Svēta Gara nosūtīšanas svētki

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos.

Āmen. Alleluja.

 

Himna

Veni, Creator Spiritus                              Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,

mentes tuorum visita,                             Tu, žēlastību Dāvātajs.

imple superna gratia,                              Nāc, mājo mūsu dvēselēs,

quae tu creasti pectora.                          lai Tavi bērni būtu mēs.

 

Qui diceris Paraclitus,                             Par aizstāvi Tu cildīnāts,

altissimi donum Dei,                               un Dieva tautai dāvināts,

fons vivus, ignis, caritas                          Tu dzīves ceļā gaismas stars,

et spiritalis unctio.                                  dzīvs avots, mīlestības gars.

 

Tu septiformis munere                            Ar septiņveidu dāvanām,

digitus paternae dexterae,                       vislabā Tēva sūtītām,

tu rite promissum Patris                          Tu savus ļaudis stiprini

sermone ditans guttura.                          un Dievu slavēt aicini.

 

Accende lumen sensibus,                        No Tevis gaismu gribam lūgt

infunde amorem cordibus,                       un Tavā mīlestībā būt.

infima nostri corporis                              Nāc, rādi ceļu cildeno

virtute firmans perpeti.                           uz dzīves mērķi augstāko.

 

Hostem repellas longius                          Pret ļauno cīņā stiprini

Pacemque dones protinus;                      un savu mieru dāvini.    

ductore sic te praevio                             Mūs vadi, lai Tev sekojam

vitemus omne noxium.                            un debess laimi mantojam.

 

Per te sciamus da Patrem                       Mēs ticam Tēvam mūžīgam

Noscamus atque Filium,                          un Dievam Dēlam vienīgam,

teque utriusque Spiritum             un Garam Visusvētajam,

credamus omni tempore. Amen.              šai Trīsvienībai dievišķai. Amen.

 

V. Ant. Dievs Gars piepildīja zemi. Alleluja.

Ps 109,1-5. 7

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies Man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu Tavus ienaidniekus*

par Tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū.”

Tava tauta būs uzticīga tavas uzvaras dienā;+

svētajos kalnos no rītausmas klēpja*

es dzemdināju tevi kā rasu.

Kungs zvērēja un to nenoželos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie tavas labās rokas,*

satrieks karaļus Savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*

tāpēc arī pacels galvu.

V. Ant. Dievs Gars piepildīja zemi. Alleluja.

 

 

Ant.   Stiprini, Kungs, savu svētnīcu, ko tu esi veidojis mūsos un kurā mājo Svētais Gars. Alleluja.

 

Ps 113 A.1-8

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams - no svešas tautas,

Jūda kļuva par Viņa svētnīcu,*

Izraēlis - par Viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ,

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni - kā jēri.

Kas tev ir, jūra, ka tu bēdz projām?*

Un tu, Jordāna, ka griezies atpakaļ?

Kalni, kāpēc jūs lēkājat kā auni,*

un pakalni - kā jēri?

Nodrebi, zeme, no Kunga vaiga,*

no Jēkaba Dieva vaiga,

kas klinti pārvērš par ūdens ezeru*

un akmens radzi par ūdens avotiem.

Ant.   Stiprini, Kungs, savu svētnīcu, ko tu esi veidojis mūsos un kurā mājo Svētais Gars. Alleluja.

 

Ant.   Visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt valodās. Alleluja.

 

Dziedājums Atkl 19, 1-2. 5-7

Alleluja!

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.*

Alleluja!

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.*

Alleluja!

 

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi,*

Alleluja!

mazie un lielie, un kas Viņa bīstas!*

Alleluja!

 

Jo valda Kungs, mūsu visvarenais Dievs.*

Alleluja!

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,*

Alleluja!

Ant.   Visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt valodās. Alleluja.

 

Lasījums Ef 4,3-6

“Cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti: viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti -, viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.”

 

Resp. vietā:V.Dieva Gars piepildīja zemi.

                      Alleluja, alleluja

                   R. Dieva Gars piepildīja zemi.

                      Alleluja, alleluja

                    V. Tas kas visā pastAv. zina katru valodu

                    R. Alleluja, alleluja

                    V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam

                   R. Dieva Gars piepildīja zemi.

                      Alleluja, alleluja

Magnificat ant.            Šodien ir pienākusu Vasarasvētku diena. Šodien  Svētais Gars ugunsmēļu veidā parādījās mācekļiem un deva viņiem sasvas dāvanas:

un sūtija viņus pa visu pasauli, lai tie mācītu un liecinātu: kas ticēs un pieņems kristību, tas tiks pestīts. Alleluja.

 

Augsti slavē Kungu mana dvēsele.

