2018. gada 1. janvāris, Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte, lieli svētki

Vadlīnija: Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru! (Sk. 6, 26)

Ievads: Šīsdienas Sv. Mises liturģija aicina pārdomāt Dieva klātesamību pasaulē, kas izpaužas arī caur svētību izteikšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par manu nocietināto sirdi!

Kristu, apžēlojies par mani, kas ir akls attiecībā pret Tavu klātesamību manā dzīvē!

Kungs, apžēlojies par manu dvēseli, kas bieži vien aizmaldās no Tava ceļa!

I lasījums (Sk 6, 22-27)

Pirmajā lasījumā Dievs māca mūs caur pravieti Mozu, dāsni svētīt viens otru, tādējādi pagodinot Viņu.

Psalms 67 (66)

II lasījums (Gal 4, 4-7)

Otrajā lasījumā mēs esam aicināti pārdomāt to, ka Dievs sūta pie mums Kristu tādēļ, lai atgadinātu mums, ka arī mēs esam Viņa mīļie bērni.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 16-21)

Šīsdienas Evaņģēlijs vēstī mums to, kā gani bija satikuši Jēzu un stāstīja par to arī citiem. Dzirdēsim arī to, ka Jēzus vecāki bija uzticīgi Kungam un savas tautas tradīcijām. Esam aicināti pārdomāt, vai arī mēs dalāmies ar Prieka Vēsti un vai mēs vienmēr esam uzticīgi Kunga Baznīcai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, cik tas ir brīnumaini! Ar Tevi viss ir iespējams. Es varu atnākt pie Tevis kā bērns. Es varu lūgt Tev visu, ko vēlos, un Tu dāvā visu, kas ir nepieciešams man. Es varu pastāstīt Tev savus priekus un skumjas. Tu mani uzklausi, tas Tev ir svarīgs, ko es saku, un Tu saprot mani. Tu nekad nenogursti rūpēties par mani. Nekad nenovērsies. Tu esi pieejams katrā mirkļī. Tu uzmanīgi apskati ne to, kas pieder man, ne to, ko es protu, ne to, uz ko man ir spējas. Tu pieņem mani tādu, kāds es esmu. Tu neskaties uz manām kļūdām un nenosodi. Tu man visu piedevi, un ļaunu neturi uz mani. Tu pieņem mani tādu, kāds es šodien esmu, un pavisam ne tādu, kāds es biju kaut kad. Tāpat Tu dāvā žēlastību sākt visu no sākuma. Atrodoties kopā ar Tevi, es varu nebaidīties, Tu esi Tēvs visiem. Pie Tevis katrs var atnākt. Tu mīli katru cilvēku vienādi, kāds viņš būtu. Tu mīli katru cilvēku tāpat kā Tu mīli savu Dēlu! Tēvs, tas ir neaptverami, neizskaidrojami! Bet vienalga, tāda ir patiesība. Jēzus Kristus par to liecina. Tu – mīlestība, bezgalīga mīlestība. (Beda un Mirjama Akkemane)

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim Prieka vēsti visur, kur mēs esam! Pagodināsim Dievu, dāsni dalot Dieva svētības!

2018. gada 7. janvāris, Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki

Vadlīnija: Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads: Šīsdienas sv. Misē pārdomāsim Jēzus atnākšanu šajā pasaulē un dažādu cilvēku attieksmi pret šo notikunu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, piedod, ka vajājam Tevi!

Kristu, piedod, ka staigājam pa veciem ceļiem!

Kungs, piedod, ka aizraujamies ar pasaulīgo!

I lasījums (Is 60, 1-6)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim pravietojumu par Kristus atnākšanu šajā pasaulē, kas būs pavērsiens no tumsas uz gaismu.

