiem, kas mani vajā,*

jo viņi par mani ir kļuvuši stiprāki.

Manu dvēseli izved no cietuma,*

lai es pateiktos Tavam vārdam.

Man apkārt sastāsies taisnīgie,*

kad Tu man būsi darījis labu.”

 

Ant.  Kungs, Tu esi mans patvērums,

         mana daļa dzīvo zemē.

 

 

Ant.  Kungs Jēzus pats sevi pazemoja,

         tāpēc Dievs Viņu paaugstināja mūžīgi.

 

 

Dziedājums

 

Fil 2,6-11

Jēzus Kristus, Dieva veidā būdams,*

neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam.

Bet Viņš atteicās no Sevis, pieņemdams kalpa veidu,+

kļūdams cilvēkiem līdzīgs,*

Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.

Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*

līdz pat krusta nāvei.

Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis+

un devis Viņam vārdu*

pār visiem vārdiem,

lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi,*

kas debesīs, virs zemes un pazemē,

un lai katra mēle apliecinātu,*

ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā.

 

Ant.  Kungs Jēzus pats sevi pazemoja,

         tāpēc Dievs Viņu paaugstināja mūžīgi.

 

 

Lasījums

1 Pēt 2, 9-10

Jūs esat izredzētā tauta, karaliskā priesterība, svēta tauta, īpašumā iegūti ļaudis, lai sludinātu Tā varenos darbus, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs citkārt nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta. Jūs nebijāt apžēloti, bet tagad esat sagaidījuši žēlsirdību.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

                    

Magnificat ant.   Tās pašas nedēļas pirmās dienas vakarā, kur uzturējās

                             mācekļi un bija aizslēgtas durvis,

                             Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja: Miers jums! Alleluja.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Kristus ir mūsu dzīvība un augšāmcelšanās; sauksim uz Viņu ar paļāvību:

R. Sargā mūs, Dzīvā Dieva Dēls!

-        Kristu, lūdzamies par Tavu katolisko Baznīcu – svētdari to, lai Tava karaļvalsts nostiprinātos tautu vidū.

-        Lūdzam par tiem, kuri slimo, ir nebrīvē, izsūtījumā un kurus māc skumjas – esi tiem par mierinātāju un palīdzību.

-        Lūdzamies par klejotājiem – dod viņiem piedošanas žēlastību un atgriez jaunas dzīves prieku.

-        Mūsu Pestītāj, Tu tiki piekalts krustā un augšāmcēlies, Tu nāksi, lai sodītu pasauli – esi žēlsirdīgs mums grēciniekiem.

-        Lūdzam Tevi par visiem, kuri dzīvoja šai pasaulē un aizgāja no mums ar augšāmcelšanās cerību.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais mūžīgais Dievs, uzturi vienmēr Lieldienu prieku savā tautā, kas ir atjaunojusies garā, lai tā, līksmojot par atgūtajām Dieva bērnu tiesībām, droši cerētu uz savas augšāmcelšanās dienu. To mēs Tev lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Dievs Kungs lai ir ar jums!

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

 

Kristus Augšāmcelšanās svētki

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Kristus ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

 

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kristus ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.


 

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

 

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

(Gods lai ir Tēvam…dziedāts netiek)

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš mums to jums iepriekš pasludinājis.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš mums to jums iepriekš pasludinājis.

 

 

Lasījums

Ap 10,40-43

 

Dievs Viņu uzmodināja trešajā dienā un atļāva Viņam parādīties. Ne visai tautai, bet Dieva izredzētajiem lieciniekiem, mums, kas kopā ar Viņu ēdām un dzērām pēc augšāmcelšanās no miroņiem. Viņš mums pavēlēja sludināt tautai un apliecināt, ka Viņš ir Dieva ieceltais soģis pār dzīvajiem un mirušajiem. Par Viņu liecina visi pravieši, ka visi, kas uz Viņu tic, Viņa vārdā saņem grēku piedošanu.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Benedictus ant.    Pirmajā dienā, rīta agrumā pirms saules lēkta

                              viņas atnāca pie kapa. Alleluja.