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā,

Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību;

redzi no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.

Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais;

un svēts ir Viņa vārds.

Un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm

tiem, kas Viņa bīstas.

Varenus darbus viņš dara ar savu roku,

izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos Viņš nogrūž no troņa

un paaugstina pazemīgos.

Izsalkušos viņš piepilda labumiem,

bet bagātos atstāj tukšā.

Viņš uzņem savu kalpu Izraēli,

atcerēdamies savu žēlsirdību,

Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,

Abrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

 

Aizlūgumi

 

Ar prieku lūgsim Debesu Tēvu, kas caur Kristu sapulcināja BaznFigure. Piesauksim viņu:

R. Sūti Svēto Garu savai Baznīcai

 

Tu Svētajā Garā vēlies apvienot visus, kas ir kristīti Tava Dēla vārdā, dod visiem ticīgajiem vienu sirdī un vienu garu

Tu, kas piepildīji visu zemi ar Svēto Garu, palīdzi visai cilvēcei veidot šo pasauli mierā un taisnībā

Kungs Dievs, visas cilvēces Tēvs, Tu vēlies apvienot savus izklīdušos bērnus vienā ticībā, izlej pār visu zemi sava Gara želastību

Tu kas visu atjauno caur Svēto Garu, dāvā slimajiem, veselību, dod mierinājumu ciesajien ļauj sasniegt pestišanu visiem cilvēkiem

Tu Svēta Gara spēkā uzmodināji no mirušajiem savu Dēlu, dāvā mūžigo dzivi arī mūsu iznīcīgajai miesai.

 

Tēvs mūsu ...

 

Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi vēlējies, lai Lieldienu notikumi noslēgtos ar Svētā Gara atnākšanu, apvieno, lūdzam, Svētajā Garā visdažādāko valodu un cilšu ļaudis savā Baznīcā, lai mēs visi kopā slavētu Tavu vārdu. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā.

 

Dievs Kungs .....

Lai jūs svēti ........

 


Sv. Jāzepa Svētki

1.Vesperes

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

 

Himna

Šodien, Jāzep, lai slavē

tevi eņğeļu koris;

mūsu dziedātās dziesmas

lai atskan tavam godam.

 

Izvēlēts patiešām tu esi –

pats universa Kungs

Tev uzticējis Dēlu un Māti.

 

Apbrīnas pilns tu uzlūko

savu līgavu svēto.

Šaubas un bailes māc tevi:

grūti to aptvert un pieņemt.

Pats Dievs caur eņğeļa muti

runā par svēto Augli –

par Bērnu, ko līgava nes savā klēpi.

 

Dieva mūžīgo Dēlu

tu auklē un uzticīgs sargā;

kopā ar viņu tu steidzies

projām uz Egiptes zemi.

 

Visu, ko Dievs tev prasa,

tu izpildi paklausībā,

pilnīgā uzticībā viņa apslēptiem plāniem.

 

Uzlkalusi, mūžīgais Dievs,

mūsu dziedāto slavas dziesmu,

želīgi vērs uz mums savu skatu,

vadi mūs  mājās pie sevis.

 

Atļauj mums kopā dziesmu

Tev, visas zemes un laika Dievam. Amen.

 

Ant. Jāzeps, Jēkaba dēls, bija Marijas vīrs,

no viņa dzima Jēzus, ko sauc Kristus. (Alleluja)

Ps 112,1-9

 

Teiciet Kunga kalpi,*

teiciet Kunga vārdu!

Lai Kunga vārds ir slavēts*

no šī laika un mūžam!

No saules lēkta līdz tās rietam*

lai Kunga vārds ir slavēts!

Kungs ir paaugstināts pāri visām tautām,*

pāri debesīm ir Viņa godība.

Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs, kurš augstumos dzīvo*

un noraugās uz leju, uz debesīm un zemi?

Trūcīgo Viņš pieceļ no putekļiem*

un nabagu paceļ no dubļiem,

lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,*

ar Savas tautas dižvīriem.

Neauglīgai Viņš liek dzīvot namā*

kā mātei, kas priecājas par bērniem.

 

Ant. Jāzeps, Jēkaba dēls, bija Marijas vīrs,

no viņa dzima Jēzus, ko sauc Kristus. (Alleluja)

 

Ant. Eņğelis Gavriēls tika atsūtīts pie Jaunavas Marijas,

kas nija saerināta ar Jāzepu. (alleluja)

Ps 145,1-10

 

Teic, mana dvēsele, Kungu;+

es slavēšu Kungu, kamēr vien dzīvošu,*

dziedāšu manam Dievam, kamēr vien pastāvēšu.

Neceriet uz vareniem ļaudīm,*

uz cilvēkiem, kuri palīdzēt nespēj.

