2018. gada 1.aprīlī, Lieldienas, lieli svētki

Vadlīnija: Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, Tu turi Savu roku par mani. (Ps 139, 3-5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina līksmot un priecāties, jo Kristus ir augšāmcēlies, kā arī atjaunoties Svētajā Garā un atdzimt mūžīgās dzīves gaismā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tava žēlastības paliek mūžīgi, apžēlojies par mums.
Kristu, mūsu Pashā jērs, kas ir par mums upurēts, apžēlojies par mums.
Kungs, kas uztur mūsu dvēseles, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 10, 34a. 37-43)

Pirmajā lasījumā apustulis Pēteris stāsta mums par Jēzu, ka viņi bija liecinieki visām, ko darīja Kristus. Ka Kristus ienaidnieki viņu nonāvēja, bet trešajā dienā Viņš augšāmcēlies un parādījās ne visiem, bet tiem, kas bija Viņa izredzētie liecinieki. Jēzu pasludināja, ka katrs, kas tic Viņam, Viņa Vārdā dabūs grēku piedošanu.

Psalms 118

II lasījums (Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8)

Svētais Pāvils mūs aicina attīrīties no grēkiem un tiekties pēc tā, kas ir augšā, arī savas domas vērst uz augšu, krāt mantu debesīs, nevis uz zemes, jo mūsu dzīve ir apslēpta Dievā, un kad atspīdēs Kristus, mēs līdz ar Viņu atspīdēsim.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jn 20, 1-9)

Svētais Jānis apraksta šeit, ka viņš kopā ar Pēteri apmeklēja Kristus kapu un neatrada tur Viņa ķermeni. Ka Pēteris no sākuma neiegāja kapā, tikai noliecās un redzēja tur autus. Pēc kāda laikā viņš iegāja, bet tā arī nesaprata, kas notika ar Kristus ķermeni. Tad arī Jānis iegāja kapā un ieraudzīja to pašu, ticēja, ka Kristus augšāmcēlies. Viņš saprata, ka neviens nevarēja nozagt ķermeni, jo laupītājiem nebūtu laika noņemt autus un vēl tos satīt.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, iemāci mani dzīvot ar atjaunotu dzīvi. Dzīvi, kuru nes Tavas augšāmcelšanās. Iemāci mani no jauna domāt – ar cerības domām, ar patiesības un labsirdības domām. Māci mani no jauna rīkoties – ar jauno ticību Tev un ar jauno ticību sev. Ar jauno dedzību. Ar jauno pārliecību, ka mana dzīve kopā ar Tevi atnesīs labus augļus. Māci mani no jauna just – Tavu klātbūtni, cilvēku klātbūtni. Sajust to, ko nevar ieraudzīt, sadzirdēt, pataustīt. Sajust to, ko vēlies Tu, un sajust to, no kā slāpst mana tuvākā sirds. Māci mani ar atjaunotu prieku un neatlaidību dzīvot ar jauno dzīvi, kuru nes man tava Augšāmcelšanās. Lai ar atjaunotu redzi es redzu Debesu patiesības virs zemes. Lai mana sirds kļūst jauna un iemācīsies dziedāt Savam Dievam jaunu dziesmu, kas uzvarēja pasauli.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pasakiet paldies Jēzum par Viņa dzīvi, ciešanām, nāvi un Augšāmcelšanām!

2018. gada 8. aprīlī

2. Lieldienu svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki

Vadlīnija: Jo tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls, uzvar pasauli.

Ievads: Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz Dievs mums un visai cilvēcei ir piedevis. Atvērsim savas sirdis, lai saskatītu Dieva mīlestības pēdas savā ikdienā. Lai tas mūs pamudina pildīt baušļus pilnīgākā veidā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas vieno visu cilvēci, apžēlojies par mums.
Kristu, kas nāci caur ūdeni un asinīm, apžēlojies par mums.
Kungs, kas dāvā pasaulei īstenu mieru, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 4, 32-35)

Šajā lasījumā apustulis attēlo vienotības pilnību, kāda valdīja agrīno ticīgo vidū. „Tā bija viena sirds un viena dvēsele.” Apustulis aicina stiprināties vienotībā uzsverot kopīgos pamatus, jo tikai tādā veidā varam apliecināt visus vienojošo Pestīšanas Evaņģēliju. Pārdomāsim arī savu iespējamo ieguldījumu vienotības stiprināšanā ticīgo vidū.