 

Benedictus


 

Aizlūgumi

 

Slava un gods ir Kristum, dzīves pirmsācējam. Ļauj mums Viņu piesaukt:

R. Kristu, mūsu dzīvība, glāb mūs!

-        Tu, gaisma, kas spīd tumsā, Tu mūsu dzīvības Ķēniņ, glāb un svētdari tos, kas iegrimuši nāves ēnā, ļauj Lieldienlaika priekā svinēt Augšāmcelšanās svētkus.

-        Kungs, Tu cauri ciešanām un nāvei iegāji savas godības pilnībā, ved arī mūs caur šī laika ciešanām un ļauj pieredzēt augšāmcelšanos.

-        Mūžīgais Dieva Dēls, mūsu Mācītājs un Brālis, Tu mūsu Dievs priekšā mūs paaugstināji par svētu tautu, ļauj mums sludināt Dieva lielos darbus.

-        Tu, greznības Ķēniņš, mēs gaidām to dienu, kura Tu parādīsies arī mums, ļauj mums apbrīnot Tavu seju un kļūt līdzīgākiem Tev.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais mūžīgais Dievs, šodien Tu caur savu Dēlu uzveici nāvi un atvēri mums ceļu uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc mēs ar prieku svinam Augšāmcelšanās svētkus. Atjauno mūs ar savu Garu, lai arī mēs ceļamies augšām un baudām dzīvības gaismu. To mēs Tev lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Kristus Augšāmcelšanās svētki

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

Himna

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja.

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja.

 

 

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

Ps 113 A.1-8

 

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

 

Dziedājums

 

Atkl 19, 1-2. 5-7

 

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.*

Alleluja!

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.*

Alleluja!

 

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

Alleluja!

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas!*

Alleluja!

 

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs.*

Alleluja!

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,*

Alleluja!

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

 

Lasījums

Ebr 10,12-14

 

Bet Viņš, vienu upuri par grēkiem upurējis, mūžīgi sēž pie Dieva labās rokas,  joprojām gaidīdams, kamēr Viņa ienaidnieki tiks likti par pameslu Viņa kājām, jo ar vienu upuri Viņš uz mūžiem padarīja pilnīgus svētdarāmos.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Magnificat ant.   Tās pašas nedēļas pirmās dienas vakarā, kur uzturējās

                             mācekļi un bija aizslēgtas durvis,

                             Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja: Miers jums! Alleluja.

                             Es jūs vilkšu pie Sevis.

 

Magnificat

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas nomirstot uzvarēja nāvi:

R. Godības Karali, uzklausi mūs!

-  Kristu, Tu kā uzvarētājs esi augšāmcēlies, ļauj pasaulē valdīt Lieldienlaika priekam, jo šodien tā svin Augšāmcelšanās svētkus.

-  Atceries visus jaunkristītos, kas šajās dienās atdzima no ūdens un Svētā Gara, ļauj viņos augt jaunai kristīga cilvēka dzīvei.

-  Svētī visus tos, kas šajā gadā pirmo reizi ies pie Tava galda, esi viņu dzīves ceļā viņu prieks.

-  Apskaidro to cilvēku sirdis un prātus, kas vada mūsu tautu, un dāvā visas pasaules tautām brīvību un mieru.

-  Tu salauzi nāves važas, ļauj mūsu mirušajiem dalīties ar Tevi Tavā augšāmcelšanās uzvarā.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais mūžīgais Dievs, šodien Tu caur savu Dēlu uzveici nāvi un atvēri mums ceļu uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc mēs ar prieku svinam Augšāmcelšanās svētkus. Atjauno mūs ar savu Garu, lai arī mēs ceļamies augšām un baudām dzīvības gaismu. To mēs Tev lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

pirmdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Kungs ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

 

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kungs ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

 

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja

 

Lasījums

Rom 10, 8b-10

 

