Parastā liturģiskā laika 20. svētdiena, Psaltērija XX nedēļa

Vadlīnija: Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai Viņš apgaismo Savu vaigu pār mums!(Ps 67, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija darīt taisnus darbus un iemīlēt Dievu visā un augstāk par visu, un tad mēs būsim cienīgi Dieva apsolījumiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas mīl visus, apžēlojies par mums.
Kristu, Tu cilvēku dedzīgais aizstāvis, apžēlojies par mums.
Kungs, kas stiprini mūsu ticību, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 56, 1. 6-7)

Dievam nav svešo un savu. Mēs otrādi – no bērnības pieradām dalīt pasauli uz labiem un sliktiem, uz mūsu un ne mūsu. Droši vien tas ir dabiski mūsu grēcīgai dabai – turēties pie tuviniekiem, atstumt tālākos. Caur šo stadiju nogāja arī Izraēla, kura apzinājās sevi kā Dievaizredzēto tautu, atdalījās no citām tautām ar reliģisko aizliegumu sienu. Jesajas ziņas par to, ka Kunga māja būs visu tautu lūgšanas māja, liekas par kaut ko neparastu. Bet nāk laiks kļūt pieaugošākiem, ir laiks ieraudzīt, ka Dievs ir augstāks par mūsu ierobežojumu. Viņš – visu Dievs, Viņš mīl visus, visus sauc ticēt.

Psalms 67 (66)

II lasījums (Rom 11, 13-15.29-32)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels nosauc sevi par pagānu Apustuli un aicina romiešus klausīties Dievu, un tad viņi būs apžēloti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 15, 21-28)

Šajā lasījumā mēs lasām par vienas kānaāniešu sievas ticību. Cik liela šī sievietes ticība? Jebkura māte ies uz visu, pat uz lielākiem pazemojumiem, lai viņas meita izveseļotos. Iespējams, Jēzum ir svarīgi ne tas, ar ko saistīts viņas lūgums, ar ko sākas viņas ticības ceļš, bet, cik tālu viņa ies pa šo ceļu.Kānaāniete – ir pagāns, ar pagāniem jūdi nesaskaras, tāpēc Jēzus klusē. Kad pie Viņa griežas mācekļi, Viņš atgādina, ka Dievs palīdz tieši savai tautai. Sieviete, dzirdot to, vienalga lūdz palīdzību. Tādā veidā viņa atraujas no savas tautas ar Izraēla Dievu attiecību dēļ. Ar savu nākamo frāzi Jēzus parāda, ka Dievu nevar piespiest palīdzēt, Viņš nepieņem pagāniski maģisko pieeju attiecībās ar Viņu. Sievietes atbilde nozīme viņas piekrišanu uz Dieva žēlsirdību. Un tā, dažu minūšu laikā viņa noiet pagāna ceļu, pieprasot no Jēzu to, kas viņai ir vajadzīgs, līdz sievietei, kura uzticas Izraēla Dievam un pazemīgi piekrist Viņa žēlsirdībai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dāvā man pacietību, Kungs, mans Dievs! Lai bez vaidiem un mazdūšības pārciest visus Tavus pārbaudījumus, visus šīs pasaules kārdinājumus!

Dāvā man spēku, Kungs, mans Dievs, precīzi un priecīgi izpildīt Tavus baušļus, lai nenokristu grēka bedrē!

Dāvā, mans Uzrādītājs, spēku pārciest manas laicīgas dzīves ceļu, lai iepazītu līdz beigām šīs pasaules prieka niecīgumu, lai iegūtu un iemīlēt Tavas Pasaules patieso prieku! Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien atcerēties savās lūgšanās tos, par kuriem jūs jau sen aizmirsāt vai arī nevēlāties atcerēties.