Psalms 118

II lasījums (1 Jņ 5, 1-6)

Apustulis Jānis šajā lasījumā pasaka to ļoti tieši, ka mīlēt Dievu nozīmē turēt Viņa baušļus. Dieva un sava tuvākā mīlēšana nozīmē baušļu izpildīšana, un, kad esam mīlestības motivēti, tad šie baušļi vairs nešķiet tik neiespējami grūti. Tāpat šis Lieldienu laika lasījums uzsver arī ticības nozīmi un spēku, jo „tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls”, uzvar pasauli.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 20, 19-31)

Svētais Jānis raksta par nozīmīgu notikumu, kā Jēzus atnāk mācekļu vidū un runā ar viņiem. Šī atnākšana nebija parasta, jo telpa, kurā mācekļi atradās, bija aizslēgta. Mācekļu vidū nebija Toms, kurš vēlējās redzēt pats savām acīm Jēzu, jo citādāk neticēja. Jēzus nāk vēlreiz, durvis ir aizslēgtas, Jēzus pats lūdz Tomam aplūkot viņa rētas. Šajā apmeklēšanas laikā Jēzus, ierodoties pie mācekļiem, sacīja: „Miers jums!” Jēzus ir vienīgais, kas var dod mums mieru, šajā steidzīgajā pasaulē, un mēs varam būt laimīgi, priecāties par tām dāvanām, kas mums ir atstātas, lai mēs nepagurstoši iet Svētuma ceļu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Par Kunga žēlsirdību es dziedāšu mūžīgi Visu ļaužu priekšā, Tā ir skaistākā Dieva īpašība. Bet mums – nemitīgs brīnums. Tā līst no Dievišķās Trīsvienības, No viena mīlestības klēpja: Kunga žēlsirdība būs dvēselē. Visā pilnībā, kad nokritīs aizkars. No Tavas žēlsirdības avota, ak, Kungs. Strūklo visāda laime un dzīvība; Visas radības un radījumi, Gavilējiet žēlsirdībai. Dieva žēlsirdības dziļumi atklāti mums Caur krustā sistā Jēzus dzīvību; Grēciniek, tev nevajag šaubīties un izmist. Bet ceri uz žēlsirdību, jo arī tu vari kļūt svēts. Divi avoti kā stari Plūst no Jēzus Sirds – Ne eņģeļiem, ķerubiem un serafiem. Bet grēcīga cilvēka glābšanai. (Sv. Faustīne)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dieva žēlsirdības svētkus pavadīsim palūkojoties uz savu ikdienu no malas, mēģinot saskatīt Dieva žēlastības pēdas. Uzskaitīsim un pateiksimies Dievam par visām lielajām un mazajām žēlastībām, ar kurām Dievs mūs svētī diendienā. Pārdomāsim, cik daudz mums ir ticis piedots, un cik bieži paši negribīgi piedodam otram. Dieva žēlsirdīgā sirds lai kļūst par paraugu mūsu saskarsmē ar citiem.

2018. gada 9. aprīlī , Kunga Pasludināšanas svētki, lieli svētki

Vadlīnija: Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas dāvā mums savu mīlestību, apžēlojies par mums.
Kristu, Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.
Kungs, kas atbrīvo mūs no kārdinājumiem un ļaunā gara viltības, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 7, 10-14; 8, 10c)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par Jaunavu, kura kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, ko nozīmē: ar mums ir Dievs; un kas būs cilvēces Pestītājs.

Psalms 40

II lasījums (Ebr 10, 4-10)

Otrajā lasījumā Jēzus saka, ka nāk šajā pasaulē pildīt Dieva Gribu, un mēs pēc šīs gribas ar Jēzus miesas upuri padarīti svēti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lukass (Lk 1, 26-38)

