Vadlīnija: Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. (Ps 45, 3)

Ievads: Šodien mēs svinam Debesīs uzņemšanas noslēpumu. Nobeiguma posmu uz zemes, Pestītāja Māte, brīva no Iedzimtā grēka, ir ievesta godībā ar miesu un dvēseli tuvu savam Dēlam debesīs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Varenais un Žēlsirdīgais, apžēlojies par mums.
Kristu, Tēva spožums, apžēlojies par mums.
Kungs, Maiguma un līdzjūtības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Atkl 11. 19a; 12, 1. 3-6a. 10 ab)

Šis Apokalipses fragments mums rāda “ brīnumainu zīmi debesīs “: Sieviete, kuras apmetnis ir pati saule, un kronis no zvaigznēm. Neuzvarama ar Dieva žēlastību pret savu sākotnējo ienaidnieku. “Baznīcas tēls un pirmauglis”. Pirmauglis mātes sāpēs, kalpojot Atpestīšanai. Pirmauglis godības liktenim. No turienes Trīsvienības pavards, Marija mūs visus gaida, lai dzīvotu un dziedātu ar Viņu Dieva žēlastības pazīšanu.

Psalms 45

II lasījums (1 Kor 15, 20-26)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels salīdzina Ādamu un Jēzu. Ādamā visi mirst, Jēzū visi atdzīvos. Jēzus valdīs pār pasauli, kamēr nesaliks visus ienaidniekus zem Savām kājām.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 1, 39-56)

Daudzus gadsimtus Dievs caur likumu un praviešiem gatavoja Savu tautu centrālam vēstures notikumam. Un lūk, galvenais šis audzināšanas auglis izrādījās parasta Jaunava no Galilejas, kura spēja atbildēt Eņģelim šos vissvarīgākos vārdus šajā pasaulē. Viņa, Jaunava, kura nesa savā miesā Visaugstākā Dēlu, māca mūs būt par Viņa Valstības dalībniekiem. Viņas lūgšana tāpat var daudz iemācīt mūs – piemēram, tam, kā saistīt sevī pilno pazemību un paklausību Dievam ar priecīgiem gavilēm par Viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans Dievs, kas dāvā prieku, vienmēr izpalīdzīgs, pieņem sērās plīvuru un remdē visas sāpes, - Tu ar bezgalīgo prieku virs Debess un zemes iepriecināju Viņu, Jaunavas Mariju, Dieva Māti, Godības Spoguli, eņģeļu palīdzību, Tavas labvēlības tēlu, mūsu pestīšanas šūpuli!

Dāvā man žēlastību, Tavam kalpam, kas lūdz Tevi, un uzdrīkstējušais ar pazemību steigties pie Tavas Mātes, uzticēt Viņai gan ciešanas, gan prieku.

Dāvā man žēlastību Viņu nopelnu un lūgšanu dēļ tāpat sajūst mūžības prieku un laimīgi iet pie tām svinībām, ar kuru tika pagodināta pie Tēva Debesīs Tava Svēta Māte.

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet pazemīgi savā dzīvē un iemantosiet Debesu Valstību!