Vadlīnija: Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. (Ps 19,8)

Ievads: Šodien mēs svinam apustuļa Mateja svētkus. Viņš ir viens no divpadsmit Kristus izvēlētajiem apustuļiem un viens no četru Evaņģēliju autoriem. Mateja Evaņģēlijā īpaši atklājas saistība starp Veco un Jauno Derību, viņš uzsver, ka Kristus ir Vecajā Derībā Dieva apsolītais un praviešu sludinātais Mesija. Matejs sludina Kristus mācību vispirms Palestīnā, tad Sīrijā un Etiopijā. Apustulis un evaņģēlists Matejs Etiopijā mirst mocekļa nāvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Visgudrākais Dievs, apžēlojies par mums.
Kristu, Vispacietīgākais Dievs, apžēlojies par mums.
Kungs, Mācītājs un Baznīcas aizstāvis, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ef 4, 1-7. 11-13)

Apustulis Pāvels saka, ka katram no mums „ir dota žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis”. Kristus dāvanas mēra – ir Viņa dzīve, atdota par mums! Viņa dāvana – Viņš pats. Dāvanas cena – neierobežota. Neierobežota un dāvāta žēlastība katram. Katram. Mums patīk noņemt no sevis atbildību, citādi runājot, ka mums nav īpašu dāvanu, mēs esam pieticīgi… Bet Kungs jau iedeva katram – visu, žēlastību bez ierobežojuma! Un katram šī dāvana – ne tikai parasta dāvana, bet arī atbildība.

Psalms 19 (18)

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (9, 9-13)

Kad Jēzus pievērsās Matejam, tas nedomājot atstāja visu un sekoja Kristum. Acīmredzot šajā Pestītāja uzruna bija kaut kas tik spēcīgs, ka šim muitniekam nevajadzēja uzdot jautājumus, viņam uzreiz kļuva skaidrs, ko viņam jādara. Pat Matejs nešaubījās ne sekundi. Arī mums ir tādi momenti, kad mēs patiesi saprotam, ko no mums grib Dievs, kad mēs atpazīstam Viņa balsi, kas pievērsts tieši mums. Bet bieži mēs sākam šaubīties, it īpaši, ja Viņš grib no mums kaut ko negaidītu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Vismīļākais Dievs, palīdzi man visur izplatīt, kurp lai es neietu, Tavu smaržu. Pārpildi manu dvēseli ar Tavu Garu un Tavu dzīvību. Ienāc manā dzīvē, izmanto to tā, lai tā kļūtu tikai par Tavu atspulgu. Iespīd caur mani un esi manī tik daudz, lai katra man satikta dvēsele sajūstu Tavu klātbūtni manā dvēselē, lai cilvēki paceltu acis un redzētu ne mani, bet tikai Tevi, ak, Kungs! Esi manī, lai es iespīdētu līdzīgi Tev, lai kļūtu par gaismu citiem. Un tad, ak, Kungs, viss spīdums būs Tavs, un nekas nebūs mans, un tas būsi Tu, kas apgaismos cilvēkus caur mani. Ļauj godāt Tevi, ielej Tavu gaismu uz visiem, kas ir apkārt man. Dāvā man sludināt Tevi bez sprediķa, ne ar vārdiem, bet ar piemēru, ar darbu, ko es daru, ar Tavas klātbūtnes pilnību, kas ir manā sirdī. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un centīsimies katru dienu atbildēt uz Dieva aicinājumu.