Vispasaules lūgšana par aicinājumiem,  Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! (Ps 100, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atvērt savas sirdīs Dieva Vārdam un būt kopā ar Kristu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir darījis mūs par Savu tautu, apžēlojies par mums.

Kristu, svētuma paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, Tava žēlastība paliek mūžīgi, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 13, 14. 43-52)

Pāvels un Barnaba saka, ka Dieva Vārds pirmajam kārtam jābūt pasludinātam izvēlētai tautai – ebrejiem. Bet sprediķi klausās arī pagani, un Vārds nonāk viņu sirdīs dziļāk nekā ebreju sirdīs. Un Pāvels saka, ka atraidot Vārdu, cilvēki paši dara sevi par mūžīgas dzīves necienīgajiem. Jūdi domāja, ka pagani nav mūžīgas dzīves cienīgi. Daži mūsdienas pagani doma, ka jūdi nav cienīgi gan ne mūžīgas, gan ne laicīgas dzīves. Kungs skatās uz visu citādi: Viņam nav necienīgo – izņemot tos, kas brīvprātīgi atsakās no Viņa.

Psalms 100

II lasījums (Atkl 7, 9.14B-17)

Svētums – izvēlēto liktenis un tā ir raksturīga ar tādām īpašībām, kādus parastam cilvēkam nesasniegt. Tā ir vienīga reize, kad cilvēks gatavs atzīt sevi par parastu un nederīgo. Bet mēs lasām vārdus, ka katrs, kas cer uz Kungu, attīra sevi tā, kā Viņš ir tīrs. Tas ir līdz svētuma tīrībai, kā Kungs ir svēts. Un pastāv cerība, kas var attīrīt līdz tādam neiedomājamam stāvoklim.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis

(10, 27-30)

Katrs, kas pamēģināja būt kā kristietis, zina, ka tas ir smags darbs. Ļoti gribētos, ka kristības kā burvības vārdi, darītu mūs par labiem un nesasniedzami grēkam. Mīlestības spēks, ko Svētais Gars dāvā cilvēkam, ir liels, bet arī ir liela mūsu brīvības pakāpe. Tāpēc izvēle vienmēr paliek ar mums, un tā ir grūta, tāpēc ka arī Kungs mūs aicina mīlēt kā Viņš, tas ir, atdodot savu dzīvi. Mūsu glābšana notiks, ja mēs būsim kopā ar Kristu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas—Lūgšana par aicinājumiem

Mīlestības Dievs, Tu, kas mūs bezgalīgi mīli un esi mums sevi atklājis Jēzus vaigā,

Tu, kas Svētajā Garā dod mums spēku atbildēt Tavai mīlestībai, uzlūko savus tik daudzos bērnus, kas ir tālu no Tevis vai arī ir iegrimuši viduvējībā.

Aicini svētus priesterus, kas izplatītu Pēdējo vakariņu notikuma vēstījumu,

būdami uzticīgi Tavai Baznīcai un kļūstot par vienotības ieraugu

savu brāļu priesterībā vidū. Dod, lai būtu arvien vairāk jauniešu, kas vēlētos sevi veltīt svētuma apustulātam, un dāvā pasaulei cilvēkus, kas prastu runāt ne tikai par taisnīgumu, bet vēl vairāk – par mīlestību un brālību. Iededz visu cilvēku sirdīs kvēlas ilgas Kļūt svētiem un būt darbīgiem Tavas mīlestības iedzīvinātājiem un izplatītājiem. Bet tiem, kas jau ir atbildējuši šim aicinājumam, dāvā drosmi tajā pastāvēt un ar Marijas, Tavas Mātes, palīdzību sniedz tiem paļāvību, lai tie spētu veidot pasauli, kurā visi būtu svēti un viens otram – brāļi un māsas. Amen.

(Dieva kalps Guljelmo Džakvinta)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un pamēģināsim būt par īstiem kristiešiem, pazemīgiem un pacietīgiem, izrādīsim savu mīlestību tuviem cilvēkiem!