Vadlīnija: Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem! Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu! (Ps 90, 13-14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina ņemt krustu un sekot Kristum līdz galam, kā arī paļauties uz Dieva gribu un mēģināt to izpildīt dzīves laikā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi no mūžības uz mūžību, apžēlojies par mums.
Kristu, Labais Draugs, apžēlojies par mums.
Kungs, padomu avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Gudr 9, 13-18B)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Dieva gribas pazīšanu. Lai to pazītu, Dievam Savu gribu mums jāatklāj. Liekas, ka tas ir vienkārši, atklāta – ņem un to izpildi, bet ir viena problēma. Kāpēc mēs nolēmam, pat ja Dieva griba mums ir atklāta, vai mēs to spējam izprast? Kungs mums saka: „Manas domas – nav jūsu domas, ne jūsu ceļi – Mani ceļi” (Jes 55,8). Lai atpazītu Viņa gribu, mums ir nepieciešami spējas, kas ir augstākās pār dabiskām, un tā ir Dieva dāvana.

Psalms 90 (89)

II lasījums (Flm 9-10.12-17)

Otrajā lasījumā mēs lasām, kā apustulis lūdz Filimanim pieņemt savu vergu kā brāli Kristū. Tas kalpos kā uzticīgs kalps gan kristietim, gan apustulim, kam viņš sniedza baudījumu ar savu ticību Kristum. Pāvels aicina to cilvēku pieņemt savu vergu kā pašu apustuli.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 14, 25-33)

Kristus, zinot visus mūsu vājības un grēkus, vienalga mūs pasauca, sekot Sev. Sekojot Viņam, kaut mums liekas, ka tas ir ļoti grūti, mēs nedrīkstam atgriezties atpakaļ. Mums jābūt gataviem iet līdz galam, nekur nepagrieztos. Kristus nevienu neatgrūž, bet Viņš iepriekš brīdina, lai nebūtu illuzīju. Mums nepietiks savu spēku, bet Viņs tos mums iedos. Viņš augstu liek mūs, blakus Sev. Un ja mēs būsim blakus Viņam, tad arī Viņš būs blakus katram no mums.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, dāsns uz mīlestību, svēti mani ar svēto krusta zīmi, lai aizsargātu no ļaunuma un uz mūžiem laikiem paslēpt ar Tavu žēlsirdību. Tu palīdz manai dvēselei, Tu mans patvērums sliktajās dienās! Paslēpj mani no grēcīgiem kārdinājumiem un manā priekšā turi Savu stipro vairogu. Esi blakus man parbaudījuma brīžos! Tu esi mana cerība, glāb mani no briesmām, kas draud miesai un dvēselei, un pēc ceļojumiem šajā zemē parādi Sevi man, mana svētīga Pestīšana!

Tu patiesais radītājs un šķīstības sargs, Jēzus Kristus, Vissvētākās Jaunavas Dēls! Tu esi Tas, Kas mudina cilvēkus uz aizliegšanām. Tu cerība un šķīsto vainags. Caur Marijas aizstāvību dāvā man dvēseles un miesas šķīstību! Vēlos mīlēt Tevi, Kungs, mans spēks, mans sargs, mana palīdzība. Mīļotais Jēzu, nedod man pārdomāt. Tu neguli, manas dvēseles sargs. Ak, mans Pestītājs, paliec kopā ar mani! Bez Tevis man nav nekā savēja, nav neviena labuma. Esi mana baka manā plašajā dzīves jūrā un esi mans mierinājums nāves brīdī, lai es atrastu pamatu Tevī, Labais manas dvēseles Draugs. Āmen. (Sv.Ģertrūda Lielā)

Mises noslēgums un vadlīnija

Vissvētākā Jaunava Marija esi mūsu paraugs, kā sekot savam aicinājumam. Esiet drosmīgi, sekojiet Kristum!