Vadlīnija: Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Tas Kungs ir ar mani, lai man palīdzētu; tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. (Ps 118, 6-7)

Ievads: Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz Dievs mums un visai cilvēcei ir piedevis. Atvērsim savas sirdis, lai saskatītu Dieva mīlestības pēdas savā ikdienā. Lai tas mūs pamudina pildīt baušļus pilnīgākā veidā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas vieno visu cilvēci, apžēlojies par mums.

Kristu, kas nāci caur ūdeni un asinīm, apžēlojies par mums.

Kungs, kas dāvā pasaulei īstenu mieru, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 5, 12-16)

Padomājiet par to, ko jūs gatavi izdarīt sevis dēļ un ko – Kristus dēļ; ko gatavi upurēt savas slavas dēļ un ko Dieva godības dēļ? Priesterim bija grūti paciest kristiešus tur, kur viņš juta sevi par galveno saimnieku – templī. Viņš, un citi ticības vajātāji, kādi bija Baznīcas vēsturē, zināja, kas notiks, ja cilvēki sekos Jēzum Kristum. Kristieši it kā atņēma no garīgiem vadītājiem varu pār cilvēkiem un atdeva to Dievam – bet tie, kas atrodas zem Dieva varas, nevar manipulēt. Kristietība ražo „nevadāmos” cilvēkus, kas pakļaujas „vairāk Dievam, nekā cilvēkam”. Paklausība Dievam var ienest uz jums kaut kā šausmīgas dusmas. Vai jūsu ticība tādiem pārbaudījumiem gatava?

Psalms 118

II lasījums (Atkl 1, 9-11A.12-13.17-19)

Jānis redz Augšāmcelto Pestītāju un pazīst Viņu, kaut izskatās Viņš citādāk, nekā tajās četrdesmit dienās pēc Augšāmcelšanām, kad Viņš sazinājās ar apustuļiem un ka Jānis redzēja Viņu pēdējo reizi. Jēzus nostājas Sava apustuļa priekšā kā Valstības ķēniņš, Kurš tika ielikts ar Savu debess Tēvu uz šo vietu, kuru Viņš sagatavoja Savam Dēlam vēl pirms pasaules radīšanas.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis

(20, 19-31)

Svētais Jānis raksta par nozīmīgu notikumu, kā Jēzus atnāk mācekļu vidū un runā ar viņiem. Šī atnākšana nebija parasta, jo telpa, kurā mācekļi atradās, bija aizslēgta. Mācekļu vidū nebija Toms, kurš vēlējās redzēt pats savām acīm Jēzu, jo citādāk neticēja. Jēzus nāk vēlreiz, durvis ir aizslēgtas, Jēzus pats lūdz Tomam aplūkot viņa rētas. Šajā apmeklēšanas laikā Jēzus, ierodoties pie mācekļiem, sacīja: „Miers jums!” Jēzus ir vienīgais, kas var dod mums mieru, šajā steidzīgajā pasaulē, un mēs varam būt laimīgi, priecāties par tām dāvanām, kas mums ir atstātas, lai mēs nepagurstoši iet Svētuma ceļu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu Kristu, Tu mūs mācīji būt žēlsirdīgiem kā debesu Tēvs, un mums teici, ka tas, kurš redz Tevi, redz Viņu. Rādi mums savu vaigu, un mēs būsim glābti.

Dari, lai mēs katrs sadzirdam kā sev personīgi adresētu vārdu, ko teici samarietei: Ja tu zinātu Dieva dāvanu! Tu esi neredzamā Tēva, Dieva, kurš īpaši atklāj savu visvarenību piedošanā un žēlsirdībā, redzamais vaigs: dari, Kungs, lai Baznīca pasaulē ir Tavs redzamais vaigs, kas esi augšāmcēlies un mīti debesu godībā.

To mēs lūdzam ar Žēlsirdības Mātes Marijas aizbildniecību Tev, kas dzīvo un valdi ar Dievu Tēvu Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Atgādiniet saviem tuvākajiem cilvēkiem, ka Dievs viņus mīl un gaida!