2018.gada 5.augusts

Parastā liturģiskā laika 18.svētdiena, Psaltērija XVIII nedēļa

Vadlīnija:Kungs, uzklausi manu balsi un steidzies mani glābt, jo Tu esi mans palīgs un mans pestītājs!

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina saklausīt Dieva Gribu, uzticēties un paļauties uz Viņa palīdzību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Izraēla svētais, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva maize, apžēlojies par mums.

Kungs, mans palīgs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Izc 16, 2-4.12-15)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par cilvēka atkarību no Dieva. Ebreji neizdzīvotu tuksnesī bez Dieva palīdzības, un Viņš ne tikai sargāja un rūpējās par tiem, bet arī pieprasīja precīzi izpildīt Viņa Gribu. Dievs arī vēlās, lai mēs pilnīgi izpildītu Viņa gribu.

Psalms 78

II lasījums (Ef 4, 17.20-24)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mūs aicina pie jaunās dzīves Kristū. Viņš paskaidro saistību starp ticību un cilvēka morālo veidolu. Viņš prasa pārveidoties, atjaunot mūsu prata garu un kļūt par jauno cilvēku, kas gatavs sekot Kristum.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 6, 24-35)

Dievam ļoti bieži jāpaceļ mūsu acis augstāk, nekā mēs pierādām skatīties. Pat kad mēs dzirdām Viņa vārdus, vienalga saprotam un pieņemam kaut kā nepareizi, minimāli nekā Viņš. Šajā fragmentā cilvēki pieprasa Jēzum pieradījumus, ka Viņš ir Mesija. Kungs viņiem paskaidro, ka galvenais nav pierādījumi, bet tieši Viņš. Viņš ir svarīgāks pār pierādījumiem. Ceļš uz pestīšanu – tieši Viņā, nevis Viņa darbos.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, kas es būtu bez Tevis? Kāda būtu mana dzīve? Kādi būtu mani sapņi, un, vai tie piepildītos? Kāda būtu mana mīlestība un prieks? Kas būtu par pamatu manai cerībai? Kungs, nav man citas atbildes, kā tikai šī: šodien es atkal izvēlos Tevi, jo Tu esi mana dzīve un pestīšana. Šodien es izvēlos Tevi, kas ļauj piepildīties sapņiem par bezgalību un mūžību. Šodien es izvēlos atkal mīlēt kā Tu mīli, un centīšos saglabāt prieku, jo tas – ir Tavas Debess godības atspulgs uz šīs zemes. Šodien es izvēlos cerību, pat ja nav tai iemeslu; es izvēlos Tevi, kas esi mana klints, manas cerības pamats. Tu, Kungs, esi mūžīgā klints, uz kuras es stāvēšu un nekad nenokritīšu.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien runājiet ar Dievu ilgāk nekā jūs to darāt vienmēr. Pastāstiet Viņam par savu dzīvi un kāpēc jūs izvēlējāties tieši Viņu!

2018. gada 6.augusts, Kunga Jēzus pārveidošanās svētki

Vadlīnija:Debesis sludina Viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz Viņa godību. (Ps 97, 6)

Ievads:Ar Kristus Pārveidošanās svētku atzīmēšanu baznīca svinīgi atzīst un slavina Dievības un cilvēcības savienojumu Kristus personā. Lai atbalstītu ticību savos mācekļos, kad tie redzēs Viņa ciešanas, Jēzus Kristus parādīja viņiem Savu dievišķo slavu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi Visaugstākais pār visu pasauli, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mans Kungs un Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi Dieva Uguns, apžēlojies par mums.

I lasījums (Dan 7, 9-10. 13-14)

Šī lasījuma būtība ir saprotama bez komentāriem: kādām valstīm vietā atnāks citā Valstība, kuru nenoteica zemes spēks, bet Dievs un atsūtītais Mesija. Nāk Tiesas diena, kad Dieva tronis triumfē par visiem, kas mēģināja ielikt augstāk pār Dievu. Pēc Tiesas par pasauli valdīs Mesija, un zemes valstībām vietām nāks Mesijas Valstība, par kuru runāja daudzie pravieši.

