Lieldienas Rožukronis

 Ievads.

Augšāmcelšanās prieka piepildīti paliksim kopā ar Marijas sirdi, lai lūgšanā pārdomātu Kunga Lieldienu noslēpumu, kurš mūsu dēļ pats sevi ir atdevis un iegājis godībā. Mūs vienmēr pārsteidz milzīgā Dieva mīlestība Jēzū Kristū. Tā ir tik liela, ka nekad to nespēsim saprast līdz galam. Taču tā ir realitāte, kas mūs dziļi uzrunā, un, kas no mums pieprasa atbildi, patiesu iesaistīšanos ar visu mūsu dzīvi.

 1. noslēpums. Kontemplēsim Kristu, kas krustāsists un augšāmcēlies.

"Viņš sacīja tām: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, krustā sisto. Viņš ir augšāmcēlies. Viņa šeit nav, redziet vietu, kur tie Viņu bija nolikuši"."

(Mk 16,6)

"Krusta teoloğijas garīgums ir ļoti būtisks Kristum, tātad, tas nevar iztrūkt ne augšāmcēlušajā Kristū, ne arī Baznīcā, kas ir kā Kristus vēsturiskās dzīves turpinājums, jo šeit netiek runāts par sekundārām lietām, bet par paša Kristus mentalitāti, par Viņa domu un dzīves būtību, kas neiztrūkst arī godības pilnajā Kristū. Ne jau nieku pēc, kā mēs to zinām, augšāmcēlušais \kristus ir saglabājis pestīšanas brūces."

G. Džakvinta "La teologia della croce" (Krusta teoloğija).

 2. noslēpums. Kontemplēsim augšāmcēlušos Kristu - mīlestības revolucionāru.

"Es atnācu uguni mest uz zemi, un mana vēlēšanās ir, lai tā iedegtos. Bet man jākristās kristībā: un kā es ilgojos, kamēr tas notiks!"

(Lk 12, 49-50)

"Šodien jēdzienam "vardarbība" mēs piešķiram galvenokārt negatīvu nozīmi, taču nevar teikt, ka tas būtu pilnīgi precīzi. Arī mīlestība pazīst sava veida vardarbību, kas apgāž vispārpieņemtās formulas, kas nebīstas par savas dāvāšanās sekām, kas pārplūst gluži kā upe, nerūpējoties par aprēķiniem vai peļņu, kas vēlas izplesties pār visu un visiem. Tāda ir Kristus vardarbība."

G. Džakvinta "L’amore è rivoluzione" (Mīlestība ir revolūcija).

 3. noslēpums. Kontemplēsim augšāmcēlušos Kristu - Tēva misionāru un misiju avotu.

"Tad Viņš atkal tiem sacīja: "Miers jums! Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu". To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: "Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam tos aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti"."

( 20, 21-23)

 "Ja Kristum nebūtu bijuši dāsni sekotāji, Viņš būtu palicis kā mīlestības vardarbības vientuļnieks un nebūtu varējis veikt to brīnišķīgo revolūciju, kas ir iespaidojusi divdesmit mūsu vēstures gadsimtus. Apustuļi un mācekļi bija cilvēki, kas gatavi uz visu un spējīgi iet līdz pat galam.

Arī viņiem bija savi vājuma brīži, bet tad, kad Jēzus tos stiprināja ar Svētā Gara spēku, viņi pārvarēja ikvienu šķērsli, nebaidījās no cilvēkiem, pat no tiem, kas pārstāvēja autoritāti, un prata līdz pat nāvei liecināt par Kristu."

G. Džakvinta "L’amore è rivoluzione" (Mīlestība ir revolūcija).

 4. noslēpums. Kontemplēsim augšāmcēlušos Kristu - klātbūtni, kas pārveido vēsturi.

"Lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam."

(Mt 28,20) 

"Ikviens mūsu vēstures brīdis pauž klātbūtnes attiecības ar šo noslēpumaino, bet reālo Kristus klātbūtni, kas mūs uzņem sevī un savā harizmā.

Kristus ir dzīvs mūsu vidū nāves un augšāmcelšanās Lieldienu noslēpumā - lūk, tas ir mūsu cerības avots.

Mēs, kas pieņemam Kristus dialektiku un to personīgi un sociāli īstenojam šodienas un nākotnes pasaules celtniecībā - lūk, patiesa cerības teoloğija."