Vārds ir tuvu, tavā mutē un tavā sirdī; tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo, ja tu ar savu muti atzīsi Kungu Jēzu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tad būsi pestīts. Jo sirdī ticam, lai panāktu attaisnošanu, bet ar muti apliecinām, lai panāktu pestīšanu.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Benedictus ant.    Ej steidzīgi un saki mācekļiem:

                              Kungs ir augšāmcēlies. Alleluja.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, mūsu Kungs Jēzus Kristus, ko Tēvs pagodinājis un kas tautas padarījis par saviem mantiniekiem:

R. Kristu, glāb mūsu dzīvības!

-        Tu atņēmi nāvei varu un dāvāji mums jaunu dzīvi, ļauj mums dzīvot jaunradītu cilvēku dzīvi.

-        Tu uzveici nāvi, palīdzi mums uzveikt ļauno.

-        Tu ievedi visu cilvēci Dieva bērnu brīvībā, ļauj mums izjust šo brīvību.

-        Tu mācekļiem ceļā uz Emmausu izskaidroji Svētos Rakstus, ļauj arī mums Tevi pazīt maizes laušanas brīdī.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, visu dzīvo Kungs, katru gadu kristībā Tu dāvā Baznīcai jaunas meitas un jaunus dēlus. Ļauj visiem kristiešiem palikt uzticīgiem tam, ko viņi šajā sakramentā un ticībā saņēmuši. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

pirmdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja.

 

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

Ps 113 A.1-8

 

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

 

Dziedājums

 

Atkl 19, 1-2. 5-7

 

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.*

Alleluja!

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.*

Alleluja!

 

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

Alleluja!

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas!*

Alleluja!

 

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs.*

Alleluja!

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,*

Alleluja!

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

Lasījums

Ebr 8, 1b-3a

 

Mums tāds augstais priesteris, kas debesīs nosēdies Majestātes troņa labajā pusē, būdams svētnīcas un īstās telts kalpotājs. To uzcēlis Kungs, bet ne cilvēks. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

 

Magnificat ant.    Jēzus nāca pretī sievietēm un teica: esiet sveicinātas!

                             Viņas nokrita pie Viņa kājām un tās apskāva. Alleluja.

 

Magnificat

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Kristu, kas pasaulei kļuva par dzīvības avotu:

R. Dzīvā Dieva Dēls, apžēlojies par mums!

-        Tu esi gaisma, kas nenoriet, pat tad nē, ja diena iet uz vakara pusi, pieņem savas Baznīcas vakara lūgšanu.

-        Tu saviem mācekļiem maizes laušanas brīdī atklāji, ka Tu esi augšāmcēlies, paliec uz visiem laikiem kopā ar savu Baznīcu.

-        Stāvi vienmēr klāt slimajiem un cietējiem, ļauj arī viņiem izjust Lieldienu svētku prieku.

-        Tu esi uzvarējis nāvi, stāvi klāt mirstošajiem viņu nāves stundā.

-        Apžēlojies par mūsu mirušajiem, ļauj, lai  Tavs spožums spīd pār tiem.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs, visu dzīvo Kungs, katru gadu kristībā Tu dāvā Baznīcai jaunas meitas un jaunus dēlus. Ļauj visiem kristiešiem palikt uzticīgiem tam, ko viņi šajā sakramentā un ticībā saņēmuši. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

otrdiena

 

Laudes

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Kristus ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kungs ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja

 

 

Lasījums

 

Ap 13, 30-33

 

Trešajā dienā Dievs uzmodināja Viņu no miroņiem, un Viņš daudzās dienās parādījās tiem, kas kopā ar Viņu no Galilejas atnāca Jeruzalemē. Tie līdz šim ir Viņa liecinieki tautā. Un mēs pasludinām jums to solījumu, kas dots mūsu tēviem; jo Dievs, uzmodinādams Jēzu, izpildīja to mūsu bērniem, kā tas otrā psalmā rakstīts: Tu esi mans dēls, šodien es Tevi esmu dzemdinājis.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Benedictus ant.    Jēzus runāja: Marija! Tad Marija apgriezās un teica: Mācītāj!

