Parastā liturģiskā laika 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Stāstiet tautām par Viņa godību, visām tautām par Viņa brīnuma darbiem! (Ps 96, 3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina iet pa ticības ceļu un izpildīt Dieva gribu, pilnīgi uzticoties Viņam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir radījis debesis, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir darījis brīnumus, apžēlojies par mums.

Kungs, kas piepilda mūs ar dāvanām, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 62, 1-5)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja mums stāsta par Jaunās Derības Baznīcas nākotni, it īpaši par īpašu Dieva Gribu un Baznīcas aizsardzību.

Psalms 96

II lasījums (1 Kor 12, 4-11)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mums vēsta, ka Dievs katram cilvēkam dod dažādas dāvanas, kalpojumus un spēkus, jo Kungs ir bezgalīgs, neizsmeļams un pārpilnīgs. Un mēs esam aicināti izmantot šīs dāvanas, lai kalpot Dieva godībai.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (2, 1-11)

Šodien mēs lasām par Jēzus brīnumu kāzu laikā Kānā. Šis brīnums notiek pēc Jaunavas Marijas lūguma, Viņa aicina kalpus darīt to, ko līks Viņas Dēls. Arī tagad, ja mums ir kaut kādas materiālas vai garīgas vajadzības, Dieva Māte aicina izpildīt Viņas Dēla pavēles. Tāpēc mēs tā godājam un mīlām Viņu, un paļaujamies uz Viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētais Gars, Dievs, kad mēs nezinām, kā lūgties, tad atnāc un atbalsti mūsu lūgumus. Apgaismo mūsu prātu, lai mēs saprastu cilvēciskās dzīves vērtību, šos dziļumus, kuros nav iespējams iedziļināties līdz galam. Dāvā mums žēlastību, lai būtu jūtīgiem, cienītu un mīlētu dzīvi. Modini mūsu prātu un palīdzi izprast to, cik ir vērtīga katra cilvēka dzīve. Neļauj mums iekrist kārdinājumā, ka mēs vairāk neticam dzīves skaistumam, ja tai pieskaras bēdas. Mīlestības Gars, atver mūsu acis, lai ieraudzītu bērna smaidu un pateicību, uzticības slāpes jauniešiem un sirmā cilvēka vajadzības. Dāvā žēlastību, lai neviens nejustos par lieku savā dzimtenē. Nāc, Svētais Gars! Piepildi savi uzticīgo sirdis un iededzini viņos savas mīlestības uguni. Ved Savus uzticīgos pa Evaņģēlija taisnības ceļu. (svētais Pāvests Jānis Pāvils II)

Mises noslēgums un vadlīnija

Aiciniet Dievu savā dzīvē, atdodiet savas rūpes un lūgumus Viņam! Jūs esiet Dievam vajadzīgi un Viņš ir vajadzīgs jums! Pilnīgi uzticieties Viņam!