Ievads

Katru dienu kontemplēsim Mariju! Viņa ir Bezvainīgā ieņemta, šķista, bez grēka, svēta!
Šajā pandēmijas laikā mācamies no Marijas būt arvien vairāk vienoti ar Savu Dēlu Jēzu Kristu!
Tikai ar Mariju un Jēzu uzvarēsim visam grūtībām, uzvarēsim bailes!
Lai Marija Dievmāte, Bezvainīga ieņemta, dod mums spēku atrast veidu kā taisīt dialogu ar citiem arī respektējot distanci un ierobežojumiem; Marija mums iemācīsies, kā iet dialogā ar Dievu, kurš ir Emanuels, Dievs ar mums!
Ir iespējams lūgties šajā Novenna individuālā veida vai katru rītu, kopā ar Kustību Pro Sanctitate facebookā

Lūgšanas secība:
Krusta zīme
Klusums
Lasīt un pārdomāt tekstu, kas ir dots katru dienu (citāti no Dieva kalpa G. Džakvintas grāmatām- tulkot no Maija Jakobsone)
Noslēgums – personīga lūgšana
Esi sveicināta Karaliene vai Tota Pulchra lūgšana

29. novembri

Jaunava Marija tika izvēlēta ne tāpēc, ka bija ievērojama, bet gan tāpēc, ka bija maza: „Dievs uzlūkoja savas kalpones zemību”. Ir godā likums pēc kura varenie, lielie tiek attālināti un nabagie, mazie tiek cildināti – ne tāpēc, ka būtu rasu vai šķiru atšķirība, bet gan tāpēc, ka Dievs vēlas būt Dievs, vēlas īstenoties nabadzībā. Cik lielā mērā cilvēks apzinās savu nabadzību un atdodas Dievam, par tik vairāk ļaujas Dieva pilnīgai darbībai.

30. novembri

Dievs izturas nopietni pret cilvēka uzticību un uz tās veido vēsturi. Varam iedomāties Dievmātes „Jā”, kas veidoja vēsturi. Jaunās Derības vēsture, patiešām, iesākas ar Marijas „Jā”, ar viņas „Āmen”. Varam iedomāties Ģetzemanes „Āmen”: „Mans Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām! Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu.” (Mt 26, 39) Varam iedomāties apustuļus. Viņi tiek aicināti, saka savu „Āmen” un uz tā Dievs veido Baznīcas vēsturi. Varam iedomāties mūsu kā kristiešu sakramentālo „Āmen” varbūt mūsu kā konsekrēto personu „Āmen” uz kura Dievs vēlas veidot mūslaiku vēsturi. Varam iedomāties par katra personīgo atbildību šīs vēstures veidošanā vai neveidošanā. Katra mazais, personiskais „Āmen” ir nevis ar relatīvu, bet gan ar būtisku nozīmi, jo kopā ar daudziem Āmen” veido mūsdienu vēstures veidošanai nepieciešamo balsta pīlāru.

1. decembri

Kungs, mēs pārāk ilgi esam pieraduši domāt par Jaunavu Mariju kā par milzīgu, mūsu spējām neaptveramu realitāti, pat ja tas tā nav, kā par gandrīz bezgalīgu lielumu… Tu, Kungs mums iemācīji, ka tas tā nav: Marija ir liela, Marija ir bezvainīga, Marija ir Tava Māte, taču tas ir tāpēc, lai varētu būt par mūsu mammu un svētuma paraugu. Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, lai mūs nevis attālina, bet gan pietuvina viņai, lai ļautu kopā ar viņu nonākt pie Tevis, attiecīgi mūsu nabadzīgajai, mazajai svētuma pakāpei, mūsu niecīgajai šķīstībai un bezvainīgumam. Tādēļ Tu mums atkārto, ka šodien ir svētki, ka šodien ir prieka un paļāvības diena. Pavairo, Kungs, mūsos aizvien vairāk šo mīlestību pret Mariju, mūsu svētuma māti un paraugu.

2. decembri

Marija vienmēr ir devusi. Viņa ir dzimusi, lai dāvātu. Jau iesākumā sastopam Mariju, kura laiž pasaulē savu radību, Jēzu, un to dāvā citiem. Nāk gani. Evaņģēlijs nesniedz sīkāku aprakstu, bet, iespējams, ka tie pietuvojās Bērniņam, lai to skūpstītu, apmīļotu, lai pienestu dāvanas un Dievmāte būs Viņu tiem pasniegusi. Vēlāk no tālienes nāk ķēniņi: iespējams arī viņiem Marija būs parādījusi Dēlu, Bērniņu, būs Viņu tiem pasniegusi lai viņi ar mīlestību, ar pielūgsmi, ar bijību to skūpstītu.

