2018. gada 2. decembrī

Adventa 1.svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija:Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības. (Ps 25, 10)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina gatavoties sagaidīt mūsu Pestītāja, nožēlojot grēkus un izrādot mīlestību viens otram.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir laipnīgs un taisns, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mīlestības paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir piedošanas avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 33, 14-16)

Pirmajā lasījumā Kungs savai tautai apsola atpestīšanu, ka drīz atnāks dienas, kad Viņš izpildīs Savu solījumu. Ir svarīgi atcerēties, ka Dievs neatsāj mūs grūtajā laikā un izmisuma brīžos, un ur daudz cilvēku pasaulē, kuri pārdzīvo tādus momentus. Un šīs pravietojums ir cerība visiem cilvēkiem.

Psalms 25 (24)

II lasījums (1 Tes 3, 12–4, 2)

Otrajā lasījumā apustulis lūdz Kungu visus piepildināt ar mīlestību ne tikai viens pret otru, bet vispār mīlēt visu un visus.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (21, 25-28.34-36)

Neviens no mums nezina, kad Kristus atnāks otrreiz uz šo zemi. Bet daudzi piedzīvoja tādus brīžus, kad tumsa savelkas, un nepalika neviena gaismas spraugas. Tieši šajā laikā Kungs apmeklē mūs un atklāj Savu varenību. Tāpēc, satiekot pārbaudījumu, mūs ne tikai jācieš un jāpārdzīvo, bet arī jāsaredz Dievu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kas ir cilvēka mīlestība pret Dievu? Tā ir nožēla par Mīlestības nodevību!
Tās ir neizskaidrojami visaptverošās vēlēšanas būt kopā ar Tevi!
Tās ir dvēseles asaras, kas tek, un tu tos nepamani! Tas ir tad, kad sirdī tikai Tu!
Tas ir tad, kad prāts katru sekundi atceras Tevi, domā par Tevi, runā ar Tevi!
Tas ir tad, kad nav neviena tuvākā un dārgākā par Tevi, Kungs, mana Mīlestība!

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūdzies 3 reizes Tēvs Mūsu un Esi Sveicināta par cilvēkiem, kuri ir vientuļi un pamesti!

2018. gada 8. decembris, Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana, svētki

Vadlīnija:Kungs, es tavā priekšā spēlēšu cītaru un dziedāšu par taviem brīnumiem.

Ievads:Šodienas mēs svinēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkus. Lūgsim Mariju, lai viņa iemāca mūs būt paļāvīgiem un vienmēr atbildēt uz Dieva aicinājumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas redzi mūsu sirdis, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu Mesija, apžēlojies par mums.

Kungs, kas nāk tiesāt zemi, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Moz 3, 9-15.20)

Šī situācija, ko mēs šodien lasām Bībelē, ļoti līdzīga mūsu dzīvei. Pārkāpjot Dieva Gribu, Ādams un Ieva slēpjas – tāpat arī mēs darām. Uz tiešo jautājumu, vai viņš ēda augļus, Ādams nesaka: „Jā.” Viņš saka: „Sieva, ko Tu man devi, pierunāja mani, nu es arī apēdu.” Protams, es neesmu vainīgs, Tu Pats man iedevi tādu sievu, Tu esi vainīgs, nu vēl viņa ir vainīga, bet es esmu cietušais. Ieva uz tiešo jautājumu atbild: ”Mani čūska pievīla, es arī neesmu vainīga.” Vienmēr vainīgs ir kaut kas cits. Tā negribas būt atbildīgam par savu rīcību... Bet cilvēkus var muļķot, var arī sevi, bet Dievu nē. Viņš redz sirdis. Tāpēc uz sevi jāskatās objektīvi, nemuļķot ne sevi, ne citus.