Kad gars viņu atstās, viņš atgriezīsies savā zemē*

tai dienā sabruks viņu nodomi.

Laimīgs ir tas, kuram palīdz Jēkaba Dievs,*

kurš cer uz Kungu, savu Dievu,

kas radīja debesis un zemi,*

jūru un visu, kas tajās mājo;

kas uzticību sargā uz mūžiem,+

nes taisnību apspiestiem,*

dod izsalkušiem maizi.

Kungs brīvus dara važās iekaltos,*

Kungs atdod aklajiem gaismu,

Kungs paceļ nomāktos,*

Kungs mīl taisnīgos,

Kungs sargā svešiniekus,+

bāreņus un atraitnes atbalsta,*

bet izjauc grēcinieku ceļu.

Kungs valdīs mūžīgi,*

tavs Dievs, Sion, uz paaudžu paaudzēm.

 

Ant. Eņğelis Gavriēls tika atsūtīts pie Jaunavas Marijas,

kas nija saerināta ar Jāzepu. (alleluja)

 

Ant. Marija, Jēzus Māte, bija saderināta ar Jzepu,

pirms vii sagja kopā, Marija jau bija miesā svētīta,

Viņa bija ieņēmusi no Svētā Gara. (Alleluja)

 

Dziedājums

Ef  1,3-10

 

Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*

kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas,+

lai mēs mīlestībā*

būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

iepriekš paredzējis,Viņš Savā labpratībā nolēma*

mūs pieņemt Sev par bērniem caur Jēzu Kristu.

Par slavu Savas žēlastības godībai,*

ar kuru Viņš mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.

Viņš mums pestīšana caur Viņa asinīm,*

grēku piedošana.

saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,+

kas pārpilnībā piešķirta mums*

visā gudrībā un saprašanā,

lai mums darītu zināmu*

Savas gribas noslēpumu pēc labpatikas;

un tā Viņš Sevi bija nolēmis,*

laikiem piepildoties,

visu, kas debesīs un kas virs zemes,*

atjaunot Kristū.

 

Ant. Marija, Jēzus Māte, bija saderināta ar Jzepu,

pirms vii sagja kopā, Marija jau bija miesā svētīta,

Viņa bija ieņēmusi no Svētā Gara. (Alleluja)

 

 

Lasījums

 

Kol 3, 23 - 24

“Visu, ko jūs darāt, dariet no sirds it kā Dievam, bet ne cilvēkiem. Zinādami, ka jūs mantojuma algu saņemsiet no Kunga. Kalpojiet Kungam Kristum!”

 

Resp. V.            Kungs ir taisns,

                        viiņš mīl taisnas lietas.

                        (Lieldienu laikā: Allelluja, alleluja)

         R.            Kungs ir taisns,

                        viiņš mīl taisnas lietas.

V.                Taisnie drīkst apbrīnot viņa vaigu

               viņš mīl taisnas lietas

                        (Lieldienu laikā: Allelluja, alleluja)

V.                  Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam

        R.             Kungs ir taisns,

                        viiņš mīl taisnas lietas.

                (Lieldienu laikā: Allelluja, alleluja)

 

Magnificat ant.

Tu esi taisnīgs un uzticīgs kalps:

Kungs tevi iecēla par sava nama sargu.

(Alleluja)

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt  Dievu, mūsu Tēvu:

 

R.                  Mēs Tevi lūdzam, uzklausi m us!

 

Debesu Tēvs, Tu eņģelim liki parādīt Jāzepam, uz ko Tu viņu esi aicīnajis, neatraidi tos, kurus tirda nimiers.

Jāzeps ar savu roku darb u rūpējās par Jēzu un Mariju un diendienā gādāja par dienišķo maizi, ļauj visiem tiem, kas strādā, baudīt sava darba augļus.

Jāžeps pazemībā kalpoja Tavam Dēlam, stāvi klāt visiem tiem, kas klusībā izpilda savus pienākumus.

Kungs, svētā Jāzepa aizlūgumu pamudinās, apžēlojies par mirstošajiem, dāvā viņiem laimīgu nāvi.

Pieņem mūsu mirušos savu svēto pulkā, ļauj viņiem kopā ar Mariju un Jāzepu baudīt svētlaimi pie Tevis.

 

Tēvs mūsu ...

 

Lūgsimies

 

Visvarenais Dievs, Tu uzticēji Jēzu, mūsu Pestītāju, un viņa Māti Jaunavu Mariju svētā Jāzepa uzticamajai aizgādnībai. Uzklausi viņa aizlūmumus un palīdzi savai Baznīcai uzticīgi rūpēties par atpestīšanas noslēpumu, līdz Tavs pestīšanas darbs tiks pabeigts. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Dievs Kungs ...