Psalms 97

II lasījums (2 Pēter 1, 16-19)

Otrajā lasījumā Pēteris vēlreiz pasvītro, ka esot Kristu darbu liecinieks, un lūdz īpaši ievērot, ka par Viņa mācību viņš liecina, pamatojoties uz savām atmiņām. Pēteris liecina par to, ko viņš redzēja pārveidošanās kalnā, par ko Kristus lūdza nevienam nestāstīt, kamēr Viņš neaugšāmcelsies no miroņiem.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 9, 2-10)

Šodien lasītajā Evaņģēlija fragmentā aprakstītais notikums – Kristus pārveidošanās, ir Viņa augšāmcelšanās priekšnojauta, kā arī priekšnojauta par visas cilvēces augšāmcelšanos, kas notiks caur Viņu. Pārveidošanās brīdī Kristus labi apzinājās, kāpēc dodas uz Jeruzalemi, – tur Viņš atdos savu dzīvību par tiem, kurus mīl. Pārveidošanās noslēpums bija vairāk vajadzīgs tiem, kas sekoja Kristum. Tas bija vajadzīgs mums kā cerības stars bezcerības tumsā. Jo Dieva valstībā mums nākas ieiet caur daudzām ciešanām.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, es pielūdzu Tevi un ilgojos kopā ar Tevi mācīties pateikties. Es gribu būt Tev paklausīgs, kad Tu aicini mani pateikties. Sūti manā sirdī Svēto Garu! Lai Viņš māca man pateikties, lai attīra mani no manas lepnības un jebkuras pretošanās Tēva gribai, lai vienmēr par visu varētu teikt: pateicos, pat par to, kas man ir grūti. Es negribu būt akls vai aizmirst, bet gan pārdomāti un pazemīgi pateikties par visu, kas nāk no Tēva.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pateiksimies Kristum par Viņa upuri, ciešanām un nāvi mūsu dēļ!

2018.gada 12.augusts

Parastā liturģiskā laika 19.svētdiena, Psaltērija XIX nedēļa

Vadlīnija:Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. (Ps 34, 5)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina līdzināties mūsu Dievam. Mīliet un rūpējieties par citiem, tāpat kā to dara mūsu Tēvs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi labs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi Iemīļotais Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi miera avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ech 2, 2-5)

Pirmajā lasījumā mēs lasām, ka Elija iet projām uz tuksnesi. Viņam vienatnē jānoiet ceļš, kas ir līdzīgs ar Izraēļa ceļu, kuru vadīja Mozus. Tajos laikos tauta aizgāja no paganu verdzības, bet tagad pagānisms atkal saverdzināja cilvēku sirdis, un Elijam līdzīgi Mozum atkal jāizved cilvēkus no verdzības. Tāpat kā Mozus, Elija iet runāt ar Kungu uz kalnu. Kungs parādās viņam kā klusa vēja pieskāriens.

Psalms 34

II lasījums (Ef 4, 30 – 5,2)

Apustuļa Pāvela vārdi „esiet līdzīgi Dievam”, var likties savādi. Vai cilvēks var līdzināties Dievam, Visspēcīgam un Visu redzošam? Dievam, kas radīja debesis un zemi? Bet Pāvels mums paskaidro, ka viņš runā par citu līdzību. Vai dēls, kas vēlās būt līdzīgs tēvam, sāks kopēt viņa acu krāsu, augumu, apavu izmēru? Protams, nē: viņš mēģinās līdzināties tēva rakstura īpašībām, domām un darbiem, kā tēvs veido attiecības ar citiem cilvēkiem. Tāpat ar mūsu līdzību Dievam: apustulis mūs aicina citus mīlēt, kā mūsu Debesu Tēvs mīl mūs pašus. Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, apliecina, ka tie, kas redzēja Viņu, redzēja arī Tēvu, bet ne tāpēc Viņš līdzinās Viņa bezgalībai. Galvenais Dievā – mīlestība, un tieši mīlestībā mums jālīdzinās Viņam kā iemīļoti bērni, tāpat kā to dara Viņa Iemīļotais Dēls.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 6, 41-51)