Psalms 72

II lasījums (Ef 3, 2-3a.5-6)

Otrajā lasījumā dzirdēsim par Sv. Gara darbību – tieši Viņš mums vēstī, ka mēs visi esam līdzmantinieki Dieva Valstībā – gan tie, kas ir dzimuši pirms Pestītāja atnākšanas, gan tie, kas dzīvo tagad.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 2, 1-12)

Lasījumā dzirdēsim vēstījumu par to, kā šīs pasaules varenie austrumu ķēniņi ir atnākuši pielūgt Kungu nabadzīgā bērniņa veidolā. Tiem tiek pretstatīts ķēniņš Hērods, kurš ar viltību gribēja uzzināt Kunga dzimšanas vietu, lai Viņu nogalinātu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mīļais Tēvs, no seniem laikiem Tu domā par mums! Savā Tēvišķajā sirdī Tu loloji vareno plānu – Tu vēlies radīt Sev bērnus, kurus Savā Dēlā mīlēsi tik stipri kā Viņu. Svētā iedvesmā Tu veidoji visu, lai izpildītu šo mērķi. Tu vēlies radīt vienu lielu ģimeni, lai visi kā brāļi būtu apvienoti Kristus mīlestībā! Tava Baznīca – mīlestības savienība, jo viņa – pamats visam. Tāpēc visu Baznīcā jādara ar mīlestību, mīlestībā un mīlestības dēļ. Kāds ir brīnišķīgs sapnis! Cilvēku kopiena, kuri pazina Mīlestību un kuri pieņema sevī citus bez noteikumiem. Tēvs, šiem sapņiem ir lemts kļūt par realitāti! Es vēlos sākt šeit, kur esmu. Piespied mūs ieraudzīt savā tuvākajā cilvēkā, kuru Jēzus vēlas mīlēt ar manu palīdzību. Veido mani par pacietīgo, saprotošo un dāsno. Dāvā man tik daudz pazemības, lai es uzskatītu pārējos par vairāk cienīgiem nekā pats, un lai nekad vairs nekritizētu citus bez mīlestības. Lai manā galvā paliek tikai tās domas, kuri kalpo mīlestībai un vienotībai, lai visur es kļūtu par miera nesēju! Tēvs, dāva mums Savu žēlastību, lai Baznīca kļūtu vēl vairāk un vairāk par mīlestības kopienu pēc Vissvētākās Trīsvienības līdzības. (Beda un Mirjama Akkemane)

Mises noslēgums un vadlīnija

Aizmirsīsim savu lepnību un, vadoties pēc austrumu ķēniņu piemēra, nolieksim ceļus Kunga priekšā un ļausim Viņam darboties mūsu ikdienas dzīvē.

2018. gada 8. janvāris, Kunga Jēzus Kristus kristīšanas svētki, lieli svētki

Vadlīnija: Un lūk, virs Viņa atvērās debesis (Mt. 3, 16)

Ievads: Šodien mēs esam aicināti īpaši pārdomāt Jēzus un arī mūsu Kristības nozīmi – kāda loma un spēks ir Kristībām mūsu dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums mūsu vājībā!

Kristu, apžēlojies par mums mūsu egoismā!

Kungs, apžēlojies par mums mūsu patmīlībā!

I lasījums (Is 42, 1-4.6-7)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim par to, ka Dieva sūtītais darbojas Sv. Gara vadīts; viņš nekad nekliedz par patiesību, paliek kluss un maigs, tajā pat laikā esot dedzīgs, tādējādi atklājot patiesību pat tiem, kas, mūsuprāt, var būt absolūti vienaldzīgi un nespējīgi šo patiesību uztvert.

Psalms 29

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 7-11)

Šodienas Evaņģēlijā dzirdēsim par Kristus kristībām. Mācīsimies pazemību gan no Kristus, kas būdams lielāks par Jāni, tomēr uzstāja uz kristībām, gan no Jāņa, kurš pakļāvās Jēzus gribai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visas ciešanas, netaisnība, rūgtums, skumjas, naids un bezcerība – tas ir negausīgais bads. Bads pēc mīlestības. Tādā veidā cilvēki lēni būvēja pasauli, pretojoties dabai un kura viņus iznīcina. Tādā veida cilvēki pavada uz zemes laiku, negausīgi nododas savai aptraipītajai mīlestībai, kamēr citi, kas viņiem apkārt, mirst no bada, izstiepj viņiem savas rokas. Viņi aptraipīja Tavu mīlestību, Kungs.

