Parastā liturģiskā laika 17.svētdiena, Psaltērija XVII nedēļa

Vadlīnija: Es Tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no Taviem baušļiem. (Ps 119, 10)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina labvēlīgi izmantot pārejošos labumus un bez noguruma virzīties pie mūžīgiem labumiem.

Parastā liturģiskā laika 15. svētdiena, Psaltērija XV nedēļa

Vadlīnija: Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev tuvoties un mājot Tavos pagalmos! (Ps 65, 5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atstāt malā visu to, kas traucē mums būt par īstiem kristiešiem, un atgriezties uz patieso ceļu.

Vadlīnija: Tas Kungs lielas lietas viņu vidū ir darījis!(Ps 126, 2)

Ievads: Šodien mēs svinam sv.Jēkaba, apustuļa, svētkus. Svētais Jēkabs, svētā Jāņa Evaņģēlista brālis, Zebedeja un Salomes dēls un Kunga Kristus radinieks, tika saukts par Lielo, lai viņu atšķirtu no otra apustuļa ar tādu pašu vārdu. 31. gadā svētais Jēkabs bija klāt, kopā ar svēto Jāni un svēto Pēteri, pie svētā Pētera sievas mātes izdziedināšanas un pie Jaira meitiņas uzmodināšanas no miroņiem. Tanī pašā gadā Jēzus veidoja savu apustuļu kolēģiju, kurā Viņš uzņēma Jēkabu un viņa brāli Jāni. Viņš tos nosauca par pērkondēliem; laikam viņu dedzīgās darbības dēļ. Kristus bieži vien nostādīja svēto Pēteri, Jēkabu un Jāni augstāk par pārējiem apustuļiem. Vienīgi viņiem bija ļauts būt par lieciniekiem Kristus apskaidrošanās brīdī Tabora kalnā un vēlāk Viņa ciešanu stundās Olīvu dārzā.

Šīsdienas liturģija mūs aicina smelt spēku viņā sludināšanā un gūt atbalstu viņā aizstāvībā.

Parastā liturģiskā laika 14.svētdiena, Psaltērija XIV nedēļa

Vadlīnija: Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība. (Ps 145, 3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atbrīvoties no grēka verdzības, lai iegūtu mūžīgo prieku.

Parastā liturģiskā laika 16.svētdiena, Psaltērija XVI nedēļa

Vadlīnija: Redzi, Dievs ir mans palīgs, Tas Kungs ir tas, kas uztur manu dvēseli! (Ps 54, 6)

Ievads: Kungs, esi žēlsirdīgs pret saviem kalpiem un ielej viņos Savu žēlastību, lai viņi varētu ievērot Tavus baušļus, pilnveidot savu garīgumu un sasniegt Debesu Valstību.

Vadlīnija: Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas! (Ps 117,1)

Ievads: Svētais Toms ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem. Tradīcija vēsta, ka vēlāk apustulis Toms, sludinādams Kristus mācību, aiziet līdz pat Indijai. Viņš mirst mocekļa nāvē, apliecinot savu ticību un mīlestību uz Jēzu. Šīsdienas liturģija mūs aicina ņemt savu krustu un sekot Kristum.