                              Viņš teica: Neaizskar Mani, jo Es vēl neesmu bijis pie Tēva. Alleluja.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, Kristus, kas esi augšāmcēlies un parādījies savējiem:

R. Kristu, glāb mūsu dzīvības!

-        Tu sauci vārdā Mariju Magdalēnu, ļauj mūsu vārdiem tikt ierakstītiem dzīvo grāmatā.

-        Tu tiem, kas tic uz augšāmcelšanos, apsolīji mūžīgo dzīvi, dari mūs par šīs prieka vēsts pasludinātājiem.

-        Tu parādījies apustuļiem un devi viņiem Svēto Garu, ļauj arī mums izglābtajiem, dzīvot no šī Gara.

-        Tu apsolīji saviem mācekļiem, ka paliksi pie viņiem līdz pasaules beigām, paliec kopā ar mums šodien un visās mūsu dzīves dienās.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, Tu savu tautu caur Lieldienu svētku lielo noslēpumu atbrīvoji no grēka un stiprināji ticībā. Paliec ar savu žēlastību pie mums un vadi mūs uz pilnvērtīgu brīvību, lai mūs piepilda Lieldienu svētku gaviles un ieved debesu priekā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

otrdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja.

 

 

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

Ps 113 A.1-8

 

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

Dziedājums

 

Atkl 19, 1-2. 5-7

 

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.*

Alleluja!

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.*

Alleluja!

 

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

Alleluja!

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas!*

Alleluja!

 

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs.*

Alleluja!

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,*

Alleluja!

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

Lasījums

1 Pēt 2,4-5

 

Ejiet pie Viņa kā pie dzīvā akmens, ko gan cilvēki atmeta, bet Dievs izredzēja un godāja! Uzceliet uz Viņa no sevis pašiem kā no dzīviem akmeņiem garīgu celtni, topiet par svētajiem priesteriem, lai caur Jēzu Kristu nestu Dievam patīkamus garīgus upurus!

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Magnificat ant.    Es stāvēju pie kapa un raudāju:

                              bet tur es neredzēju savu Kungu. Alleluja.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Kristu, kas godības  pilnībā augšāmcēlās jaunai dzīvei:

R. Diženais Ķēniņ, uzklausi mūs!

-        Tu esi gaisma, kas nenoriet, pat tad nē, ja diena iet uz vakara pusi, pieņem savas Baznīcas vakara lūgšanu.

-        Mēs lūdzam par visiem ticīgajiem, lai viņi paliktu stipri ticībā.

-        Mēs lūdzam par bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai viņi ar prieku sludinātu Lieldienu vēsti.

-        Mēs lūdzam par visiem ticības mācības pasniedzējiem, lai viņi paši paliktu pie patiesības un mācītu to tālāk.

-        Mēs lūdzam par mirušajiem, lai viņi baudītu Tavas godības gaismu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais Dievs, Tu savu tautu caur Lieldienu svētku lielo noslēpumu atbrīvoji no grēka un stiprināji ticībā. Paliec ar savu žēlastību pie mums un vadi mūs uz pilnvērtīgu brīvību, lai mūs piepilda Lieldienu svētku gaviles un ieved debesu priekā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

trešdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Kristus ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kungs ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.


 

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

 

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja

 

 

Lasījums

Rom 6,8-11

Bet ja mēs esam miruši līdz ar Kristu, tad mēs ticam, ka mēs arī dzīvosim kopā ar Kristu, zinādami, ka Kristus, no miroņiem uzcēlies, vairs nemirst, nāve pār Viņu vairs nevaldīs. Jo, mirdams grēkam, Viņš ir miris reiz par visām reizēm, bet dzīvodams Viņš dzīvo Dievam. Tā arī jūs esiet pārliecināti, ka jūs, miruši grēkam, dzīvojat Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Benedictus ant.    Jēzus, sākot ar Mozu un praviešiem, izskaidroja,

                              kas par Viņu Rakstos stāv rakstīts. Alleluja.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, Kristu, kas esi augšāmcēlies no nāves, lai darītu mūs taisnus.

