Vissvētākā Trīsvienība

VESPERES

 

1. ant.

Augti slavēta mūžīgā Trīsvienība

Tēvs un Dēls un Svētais Gars

 

2. ant.

Atbrīvo, glāb, dāvā dzīvību

svētā un godības pilnā Trīsvienība!

 

3. ant.

Svēts! Svēts!

Svēts ir Kungs visvarenais Dievs,

kas ir, kas bija un kas atnāks.

 

Lasījums

Ef 4, 3-6

Lai jūs dzīvotu, cenzdamies uzturēt gara vienību miera saitēm. Viena miesa un viens gars, kā arī vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un visu Tēvs, kas pār visiem un ar visiem un visos mūsos.

 

Resp.

V. Vienīgi Dievam pienākas gods un slava

Lai Viņu slavējam mūžīgi

R. Vienīgi Dievam pienākas gods un slava

Lai Viņu slavējam mūžīgi

V. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam

R. Lai Viņu slavējam mūžīgi

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

R. Vienīgi Dievam pienākas gods un slava

Lai Viņu slavējam mūžīgi

 

Magnificat ant.

Tēvs Visuradītājs, Vienpiedzimušais Dēls,

Svētais Gars Iepriecinātājs,

Svētā Trīsvienība, līksmi Tev saucam:

Slava un gods Tev mūžīgi!

 

Aizlūgumi

Pagodināsim Dievu un pielūgsim Svēto Trīsvienību:

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam

 

-          Žēlsirdīgais Tēvs, Tu sava Dēla vārdā sūti Svēto Garu Iepriecinātāju pār visu Baznīcu, lai to saglabātu patiesības un mīlestības vienotībā.

-          Sūti strādniekus savā druvā, lai tie mācītu ļaudis un kristītu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.

-          Dievs Tēvs, atbalsti un stiprini tos, kuri tiek vajāti Kristus vārda dēļ, lai Svētais Gars tiem dāvā drosmi liecināt par Tavu klātbūtni.

-          Tēvs, kas kopā ar Dēlu un Svēto Garu esi vienīgais Dievs, dari, lai visi cilvēki Tevi varētu iepazīt, Tev ticētu, uz Tevi paļautos un dzīvotu Tavā mīlestībā.

-          Ļauj, Kungs, mūsu mirušajiem iemantot mūžīgo dzīvi debesīs, kur Tu valdi kopā ar Dēlu un Svēto Garu.

 

Tēvs mūsu...

 

Lūgsimies

Dievs, Debesu Tēvs, sūtīdams pasaulē savu patiesības Vārdu un svētdarītāju Garu, Tu esi atklājis savas dabas brīnumaino noslēpumu. Ļauj mums dzīvā ticībā apjaut Tavas Trijādības mūžīgo godību un pielūgt dievišķo Personu visvareno Vienību. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā. Amen.

 

 

 


Web master