Es aptraipīju Tavu mīlestību, Kungs. Šajā vakarā es lūdzu Tevi: iemāci mani mīlēt! ai es iemācītos sēt patieso mīlestību šajā pasaulē. Lai caur mani un caur visiem Taviem bērniem mīlestība izplatītos katrā vietā, katrā situācijā, katrā likumā, līgumā un rīkojumā. Lai viņa ieietu katrā cilvēka sirdī, un lai nekad es neaizmirstu, ka cīņa par labāko pasauli – tā ir cīņa par mīlestību. Kungs, palīdzi man mīlēt, neiztērēt savas mīlestības spēku, vēl mazāk mīlēt pats sevi un vairāk mīlēt citus. Lai blakus man neviens necieš un nemirst no tā, ka es piesavināju mīlestību, kura bija vajadzīga viņiem, lai dzīvotu. (pr. Mišels Kua)

Mises noslēgums un vadlīnija

Izvairīsimies savā ikdienas dzīvē aprunāt un nosodīt citu tautu un tautību pārstāvjus, jo mēs visi esam vienlīdzīgi Dieva acīs. Netaisnīgi soģi tiks sodīti dubultā.

2018. gada 14. janvāris

Parastā liturģiskā laika 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. (Ps 40, 2-3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties par mieru pasaulē un mūsu sirdīs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mans Palīgs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi mans Glābējs, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi mans Stiprinātājs, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Sam 3, 3b-10.19)

Pirmajā lasījumā tiek vēstīts par Samuēla un Dieva tikšanām. Samuēls ne uzreiz saprata, ka ar viņu runā Kungs. Bija vajadzīgs veca pieredzējušā priestera Ēļa padoms, lai Samuēls sāktu ar Radītāju runāt. Kungs arī šodien var runāt ar mums. Bet ja mums nav garīgas pieredzes, mēs varam neatpazīt Viņu. Izņemto šo, ja mēs neprotam atpazīt garus, mēs riskējām sajaukt savas halucinācijas ar Viņa balsi, vai ar citām balsīm.

Psalms 40

II lasījums (1 Kor 6, 13c-15a.17-20)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils mūs aicina savu miesu sargāt no netiklības, jo mūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis. Apustulis mūs aicina godināt Dievu ar savu miesu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 35-42)

Šajā fragmentā Kristus mūs aicina kļūt līdzīgam Viņam, līdzinoties Viņam, Viņa dzīvei tā, lai, skatoties uz mums, dzīvot blakus mums un runājot ar mums, cilvēki varētu ticēt tam Dievam, kuram mēs ticam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētais Gars, Dievs, kad mēs nezinām kā lūgties, tad atnāc un atbalsti mūsu lūgumus. Apgaismo mūsu prātu, lai mēs apjēgtu cilvēciskās dzīves vērtības, šos dziļumus, kuros nevar iedziļināties līdz beigām. Dāvā mums žēlastību būt vērīgiem, cienīt un mīlēt dzīvi. Atmodini mūsu prātu un dāvā apzināties to, cik vērtīga katra cilvēka dzīve. Neļauj mums ļauties kārdinājumam, ka mēs vairāk neticām dzīvības skaistumam, ja viņai pieskaras skumjas. Mīlestības Gars, atver mūsu acis, lai ieraudzītu bērna smaidu un pateicību, jaunieša slāpes pēc uzticības un sirmā cilvēka vajadzības. Dāvā žēlastību, lai neviens sevi nejustu savā dzimtenē par lieku. Nāc, Svētais Gars! Piepildi savu uzticīgo sirdis un iededzini tajos savas mīlestības uguni! Vadi savus uzticīgus pa Evaņģēlijas patiesības ceļu.

(Svētais Jānis Pāvels II)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dzīvojiet tā, lai jūsos apkārtējie cilvēki redzētu Dievu!

2018. gada 21. janvāris

Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, nepamet mani kaunā, jo uz Tevi es paļaujos! Sirds skaidrība un taisnība lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs! (Ps 25, 20-21)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina vairāk darīt labus darbus, kad mēs vairojam labestību, Dievs vada mūsu dzīvi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Nabago Aizstāvis, apžēlojies par mums.

