Vadlīnija: Nāciet, klausieties visi, kas Dievu bīstaties, es jums stāstīšu, ko Viņš ir darījis manai dvēselei! (Ps 66, 16)

Ievads: Šodien mēs svinam Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas svētkus, kad jaunava, kura brīnumaina veidā dzemdēs dēlu, satiek nejaunu sievieti, kura tāpat nesa zem sirds savu dēlu. Šajā brīdī, kad viņi satiekas, notiek viņu dēlu pirmās tikšanās – Jēzus un Jānis, kaut abi atrodas mātes klēpī. Šīs dienas liturģija mūs aicina būt iedvesmotiem ar Svēto Garu un kopā ar Jaunavas Mariju vienmēr varētu godināt Dievu.

51. Pasaules lūgšanu diena par aicinājumiem - Aicinājums - patiesības liecība

Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina sekot mūsu vienīgajam, patiesi īstajam ganam – t.i. Jēzum, un tas nozīmē iet Viņa ceļus un ciest līdzīgi kā cieta Viņš, lai ar mīlestību visus upurus veltītu Dievam.

Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija:

Ar prieku izplatiet un sludiniet šo vēsti visā pasaulē, ka Dievs atpestīja Savu tautu.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina ar visu dvēseli svinēt Kristus Augšāmcelšanos, lai šīs noslēpums, kuru mēs atceramies, vienmēr palīdzētu mūsu darbos.

Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina iedziļināties Jēzus patiesajā misijā un tās nozīmē mūsu dzīvēs. Lūgsim Dievu, lai mums tāpat kā Emausas mācekļiem Euharistijas laikā atveras acis atpazīt Jēzu Kristu kā Pestītāju.

Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! (Ps 33 (32), 1)

Ievads: Šodien mēs atceramies par ticības nepieciešamību, uz ko mums norādījis Jēzus, sacīdams: „Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es eju pie Tēva.” (Jņ 14,12).

Vadlīnija: Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. (Ps 19,8)

Ievads: Svētais Filips no Betsaidas ir viens no pirmajiem mācekļiem, kurus Jēzus aicina sev sekot. Tradīcija vēsta, ka apustulis Filips sludināja Evaņģēliju Grieķijā un Frīģijā. Savukārt svētais apustulis Jēkabs (Jaunākais), apustuļa Jāņa brālis, Alfeja un Marijas, Vissvētākās Jaunavas Marijas radinieces, dēls, šīs radniecības dēļ dažkārt tiek saukts par Kunga brāli.

Vadlīnija: Ne mēs esam izredzējuši Kungu, bet Viņš mūs ir izredzējis, lai mēs ietu pa pasauli un nestu augļus.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina sekot Kristum un sludināt par Dieva Valstību visiem cilvēkiem.