Psalms 98 (97)

II lasījums (Ef 1,3-6. 11-12)

Svētais Pāvils mums šodien stāsta par Mesiju un Dieva tautu, ka Dievs par viņiem domāja jau pirms pasaules radīšanas. Ka mēs, pateicoties Kristum, esam kļuvuši par Debesu Valstības mantiniekiem.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (1, 26-38)

Cik daudz mums nozīmē šī Marijas saruna ar eņģeli Gabriēlu! Tikai dažas piezīmes, bet no tiem atkarīga mūsu dzīve, tiek izlemta pasaules liktenis. Šīs sarunas pamatā – pilnīga paļāvība. Dieva paļāvība pret mums, vispār pret cilvēci un personīgi Marijai. Cilvēces glābšana – viena cilvēka rokās. Visspēcīgais Dievs, kas izveda Izraēļa tautu no Ēģiptes, deva barību tautai tuksnesī, sodīja pilsētas, nodod Sevi trauslai, jaunai meitenei rokās. Un viņa teica eņģelim vissvarīgāko vārdu „jā”. Viņa, Jaunava, kura savā miesā nesa Dieva Dēlu, māca mūs būt par Viņa Valstības dalībniekiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Esi sveicināta, Marija, Svētā Dieva Māte!
Esi sveicināta, visdargākais radīšanas dārgums.
Esi sveicināta, gaisma, kas nekad nedzist!
Esi sveicināta, nevainības kronis!
Esi sveicināta, mājoklis, nesatricināmais Templis, Tā pils,
Kuru nevar uzņemt nekāda starpa!
Esi sveicināta, Vissvētāka!
Tu ieņemi neaptveramo savā nevainīgajā miesā!
Esi sveicināta, jo no Tevis iznāca Tas, Kas uzvarēja nāvi un atpestīja mūsu grēkus! No Tevis radās gaisma, kura apgaismo mūs tumsā un ēnu valstībā. Esi sveicināta, jo pateicoties Tev, Trīsvienīgais Dievs tiek godāts un ceļas godā pa visu Zemi. Kas var pienācīgi cildināt Tevi, Viscienījamā? Tevi: Māte un Jaunava!
Svētais Kirils no Aleksandrijas

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un centīsimies katru dienu atbildēt uz Dieva aicinājumu!

2018. gada 9. decembris

Adventa 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija:Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus: viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus. (Ps 126, 5-6)

Ievads:Šīsdienas liturģijas mūs aicina atbrīvoties no visiem zemes traucēkļiem, piepildīties ar debesu gudrību un kļūt par Kristus sekotājiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir darījis lielas lietas, apžēlojies par mums.

Kristu, kas upurējies cilvēces dēļ, apžēlojies par mums.

Kungs, kas pārveido mūsu sirdis, apžēlojies par mums.

I lasījums (Bar 5, 1-9)

Raudāšanas un niknuma tērps ir mūsu sasniegumi un mūsu attieksme pret dzīvi. Kungs sagatavoja mums patvērumu, kur nav asaru un ļaunuma, un tur mums jānokļūst. Tāpēc mēs esam aicināti tiekties pēc goda greznuma no Dieva.

Psalms 126 (125)

II lasījums (Flp 1, 4-6.8-11)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels pateicas Dievam par tiem cilvēkiem, kuros Viņš „sāka labu darbu”; par to, ka viņi eksistē, par to, ka viņi piedalās misionāru kalpojumā. Apustulis raksta tiem, ka vienmēr ar prieku lūdzas par viņiem. Tā ir patiesa laime, kad var priecīgi un ar pateicību lūgties par cilvēkiem. Tas ir paraugs mums. Mums brāļos jāatbalsta Kristus mīlestību un vienmēr jāatceras viens par otru.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (3, 1-6)