Kungs, Skaidrības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jon 3, 1-5.10)

Pirmajā lasījumā mēs redzam, ka Kungs atcēla Savu sodu, jo redzēja patieso nožēlu. Tas nozīmē, ka arī mums ir cerība, ka visas šausmas, kas mūs biedē, var arī nenotikt, ja mēs mainīsim savu ceļu. Lai tikai mūsu nožēla nebūtu formāla!

Psalms 25

II lasījums (1 Kor 7, 29-31)

Ko apustulis Pāvels grib mums teikt? Ko nozīmē „precētie lai ir kā neprecēti; un kas raud, kā tādi, kas neraud; un kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas; un kas pērk, kā tādi, kas to negrib paturēt; un kas šo pasauli lieto, kā tādi, kas to nelieto”? Pirmā reakcija – vienkāršot. Var teikt, ka laiks ir īss, tāpēc Pāvels rekomendē atstāt sievas, pārstāt raudāt un priecāties, un atteikties no visa, kas ir šajā pasaulē. Tomēr tas būtu vienkārši un nepareizi. Nē, Pāvels runa par citu. Drīzāk jautājums par to, kas ir svarīgs mums. Bieži svarīgu vietu aizņem mūsu ģimene, var būt to, ko dod mūsu pasaule, var būt mūsu noskaņojums – mūsu sāpes un prieks. Apustulis Pāvels aicina mainīt savu redzes skatienu. Jā, es raudu – bet tas nav galvenais manā dzīvē. Galvenais – Dievs. Jā, es priecājos par savu veiksmi, bet galvenais ir Dievs. Lūk, tādā situācijā mēs esam brīvi no tā, kas ir šajā pasaulē, brīvi mūžībai. Ne tāpēc, ka mēs atsakāmies no tā, kas mums ir, bet tāpēc, ka mēs vairāk neesam saistīti ar to.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 14-20)

Šajā fragmentā Marks runā par aicinājumu un mūsu atbildi uz šo aicinājumu. Aicinājums, atgriešanās – tikai ceļa sākums. Kas būtu, ja neviens nesekotu Kristum? Arī mūsu laikos Kristus darbība šajā pasaulē turpinās. Un mācekļi, bez kuriem nekas nebūtu, šoreiz esam mēs ar jums. Tāpēc šodien mums ir svarīgi apzināties, ka Kungs mūs aicina sekot Viņam – un atrast sevī drošsirdību izkāpt no laivas un sekot Jēzum.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es nelūdzu brīnumus un vīzijas, es lūdzu spēku ikdienai!

Māci man mazo soļu mākslu! Dari mani attapīgu un radošu, lai es ikdienas dažādībā un daudzveidībā laikus pierakstītu atziņas un pieredzējumus, kuri mani skar. Dod man drošu roku pareizi sadalīt savu laiku. Dod man smalku izjūtu, lai saprastu, kas ir svarīgs un kas vēl svarīgāks. Ļauj man saprast, ka sapņi nepalīdz tikt uz priekšu, nedz sapņi par pagātni, nedz arī par nākotni. Palīdzi man patreizējo brīdi uztvert kā svarīgāko un pēc iespējas labi izdarīt to, kas man paveicams tūlīt. Pasargā mani no naivā pieņēmuma, ka dzīvē visam jārit gludi. Dod man dziļu atziņu, ka grūtības, neveiksmes, sakāves un kritieni ir dzīvē pašsaprotamas piedevas, kuras mums ļauj augt un nobriest. Atgādini man, ka sirds bieži runā pretī saprātam. Atsūti man īstajā brīdī kādu, kuram ir drosme man pateikt patiesību. Es gribētu Tev un visiem citiem vienmēr ļaut izrunāt visu līdz galam. Patiesību par sevi pats sev jau nevar pateikt, to var pasacīt tikai kāds cits. Tu zini, cik ļoti mums visiem vajadzīga draudzība. Dari, lai man būtu pa spēkam šis skaistais, grūtais, bīstamais, maigais un smalkais dzīves darbs. Piešķir man nepieciešamo nojausmu, lai es īstajā brīdī spētu dot tālāk- ar vai bez vārdiem- sainīti labestības. Veido mani par dziļu cilvēku, līdzīgu kuģim ar dziļu iekgrimi, lai varētu sasniegt arī tos, kuri atrodas dzīves grūtību dziļumos. Pasargā mani no bažām, ka es varētu nokavēt dzīvi. Un dod man nevis to, ko es vēlos, bet to, kas man vajadzīgs!

