Vadlīnija: Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.

Ievads: Šodien mēs svinam sv. apustuļu Sīmaņa un Jūdas svētkus. Svētais Sīmanis ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem, galilejietis. Viņš ir sludinājis Kristus mācību Ziemeļāfrikā un Persijā, kur arī mira mocekļa nāvē. Svētais Jūda tiek saukts arī par Tadeju. Viņš ir svētā apustuļa Jēkaba Jaunākā brālis, viņu uzskata par Svētās Ģimenes radinieku. Svētais Jūda ir nesis Kristus vēsti vispirms uz jūdu apgabaliem, tad uz Sīriju un Mezopotāmiju. Armēņi svēto Jūdu godina kā savu apustuli un liecina, ka tieši Armēnijā viņam tika nocirsta galva. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties par Baznīcu, lai Tā turpinātu augtu un vēstu jaunas tautas ticībai.

Vadlīnija: Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. Viņi izteiks Tavas valstības godību un runās par Tavu varu, lai cilvēku bērniem top zināmi Tavi varenie darbi un Tavas valstības brīnišķais spožums un godība.

Ievads: Šodien mēs svinam sv. Lūkasa svētkus. Svētais Lūkass ir trešā Jēzus Kristus Evaņģēlija un Apustuļu darbu grāmatas autors. Lūkass ir dzimis Antiohijā, pēc tautības viņš ir grieķis. Pieņēmis kristības, Lūkass kļūst par apustuļa Pāvila uzticīgu mācekli un pavadoni viņa tālajos misiju ceļojumos. Lūkass ir miris mocekļa nāvē Ahajā sava mūža 84. gadā. Šīsdienas liturģija mūs aicina iet svēto ceļu un mīlēt ne tikai Dievu, bet arī visnabadzīgākos.

Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena, Psaltērija XXX nedēļa

Vadlīnija: Tas Kungs man atlīdzināja pēc manas taisnības, pēc manu roku šķīstības Viņš man atmaksāja, jo es turējos Tā Kunga ceļos un nedarīju to, kas ir apgrēcība mana Dieva priekšā, un visas Viņa tiesas bija manu acu priekšā un es nenicināju Viņa baušļus. (Ps 18, 21-23)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina iemīlēt Kunga baušļus, lai mēs būtu cienīgi saņemt Dieva solīto.

Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena, Psaltērija XXVIII nedēļa

Vadlīnija: Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. (Ps 23, 2-3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina darīt labus darbus un visā paļauties uz Dieva Gribu.

Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena, Psaltērija XXIX nedēļa

Vadlīnija: Lai līksmo lauks un viss, kas tur zeļ un zaļo; lai gavilē visi meža kokiTā Kunga priekšā, jo Viņš nāk, Viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas Savā patiesībā (Ps 96, 12-13)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina izpildīt Dieva gribu un ar tīru sirdi kalpot Viņa godam.

Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena, Psaltērija XXVII nedēļa

Vadlīnija: Dievs Cebaot, atgriezies jel! Skaties no debesīm un redzi! Uzlūko šo vīnakoku un dēstu, ko Tava roka ir stādījusi, atvasi, ko Tu pats esi izraudzījis! (Ps 80, 15-16)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina virzīties pie Dieva, katrā cilvēka redzēt pašu Kristu un parādīt savu mīlestību ne tikai pret Dievu, bet arī pret jebkuru cilvēku.