2013. gada 29. septembris - Parastā liturģiskā laika 26. svētdiena, Psaltērija XXVI nedēļa

Vadlīnija: Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem. Tas Kungs atsvabina cietumniekus. Tas Kungs atdara acis aklajiem; Tas Kungs uzceļ nospiestos; Tas Kungs mīl taisnos. (Ps 146, 7-8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina par visu pateikties Dievam, ko mēs saņēmam no Viņa, un savas attiecības balstīt uz ticības.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas radījis debesis un zemi, apžēlojies par mums.
Kristu, Vienpiedzimušais Dēls, apžēlojies par mums.
Kungs, mūžīgais ķēniņš, apžēlojies par mums.

I lasījums (Am 6, 1A.4-7)

Pirmajā lasījumā tiek aprakstīta situācija, kas ir pazīstama katram ticīgam. Runa ir par cilvēkiem, kas, saņemot visu, kas ir, no Dieva, pavisam aizmirsa par Viņu. Viņiem liekas, ka visu saņema pēc savām tiesībām, un neviens nevar to viņiem atņemt. Liekas, ka tā dzīvo visa pasaule. Lai saprastu, kā cilvēks atkarīgs no Dieva ikdienišķā dzīvē, jābūt dziļām un patstāvīgām attiecībām ar Kungu.

Psalms 146 (145)

II lasījums (1 Tim 6, 11-16)

Otrajā lasījumā apustulis saka par to, ka ticība, kuru dāvāja Kungs Jēzus, var būt par balstu, turoties aiz tās, var izpeldēt no elles un nāves dzelmes.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 16, 19-31)

Šajā fragmentā mēs lasām līdzību par bagāto un nabadzīgo. Šīs līdzības jēga ir bagātnieka lūgums par Ābrahama liecību, lai viņš aizietu pie viņa brāliem un pastāstītu par to, kas viņu gaida pēc nāves. Ābrahams atbildes vietā, parāda viņam uz „Mozu un praviešiem”, t.i., uz Svētiem Rakstiem. Arī tagad pravietis mums parāda, ka tas, kas pilda likumus un uzklausa praviešu balsis, sapratīs visu. Ar to pietiek, lai iestātos uz patiesības ceļu, un aiziet līdz galam, un atrast ceļa beigās Kristu un Valstību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visvarenais, mūžīgais Kungs Dievs, Debesu Tēvs! Ielūkojies ar savu bezgalīgo Tavas žēlsirdības skatienu uz mūsu neveiksmēm un mūsu vajadzībām. Apžēlojies par visiem, kas tic Kristum, par kuriem Tavs Vienpiedzimušais Dēls, mūsu iemīļotais Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus, kas brīvpratīgi atdeva sevi grēcinieku rokās un izleja Savas Dārgas Asinis uz Svēta Krusta koka. Mēs tāpat lūdzam – kā Tu arī vēlies, lai mēs lūgtu, - par mūsu draugiem un ienaidniekiem, par veseliem un slimajiem, par visiem skumīgiem un nabadzīgiem kristiešiem, par dzīvajiem un mirušiem.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu un katru sekundi savā dzīvē.