Šajā fragmentā Jānis Kristītājs aicina visus – ticīgos un neticīgos – pārveidot savu dzīvi, lai pilnīgi izmainītos. Viņa uzdevums sagatavot tautu Mesijas atnākšanai, t.i., Valstības pieņemšanai. Lai to sasniegtu, jābūt pilnīgai uzticībai Dievam un gatavībai atdot sevi Viņa rokās.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, Tu atklājies mums Savā Vienpiedzimušajā Dēlā – Viņā Tu parādi mums Savu Mīlestību, kura mūsu dēļ ir gatava uz visu. Izdari mūs par cienīgiem sagaidīt Kristus atnākšanu. Dari mūs par pazemīgiem, lai mēs varētu pieņemt Tavu mīlestību, un par drosmīgiem, lai tai atbildētu. Māci mūs būt par gaismu un sāli, neļauj mums maldīties šajos daudzajos ceļos, ko piedāvā pasaule. Vienīgi Tu, Tēvs, zini patieso ceļu, kas tiek nozīmēta Taviem bērniem, lai sasniegtu pestīšanu. Atklāj mums šo ceļu un dāvā spēku cienīgi iet pa šo ceļu līdz beigām. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Izrādiet šodien savu mīlestību savā ģimenē vai starp draugiem!

2018. gada 16. decembris

Adventa 3.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija:Pateicieties Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! (Jes 12, 4)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina no visas sirds pateikties Kungam par visiem labumiem, ko Viņš dāvāja mums, un arī aicina nebaidīties izteikt savus lūgumus Dievam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir mana pestīšana, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir mana dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir mans stiprums un mana slavas dziesma, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sof 3, 14-18a)

“Jo Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs.” Lūk, ir atbilde uz jautājumu, par ko jāpriecājas. Var būt tagad negribas būt priecīgam, var būt šodien sirdī it tumsa un tukšums. Bet lai kas notiktu – Kungs ir ar tevi, un ir spēcīgs, lai tevi glābtu. Pat ja Viņš palaiž šo tumsību – tas nenozīmē, ka Viņa blakus nav. Viņš vienmēr blakus mums, vai mēs to atceramies vai nē, jūtam vai nejūtam. Viņš ir neizsmeļama prieka avots.

Dziedājums Is 12

II lasījums (Flp 4, 4-7)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mūs vienmēr aicina Dieva priekšā atvērt savus lūgumus un arī par visu būt Viņam pateicīgiem. Šajos lūgumos izpaužas mūsu stiprums ticībā. Vēl šodien viņš mūs aicina pievērsties Dieva pasaulei, tā ir emocionāli dziļa un mierīga.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (3, 10-18)

Jānis savas mācības pamatā liek estētisko tautas atdzimšanu. Viņš nepieprasa tautai aizbēgt no šī pasaules, bet aicina sekot Dieva gribai, turpinot izpildīt savas dzīves pienākumus. Glābties var katrs, neskatoties uz amatu, galvenais izpildīt Dieva baušļus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tu – mans dzīvais un patiesais Dievs, mans svētais Tēvs, mans dāsnais Kungs, mans labais gans, mans vienīgais mācītājs, mans brīnišķais iemīļotājs, mans dzīvības maize, mans priesteris mūžīgi, mana patiesa gaisma, mans svētuma saldums, mans taisnais ceļš, mana mūžīga pestīšana, mana stipra cerība, mana mūžīga dzīve, mans nemirstīgs prieks, man pilnīga mīlestība! Tevi centīgi un pazemīgi lūdzu, lai es ar Tevi staigātu, pie Tevis atnāktu un Tevī nomierinātos, jo Tu – ceļš, patiesība un dzīve, bez Tevis neviens nenāk pie Tēva: es vēlos Tevi, saldākais un brīnišķīgais Kungs.

Mises noslēgums un vadlīnija

Izsaki savu pateicību Dievam, papildinot šo frāzi – Es Tev pateicos, Kungs, par ….

2018. gada 23. decembris

Adventa 4.svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija:Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali! Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav neviena! (Jes 45, 22)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina izpildīt Dieva gribu un kļūt par Viņas valstības dalībnieku.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, vienīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Visaugstākā Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, miera avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Mih 5, 1-4a)

Pirmajā lasījumā pravietis Miha sludina tautai par Mesiju, ka Viņš kļūs par Izraēla Valdnieku un atnesīs šajā pasaulē mieru un atpestīšanu.

