sv. apustuļa Pāvila atgriešanās, svētki.

Vadlīnija: Tu būsi Viņa liecinieks. (Apd 22, 15)

Ievads: Šīsdienas Mises laikā pārdomāsim atgriešanās un liecināšanas nozīmi mūsu dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums mūsu cietsirdībā!

Kristu, apžēlojies par mums mūsu vienaldzībā!

Kungs, apžēlojies par mums mūsu naidā!

I lasījums (Apd 22, 3-16)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim Pāvila stāstīto viņa atgriešanās ceļu. Pārdomāsim, vai arī mēs esam tikpat tieši un varam stāstīt par savām vājībām un liecināt, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē un mēs šīs vājības esam pārvarējuši.

Psalms 117

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (16, 15-18)

Evaņģēlijā dzirdēsim, ka Kristus sūta savus mācekļus sludināt Viņa vārdu. Šis Kristus pamudinājums ir attiecināms arī uz mums – tiem, kuri jau ir pazinuši Kristus mīlestību un mācību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visspēcīgais Dievs, mūsu Tēvs! Tu esi mūs radījis, lai mēs godātu Tevi, meklētu Tevi un cerētu tikt debesīs pie Tevis. Slava Tev, Kungs, par ticības dāvanu! Slava Tev, Kungs, ka Tu dāvāji mums spēku turpināt ticības ceļu caur tumsu un pārbaudījumiem! Laimīgie tie, kas jau dzīvo Tavā pasaulē! Laimīgie tie, kas jau redz Tevi! Laimīgie tie, kam sirdi vairs nemoka šaubas un ilgas, jo Tu jau esi viņus apgaismojis. Kungs, dāvā man gudrību un drošsirdību turpināt Tavu dāvātu ceļu. Dāvā spēkus iet pa šo ceļu līdz galam. Piepildi mani ar Savu žēlastību un piedod manu vājumu un kļūdas! Šaubas un baiļu vietā ieliec Savu negraujošu gudrību un mieru. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim drošsirdīgi un stipri savā liecībā, jo esam saņēmuši šo pavēli no paša Kristus.