Lai jūs svētī .......

 

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

 

Himna (p.  )

 

 

Ant. Pēc trijam dienām viņi atrada Jēzu templī:

viņš sēdēja starp mācitājiem, klausījās tajos un jautāja. (alleluja)

 

 

Ps 14,1-5

Kungs, kas dzīvos Tavā teltī?*

Kas mājos Tavā svētajā kalnā?

Tas, kurš staigā bez traipa un dara taisnību,*

kurš runā patiesību savā sirdī,

tas, kurš ar savu mēli nerunā viltu+

un savam tuvākajam nedara ļaunu,*

un nesagādā kaunu savam kaimiņam.

Tas, kurš par nieku uzskata ļaunprāti,*

bet cildina tos, kas bīstas Kungu.

Tas, kurš zvērestu nelauž, kaut rodas zaudējums,+

kurš neaizdod naudu, lai atpakaļ ņemtu ar augļiem,*

un neļauj sevi uzpirkt pret nevainīgo.

Tas, kurš tā dara,*

satriekts netiks nemūžam.

 

Ant. Pēc trijam dienām viņi atrada Jēzu templī:

viņš sēdēja starp mācitājiem, klausījās tajos un jautāja. (alleluja)

 

Ant. Jēzus māte teica: Berns, ka tu varēji to mums darīt!

Tavs tēvs un es ar bailēma meklējām tevi. (Alleluja)

Ps 111,1-10

 

Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,*

kam Viņa baušļi ļoti patīk.

Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes,*

taisnīgo paaudze tiks svētīta.

Turība un bagātība būs viņa namā,*

un viņa taisnība pastāvēs mūžam.

Taisnīgajiem tumsībā uzausa gaisma:*

viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs.

Tīkams ir cilvēks, kas apžēlojas un aizdod,+

un savas lietas taisnīgi kārto,*

jo nemūžam viņš netiks satricināts.

Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā,*

viņš nenobīsies no ļaunām vēstīm.

Viņa sirds ir droša un uzticas Kungam,+

viņa sirds ir stipra, tā nebīsies,*

kamēr viņš ar gandarījumu noskatīsies uz saviem ienaidniekiem.

Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem;+

viņa taisnība pastāvēs mūžam,*

viņa vara pieaugs ar godu.

Bezdievīgais to redzēs un dusmosies,+

griezīs zobus un nonīks;*

grēcinieku ilgas aizies bojā.

 

Ant. Jēzus māte teica: Berns, ka tu varēji to mums darīt!

Tavs tēvs un es ar bailēma meklējām tevi. (Alleluja)

 

Ant. Jēzus gaja viņiem līdzi uz Nācareti.

Un viņš bija viņiem paklausīgs. (Alleluja)

 

Dziedājums

 

  15,3- 4

 

Lieli un brīnišķi ir Tavi darbi,*

Kungs Dievs visvarenais!

Taisni un patiesi ir Tavi ceļi,*

mūžības Ķēniņ!

Kas Tevi nebīsies, Kungs,*

un neslavēs Tavu vārdu?

Jo Tu viens esi svēts!+

Visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs,*

jo Tavi lēmumi atklājušies.

 

Ant. Jēzus gaja viņiem līdzi uz Nācareti.

Un viņš bija viņiem paklausīgs. (Alleluja)

 

Lasījums

 

Kol 3, 23 - 24

“Visu, ko jūs darāt, dariet no sirds it kā Dievam, bet ne cilvēkiem. Zinādami, ka jūs mantojuma algu saņemsiet no Kunga. Kalpojiet Kungam Kristum!”

 

Resp. V.            Kungs ir taisns,

                        viiņš mīl taisnas lietas.

                        (Lieldienu laikā: Allelluja, alleluja)

         R.            Kungs ir taisns,

                        viiņš mīl taisnas lietas.

VI.              Taisnie drīkst apbrīnot viņa vaigu

               viņš mīl taisnas lietas

                        (Lieldienu laikā: Allelluja, alleluja)

VI.                Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam

        R.             Kungs ir taisns,

                        viiņš mīl taisnas lietas.

                (Lieldienu laikā: Allelluja, alleluja)

 

Magnificat ant.

Tu esi taisnīgs un uzticīgs kalps:

Kungs tevi iecēla par sava nama sargu.

(Alleluja)

 

Aizlūgumi

 

Ļauj mums lūgt  Dievu, mūsu Tēvu:

 

S.                  Mēs Tevi lūdzam, uzklausi m us!

 

Debesu Tēvs, Tu eņģelim liki parādīt Jāzepam, uz ko Tu viņu esi aicīnajis, neatraidi tos, kurus tirda nimiers.