Psalms 80 (79)

II lasījums (Ebr 10, 5-10)

Otrajā lasījumā Pāvels mums atgādina, ka jāizpilda Debesu Tēva gribu. Tam ir vajadzīga dzīva saskarsme ar Viņu lūgšanā un Viņa Vārda lasīšanā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (1, 39-45)

Daudzus gadsimtus Kungs caur Savu likumu un praviešus gatavoja tautu galvenajam vēstures notikumam. Par šo audzināšanas galveno augli kļuva vienkārša Galilejas Jaunava, kura teica Eņģelim vissvarīgākos vārdus pasaule. Viņa, Jaunava, kura savā miesā nesāja Visaugstākā Dēlu, māca arī mūs kļūt par Viņa Valstības dalībnieku. Viņa lūgšana arī mūs māca – kā saskaņot sevī pilno pazemību un paklausību Dievam kopā ar priecīgo Viņa līksmošanu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tev, Kungs, pieder laiks. Tev – Tava atnākšana. Tev – katra mana stunda, un tā, kad ieraudzīšu Tevi starp Debesu Baznīcas līksmojošiem. Atnāc, Jēzu, un dari mani tīru no visa, kas nav Tavs. Paņem manas skumjas, lai tos nomaina prieks par Debess Bērniņa piedzimšanu šajā pasaulē, par Debess cerības ieiešanu katrā zemes dienā, manā dzīvē. Tava piedzimšana izmainīja visu – lai tā paņem manas šaubas un neticību un dāvā drošsirdību nodoties dzīvei mīlestībā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūdzot Dievu, esiet pazemīgiem savos nodomos, pilnīgi pakļaujieties Kunga gribai!

2018. gada 25. decembris, Ziemassvētki – Kristus piedzimšana, lieli svētki

Vadlīnija:Kristus dzimšanas svētkus, svinēsim ar atvērtām sirdīm un ieklausīsimies, ko mums Dievs vēlas pateikt par sava Dēla atnākšanu šajā pasaulē.

Ievads:Svētki ir doti, lai mēs varētu priecāties par tiem, kuru dēļ mums ir šie svētki, šajā gadījumā Jēzus Kristus dzimšanas diena un Jēzus priecāsies sagādīt ikvienu atvētu varbūt netīk atvērtu sirdi, jo Jēzus zina, kas tavā sirsniņā notiek un viņš ir tas, kurš gaida, bet Tev tikai jāatbild, lai Kristus piedzimšanas svētki pavadītu ikvienu tavu dzīves dienu. Šis dienas liturģija mūs aicina iepazīt Jēzu, jo Viņš ir redzamā persona, lai iepazītu Dievu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mīlestības avots, apžēlojies par mums.

Kristu, Mīlestības sargātājs, apžēlojies par mums.

Kungs, Gudrības patiesums, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 52, 7-10)

Lai cilvēka sirds gavilētu tai ir jācieš, bet jācieš Kristus gaismā tas padara visu izturamu un pārvaramu

Psalms 98 (97)

II lasījums (Ebr 1, 1-6)

Jēzus ir tas caur ko Dievs ir runājis mūsu senčiem un mums. Pirmdzimto pielūgs visa pasaule Jēzus ir Dieva Dēls, kuru pielūdz gan eņģeļi, kad cilvēki.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (1, 1-18)

