Parastā liturģiskā laika 22. svētdiena, Psaltērija XXII nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens.(Ps 63, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina meklēt Dievu un lūgt no Viņa palīdzību, lai Viņš stiprinātu mūsu ticību, pavairotu un saglabātu mūsos visu labo.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi mūsu palīdzība, apžēlojies par mums.
Kristu, kas esi mūsu dzīves paraugs, apžēlojies par mums.
Kungs, kas esi degošs uguns, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 20, 7-9)

Pirmajā lasījumā pravietis Jeremija stāsta mums, ka bija nolēmis vairs nesludināt Dieva Vārdu, jo visi par viņu smejas un saka ļaunus vārdus. Bet Dievs kā degošs uguns, apgaismoja viņu un viņš nevarēja noturēt klusumā Dieva Vārdus.

Psalms 63 (62)

II lasījums (Rom 12, 1-2)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mūs aicina upurēt savu miesu un dzīvot ne pēc pasaules likumiem, bet pēc Dieva likumiem.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 21-27)

Šajā fragmentā Jēzus stāsta saviem mācekļiem, ka Jeruzalemē Viņu gaida ciešanas un nāve, un vēlāk augšāmcelšanas. Pēteris mēģina Viņu pārliecināt to nedarīt, uz ko Jēzus visus aicina ņemt savu krustu un sekot Viņam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētais Gars, Dieva Gars, gaismas un mīlestības Gars, Tev veltu manu prātu, manu sirdi un manu gribu, visu manu esamību laikā un mūžībā.

Manam prātam jābūt vienmēr gatavam klausīties Tavas debess iedvesmas un Katoļu Baznīcas pamācības, jo Tu esi Tās bezgrēcīgs audzinātājs. Lai mana sirds vienmēr ir pārņemta ar mīlestības liesmu pret Dievu un tuvāko. Lai mana griba vienmēr būtu veidota pēc Dieva gribu formas. Lai visa mana dzīve vienmēr būtu uzticīgs dzīves un mūsu Kunga tikumu atspulgs; Viņam, tāpat kā Debesu Tēvam, un Tev, Svētajam Garam, gods un slava mūžīgi mūžos. Āmen. (Sv.Pijs X)

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet gatavi upurēties Dieva mīlestības dēļ!