Jāzeps ar savu roku darb u rūpējās par Jēzu un Mariju un diendienā gādāja par dienišķo maizi, ļauj visiem tiem, kas strādā, baudīt sava darba augļus.

Jāžeps pazemībā kalpoja Tavam Dēlam, stāvi klāt visiem tiem, kas klusībā izpilda savus pienākumus.

Kungs, svētā Jāzepa aizlūgumu pamudinās, apžēlojies par mirstošajiem, dāvā viņiem laimīgu nāvi.

Pieņem mūsu mirušos savu svēto pulkā, ļauj viņiem kopā ar Mariju un Jāzepu baudīt svētlaimi pie Tevis.

 

Tēvs mūsu ...

 

Lūgsimies

 

Visvarenais Dievs, Tu uzticēji Jēzu, mūsu Pestītāju, un viņa Māti Jaunavu Mariju svētā Jāzepa uzticamajai aizgādnībai. Uzklausi viņa aizlūmumus un palīdzi savai Baznīcai uzticīgi rūpēties par atpestīšanas noslēpumu, līdz Tavs pestīšanas darbs tiks pabeigts. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Dievs Kungs ...

Lai jūs svētī .......

 


1. Vesperes Vissvētas Jēzus Sirds Svētki

 

Himna: dziesma

 

1. Ant. Kungs mūs mīlēja ar mūžīgu mīlestību

un, pacelts no zemes, mūs želsirdīgi pievilka pie savas Sirds.

 

2. Ant. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi,

un jūs atradīsiet mierinājumu savām dvēselēm.

 

3. Ant. Es esmu labais gans, kas gana savas avis

un atdod par tām savu dzīvību.

 

Lasījums     Ef 5, 25 – 27

“Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu, lai viņu darītu svētum šķīstot to ūdens kristībā un dzīvībās vārdiem, sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīgam bet lai tā būtu svēta un bez vainas.”

 

Resp. V. Kristus mūs iemīlēja un atbrīvoja mūs no grēkiem ar savām asinīm.

          R. Kristus mūs iemīlēja un atbrīvoja mūs no grēkiem ar savām asinīm.

          V. Un mūs padarīja par ķēniņiem un priesteriem Dievam, savam Tēvam

          R. ar savām asinīm.

          V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

          R. Kristus mūs iemīlēja un atbrīvoja mūs no grēkiem ar savām asinīm.

 

Magnificat ant. Es nācu, lai pasaulei atnestu uguni,

un vēlos, lai tā jau degtu.

 

Aizūgumi

Lūgsim Jēzu, kas ir garīgā miera devējs un pats tā avots:

R. Mīlestības Karali, apželojies par mums!

-     Jēzu, no Tavas ar šķēpu pārdurtās sirds iztecēja asinis un ūdens, dodot dzīvību Baznīcai, Tavai līgavai, svēti savu Baznīcu un pasargā to no grēka.

 

-     Jēzu, dzīvā Dieva svētnīca, kuru nojauca cilvēki, bet kuru Dieva atjaunoja, dari Baznīcu par Visaugstākā mājokli.

-     Jēzu, visu siržu Karali un vienotāj, Tu mūs iemīlēji ar mūžīgu mīlestību un visus velc pie sevis, atjauno derību, kas noslēgta ar visiem cilvēkiem.

 

-     Jēzu, mūsu miers un vienotība, Tu caur savu nāvi pie krusta apvienoji visus ļaudis un darīji galu naidam, atver mums ceļu pie Tēva.

 

-     Jēzu, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās, Tu, kas stiprini nogurušos un dāvā iekšēju mieru, ved pie servis visus grēciniekus.

 

-     Jēzu, Tu savas bezgalīgās mīlestības dēļ kļuvi paklausīgs līdz krusta nāvei, dāvā augšāmcelšanās godību visiem tiem, kas aizmiguši Tavā mierā.

Tēvs mūsu…

 

Lūgšana

Visvarenais mūžīgais Dievs, godinot Tava mīļotā Dēla Sirdi un pieminot viņa mīlestības brīnumdarbus mūsu labā, mēs nākam pie Tevis, lai no ši pārplūstošā želastības avota saņemtu Tavas debesu dāvanas. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārda. Amen

 

 

Sestdiena, 23. jūnijs

I Vesperes Svētā Jāņa Kristītāja svētki

 

Himna: dziesma

 

1. Ant. Elizabete, Zaharija sieva,

dzemdēja godāto dēlu, kurš Kungam ceļu sagatavoja.

 

2. Ant. Neauglīgā Elizabete, bija jau veca,

kad dzemdēja Jāni, Kunga priekšteci.

