Vadlīnija: Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz To Kungu! (Ps 31,25)

Ievads: Šodien mēs atceramies Kunga Jēzu ciešanas un nāvi uz krusta, ka Viņš to visu panesa bez pārmetumiem pret savām slepkavām Savas mīlestības dēļ pret mums.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir patiesības Dievs, apžēlojies par mums.
Kristu, kas bija paklausīgs līdz nāvei, apžēlojies par mums.
Kungs, kas esi žēlsirdīgs pret mums visiem, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 52, 13-53, 12)

Pirmajā lasījumā pravietis Īsajā pravieto par Dieva Dēlu, ka Viņš paņems uz Sevi mūsu slimības un grēkus, cietis un atdos Savu dzīvību par mums, jo mēs kā avis staigājam katrs par savu ceļu, un Dievs mūsu dēļ uzliks uz Viņu mūsu grēkus.

Psalms 31 (30)

II lasījums (Ebr 4, 14-16; 5, 7-9)

Otrajā lasījumā apustulis Pēteris mums saka, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir liels augstais priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vajadzībām. Viņš ir palicis par mūžīgo pestīšanas gādnieku visiem, kas Viņam paklausa.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jn 18, 1-19, 42)

Šajā fragmentā mēs redzam, ka Kristus negaida, kad Viņu atradis, bet Pats iznāk uz priekšu karavīriem no vietas, kur Viņš lūdzas. Kungs bija mierīgs, jo zināja, kas ar Viņu būs. Kristus pieprasa, lai karavīri neaiztiktu Viņu mācekļus, jo viņi vēl nebija gatavi ciešanām, viņiem vajadzēja turpināt Viņu darbu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, tu nokāpi nāves tumsā. Cik bieži mums liekas, ka Tu guli! Cik viegli mēs attālināmies un sakam sevī: Dievs ir miris. Ļauj, lai tumsas stundā mēs būtu spējīgi atcerēties, ka Tu esi šeit. Neatstāj mūs, kad mēs esam kārdināti krist izmisumā. Palīdzi mums neatstāt Tevi vienu. Dāvā mums uzticību, kas turēsies pretī apjukumam un varēs pieņemt Tevi pat pēdējo smagumu brīžos, tāpat kā Tava Māte atkal pieņema Tevi savās rokās. Palīdzi mums, palīdzi nabagiem un bagātiem, vienkāršiem un zinātniekiem, skatīties bez bailēm un aizspriedumiem. Dari mūs spējīgus veltīt Tev savas spējas, mūsu sirdi, mūsu laiku, mūsu sirdi, lai sagatavotu dārzu, kurā varētu notikt Tava augšāmcēlšanās. (Pāvests Benedikts XVI)

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien esi kluss un domā par Kristus ciešanām un Viņa nāvi! Domā par to, ka Viņš atdeva savu dzīvi arī par tevi. Vai tu gatavs atdot Jēzum savu dzīvi?