Šis Evaņģēlija fragments mums vēsta par Dieva Gribu un Jaunavu Mariju, kura pilnībā atbildēja uz Kunga aicinājumu. Viņa ir mūsu paraugs, kā mums savā dzīvē jāatbild uz Dieva aicinājumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mūsu Māte, bez grēka ieņemtā, kad gan notiks tas, ka tu kļūsi par Māti visiem un ikvienam? Kad? Tu redzi, cik daudz ir to, kas tevi vēl nepazīst, kas tevi vēl nemīl. Kad gan viņi visi tevi iepazīs un iemīlēs, un ļaus, lai viņus piepilda tavs patiesais miers un laime? Kad gan visas dvēseles uz šīs zemeslodes atzīs tavas sirds labestību un to, ka tu cilvēkus mīli? Kad gan katra dvēsele tev izteiks savu pateicību ar dedzīgu mīlestību – nevis paklausot acumirkļa jūtām, bet pilnīgi uzticos tev savu gribu, lai tu valdītu pār visām sirdīm un pār ikvienu sirdi. Lai tu spētu veidot tās līdzīgas tava dievišķā Dēla Vissvētajai Sirdij, dāvā tām laimi un tās svētdarīt. Kad tas notiks? Lai mīlestība vada mūs pie Bezvainīgās un uz Debesīm – turp, kur valda mīlestība, kurai nav robežu.

(sv. Maksimiliāns Kolbe)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu un katru sekundi savā dzīvē.

2018. gada 15. aprīlī

3. Lieldienu svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Tu esi taisnīgs Dievs un taisnīga ir Tava tiesa. Ne tiesa cilvēkus pēc savas stingrības, bet pēc žēlastības.

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina pielūgt Kungu, mūsu Radītāju un lūgt Dievu, lai viņš palīdzētu iegūt ticīgiem Kristu patieso brīvību un mūžīgo mantojumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūsu Radītājs, apžēlojies par mums.
Kristu, Pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums.
Kungs, Miera Avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 3, 13-15.17-19)

Pirmajā lasījumā tiek runāts par to, cik liela ir Dieva žēlsirdība. Viņa tauta ir nodevusi vienīgo Dieva Dēlu nāvei, taču Dievs ir tik žēlsirdīgs, ka pieņem cilvēkus, ja tikai viņi nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Kunga Dieva. Tātad cilvēki caur šo lasījumu ir aicināti aizdomāties par savu dzīvi un nožēlot grēkus.

Psalms 4

II lasījums (1 Jņ 2, 1-5a)

Otrajā lasījumā tiek runāts par to, cik svarīgi pildīt Dieva baušļus. Kungs Jēzus Kristus ir miris, lai atpestītu mums. Un mēs varam pierādīt, ka esam Viņu atzinuši, ja pildām Viņa baušļus, jo tikai mūsu darbi var liecināt par to, ka mēs gribam būt kopā ar Dievu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 24, 35-48)

Šajā fragmentā tiek runāts par to, cik svarīga ir ticība cilvēka dzīvē. Kad Kungs Jēzus pēc Savas augšāmcelšanās parādījās apustuļiem, viņi izbijās. Un Kungs Jēzus teica: „Un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs?” Grūtajos brīžos mums arī nedrīkst baidīties, bet rīkoties, vadoties pēc ticības.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dāvā man spēku gaidīt Tevi klusumā un pacietībā. Dāvā pazemību, kurā tikai dzimst miers, un atbrīvo mani no lepnuma, vissmagākā nasta. Piepildi manu sirdi un dvēseli ar mīlestības vienkāršību. Lai visu manu dzīvi aizņem vien vienīga doma un vēlēšanās – mīlēt. Lai varu es mīlēt ne nopelnu dēļ, ne pilnības dēļ, ne tikumu dēļ, ne svētuma dēļ, bet tikai Tevis dēļ! Jo tikai ir viens, kas spēj piepildīt mīlestību un samaksāt par viņu, - Tu pats.

(Tomass Mertons)

Mises noslēgums un vadlīnija

Klausieties Dieva balsi savā sirdī un pildiet Viņa gribu!

2018. gada 22. aprīlī, Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem

4. Lieldienu svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: ES esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.

Ievads: Joprojām turpinās Lieldienu liturģiskais laiks. Mēs vēl arvien atrodamies priecīgajā Lieldienu posmā. Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem, Viņš ir uzvarējis grēku un nāvi, un Viņš dāvās mums mūžīgo dzīvību, ja mēs paliksim uzticīgi un sekosim viņam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Labais gans, apžēlojies par mums.
Kristu, Pasaules pestītāj, apžēlojies par mums.
Kungs, Mīlošais Tēvs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 4, 8-12)

Runājot par jūdu lielo grēku, kuri atteicās un nodeva nāvei Dzīvības Karali, apustuļi cenšas neizraisīt savos klausītājos izmisumu. Pēteris teica, ka Svētais Gars aicina viņus nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva, pārliecinot viņus, ka citās cerības uz glābšanos nav, kā tikai caur Tā žēlsirdību, Kuru viņi nodeva nāvei. Tikai caur ticību Viņam viņu grēki var būt piedoti.

