Vadlīnija: Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas dāvā mums savu mīlestību, apžēlojies par mums.

Kristu, Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, kas atbrīvo mūs no kārdinājumiem un ļaunā gara viltības, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 7, 10-14; 8, 10)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par Jaunavu, kura kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, ko nozīmē: ar mums ir Dievs; un kas būs cilvēces Pestītājs.

Psalms 40 (39)

II lasījums (Ebr 10, 4-10)

Otrajā lasījumā Jēzus saka, ka nāk šajā pasaulē pildīt Dieva Gribu, un mēs pēc šīs gribas ar Jēzus miesas upuri padarīti svēti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass

(1, 26-38)

Šis Evaņģēlija fragments mums vēsta par Dieva Gribu un Jaunavu Mariju, kura pilnībā atbildēja uz Kunga aicinājumu. Viņa ir mūsu paraugs, kā mums savā dzīvē jāatbild uz Dieva aicinājumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Slavēsim Kungu, godājot Viņa Svēto Māti! Svētā Jaunava, mūsu Kunga Māte! Liela bija Tava ticība Dieva varenībai un žēlsirdībai, liela pazemība, liela pacietība. Kunga Pasludināšana bija Tev uzticīgs apsolījums, Dieva baušļi – mīļākie baušļi, paklausība Dievam bija Tev par prieku! Ak, ja visi cilvēki tāpat dzīvi ticētu Dievam, bez šaubām uzticētos Viņam, tāpat nelokāmi pārnestu ciešanas, tāpat uzticīgi paklausītu kā Tu! Jēzu Kristu! Tavas Mātes ticība, uzticība, paklausība atgādina man par Tavu vissvēto dzīvi. Ak, Marija, Tava mīlestība, Tava pacietība, Tavs svētums – tā ir Visaugstākā, Labākās Būtnes, pilnīga atspoguļošana. Āmen. (bīskaps Mikaels Zailers)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu un katru sekundi savā dzīvē.