Parastā liturģiskā laika 22. svētdiena, Psaltērija XXII nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens.(Ps 63, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina meklēt Dievu un lūgt no Viņa palīdzību, lai Viņš stiprinātu mūsu ticību, pavairotu un saglabātu mūsos visu labo.

Parastā liturģiskā laika 19.svētdiena, Psaltērija XIX nedēļa

Vadlīnija: Atjauno mūs atkal, Tu Dievs, mūsu palīgs, remdē Savas dusmas pret mums! (Ps 85, 5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgt Dievu, lai Viņš vairotu mūsu sirdīs mīlestības garu, lai mēs izpelnītu solīto mantojumu.

Parastā liturģiskā laika 21.svētdiena, Psaltērija XXI nedēļa

Vadlīnija: Tu uzturi manu dzīvību; Tu izstiep Savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un Tava labā roka man palīdz un palīdzēs. (Ps 138, 7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina mīlēt Dieva baušļus un vēlēties Dieva solījumus.

Vadlīnija: Debesis sludina Viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz Viņa godību. (Ps 97, 6)

Ievads: Ar Kristus Pārveidošanās svētku atzīmēšanu baznīca svinīgi atzīst un slavina Dievības un cilvēcības savienojumu Kristus personā. Lai atbalstītu ticību savos mācekļos, kad tie redzēs Viņa ciešanas, Jēzus Kristus parādīja viņiem Savu dievišķo slavu.

Parastā liturģiskā laika 20. svētdiena, Psaltērija XX nedēļa

Vadlīnija: Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai Viņš apgaismo Savu vaigu pār mums!(Ps 67, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija darīt taisnus darbus un iemīlēt Dievu visā un augstāk par visu, un tad mēs būsim cienīgi Dieva apsolījumiem.

Parastā liturģiskā laika 18. svētdiena, Psaltērija XVIII nedēļa

Vadlīnija: Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus.(Ps145, 14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina meklēt Dieva Valstību un ka Dievs nekad neatstās mūs šajos meklējumos.

Vadlīnija: Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. (Ps 45, 3)

Ievads: Šodien mēs svinam Debesīs uzņemšanas noslēpumu. Nobeiguma posmu uz zemes, Pestītāja Māte, brīva no Iedzimtā grēka, ir ievesta godībā ar miesu un dvēseli tuvu savam Dēlam debesīs.