Vadlīnija: Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas! (Ps 117,1)

Ievads: Svētais Toms ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem. Tradīcija vēsta, ka vēlāk apustulis Toms, sludinādams Kristus mācību, aiziet līdz pat Indijai. Viņš mirst mocekļa nāvē, apliecinot savu ticību un mīlestību uz Jēzu. Šīsdienas liturģija mūs aicina ņemt savu krustu un sekot Kristum.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Visspēcīgais Dievs, apžēlojies par mums.
Kristu, Baznīcas pamats, apžēlojies par mums.
Kungs, Dzīvības devējs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ef 2, 19-22)

Svētā Gara darbība ne tikai izmaina mūsu iekšējo stāvokli, bet arī ieved mūs īpašajās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Šajā fragmentā Pāvels apraksta jauno cilvēku kopienu, Kristiešu Baznīcu kā templi, kuras pamatā ir Apustuļu ticība, bet Pats Kristus – stūrakmens, uz kura turas visa ēka.

Psalms 117

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 20, 24-29)

Apustulim ir svarīgi pārliecināties ne tikai par augšāmcelšanās realitāti, bet arī, ka Augšāmceltā Miesai ir Ciešanu zīmēs. Pirmkārt, gan Tomam, gan mums, tas nozīmē, ka Kungs augšāmcēlies tajā pašā ķermenī, kurā ir panesis ciešanas. Otrkārt, tas nozīmē, ka Krusta ciešanas un Augšāmcelšanas nav atdalāmi viens no otra. To mums jāzina, kad dzirdām Kristus aicinājumu, ņemt krustu un sekot Viņam. Ja krusta ceļš neved mūs augšāmcelšanai un dzīvei, tad kā iet pa šo ceļu?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, mans Dievs, es noliecos Tava priekšā: Tu – gudrība, kas mani apgaismo; Tu – griba, kas dod man gribu. Tu – spēks, kas mani rada. Tu – žēlsirdība, kas mani paceļ, Tu – balss, kas sauc mani; Tu – Vārds, kas runā ar mani. Tu – labums, kas man tiek dota, Tu – labestība, kas man piedod, Tu – mīlestība, kas apņem mani. Tu – Gars, kas mani atdzīvina, Tu – providence, kas mani vada, Tu – miers, kas mani piepilda, Tu – svētums, kas mudina mani, lai man nebūtu miera, kamēr es neiepazīšu Tevi. Ak, mans Dievs, es noliecos Tava priekšā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Palūdzies šodien par savu draudzi, lai tajā valdītu miers un savstarpējā palīdzība!