G. Džakvinta "L’amore è rivoluzione" (Mīlestība ir revolūcija).

 5. noslēpums. Kontemplēsim augšāmcēlušos Kristu - jauno cilvēku, Dēlu un brāli.

"Jo pieklājas Tam, kura dēļ un caur kuru viss ir, kas daudzus bērnus veda godībā, pestīšanas devēju caur ciešanām padarīt pilnīgu. Jo visi ir no Viena: tas, kas svētdara un tie, kas tiek svētdarīti. Tāpēc arī Viņš nekaunējās tos saukt par brāļiem, sacīdams: "Es Tavu vārdu pasludināšu saviem brāļiem, draudzes priekšā es Tevi cildināšu"."

(Ebr 2, 10-12)

“Jēzus nav tikai Pestītājs, jo ir atbrīvojis mūs no grēka; Viņš pāri visam ir mūsu brālis, jo Viņš ir darījis mūs par jauniem cilvēkiem, Viņš mūs ir darījis par savas dievišķās dabas līdzdalībniekiem caur savu nāvi un augšāmcelšanos, kas ir Viņa mīlestības augstākā izpausme. Tādējādi Viņš mums ir devis iespēju kļūt par Tēva bērniem."

G. Džakvinta "Pro Sanctitate kustības garīgums", 27.lpp

Rožukronis - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētki

 Ievads

 Šodien līdz ar visu Baznīcu, mēs svinam Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus. Ar prieku lūgsimies kopā ar Jaunavu Mariju, jo no viņas ir piedzimis Taisnības saule - Kristus, mūsu Dievs.

Kontemplēsim Rožukroņa noslēpumus, lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums visiem kļūt svētiem un brāļiem.

Pirmais noslēpums - Šodien, ir dzimusi Jaunava Marija, Viņa ir no Abrahama paaudzes, no Judas cilts, no ķēniņa Dāvida dzimuma.

Lūgsimies, par visu pasauli, jo mēs visi esam dzimuši no  Dieva, kas mums ir dāvājis Mariju. Paļausimies uz Dievmāti, lai Viņa stiprina mūsu ticību un mēs varētu dzīvot kāDieva bērni.

Otrais noslēpums - Šodien pasaulē ir jauna gaisma, kas nākusi no Marijas dzimšanas! Svētīgs ir cilvēks, svētīga ir tauta, kas slavē Dievmāti! Svētīgs ir Marijas miesas auglis Jēzus.

Lūgsimies, par katru ğimeni, lai tajā varētu slavēt Dievmāti, un saprastu cik svarīgi ir katru dienu lūgties Rožukroni, kas ir ğimenes lūgšana. 

Trešais noslēpums - Šodien, ir dzimusi Jaunava Marija, kas apgaismo Baznīcu.

Marija, Tu esi dzimusi, lai dotu mums Jēzu, kas ir Baznīcas stūrakmens, Baznīcas galva, mūsu Pestītājs. Mēs tev pateicamies Marija, tāpēc ka Tu esi Baznīcas Dievmāte.

Lūgsimies par visu Baznīcu, lai tā spīd kā zvaigzne pasaules vidū.

 Ceturtais noslēpums - Šodien, ir dzimusi Jaunava Marija, kas mums ir dāvājusi Jēzu - Mūžīgo Dieva Dēlu.

Marija, Tu esi žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Katru dienu mēs lūdzamies lūgšanu Sargeņğelim. Šādā veidā Eņğelis Gabriels Tevi sveicina! Un šodien šādi Tevi sveicina visa pasaule!

Lūgsimies, par visiem jauniešiem, lai viņi varētu pazīt Jēzu caur Mariju.

 Piektais noslēpums - Šodien ir dzimusi Jaunava Marija. Mēs esam aicināti dziedāt un slavēt Kristus varenību caur Mariju. Īpašā veidā visi priesteri svin Dieva varenību liturğijā, Svētās Mises laikā.

Lūgsimies par visiem priesteriem, lai viņi mīl Mariju, mīl Jēzu un Baznīcu, un kalpo Jēzum ar mīlestību.


Rožukronis Paļāvības Dievmātes bezvainīgajai Sirdij

 

Esam nākuši šeit lai lūgtos, jo Kāds mūs ir aicinājis. Tas ir Kristus - mūsu Kungs, kas mūs ir aicinājis, lai mums norādītu savas Mātes Sirdi. Sirdi, kas ir tik ļoti mīlestības pilna, liesmojoša, ka var sasildīt arī mūsu sirdi un izgaismot mūsu dzīvi.