Visa kristieša praktiskā dzīve tiek celta uz Kristus Vārdu pamatā: „Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.” Tas ir centrs, garīgas dzīves pamats. Tās ir tikšanās ar pašu Kristu, kas vienmēr mums dāvātas. Kristus Miesa un Asinis – tas ir vairāk par tikšanām, tas ir saplūšanās, jo Viņš pats teica: „Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā”. Viņa Miesa un Asinis – tas ir augšāmcelšanās, kas tiek dāvāta mums šodien.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, bezgalīgs Savā mīlestībā, Tev bija par maz kļūt par cilvēku, Tu vēl gribēji arī nomirt. Tava žēlsirdība piespiež Tevi tam, lai cilvēkam dot vēl vairāk, dāvāt Sevi pašu viņam kā barību. Tā mēs, vāji cilvēki, stiprināmies; mēs, aizmāršīgie un nezinošie, atceramies par Tavu labsirdību. Tu katru dienu dod cilvēkam barību, esi klātesošs Euharistijā un Tavas Baznīcas mistiska Miesā. Kas to visu radīja? Tava žēlsirdība.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien aiciniet Kristu savā dzīvē, prasiet izmainīt sevi un stiprināt jūs ticību kārdinājumos!

2018.gada 15.augusts, Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, svētki

Vadlīnija:Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. (Ps 45, 3)

Ievads:Šodien mēs svinam Debesīs uzņemšanas noslēpumu. Nobeiguma posmu uz zemes, Pestītāja Māte, brīva no Iedzimtā grēka, ir ievesta godībā ar miesu un dvēseli tuvu savam Dēlam debesīs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Varenais un Žēlsirdīgais, apžēlojies par mums.

Kristu, Tēva spožums, apžēlojies par mums.

Kungs, Maiguma un līdzjūtības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Atkl 11. 19a; 12, 1. 3-6a. 10 ab)

Šis Apokalipses fragments mums rāda “ brīnumainu zīmi debesīs “ : Sieviete, kuras apmetnis ir pati saule, un kronis no zvaigznēm. Neuzvarama ar Dieva žēlastību pret savu sākotnējo ienaidnieku. “Baznīcas tēls un pirmauglis”. Pirmauglis mātes sāpēs, kalpojot Atpestīšanai. Pirmauglis godības liktenim. No turienes Trīsvienības pavards, Marija mūs visus gaida, lai dzīvotu un dziedātu ar Viņu Dieva žēlastības pazīšanu.

Psalms 45

II lasījums (1 Kor 15, 20-27)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels salīdzina Ādamu un Jēzu. Ādamā visi mirst, Jēzū visi atdzīvos. Jēzus valdīs pār pasauli, kamēr nesaliks visus ienaidniekus zem Savām kājām.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 1, 39-56)

Daudzus gadsimtus Dievs caur likumu un praviešiem gatavoja Savu tautu centrālam vēstures notikumam. Un lūk, galvenais šis audzināšanas auglis izrādījās parasta Jaunava no Galilejas, kura spēja atbildēt Eņģelim šos vissvarīgākos vārdus šajā pasaulē. Viņa, Jaunava, kura nesa savā miesā Visaugstākā Dēlu, māca mūs būt par Viņa Valstības dalībniekiem. Viņas lūgšana tāpat var daudz iemācīt mūs – piemēram, tam, kā saistīt sevī pilno pazemību un paklausību Dievam ar priecīgiem gavilēm par Viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es vēlos Tev pateikties par Tavu Māti. Viņa ir vēl viena Tava Dāvana, kuru Tu mums esi devis. Ar savu dzimšanu, kas piepildīja Dieva solījumu par Mesijas atnākšanu. Tu darīji arī savu Māti par mūsu glābšanas un pestīšanas līdzdalībnieci. Pelnīti Tev, Marija, piešķirti daudzi godpilni tituli, un pēc mūsu Kunga Jēzus Tev ir vislielākā loma mūsu pestīšanas sagatavošanā. Tu esi Karaliene, kas valda debesu godībā, un tā tas ir tieši tāpēc, ka uz zemes Tu reiz biji Kunga pazemīgā Kalpone.