3. decembri

Šādi šī jaunā gada sākumā mēs vēlamies redzēt Mariju: kā mammu, kura dāvā. Ko gan īpašu mums dāvā? Mums dāvā laiku. Cik daudz, mēs nezinām, bet tā nav problēma: maz vai daudz, zinām, ka tā ir Marijas dāvana un, tātad, lai kāda tā arī būtu, ar visām iespējamām šķautnēm – to saņemam priecīgi ar mīlestību, jo tā ir mātes dāvāta.

4. decembri

ja vēlamies atrast pilnīgus svētuma paraugus, tad ir jāvēršas pie Jēzus, Dieva Svētā un pie Marijas, bezvainīgi ieņemtās, taču ne jau vienīgi šajos tēlos ir ikdienišķā svētuma piemērs. Jēzus ir Dieva mūžīgais Vārds, Marija ir bezvainīgi ieņemtā. Jāzeps, toties, ir neapšaubāmi garīgi bagāts cilvēks, bet viņa svētums ir ikdienišķs, ārpus brīnumdaru shēmām. To ir viegli konstatēt: tad, kad Kungam ir jārunā ar Jāzepu, Viņš to neuzrunā ar eņģeļa palīdzību kā Mariju, bet gan sapnī. Tas mums ir svarīgi, jo kad runājam par svētumu, tad vienmēr runājam par ikdienišķo svētumu, t.i., par mīlestību uz Kungu un par pilnu atvērtību Viņa gribai, kā tas bija ar Jāzepu.

5. decembri

Jaunavas Marijas lūgšanas dzīvē varam izšķirt trīs posmus: pirmais ir vērsts uz Dievu, uz Tēvu – šādi viņa pieņem eņģeļa sludinājumu. Otrais posms ir kristoloģiskais, kurā, kontemplējot gaidīšanas laiku, Nācaretes dzīves vienkāršībā, sakopotā un pazemīgā ikdienas dzīves kalpošanā, norit dialogs ar Dēlu. Trešajā posmā viņu varam redzēt Jēzus publiskās dzīves laikā kas ir kalpošanas brīdis brāļiem, kas ir pestīšanas noslēpuma brīdis.

6. decembri

Evaņģēlijā ir reāli, nevis no plastmasas veidoti cilvēki. Tie ir cilvēki, kuriem ir sirds, kuriem ir bijusi un kuriem vēl šodien ir sirds, jo arī Kristum bija sirds un ir vēl šodien, Dievmātei bija sirds un ir vēl šodien, Marijai Magdalēnai bija sirds un ir vēl šodien. Tādā veidā Evaņģēlijs kļūst par aktuālu īstenību, kļūst par manu īstenību, jo arī es vēlos sirdi, es cenšos, lai mana sirds nebūtu no plastmasas, lai tā nebūtu no akmens, kā to dēvēja Ezehiēls, bet gan, lai tā būtu miesas sirds.

7. decembri

Dievmāte, gluži kā Kristus ir nabadzīgais akmens. Mēs redzējām nabadzīgo izvēli, nabadzīgo akmeni un Dievmāte ir nabadzīgais akmens. Viņa pati atzīstas: uzlūkoja savas kalpones zemumu, bet tieši tāpēc, ka ir nabadzīgais akmens, stūrakmens. Gluži kā Kristus ir stūrakmens Baznīcas celšanā, pestīšanas plāna veidošanā, tāpat arī Marija saistībā ar Kristu ir stūrakmens. Nabadzīgs akmens, stūrakmens, pāršķeltais akmens. Tuksnesī no Mozus pāršķeltās klints iztek ūdens, no Kristus ar šķēpu pāršķeltā sāna iztek asins un ūdens un dzimst Baznīca. No Marijas sirds, kuru maigi ir pāršķēlis Svētais Gars, dzimst Kungs Kristus.

Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds,
jebkura svētuma dzīvais paraugs,
dod visiem saviem bērniem
paļāvību svētiem kļūt.

Tota Pulchra You are all beautiful, O Mary, and there is no original stain in you. You are the glory of Jerusalem. You are the joy of Israel and the honor of our people. You are the advocate of sinners. O Mary, Virgin most prudent and Mother most merciful, pray for us. Intercede for us with the Lord Jesus.

Leader: Immaculate Virgin, Mother of God, Your conception
All: Has brought glad tidings to all the world.
Let us pray. O God, Who in the Immaculate Conception of the Virgin Mary prepared a worthy dwelling place for your Son and, foreseeing His death, preserved Mary from all stain of sin, grant that we too, through her intercession, may walk toward You in holiness and purity of spirit. Through Christ our Lord. Amen.