R. Kristu, mūsu dzīvība, glāb mūs!

-        Tu atnesi pasaulei prieku, uzvarēdams nāvi, ļauj mums dzīvot no šī prieka.

-        Tu uzveici nāvi un elli, pasargā šinīs dienās mūs no visa ļauna.

-        Tevi debesīs godina eņģeļi, pieņem arī mūsu slavas dziesmu, kas šodien nāk no mūsu lūpām.

-        Mūsu dzīvība ir Dievā, ļauj arī mums reiz baudīt šo godību.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Žēlsirdīgais Dievs, dāvā katru gadu savai tautai Lieldienu svētku prieku, ko mēs saņemam Kristus augšāmcelšanās svētkos. Ved mūs caur šiem svētkiem, ko mēs svinam uz zemes, uz nepārejošu prieku debesu valstībā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

trešdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

Himna

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja.

 

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

Ps 113 A.1-8

 

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

Dziedājums

 

Atkl 19, 1-2. 5-7

 

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.*

Alleluja!

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.*

Alleluja!

 

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

Alleluja!

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas!*

Alleluja!

 

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs.*

Alleluja!

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,*

Alleluja!

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

        

 

Lasījums

Ebr 7,24-27

 

Viņam priesterība neiznīcīga, tāpēc ka paliek mūžīgi. Tāpēc arī Viņš visos laikos spēj izglābt tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam, vienmēr dzīvs būdams, lai mūs aizstāvētu.  Jo vajadzēja, lai mums būtu tāds augstais priesteris: svēts, nevainīgs, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un augstāks par debesīm; Kam nevajag kā tiem priesteriem ik dienas upurēt dāvanas vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem; jo to Viņš darīja vienreiz, pats sevi upurēdams.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Magnificat ant.    Jēzus iegāja pie viņiem, lai tur paliktu.

Un kad Viņš sēdēja ar viņiem pie galda, Viņš ņēma maizi, pateicās, lauza
un deva viņiem. Alleluja.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Kristu, kas augšāmcēlies no mirušajiem:

R. Godības Karali, uzklausi mūs!

-        Tu esi gaisma, kas nenoriet, pat tad nē, ja diena iet uz vakara pusi, pieņem savas Baznīcas vakara lūgšanu.

-        Atceries visus tos, kas valda pār tautām un lemj to likteni, palīdzi viņiem, balstoties, dziļā ticībā, rādīt citiem labu piemēru.

-        Ļauj tos, kas valda, vadīt taisnības garam, lai cilvēki spētu dzīvot saticībā.

-        Dāvā mūsdienu pasaulei mieru, ļauj nabadzīgajiem un izsalkušajiem nāk pie zemes bagāto galda.

-        Apžēlojies par mūsu mirušajiem, lai arī pār viņiem atspīd Tavas godības spožā gaisma.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Žēlsirdīgais Dievs, dāvā katru gadu savai tautai Lieldienu svētku prieku, ko mēs saņemam Kristus augšāmcelšanās svētkos. Ved mūs caur šiem svētkiem, ko mēs svinam uz zemes, uz nepārejošu prieku debesu valstībā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.

 


 

 

 

Lieldienu oktāva

ceturtdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Kristus ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kungs ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 


 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

 

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja

 

Lasījums

Rom 8,10-11

 

Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēka dēļ gan mirusi, bet gars dzīvo attaisnojuma dēļ. Bet ja Viņa gars, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, mājo jūsos, tad Viņš, kas uzmodināja Jēzu Kristu no miroņiem, dzīvas darīs arī jūsu mirstīgās miesas tā Gara dēļ, kas jūsos mājo.

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Benedictus ant.    Jēzus nostājās mācekļu vidū un teica:

                              Miers jums. Alleluja.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Lai ir slavēts Kristus, Kungs, kas ir augšāmcēlies un kas vienmēr ir kopā ar savu Baznīcu:

R. Kungs, paliec pie mums!

-        Tu uzvarēji grēku un nāvi, pavadi mūs šajās dienās, lai mēs spētu arī tālāk Tevi slavēt.