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet pazemīgi savā dzīvē un iemantosiet Debesu Valstību!

2018.gada 19. augusts

Parastā liturģiskā laika 20. svētdiena, Psaltērija XX nedēļa

Vadlīnija:Es slavēšu To Kungu vienmēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama!

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina pieņemt gudrību un visu, kas nāk no Debesīm.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, taisnīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva Vārds, apžēlojies par mums.

Kungs, gudrības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sak 9, 1-6)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par augstāko gudrību. Atceros Kristus vārdus: „Stāvu pie durvīm un klauvēju”. Gudrības pieņemšana, kā arī visa, kas nāk no augstumiem, - brīvprātīga lieta, neviens nevienu nepiespiež, bet ar gudrību ir labāk. Gudrība ir labāka pār zeltu, un tā nav tikai metafora: kas dzenas pēc zelta gudrības vietā, var palikt gan bez gudrības, gan bez zelta.

Psalms 34

II lasījums (Ef 5, 15-20)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels runā par uzmanību savās rīcībās, kas ir gudrības pazīme, un par garīgu dzīvi. Tās pamats ir vienkāršs: godība, pateicība, Dieva pielūgsme. Pateicība un godība par visu – tā recepte, kā iegūt Svēto Garu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 6, 51-58)

Šis fragments mums atklāj, ka tikšanās ar Jēzu ir noslēpums, kas ir noslēpts katra cilvēka sirdī. Jēzus mums stāsta, kā tas notiek. „Neviens nevar nākt pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas Mani sūtījis”. Tādā veidā, ne cilvēks meklē Dievu, bet Dievs meklē cilvēku. Mēs nācām pie Kristu, dzirdot Dieva balsi savā sirdī. Pat ja cilvēks vēl nepieņēma ticību, viņā sirdī, iespējams, jau sākas saskarsme ar Dievu. Kungs māca mūs, pat tad, kad mēs neko nezinām par to.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tu, pasaules, prieka un svētlaimes Dievs. Visas manas bailes un neziņas, Tu, laimes un prieka Dievs, zini. Un to, ka es esmu visnabagākais no visiem. Tu arī zini par to. Taču tas, kas man pieder, es Tev atdodu. (Pols Verlēns)

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūdzieties Svētajam garam, lai viņš ienāktu jūsu dzīvē un pilnīgi pārveidotu to! Lūdzieties un jūs to saņemsiet!

2018.gada 24.augusts, Apustulis svētais Bartolomejs, svētki

Vadlīnija:Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. (Ps 145, 10)

Ievads:Šodien mēs svinam apustuļa svētā Bartolomeja svētkus. Svētais Bartolomejs ir viens no Kristus izraudzītajiem apustuļiem. Viņš apliecināja savu ticību mocekļa nāvē — Bartolomeja mocītāji viņam dzīvam novilka ādu. Apustuļa izmocītajai miesai miera vieta ir dota Romā, kur ir uzcelta baznīca viņa godam. Šīsdienas liturģija mūs aicina godināt Dievu un sludināt Viņa godību citām tautām.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, apliecinātāju gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs, Gudrības un saprāta Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Atkl 21, 9b-14)

Pirmajā lasījumā apustulis Jānis stāsta mums par svēto Jeruzalemi, izcilu pilsētu. Tai ir Dieva godība. Tai ir liela un augsta siena, ar divpadsmit vārtiem un uz tiem 12 eņģeļu. Pilsētas sienai ir divpadsmit pamati, un uz tiem 12 apustuļu vārdi.

