52. Pasaules lūgšanu diena par aicinājumiem

4. Lieldienu svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: ES esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.

Ievads: Joprojām turpinās Lieldienu liturģiskais laiks. Mēs vēl arvien atrodamies priecīgajā Lieldienu posmā. Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem, Viņš ir uzvarējis grēku un nāvi, un Viņš dāvās mums mūžīgo dzīvību, ja mēs paliksim uzticīgi un sekosim viņam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Labais gans, apžēlojies par mums.
Kristu, Pasaules pestītāj, apžēlojies par mums.
Kungs, Mīlošais Tēvs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 4, 8-12)

Runājot par jūdu lielo grēku, kuri atteicās un nodeva nāvei Dzīvības Karali, apustuļi cenšas neizraisīt savos klausītājos izmisumu. Pēteris teica, ka Svētais Gars aicina viņus nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva, pārliecinot viņus, ka citās cerības uz glābšanos nav, kā tikai caur Tā žēlsirdību, Kuru viņi nodeva nāvei. Tikai caur ticību Viņam viņu grēki var būt piedoti.

Psalms 118

II lasījums (1 Jņ 3, 1-2)

Svētums – tas ir izvēlēto liktenis un raksturīgs ar tādām īpašībām, kuras parastam cilvēkam nav sasniedzamas. Tas ir vienīgais gadījums, kad cilvēks gatavs atzīst sevi par parasto un nelietderīgo. Bet Svētajos Rakstos mēs lasām vārdus ka katrs, kas cer uz Viņu, attīra sevi tā, kā Viņš ir tīrs. Tas ir līdz svētuma tīrībai tā, kā Dievs ir svēts. Un paliek cerība, ka katrs var kļūt tīrs līdz neiedomājamam stāvoklim.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 10, 11-18)

Jēzus ir mūsu Labais Gans, kas ved mūs pie dzīvības. Mēs sekojam Viņam, un šo šauru ceļu mēs varam noiet, tikai piespiežoties pie Viņa. Tāpēc Kristus Misija – lielā dāvana mums. Bet lai iegūtu Dieva dāvanu, jāprasa par to un jāvēlas to, jāizmanto un jāpateicas par to.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

„Lūgšana par aicinājumiem
Mīlestības Dievs,
Tu, kas mūs bezgalīgi mīli
un esi mums sevi atklājis Jēzus vaigā,
Tu, kas Svētajā Garā dod mums spēku
atbildēt Tavai mīlestībai,
uzlūko savus tik daudzos bērnus,
kas ir tālu no Tevis
vai arī iegrimuši viduvējībā!
Aicini svētus priesterus,
kas izplatītu Pēdējo vakariņu vēstījumu,
būdami uzticīgi Tavai Baznīcai
un kļūstot par vienotības ieraugu
savu brāļu priesteru vidū!
Dod, lai būtu arvien vairāk jauniešu,
kas vēlētos sevi veltīt svētuma apustulātam,
un dāvā pasaulei cilvēkus,
kas prastu runāt ne tikai par taisnīgumu,
bet pāri visam – par mīlestību un brālību!
Iededz visu ticīgo sirdīs kvēlas ilgas kļūt svētiem
un aktīvi darboties,
lai Tavu mīlestību nestu daudziem citiem!
Bet tiem, kas jau ir atbildējuši Tavam aicinājumam,
dāvā drosmi tajā pastāvēt
un ar Marijas, Tavas Mātes, palīdzību
dod tiem paļāvību,
lai viņi spētu veidot pasauli,
kurā īstenojas svētuma un brālības ideāls! Amen.
Dieva kalps G. Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Mēs esam tā Kunga avis. Šodien pārdomāsim to, kā vēl vairāk varam parādīt Dievam savu mīlestību, savu vēlēšanos būt ar Viņu.