-        Stāvi mums klāt ar savu Garu un atklāj mums savu mīlestību.

-        Tu mums atstāji mieru, kas vieno debesis un zemi, dari mūs par Tava miera vēstnešiem.

-        Tu, kas laiku beigās parādīsi savu pilnīgo uzvaru, ļauj mums paļāvībā gaidīt Tavu otrreizējo atnākšanu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Dievs un Tēvs, Tu apvienoji daudzas tautas Tavā Vārda atzīšanā, ļauj visiem, kas ir atdzimuši kristības ūdenī, kļūt vienotiem ticībā un tuvākmīlestības darbos. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

ceturtdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

Himna

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja.

 

 

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

Ps 113 A.1-8

 

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

Dziedājums

 

Atkl 19, 1-2. 5-7

 

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.*

Alleluja!

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.*

Alleluja!

 

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

Alleluja!

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas!*

Alleluja!

 

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs.*

Alleluja!

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,*

Alleluja!

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

 

Lasījums

1 Pēt 3,18.22

 

Jo arī Kristus vienreiz mūsu grēku dēļ miris. Taisnīgais par netaisnīgajiem, nonāvēts gan miesā, bet atdzīvināts garā, lai mūs upurētu Dievam. Lai mēs kļūtu mūžīgās dzīves mantinieki, Viņš, nāvi uzvarējis, uzgāja debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, kur Viņam pakļauti eņģeļi, varas un spēki.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Magnificat ant.    Lūk, Manas rokas un Manas kājas.

                              Es tas esmu. Alleluja.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Kristu, pirmdzimto starp visiem mirušajiem:

R. Dzīvā Dieva Dēls, apžēlojies par mums!

-        Tu esi gaisma, kas neizgaist, pat tad, kad diena dziest, pieņem savas Baznīcas vakara lūgšanu.

-        Tu savu Baznīcu cēli uz apustuļu pamata, atdzīvini to visās tautās līdz pat pasaules beigām.

-        Tu esi dvēseles un miesas ārsts, dziedini slimos un stiprini noskumušos.

-        Tu esi nabago un apspiesto draugs, palīdzi tiem, kurus novārdzinājušas dzīves rūpes.

-        Apžēlojies par mūsu mirušajiem, ļauj viņiem skatīt Tavas godības gaismu.

 

Tēvs mūsu...

 

Dievs un Tēvs, Tu apvienoji daudzas tautas Tavā Vārda atzīšanā, ļauj visiem, kas ir atdzimuši kristības ūdenī, kļūt vienotiem ticībā un tuvākmīlestības darbos. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

 

Lieldienu oktāva

piektdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Kristus ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kungs ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.


 

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

 

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja

 

Lasījums

Ap 5,30-32

 

Mūsu tēvu Dievs uzmodināja Jēzu, kuru jūs, piesitot krustā, nonāvējāt. Dievs ar savu labo roku Viņu paaugstinājis par Valdnieku un Pestītāju, lai Izraēli vestu pie grēku nožēlošanas un to piedošanas. Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis visiem, kas Viņam paklausa.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Benedictus ant.    Jēzus ezera krastā sevi atklāja trešo reizi,

                              kopš Viņš bija augšāmcēlies.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts, Kristu, kas ezera krastā parādījies saviem mācekļiem.

Ļauj  mums Viņu piesaukt:

R. Kristu, mūsu dzīvība, glāb mūs!

-        Rīta agrumā Tu ezera malā sagaidīji savus mācekļus, ļauj mums šajā agrajā rītā stundā ar paļāvību nākt pie Tevis.

-        Mācekļi pazina krastā stāvošo kā augšāmcēlušos Kristu, ļauj arī mums Tevi pazīt.

-        Tu sagatavoji saviem mācekļiem maltīti un teici: “Nāciet ēst!” Ļauj Lieldienu svētku maltītei kļūt mums par mūsu prieka avotu.

