2. Lieldienu svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki

Vadlīnija: Jo tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls, uzvar pasauli.

Ievads: Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz Dievs mums un visai cilvēcei ir piedevis. Atvērsim savas sirdis, lai saskatītu Dieva mīlestības pēdas savā ikdienā. Lai tas mūs pamudina pildīt baušļus pilnīgākā veidā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas vieno visu cilvēci, apžēlojies par mums.
Kristu, kas nāci caur ūdeni un asinīm, apžēlojies par mums.
Kungs, kas dāvā pasaulei īstenu mieru, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 4, 32-35)

Šajā lasījumā apustulis attēlo vienotības pilnību, kāda valdīja agrīno ticīgo vidū. „Tā bija viena sirds un viena dvēsele.” Apustulis aicina stiprināties vienotībā uzsverot kopīgos pamatus, jo tikai tādā veidā varam apliecināt visus vienojošo Pestīšanas Evaņģēliju. Pārdomāsim arī savu iespējamo ieguldījumu vienotības stiprināšanā ticīgo vidū.

Psalms 118

II lasījums (1 Jņ 5, 1-6)

Apustulis Jānis šajā lasījumā pasaka to ļoti tieši, ka mīlēt Dievu nozīmē turēt Viņa baušļus. Dieva un sava tuvākā mīlēšana nozīmē baušļu izpildīšana, un, kad esam mīlestības motivēti, tad šie baušļi vairs nešķiet tik neiespējami grūti. Tāpat šis Lieldienu laika lasījums uzsver arī ticības nozīmi un spēku, jo „tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls”, uzvar pasauli.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 20, 19-31)

Svētais Jānis raksta par nozīmīgu notikumu, kā Jēzus atnāk mācekļu vidū un runā ar viņiem. Šī atnākšana nebija parasta, jo telpa, kurā mācekļi atradās, bija aizslēgta. Mācekļu vidū nebija Toms, kurš vēlējās redzēt pats savām acīm Jēzu, jo citādāk neticēja. Jēzus nāk vēlreiz, durvis ir aizslēgtas, Jēzus pats lūdz Tomam aplūkot viņa rētas. Šajā apmeklēšanas laikā Jēzus, ierodoties pie mācekļiem, sacīja: „Miers jums!” Jēzus ir vienīgais, kas var dod mums mieru, šajā steidzīgajā pasaulē, un mēs varam būt laimīgi, priecāties par tām dāvanām, kas mums ir atstātas, lai mēs nepagurstoši iet Svētuma ceļu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Par Kunga žēlsirdību es dziedāšu mūžīgi
Visu ļaužu priekšā,
Tā ir skaistākā Dieva īpašība.
Bet mums – nemitīgs brīnums.

Tā līst no Dievišķās Trīsvienības,
No viena mīlestības klēpja:
Kunga žēlsirdība būs dvēselē
Visā pilnībā, kad nokritīs aizkars.

No Tavas žēlsirdības avota, ak, Kungs.
Strūklo visāda laime un dzīvība;
Visas radības un radījumi,
Gavilējiet žēlsirdībai.

Dieva žēlsirdības dziļumi atklāti mums
Caur krustā sistā Jēzus dzīvību;
Grēciniek, tev nevajag šaubīties un izmist.
Bet ceri uz žēlsirdību, jo arī tu vari kļūt svēts.

Divi avoti kā stari
Plūst no Jēzus Sirds –
Ne eņģeļiem, ķerubiem un serafiem.
Bet grēcīga cilvēka glābšanai.

(Sv.Faustīne)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dieva žēlsirdības svētkus pavadīsim palūkojoties uz savu ikdienu no malas, mēģinot saskatīt Dieva žēlastības pēdas. Uzskaitīsim un pateiksimies Dievam par visām lielajām un mazajām žēlastībām, ar kurām Dievs mūs svētī diendienā. Pārdomāsim, cik daudz mums ir ticis piedots, un cik bieži paši negribīgi piedodam otram. Dieva žēlsirdīgā sirds lai kļūst par paraugu mūsu saskarsmē ar citiem.