 

3. Ant.  Starp dzimušajiem no sievietēm

neviens  nav lielāks nācis par Jāni Kristītāju.

 

Lasījums     Apd. 15, 23 – 25

“No viņa pēcnācējiem Dievs saskaņā ar solījumu sūtīja Izraēlim Pestītāju Jēzu. Pirms Viņa atnākšanas Jānis sludināja visai Izraēļa tautai grēku noželošanas kristību. Bet, kad Jānis bija pabeidzis savas gaitas, viņš sacīja: Es neesmu tas par ko jūs mani turat, bet, lūk, pēc manis nāk Tas, kam neesmu cienīgs atraisīt kāju apavus”.

 

Resp.   V. Sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas.

            R. Sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas.

            V. Kas pēc manis nāks ir varenāks par mani.

            R. Dariet taisnas Viņa takas.

            V. Gods lai ir Tēvam, un Dēlam un Svētajam Garam

          R. Sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas.

 

Magnificat. Ant. Kad Zaharija iegāja Visaugstā Mājoklī,

parādījās tā Kunga eņğelis Gabriēls, stāvot altāra labajā pusē.

Magnificat lpp.

 

Aizlūgumi

Ar prieku lūgsim Dievu, kurš izvēlējās Jāni Kristītāju, lai viņš sludinātu ļaudīm debesu Valstību:

R. Vadi mūs, Kungs, pa miera ceļu

 

Tu izvēlējies Jāni jau tad, kad tas bija vēl mātes miesās, lai sagatavotu ceļu savam Dēlam, dari lai mēs ietu Tava Dēla pēdās.

 

Tu ļāvi Jānim pazīt Dieva Jēru, dari, lai Baznīca rāda Viņu un stāsta par Viņu visām tautām.

 

Tava grība bija, lai Jānis Kristītājs kļūtu mazāks, bet Kristus lielāks, māci mūs atdot vietu citiem lai Tu varētu Sevi atklāt.

 

Atceries visus, kas aizgājuši no šīs pasaules, uzņem viņus gaismas un miera valsībā.

Tēvs mūsu …

 

Lūgšana

Visvarenais, Dievs, vadi savu Baznīcu pa pestīšanas ceļu, lai tā, sekojot svētā Jāņa aicnājumam, nonāktu pie tava Dēla Jēzus Kristus, kuru viņš sludināja savas dzīves laika. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla, vārdā. Amen.

 

 

Svētdiena, 24. jūnijs

Laudes                 Svēta Jāņa Kristītāja svētki

Himna: dziesma

 

1. Ant. Viņa vārds būs Jānis

un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu.

 

2. Ant. Viņš staigās Kunga priekšā Elija garā un spēkā

lai sagatavotu Kunga priekšā svēto tautu.

 

3. Ant. Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā prāvieti

jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņām ceļu.

 

Lasījums Mal 3, 23 – 24

“Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, iekāms nāks Kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirds bērniem un bērnu sirds saviem tēviem, lai Man nebūtu jānak un nebūtu jāapkrauj visa zemi ar Savu lāstu smagumu!"

 

Resp.   V. Jānis būs liels Kunga acis, un būs pildits ar Svēto Garu.

            R. Jānis būs liels Kunga acis, un būs pildits ar Svēto Garu.

            V. Ies sagatavot Kungam svēto tautu.

            R. Un būs pildits ar Svēto Garu.

            V. Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam.

            R. Jānis būs liels Kunga acis, un būs pildits ar Svēto Garu.

 

Benedictus Ant. Atdarijās Zaharija mute un viņš pravietodams, teica:

Slavēts Kungs, Izraeļa Dievs.

 

Aizlūgumi

Ar cerību lūgsim Kristu, kurš sūtija pirms Jāni Kristītāju, lai tas sagatavotu Viņam ceļu:

R. Apmeklē mūs, Jēzu - Uzlecoša Saule.

 

Tu dariji, lai Jānis tiktu iepriecināts mātes miesās, dari, lai mēs vienmēr priecātos par Tavu atnākšanu uz zemi.

 

Tu caur Jāņa Kristītāja mācību un dzīvi rādiji mums noželas ceļu, atver mūsu sirdis priekš Tavas Valstības baušļiem.

 

Tu gribēji, lai cilvēki sludinātu patiesību par Tevi, sūti pa visu pasauli Evaņğēlija sludinātajus.

 

Tu saņēmi kristību no Jāņa Kristītāja rokam Jordanas upe, lai izpildītu visu, kas ir rakstits, aicini mūs uz kopīgu līdzdarbību, Tavas Valstības izplatībai.

