Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Uzticamības pilns ir Tas Kungs Savos vārdos un svēts visā Savā rīcībā. (Ps 145, 13)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atcerēties par galveno bausli, par savstarpējo mīlestību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, es slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu aicināji mīlēt savu tuvāko, apžēlojies par mums.

Kungs, ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 14, 21-27)

„Caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā”... Ko tas nozīmē? Galvenais šajā frāzē – ne „bēdas”, bet „ieiet Dieva valstībā”. Bēdas ir un būs visiem – gan kristiešiem, gan pagāniem. Pāvels mums saka priecīgo vēsti: šīs bēdās var un kļūs par mūsu ceļu Dieva Valstībā. Un tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs izmantosim šo iespēju – atdot visu Dieva rokās un no Viņa atkal visu pieņemt, un tādā veidā ieiet Valstībā.

Psalms 145

II lasījums (Atkl 21, 1-5A)

Otrajā lasījumā mēs lasām par jauno zemi. Jaunā zeme – cilvēka sapnis bēdās un skumjās. Kad viss apkārt sabrūk un pasaule ir kā ļauno un slikto darbu varza. Nav tādas vietas, kur mēs varētu patverties no ziņu šausmām. Citas zemes slāpes, citas debess, svētās pilsētas, kurā viss būs citādāk, nav fantāziju trakošana, nav sevis apmānīšana. Jaunajā pasaulē, beidzot tika piepildīts tas, ko redzēja Izraēļa pravieši savos redzējumos: pazuda bezdibenis, kas nošķīra Dievu ar Viņa tautu. Un tagad, kad cilvēka grēks un pasaules ļaunums pazuda, jau nekas netraucē tai pilnībai, kuru tā vēlējās Dieva pravieši un liecinieki.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis

(13, 31-33A, 34-35)

Kungs dod mums jauno bausli. Baušļa, kura nebija agrāk Vecajā Derībā. Mēs varam atcerēties bausli par mīlestību pret tuvāko, bet tas nav tas pats. Šis ir jauns bauslis, tiek runāts par savstarpējo mīlestību – viens pret otru mīlestību. „Mīliet viens otru”, šos vārdus Jēzus saka Saviem mācekļiem, cilvēku kopienai. Un tieši tāpēc savstarpējā mīlestība nozīmē katra darbu. Un nedrīkst teikt, ka tev ir grūti, bet citam jāmīl, jo viņš ir kristietis. Kungs pagriež mūs viens pret otru, piespiež atvērties un strādāt, dzirdot Viņa balsi: „Mīliet viens otru!”

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Kristu, mūsu Gaisma, apgaismo Tavu Baznīcu, lai viņa sludina tautām lielo glābšanas noslēpumu. Saglāba Tavas Baznīcas priesterus un kalpus, lai, sludinot Evaņģēliju citiem cilvēkiem, paši būtu uzticīgi Tavam kalpojumam. Tu dāvāji šai pasaulei ar Savām Asinīm mieru, attālini no mums strīdu ļaunumu un karus. Dāvā Savu žēlastību laulātiem, dari viņus par Tavas Baznīcas pilnīgo parādību. Dāvā grēku piedošanu visiem mirušajiem, pēc Tavas žēlsirdības, lai viņi mājo starp svētajiem. Kungs Jēzu, esi kopā ar mums un pavadi mūs ceļā, apgaismo mūsu sirdis un stiprini cerību, lai kopā ar mūsu brāļiem mēs pazītu Tevi Svētajos Rakstos un maizes pārlaušanā. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Atveriet savas sirdis Dieva mīlestībai un mīliet viens otru!