-        Tu jautāji Pēterim: “Vai tu mani mīli?” – palīdzi arī mums Tevi mīlēt.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu noslēdzi ar cilvēci izlīgšanas derību un dāvāji mums Lieldienu noslēpumu, dod mums žēlastību, lai mēs ne tikai atzīstam un svinam Tavu glābšanas darbu piemiņu, bet lai mēs to parādam arī savā dzīvē. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.


 

Lieldienu oktāva

piektdiena

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

Himna

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja

 

Ps 109,1-5. 7

 

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

 

Ant.  Marija Magdalēna un otra Marija atnāca,

         lai redzētu kapu. Alleluja.

 

 

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

Ps 113 A.1-8

 

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.  Nāciet un redziet vietu,

         kur Kungs tika nolikts. Alleluja.

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

Dziedājums

 

Atkl 19, 1-2. 5-7

 

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.*

Alleluja!

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.*

Alleluja!

 

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

Alleluja!

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas!*

Alleluja!

 

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs.*

Alleluja!

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,*

Alleluja!

 

 

Ant.  Jēzus runāja: Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju.

         tur jūs mani redzēsiet. Alleluja.

 

Lasījums

Ebr 5,8-10

 

Viņš, būdams Dieva Dēls, tomēr mācījās paklausību no tā, ko izcieta. Un Viņš, sasniedza pilnību, kļuva visiem, kas Viņam paklausa, mūžīgās pestīšanas cēlonis, Dieva nosauktais augstais priesteris saskaņā ar Melhizedeka iekārtu.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 


 

Magnificat ant.    Māceklis, kuru Jēzus mīlēja, teica Pēterim:

                             Tas ir Kungs! Alleluja.

 

Magnificat

 

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt Kristu, krustā piekalto un no miroņiem augšāmcēlušos Kungu:

R. Godības Karali, uzklausi mūs!

-        Tu esi gaisma, kas nenoriet, pat tad nē, ja diena iet uz vakara pusi, pieņem savas Baznīcas vakara lūgšanu.

-        Mēs lūdzam par visu kristīgo tautu, palīdzi visiem tās locekļiem saglabāt gara vienību.

-        Mēs lūdzam par priesteriem un diakoniem, dari viņus par priecīgiem Tava augšāmcelšanās sludinātājiem.

-        Mēs lūdzam par tiem, kas vada tautas, ļauj viņiem to atbildību, kas tiem uzticēta, gudri un taisnīgi realizēt dzīvē.

-        Mēs lūdzam par mūsu mirušajiem, ļauj viņiem baudīt Tavas godības gaismu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu noslēdzi ar cilvēci izlīgšanas derību un dāvāji mums Lieldienu noslēpumu, dod mums žēlastību, lai mēs ne tikai atzīstam un svinam Tavu glābšanas darbu piemiņu, bet lai mēs to parādam arī savā dzīvē. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.

 


 

Lieldienu oktāva

sestdiena

 

Laudes

 

 

V. Kungs, atver manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu godu.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja.

 

Himna

 

Ant.  Kristus ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

Ps 62,2-9

 

Dievs, mans Dievs Tu esi,*

es meklēju Tevi no agra rīta.

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,+

mana miesa ilgojas pēc Tevis*

kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.

Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc Tevis,*

lai redzētu Tavu spēku un godību.

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību,*

tādēļ manas lūpas Tevi slavēs.

Tā es godināšu Tevi savā dzīvē*

un Tavā vārdā pacelšu savas rokas.

Kā ar bagātu mielastu pildās mana dvēsele,*

un gaviļu pilnām lūpām mana mute Tevi slavēs,

kad savā gultā es atceros Tevi*

un par Tevi domāju nomoda brīžos,

jo Tu esi kļuvis man atbalsts,*

un Tavu spārnu ēnā es varu gavilēt.

Mana dvēsele tveras pie Tevis,*

mani atbalsta Tava labā roka.

 

Ant.  Kungs ir augšāmcēlies. Viņš apgaismo tautas,

         ko Viņš atpestījis ar savām asinīm. Alleluja.