Marija uz mums lūkojas un mums smaida. Arī mēs, kopā ar Dieva Kalpu Guljelmo Džakvintu, vēlamies satikt Mariju, viņu godināt, noliekt galvu uz viņas sirds un atpūsties. Lai mūsu lūgšana tiešām būtu kā visas mūsu dzīves nolikšana uz Paļāvības Dievmātes Sirds.

Šo Rožukroni mēs lūgsimies daudzos nodomos un pie katra noslēpuma mēs tos norādīsim. Vienu īpašu nodomu tomēr mēs uzticēsim Paļāvības Dievmātes Sirdij - priesteru svētdarīšanu un par viņiem mēs arī veltīsim mūsu lūgšanu.

Rožukroņa lūgšanā pārdomāsim Dievmātes dzīvi, lai no viņas iemācītos paļāvību un lai viņai  uzticētu visu cilvēci, kas ilgojas pēc paļāvības. 

1. noslēpums. Marija uzņem Eņğeļa sludinājumu.

Marija sacīja: "Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda". (Lk 1, 38)

 

Marija - smaidošā Māte, bezgalīgais maigums, tev mēs uzticam visus cilvēkus, jo viņi ir aicināti uz svētumu; dāvā cilvēkiem ikdienas dzīvē paļāvību. 

Ak, Jaunava Marija,

bezgalīgais maigums,

no Tava smaida, Māt,

uzplaukst mana sirds.* 

 

2. noslēpums. Jēzus piedzimšana.

"Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu, un ietina Viņu autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā."(Lk 2, 7)

 

Marija - spožā zvaigzne, tev mēs uzticam ğimenes, lai tās spētu izvēlēties uzticības un dzīvības ceļu; dāvā tām paļāvību piedzīvot ticību, cerību, mīlestību. 

Rītausma ir skaista,

saulriets - apburošs,

bet nav nekā šajā pasaulē,

kas starotu līdzīgi Tev!* 

 

3. noslēpums. Marijas dzīve Nācaretē.

"Jēzus gāja tiem līdzi un viņi nonāca Nācaretē; un Viņš bija tiem paklausīgs. Viņa Māte glabāja visas šīs lietas savā sirdī." (Lk 2, 51)

 

Marija, tu esi ikviena aicinātā paraugs un vadītāja, mēs tev uzticam jauniešus, lai tie ieklausītos Jēzū, Viņu atzītu par savu Kungu un tam drosmīgi sekotu. 

Tu vadi ik soli,

ko šajā dzīvē speru.

Tu - mana pārliecība

par nākamo pasauli.

 

4. noslēpums. Marija Jēzus krusta pakājē.

"Pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte un Viņa mātes māsa Marija, Kleofasa sieva, un Marija Magdalēna." ( 19, 25) 

Marija - spēcīgā Māte, mēs tev uzticam cilvēci ar visām tās cīņām, grūtībām, šķelšanos, dāvā  tai paļāvību, lai ikvienas ciešanas varētu tikt pārvarētas caur mīlestību un upurētas līdz ar Kristu - Tēvam. 

Paļāvības Māte,

mans spēks un mans maigums

uzlūko mani - savu bērnu,

nekad mani neatstāj!* 

5. noslēpums. Marija kopā ar Apustuļiem uzticīga lūgšanā.

"Viņi visi vienprātīgi palika lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus Māti, un Viņa brāļiem." (Apd 1, 14) 

 Marija - paļāvības Māte, mēs tev uzticam Kustību Pro Sanctitate un it īpaši visus Dievam veltītos cilvēkus, lai tie varētu būt pasaulē par paļāvības un cerības zīmēm. 

Un kad satumsīs vakars

un man pavērsies jauni apvāršņi,

tad lai Tava mātišķā klātbūtne

apgaismo manu ceļu.

 

Es vēlos Tevi satikt,

Tevi redzēt vaigu vaigā,

aizmirst visas rūpes

un atpūsties pie Tavas sirds.* 

Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds, jebkura svētuma dzīvais paraugs,

dod visiem saviem bērniem paļāvību kļūt svētiem.

 *no Guljelmo Džakvintas "Lūgšanas" "Marijai, Paļāvības Mātei".


Web master