Adventa meditācijas

2008. gada Adventa ceļš

"Kāp jo augstā kalnā, Siona, tu labās vēsts nesēja! Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzaleme, tu labās vēsts nesēja, un nebīsties! Pasludini Jūdas pilsētām: "Redziet, te ir jūsu Dievs!"" (Is 40, 9).

Kungs, sniedz man šodien SPĒKA dāvanu, lai pārvarot bailes un samākslotu kaunīgumu, es varētu vēstīt visiem un visur Labo Vēsti.

 

"Dievs ir radības Tēvs, bet Marija – atjaunoto lietu Māte. Dievs ir pasaules dibināšanas Tēvs, bet Marija – tās atjaunošanas Māte, jo Dievs ir dzemdinājis To, caur kuru viss ir radīts un Marija ir dzemdējusi To, caur kuru viss ir atpestīts" (Sv. Anselms, Runas).

Kungs, sniedz man šodien NEVAINĪBAS dāvanu, lai es līdzīgi Marijai kļūtu par vietu kurā iemiesojas Tavs Vārds.

 

"Kā jums šķiet? Ja kam simts avju, bet viena no tām nomaldās, vai viņš neatstāj deviņdesmit deviņas kalnos un neiet meklēt to, kas nomaldījusies? Un ja viņam laimējas to atrast, patiesi es jums saku: viņš priecājas par to vairāk nekā par deviņdesmit deviņām, kas nav nomaldījušās" (Mt 18, 12-13).

Kungs, sniedz man šodien LABESTĪBAS dāvanu, kas rodas no apziņas, ka Tu, Labais Gans, mani meklē, man piedod un mani mīli.

 

 

"Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst" (Is 40, 30-31).

Kungs, sniedz man šodien CERĪBAS dāvanu, lai es varētu piecelties no kritieniem un ar drosmi pieņemt visu to jauno, ko Tu man piedāvā.

 

"Mīlestība nevērš uzmanību uz to, kas notiks, kas būtu vajadzīgs, kas būtu iespējams. Tā neapstājas neiespējamā priekšā, nemazinājās grūtību priekšā" (Sv. Pēteris Hrizologs, Runas).

Kungs, sniedz man šodien DROSMI mīlēt, ņemot Tevi kā vienīgo mīlestības paraugu.

 

"Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību" (Ps 1, 1-2).

Kungs, sniedz man šodien PASTĀVĪBAS dāvanu, lai Tava mācība būtu manas rīcības mērs, neraugoties uz to kur es atrastos vai ar ko būtu kopā.

 

 

"Kunga mantojums visaptverošā veidā ir Baznīca, īpašā veidā – Marija, bet atsevišķā veidā – katra ticīga dvēsele. Marijas klēpja tabernakulā Kristus mājoja deviņus mēnešus, Baznīcas ticības tabernakulā – līdz pat pasaules beigām, ticīgas dvēseles mīlestībā un apziņā – mūžīgi" (Svētīgais Īzaks della Stella).

Kungs, sniedz man šodien TICĪBAS dāvanu, lai es dārgumus, kurus Tu man dāvā varētu glabāt apzinīgi un ar atbildību.

 

"Sagatavojiet ceļu" nozīmē: es to daru līdzenu, lai Viņu ievestu sirdī, bet Viņš nebūs pagodināts nākt tur, kur es vēlos, ja netiks sagatavots ceļš. Ko gan nozīmē "Sagatavojiet ceļu", ja ne jautājot kā to veikt un būt sirdī pazemīgiem? (Sv. Augustīns, Runas)

Kungs, sniedz man šodien PAZEMĪBAS dāvanu, lai atbrīvojot vietu manā sirdī Tu varētu tajā atrast mājvietu.

 

Tu mūs pirmais esi mīlējis, lai arī mēs Tevi iemīlētu; ne jau tāpēc, ka Tev būtu vajadzīga mūsu mīlestība, bet gan tāpēc, ka mēs nevaram būt tie, kā dēļ Tu mūs esi radījis, kā vien Tevi mīlot.

Kungs, sniedz man šodien KONTEMPLĀCIJAS dāvanu, lai veltījoties Tavai mīlestībai, mana dzīve kļūtu par mīlestības atbildi Tev un brāļiem.


Web master