Psalms 118

II lasījums (1 Jņ 3, 1-2)

Svētums – tas ir izvēlēto liktenis un raksturīgs ar tādām īpašībām, kuras parastam cilvēkam nav sasniedzamas. Tas ir vienīgais gadījums, kad cilvēks gatavs atzīst sevi par parasto un nelietderīgo. Bet Svētajos Rakstos mēs lasām vārdus ka katrs, kas cer uz Viņu, attīra sevi tā, kā Viņš ir tīrs. Tas ir līdz svētuma tīrībai tā, kā Dievs ir svēts. Un paliek cerība, ka katrs var kļūt tīrs līdz neiedomājamam stāvoklim.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 10, 11-18)

Jēzus ir mūsu Labais Gans, kas ved mūs pie dzīvības. Mēs sekojam Viņam, un šo šauru ceļu mēs varam noiet, tikai piespiežoties pie Viņa. Tāpēc Kristus Misija – lielā dāvana mums. Bet lai iegūtu Dieva dāvanu, jāprasa par to un jāvēlas to, jāizmanto un jāpateicas par to.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Lūgšana par aicinājumiem

Mīlestības Dievs, Tu, kas mūs bezgalīgi mīli un esi mums sevi atklājis Jēzus vaigā, Tu, kas Svētajā Garā dod mums spēku atbildēt Tavai mīlestībai, uzlūko savus tik daudzos bērnus, kas ir tālu no Tevis vai arī ir iegrimuši viduvējībā.

Aicini svētus priesterus, kas izplatītu Pēdējo vakariņu notikuma vēstījumu, būdami uzticīgi Tavai Baznīcai un kļūstot par vienotības ieraugu savu brāļu priesterībā vidū.

Dod, lai būtu arvien vairāk jauniešu, kas vēlētos sevi veltīt svētuma apustulātam, un dāvā pasaulei cilvēkus, kas prastu runāt ne tikai par taisnīgumu, bet vēl vairāk – par mīlestību un brālību. Iededz visu cilvēku sirdīs kvēlas ilgas kļūt svētiem un būt darbīgiem Tavas mīlestības iedzīvinātājiem un izplatītājiem.

Bet tiem, kas jau ir atbildējuši šim aicinājumam, dāvā drosmi tajā pastāvēt un ar Marijas, Tavas Mātes, palīdzību sniedz tiem paļāvību, lai tie spētu veidot pasauli, kurā visi būtu svēti un viens otram – brāļi un māsas.

Dieva Kalps G. Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Mēs esam tā Kunga avis. Šodien pārdomāsim to, kā vēl vairāk varam parādīt Dievam savu mīlestību, savu vēlēšanos būt ar Viņu.

2018. gada 25.aprīlī, sv. evanģēlists Marks, svētki

Vadlīnija: Pasaulē bija cilvēks, kas atdeva visu Jēzus dēļ evaņģēlist Marks. Vai mēs varam to katrs izdarīt ar savu dzīvi.

Ievads: Svēto Marku godina kā Aleksandrijas Baznīcas dibinātāju. Ir zināms, ka viņš bija Aleksandrijas bīskaps un turpat arī mira mocekļa nāvē 68. gadā. Svētā Marka relikvijas atrodas viņa godam celtajā bazilikā Venēcijā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans Patvērums, apžēlojies par mums.
Kristu, mans Glābējs, apžēlojies par mums.
Kungs, mana Veldze, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Pēt 5, 5b-14)

Dievs gādā par visiem cilvēkiem. Ticībā jāturas stipri, lai ļaunais nevarētu mūs kārdināt.