 

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

Dziedājums

 

Dan 3,57-88.56

 

Teiciet, Kungu, visi Kunga darbi,*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu debesis,*

teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

Teiciet Kungu visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*

teiciet Kungu, visi spēki.

Teiciet Kungu, saule un mēness,*

teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*

teiciet Kungu, visi vēji.

Teiciet Kungu, uguns un karstums,*

teiciet Kungu, aukstums un tveice.

Teiciet Kungu, rasa un sarma,*

teiciet Kungu, sals un aukstums.

Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*

Teiciet Kungu, naktis un dienas.

Teiciet Kungu, gaisma un tumsa*

teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

Lai Kungu teic zeme,*

lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*

teiciet Kungu, visi zemes augi.

Teiciet Kungu avoti,*

Teiciet Kungu, jūras un upes.

Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*

teiciet Kungu, visi debess putni.

Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

teiciet Kungu, cilvēku dēli.

Teic Kungu, Izraēl,*

slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*

teiciet Kungu, Kunga kalpi.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*

teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*

slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*

slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā*

un teicams, un godājams uz mūžiem.

 

Ant.  Mūsu Glābējs ir cēlies no kapa;

         dziediet mūsu Kungam un Dievam slavas dziesmu. Alleluja.

 

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja.

 

Ps 149,1-9

 

Dziediet Kungam jaunu dziesmu;*

lai Viņam slava svēto sapulcē.

Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,*

Siona dēli lai gavilē par savu Karali.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,*

lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras.

Jo Kungam patīk Viņa tauta,*

pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru.

Lai svētie priecājas godībā,*

lai līksmojas savās atpūtas vietās.

Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām*

un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās,

lai nestu pagāniem atmaksu*

un sodu - tautām,

lai viņu karaļus iekaltu važās*

un dzelzs ķēdēs - viņu dižciltīgos,

lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:*

šis gods ir visiem Viņa svētajiem.

 

Ant.  Alleluja. Augšāmcēlies ir Kungs,

         kā Viņš to jums jau iepriekš pasludinājis. Alleluja

 

Lasījums

Rom 14, 7-9

 

Jo neviens no mums nedzīvo sev, un neviens nemirst sev. Ja tad mēs dzīvojam, dzīvojam Kungam, ja mirstam, mirstam Kungam. Tātad, vai mēs dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam Kungam. Jo tāpēc Kristus nomira un augšāmcēlās, lai valdītu pār mirušajiem un dzīvajiem.

 

Resp. vietā: V.  Šī ir tā diena, ko Kungs ir devis,

                           Ļauj mums Viņu slavēt un Viņa dēļ priecāties.

                           Alleluja.

 

Benedictus ant.    Kad Jēzus bija augšāmcēlies, pirmajā nedēļas dienā Viņš parādījās
vispirms Marijai Magdalēnai,

                              kuru Viņš bija atbrīvojis no septiņiem dēmoniem. Alleluja.

 

Benedictus

 

Aizlūgumi

 

Esi slavēts Jēzus Kristus, dzīvības Karali! Ļauj mums Viņu pielūgt:

R. Dāvā mums mieru un prieku!

-        Dieva Dēls, kas esi cēlies no kapa un uzvarējis nāvi, glāb un svētī mūs.

-        Ļauj mums priecāties, jo Tu uzvarēji nāvi, un māci mums dzīvot kā gaismas bērniem.

-        Stiprini mūsu ticību, lai mēs varētu Tevi atzīt cilvēku priekšā.

-        Caur ciešanām Tu iegāji savā godībā, esi mūsu mierinājums ciešanās.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies:

Žēlsirdīgais Dievs, Tu savā pārmērīgi lielajā mīlestībā dāvāji jaunu spēku un uzplaukumu savai Baznīcai, esi nomodā par savu tautu, ko esi izvēlējis. Pasargā savā žēlastībā visus kristiešus un ietērp viņus, kad pienāks laiks, nemirstības tērpā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

 

Lai svētī jūs

visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

Ejiet mierā. Alleluja, alleluja.

Pateicība Kungam, mūsu Dievam. Alleluja, alleluja.

 

 

 


Web master