Mises noslēgums un vadlīnija

Vai jūs zināt savu aicinājumu? Vai gatavi tam sekot? Lūdzieties un klausiet Dieva Vārdu, un caur to sadzirdēsiet Dieva atbildi!

2018. gada 28. janvāris

Parastā liturģiskā laika 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Viņš ir mūsu Dievs, un mēs esam Viņa tauta, avis, ko Viņa roka gana. Šodien uzklausiet Viņa balsi! (Ps 95, 7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atrast savu ceļu pie Dieva un sekot Kristum šajā ceļā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva Vārds, apžēlojies par mums.

Kungs, Spēka Avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (5 Moz 18, 15-20)

Izraēla tiek nosaukta par Dieva tautu ne tikai tāpēc, ka Dievs to radīja, ne tāpēc, kas Dievs izveda to no verdzības, bet tāpēc, ka šai tautai jāklausa Kunga griba, jādzīvo ar Viņa Vārdu. Tāpēc viņu saskarsme ar gaišreģiem un zīlniekiem ir sava aicinājuma nodevība, jo tad viņi pārstāj būt par Dieva tautu. Mēs – Vārda mantinieki, kas tika dots senajam Izraēlim, mēs vienu reizi piekrītam sekot solītam Pravietim, klausīties Dieva Gribu caur Viņu.

Psalms 95

II lasījums (1 Kor 7, 32-35)

Otrajā lasījumā Pāvels runā par precētiem un neprecētiem. Ģimenes dzīvē nav grēka, bet mūsu, vēl ne līdz galam pārveidotajā pasaulē, tā var kļūt ne tikai par prieka, bet arī ciešanu avotu. Apustulis aicina tos, kas vēlās veidot ģimeni, neaizvērt acis uz šo acīmredzamo faktu. Tāpēc apustulis un aicina katru palikt tādā ģimenes stāvoklī, kurā viņš tagad atrodas. Viņam ir svarīgi tas, lai gan laulības, gan šķīstība būtu ne nejaušība, bet tā cilvēka apzināta izvēle, kas izlemj šo vai citu ceļu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 21-28)

Marks parāda Jēzu kā ļauno garu izdzinēju. Viņš izdzen ļaunos garus, nerunājot ar tiem. Nelabiem gariem Viņš pavēl klusēt, arī izdziedētiem arī. Jēzus noslēpums atklājas pakāpeniski, caur Viņa saistības ar Tēvu un mīlestības pret cilvēkiem apzināšanu, caur Viņa nāvi un augšāmcelšanas. Pasludināt faktu, ka Viņš ir Mesija, Dieva Dēls, nedrīkst, katram pašam jāsaprot, jāklausās un jāsaprot savu sirdi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, ļauj man sajust Tavas žēlsirdības mēru! Un dāvā man žēlastību to pārdzīvot! Neskaties uz maniem grēkojumiem, neatgādini par kļūdām un grēkiem, piedod man, Kungs! Ļauj man pieņemt Tavas mīlestības mēru – tiekties pēc mīlestības, lēnprātīgai un laipnai, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Kungs, godinu Tevi, jo Tu pats esi Mīlestība, kura nekad nebeigsies. Pat tad, ka pravietojumi beigsies... Kungs, iegremdē mani savā mīlestībā! Iemāci mani viņu pieņemt un atbildēt viņai – ar mīlestību uz mīlestību.

Mises noslēgums un vadlīnija

Seko savam aicinājumam un Dieva mīlestībai un nenovirzies no ceļa!