Psalms 89

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 15-20)

Šajā fragmentā notiek dialogs starp Jēzu un mācekļiem. Pēteris ir tā klints, uz ko Dievs grib celt Savu Baznīcu un to elles rēgi neuzvarēs. Turēties stipri uz šīs klints ir katra cilvēka aicinājums, jo tā ir droša vieta, kuru Dievs ir mums pagādājis, lai droši stāvētu dzīvē kopā ar Jēzu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kristu, uzklausi mūsu lūgumu: iemāci mūs sludināt Tavas Augšāmcelšanās – to sludināt savā sirdī, šai pasaulei, kura ir bojāta ar neticību. Dod pazīt ceļus, kas ved pie Tevis. Dod saprast Tevi pašu, ka Tu ej blakus mums. Palīdzi dzirdēt Tevi, kad brālis vai māsa, iedvesmoti ar Tevi, sāks runāt ar mums. Tu vari sūtīt pie mums cilvēkus, svešos, un pat tādus, kurus mēs uzskatām par ienaidniekiem... Kungs, dari mūs par modriem un pazemīgiem! Lai atklājas Tavs spēks, Kungs, ka Tavas Augšāmcelšanās uzvara svarīga, nekā mūsu dzīve šajā zemē. Lai spīd Tavas Augšāmcelšanās, kas cilvēkiem atvēra ceļu caur nāvi uz mūžīgo dzīvi.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsimies, lai visi kas dzīvo un dzīvos šajā pasaulē tiektos uz svētumu jebkurā dzīves brīdī.

2018. gada 29.aprīlī

5. Lieldienu svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar Savu palīdzību un nedzirdi manu saucienu vārdus! (Ps 22,2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina neatstāt Kungu un turēties pie Viņa, kalpot Kristum un mīlēt citus cilvēkus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi svēts, apžēlojies par mums.
Kristu, Tu esi īstais vīnakoks, apžēlojies par mums.
Kungs, Tu esi mans spēks, apžēlojies par mums.

I lasījums (Apd 9, 26-31)

Pāvels sāk savu kalpošanu, un tagad viņam pašam jāizjūt to pašu vajāšanu, ko pats pavisam nesen izmantoja pret citiem. Ir jādomā, ka Pāvels bija gatavs tam. Bet Pāvela atgriešanās nozīmēja pārbaudi ne tikai viņam, bet arī daudziem viņa jauniem brāļiem, vai viņi gatavi piedot grēcinieku, būt žēlsirdīgiem pret viņu un neatcerēties senos grēkus.

Psalms 22

II lasījums (1.Jņ 3, 18-24)

Otrajā lasījumā apustulis Jānis mūs skaidri aicina ticēt Jēzum un mīlēt viens otru. Ja cilvēks nepieskarsies Dzīvajam Dievam, kamēr vienkārši neiemīlēs citus cilvēkus, viņam šie vārdi būs tukši. Cilvēkam jāizvēlas tikai Mīlestību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 1-8) Šajā fragmentā Jēzus saka saviem mācekļiem vissvarīgākos vārdus. Atklāj jēgu, ko nozīmē būt par Viņa mācekli. Katrs no mums tiek aicināts kļūt par vīnakoka zaru, un tas nozīmē būt vienmēr saistītam ar Kristu, baroties ar dzīvības sulu, kā tas notiek augos. Ja nogriezt ziedu no zara, kaut tas ir ļoti skaists, to gaida nāve. Tā arī ar cilvēku, ja tas zaudē saiti ar Dievu, zaudē dzīvi, nav spējīgs nest augļus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Nāc, Svētais Gars, pārveido mūsu iekšējo sasprindzinājumu uz svēto mieru; pārveido mūsu raizes uz mierinošo klusumu; pārveido mūsu noraizēšanās uz mierīgu paļāvību; pārveido mūsu bailes uz nelokāmo ticību; pārveido mūsu skābumu uz Tavas žēlastības saldumu; pārveido mūsu siržu krēslu uz maigo gaismu; pārveido mūsu vienaldzību uz sirsnīgo labsirdību; pārveido mūsu nakts uz Tavu gaismu; pārveido mūsu dvēseļu ziemu uz tavu pavasari; iztaisno mūsu šķībus ceļus, piepildi mūsu tukšumu; izglābj mūs no lepnuma; iedziļini mūsu pazemību; iededzini mūsos mīlestības uguni, nodzēš mūsu jutekliskumu. Dari tā, lai mēs redzētu sevi tādus, kādus Tu mums redzi; lai mēs varētu pazīt Tevi, kā Tu apsolīji mums, un būtu svētīgie pēc Tava vārda: „Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs”. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Kļūsim par Jēzus mācekļiem ne tikai vārdos, bet arī darbos.