 

Tēvs mūsu …

 

Lūgšana

Kungs Dievs, kas svēto Jāni Kristītāju aicināji sagatavot tavam Dēlam Jēzum Kristum Vecās Derības tautu, dāvā savai Baznīcai Svetā Gara prieku un vadi visus ticigos pa pestišanas un miera ceļu. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla, vārdā. Amen

 

 

Vesperes    Svēta Jāņa Kristītāja svētki

 

Himna: dziesma

 

1. Ant. Nāca Dieva sūtīts cilvēks, Jānis ir viņa vārds.

 

2. Ant. Viņš nāca, lai liecinātu par patiesību.

 

3. Ant.  Jānis bija lampa, kas deg un dod gaismu.

 

Lasījums     Apd. 15, 23 – 25

“No viņa pēcnācējiem Dievs saskaņā ar solījumu sūtīja Izraēlim Pestītāju Jēzu. Pirms Viņa atnākšanas Jānis sludināja visai Izraēļa tautai grēku noželošanas kristību. Bet, kad Jānis bija pabeidzis savas gaitas, viņš sacīja: Es neesmu tas par ko jūs mani turat, bet, lūk, pēc manis nāk Tas, kam neesmu cienīgs atraisīt kāju apavus”.

 

Resp.   V. Sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas.

            R. Sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas.

            V. Kas pēc manis nāks ir varenāks par mani.

            R. Dariet taisnas Viņa takas.

            V. Gods lai ir Tēvam, un Dēlam un Svētajam Garam

          R. Sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas.

 

 

Magnificat. Ant. Bērns, kas dzimis, lielāks par praviešiem,

par viņu Pestītājs teica: starp dzimušajiem no sievām nav lielāka neviena par viņu.

 

 

Aizlūgumi

Ar prieku lūgsim Dievu, kurš izvēlējās Jāni Kristītāju, lai viņš sludinātu ļaudīm debesu Valstību:

 

R. Vadi mūs, Kungs, pa miera ceļu

 

Tu izvēlējies Jāni jau tad, kad tas bija vēl mātes miesās, lai sagatavotu ceļu savam Dēlam, dari lai mēs ietu Tava Dēla pēdās.

 

Tu ļāvi Jānim pazīt Dieva Jēru, dari, lai Baznīca rāda Viņu un stāsta par Viņu visām tautām.

 

Tava grība bija, lai Jānis Kristītājs kļūtu mazāks, bet Kristus lielāks, māci mūs atdot vietu citiem lai Tu varētu Sevi atklāt.

 

Atceries visus, kas aizgājuši no šīs pasaules, uzņem viņus gaismas un miera valsībā.

 

Tēvs mūsu …

 

Lūgšana

Visvarenais, Dievs, vadi savu Baznīcu pa pestīšanas ceļu, lai tā, sekojot svētā Jāņa aicnājumam, nonāktu pie tava Dēla Jēzus Kristus, kuru viņš sludināja savas dzīves laika. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla, vārdā. Amen.

 


 

Paļāvības Dievmātes Svētki

Vesperes

 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.... Alleluja.

 

Himna

Dziesma: Ak, Jaunava

Ak, Jaunava, ak, Marija,

Bezgalīgais Maigums.

Ak, Jaunava, ak, Marija,

Ak, Jaunava, Marija!

 

No Tava, Tava smaida

Mana sirds uzplaukst.

No Tava, Tava smaida

Mana sirds uzplaukst.

 

Rīta ausma ir skaista,

Saules riets apburošs.

Bet nav nekā šajā pasaulē,

Kas starotu līdzīgi Tev!

 

Ant.      Tu esi skaista, ak Marija,

            pirmdzimtais grēks nav tevi skāris

 

Ps 121,1-9

Es priecājos, kad man teica:*

"Iesim uz Kunga namu."

Mūsu kājas jau soļo,*

Jeruzaleme, tavos vārtos.

Jeruzaleme, kas ir celta kā pilsēta,*

cieši noslēgta visapkārt.

Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis*

pēc Izraēļa likuma slavēt Kunga vārdu,

jo tur stāv tiesnešu krēsli,*

Dāvida nama sēdekļi.

Lūdziet Jeruzalemei mieru:*

"Lai tiem labi klājas, kas mīl tevi!

Miers lai ir tavos mūros*

un drošība tavās pilīs!"

Manu brāļu un draugu dēļ es teikšu:*

"Miers lai ir tevī!"

Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es lūgšos*

par tavu labklājību.

 

Ant.      Tu esi skaista, ak Marija,

            pirmdzimtais grēks nav tevi skāris

 

Ant.      Tu esi Jeruzalemes godība, tu – savas tautas prieks,

            tu esi visas Baznīcas lepnums.

 

Ps 126,1-5

Ja Kungs neuzcels namu,*

veltīgi pūlas tie, kas to būvē.