Psalms 145

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 45-51)

Šajā Evaņģēlija fragmentā mēs lasām par Jēzus un Nātānaēlu tikšanām, kā Jēzus pazina viņu vēl pirms satikšanām. Redzot Nātānaēlu, teica par viņu, ka viņš ir īsts jūds, kurā nav viltības. Tāpat ar mums, pirms mēs gribām satikties ar Kungu, Viņš jau par mums visu zina: gan domas, gan darbus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, lai arī kā mēs necenstos aptvert un izprast Tavu skaistumu, tas ir un paliek mums līdz galam neizpildāms uzdevums. Tāpēc, lūdzu, dāvā mums vienkārši žēlastību Tevi slavēt un pielūgt. Piepildi mūs ar prieku, kad raugāmies Tavā radīšanas brīnumā. Dāvā mūsu sirdīm un acīm gara gaismu, lai mēs sirds dziļumos varētu sajust Tavas godības skaistumu.

Mises noslēgums un vadlīnija

Ejiet un sludiniet savās ģimenēs, ka Dieva Valstība ir tuvu un jābūt gataviem to sagaidīt.

2018.gada 26.augusts

Parastā liturģiskā laika 21.svētdiena, Psaltērija XXI nedēļa

Vadlīnija:Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj! (Ps 34, 19-20)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina katru dienu sarunāties ar Dievu, jo Kungs palīdz tiem, kas ir tuvu Viņam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, pasaules Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva Svētais, apžēlojies par mums.

Kungs, dzīves gaisma, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Ķēn 4, 42-44)

Pēdējo reiz savācot tautu kopā, Jozuas ne tikai secina par ilgo ceļu uz apsolīto zemi, ne tikai atgādina par tās zemes iekārošanas etapiem. Jozuas pirms nāves aicina tautu izvēlēties: vai kalpot Kungam, vai citiem dieviem. Ļoti bieži Bībele mums rāda izvēles momentus, kad tautai bija jāizlemj, pa kādu ceļu tā ies, un tādā veidā noteica ne tikai savu likteni, bet arī cilvēces garīgo ceļu. Un šajā reizē, kad Jozuas noslēdz derību ar tautu par uzticību Dievam, izvēle vēlreiz tika apstiprināta. Priekšā vēl ilgs un neviegls ceļš, būs arī kritieni un krāpšanas, bet atmiņa jau par noslēgto derību nekur nepazudīs un atkal grēciniekus mudinās atgriezties pie Kunga.

Psalms 34

II lasījums (Ef 5, 21-32)

Apustulis Pāvels aicina sievas pakļauties saviem vīriem, bet vīrus aicina mīlēt savas sievas, lai viņi būtu gatavi atdot savu dzīvi par viņām. Tāpat kā Kristus atdeva Sevi uz nāvi, lai glābtu cilvēkus. Šajā fragmentā Pāvels izklāsta mācību par kristiešu laulībām kā Kristus vienoti cieša savienība ar Baznīcu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (6, 60-69)

Katram no mums dažreiz gadās momenti, kad „iekšējā balss” saka: „Es esmu noguris, es nevaru lūgties. Man ir daudz problēmu, man nav laika aiziet uz baznīcu. Es noguru, es nevaru šodien lasīt Bībeli…” Mēs domājam, kad atpūtīsimies - tad būs laiks sarunāties ar Dievu. Patiesībā viss ir otrādi. „Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka”, tā šodien Kungs saka mums. No tā, ka es nelūdzos, man nebūs vieglāk dzīvot. Bet ja grūtajā dzīves situācijā jāsāk lūgties Kungam, Viņš ienāks manā situācijā un dāvās Savu dzīvi, Savu gaismu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzus, Tu ar savu nāvi atjaunoji manu dzīvi – pielūdzu Tevi. Tevi es godāju, kas tika sists krustā. Tevi pielūdzu, kas tika atdzīvināts ar Garu. Lai es mirstu grēkam un ļaunumam, bet piedzimtu dzīvei Svētajā Garā. Lai Svētais Gars ienāk mani, lai atjauno visu labo. Lai ienāk mani mīlestības Gars! Lai nostiprināsies mani Svēta Gara brīvība!

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien vakarā pastāstiet Dievam par savu pavadīto dienu, ko izdarījāt labu un ko slikto! Ja jums dzīvē ir kāda problēma, paprasiet Dievam padomu un palīdzību!