Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena, Psaltērija XXX nedēļa

Vadlīnija: Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus! Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem! (Ps 105, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina iemīlēt Dieva baušļus un tos izpildīt, lai mēs varētu iemantot Debesu valstību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Izraēļa Dievs, apžēlojies par mums.
Kristu, pasaules Glābējs, apžēlojies par mums.
Kungs, svētuma avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 31, 7-9)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Izraēla īpašām savstarpējām attiecībām ar Dievu, un tā kļūs par pirmo starp tautām.

Psalms 126

II lasījums (Ebr 5, 1-6)

Otrajā lasījumā mēs dzirdām, ka Kristus ne Pats Sevi iecēla par augsto priesteri, bet šo slavu Viņam iedeva Tēvs kā dāvanu. Kādā veidā izpaudās Jēzus priesterība uz zemes? Jo upurus, ko Viņš atdeva, - ir Viņa dzīve. Un tā, dāvana, ko dāvā Tēvs Dēlam – tā ir iespēja nomirt? Jā un nē. Jo tā nav tikai iespēja nomirt – tā ir iespēja paņemt uz Sevi svešu, mūsu nāvi. Šīsdienas lasījumā ir svarīgi, ka tas varēja notikt tikai Dēla un Tēva saskaņotībā. Un kaut runa ir par Dēla dzīvi – tā nav Viņa personīga lieta, bez Tēva svētības upuris nebūtu iespējams.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 46-52)

Šodien mēs lasām Marka stāstu par neredzīga dziedināšanu. Tā nav tikai miesiskā dziedināšana, bet arī garīgā. Pēc sastapšanās ar Jēzu neredzīgais varēja redzēt ne tikai pasauli, bet arī pašo galveno – Dieva Dēlu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, Kungs, godinu Tevi: Tu – gudrība, kas mani ieskaidro, Tu – griba, kas dod man gribu. Tu – spēks, kas mani rada. Tu – žēlsirdība, kas mani paceļ, Tu – balss, kas mani sauc, Tu – Vārds, kas ar mani runa. Tu esi žēlastība, kas tiek dāvāta man, Tu – mīlestība, kas mani sagrābj. Tu – Gars, kas mani atdzīvina, Tu – providence, kas mani ved, Tu – miers, kas mani piepilda, Tu – svētums, kas mudina mani, lai man nebūtu miera, kamēr es neieraudzīšu Tevi. Ak, Kungs, es godinu Tevi.

Mises noslēgums un vadlīnija

Atveriet savas acis un sirdi Dieva mīlestībai!