Ja Kungs nesargās pilsētu,*

velti nomodā ir tas, kas to sargā.

Veltīgi jums celties pirms gaismas+

un vēlu iet atpūtā, un ēst sūri pelnītu maizi,*

jo, ko Viņš mīl, tam iedod divkārtīgi.

Redzi, dēli ir Kunga dāvana,*

un miesas auglis ir Viņa balva.

Tāpat kā bultas karotāja rokā,*

tā jaunībā dzemdinātie dēli.

Svētīgs ir vīrs, kas ar tām pildījis savu bultu somu:*

viņš nepaliks kaunā, kad runās ar saviem ienaidniekiem vārtos.

 

Ant.      Tu esi Jeruzalemes godība, tu – savas tautas prieks,

            tu esi visas Baznīcas lepnums.

 

Ant.      Tavs apğērbs ir balts kā sniegs,

            tavs vaigs atspīd kā saule.

 

Dziedājums.

Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*

kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas,+

lai mēs mīlestībā*

būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

Iepriekš paredzējis,Viņš Savā labpratībā nolēma*

mūs pieņemt Sev par bērniem caur Jēzu Kristu.

Par slavu Savas žēlastības godībai,*

ar kuru Viņš mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.

Viņš mums pestīšana caur Viņa asinīm,*

grēku piedošana

saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,+

kas pārpilnībā piešķirta mums*

visā gudrībā un saprašanā,

lai mums darītu zināmu*

Savas gribas noslēpumu pēc labpatikas;

un tā Viņš Sevī bija nolēmis,*

laikiem piepildoties,

visu, kas debesīs un kas virs zemes,*

atjaunot Kristū.

 

Ant.      Tavs apğērbs ir balts kā sniegs,

            tavs vaigs atspīd kā saule.

 

 

Lasījums

“Bet starpā nācis likums, lai grēks ietu vairumā; bet kur pārpilnībā grēks, tur vēl lielākā pārpilnībā ir žēlastība, Lai, tāpat kā grēks valdījis nāvei, tā arī žēlastība caur taisnību mūžīgai dzīvei caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.”

 

Resp. v.           Tu esi mūsu tautas godība, jaunava Marija,

                        lūk, tavs Atpestītajs nāk, uzvaras pilns.

 

            R.         Tu esi mūsu tautas godība, jaunava Marija,

                        lūk, tavs Atpestītajs nāk, uzvaras pilns.

 

V.         Kā līgava ir līgavaiņa prieks, tā tu būsi sava Dieva prieks

R.         Lūk, tavs Atpestītājs nāk, uzvaras pilns.

V.         Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,

lūk tavs Atpestītajs nāk, uzavars pilns.

 

Magnificat Ant.           Esi sveicināta Marija, paļāvības Māte, žēlastības pilnā; Kungs ir ar tevi;

                                    tu esi svētita starp sievietēm un svētīts ir tavas mieas auglis. Alleluja.

 

Aizlūgumi

Mēs slavējam Tevi, Dievs, Visvarenais Tēvs, kas esi gribējis, lai Tava Dēla  Māti Jaunavu Mariju godinātu visas paaudzes, un lūdzam viņu:

 

R. žēlastības pilnām l udz Dievu par mums

 

Dievs, kas dari brīnumus un kas sava Dēla debesu godībā esi ievedīs Bezvainīgo Jaunavu  ar miesu un dvēseli, virzi ticīgo skatienus uz debesīm.

 

Dievs, kas ikvienam esi mariju devis par Māti, caur viņas aizbildniecību dziedini slimos, mierini nospiestos, piedod grēciniekiem, dāvā visiem atpestīšanu un mieru.

 

Dievs, kas Mariju esi darījis par želsirdības Māti, liec izjust briesmu apdraudētajiem viņas gādību un mīlestību

 

Dievs, kas Mariju esi darījis par Palāvības Māti Jēzus un Jāzepa namā, liec, lai caur viņas aizbildniecību ikviena māte sargātu mīlestību, paļāvību un svētumu ğimēnē.

 

Dievs, kas Marijai esi dāvājis debesu vainagu, liec, lai aizgājušie kopā ar svēto pulkiem mūžīgi līksmo debesis.

 

Tēvs mūsu ...

 

Lūgsimies

Kungs Dievs, tu ar Vissvētās Paļāvības Mātes savam Dēlām sagatavoji cienīgu mājokli un Jēzus Kristus nopelnu dēļ parasargāji šo Jaunavu no ikviena grēla, esi mums žēlīgs un palīdzi  mums, viņas aizbildniecībā  dzīvojot, ar tīrām sirdīm nonākt pie tevis. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla vārdā.

 

Dievs Kungs ...

Lai svēti jūs …


Web master