Vārds ir stiprs, kas nāk no Dieva. Gaisma, kas apgaismo ikviena cilvēka sirdi. Šajā Evaņģēlija fragmentā tiek atklāts, ka Jēzus atklāja Dievu. Jēzus atklāj Dievu caur savām žēlastībām. Atvērta sirds un ieklausīšanās palīdzēs izprast šīs dienas Evaņģēliju, lai dzīvotu vienotībā ar Dievu caur Jēzu Kristu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Viņi steidzas... un atrada. Gani paklausīja eņģeļus un atrada apsolītu zīmi. Lai es steidzīgi sekoju aiz ganiem un eņģeļiem, jo man jāatrod no jauna mīlestību pret cilvēkiem un nostiprināties ticībā pret Dievu.
Lai es steidzīgi kritīšu uz ceļiem Debesu Bērniņa priekšā. Lai aizkustinājumā mana sirds noliektos tā bērniņa priekšā, kas mīt katrā cilvēkā. Un ieraudzīšu Dievu katrā cilvēkā.
Kungs Jēzu, mans Dievs, kas piedzima par cilvēku, Tu bez kavēšanām vajadzīgs manā zemes dzīvē, un Tu mūžīgi vajadzīgs manai dzīvei mūžībā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Ja Taviem tuviniekiem vai draugiem ir dzimšanas dienas, parādi, ka Tev viņi kaut ko nozīmē neaprobežojies ar pliekanu sms, bet ja ir iespēja uzdāvini mazu nieciņu, kaut vai apskāvienu ar vienu konfekti, vai vienu ziedu.

2018. gada 27. decembris, SV. APUSTULIS UN EVANĢĒLISTS JĀNIS, svētki

Vadlīnija:Jūs, kas Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu! Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas. (Ps 97, 10-11)

Ievads:Apustulis Jānis tika paaicināts sekot Kristum, kad viņš ar savu brāli Jēkabu tēva Zebedeja laivā lāpīja tīklus. Abi tūdaļ visu pameta un sekoja Kungam. Apustulis Jānis bija liecinieks Kristus pārtapšanai Tabora kalnā, Viņa agonijai un krustā sišanai. Lieldienu rītā viņš bija pirmais no apustuļiem, kurā dzima ticība, ka Kristus ir augšāmcēlies. Krusta pakājē Kristus novēlēja apustuli Jāni savai Mātei, sacīdams: "Sieviete, lūk, tavs dēls," un Jānim Viņš sacīja: "Lūk, tava Māte," tādējādi simboliski veltot visu cilvēci Vissvētākās Jaunavas Marijas Mātes mīlestībai.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Spēks, apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu Ticības sargs, apžēlojies par mums.

Kungs, mūsu Paļāvības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Jņ 1, 1-4)

Pirmajā lasījumā svētais apustulis Jānis dāvā mums apustuliskā kalpojuma formulu: mēs rakstām jums par to, ko mēs dzirdējām, ko redzējām ar savām acīm, kam pieskārās mūsu rokas, par dzīvības Vārdu. Viņš saka mums: es pieskaros ar savām rokām Viņam, es jūtu Viņa roku siltumu. Ne Pēdējas Tiesas redzējumi, ne simboli, ne pravietojumi – tas nav galvenais, bet tas, ka es, cilvēks, ar savu roku pieskaros Cilvēkam un Dievam.

Psalms 97

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (20, 1A.2-8)

Šodien mēs lasām par Jāņa lielāko mīlestību pret Kristu. Šī mīlestība dāvā viņam cerību par Kristus Augšāmcelšanām, kaut viņš tāpat kā pārējie apustuļi nesaprata pravietojumus par nāvi un augšāmcelšanām. Un šī liela mīlestība dod viņam tādu ticību, ka viņam ir pietiekami, ieraugot autus, lai uzzinātu, ka Kungs ir augšāmcēlies.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

No augstuma paskaties, mans Dievs,
Man, nabadzīgam, atvēries.
Un ar mani aprunājies.
Parādi man, Tavu gaismu, Dievs,
Pavēr man Savas debesis,
Vai labāk pratu atvēr man,
Un ienāc manī.

Mises noslēgums un vadlīnija

Atveriet savas sirdis Kunga mīlestībai! Dievs visus mīl, arī tevi! Tikai atbildi uz šo mīlestību!

2018. gada 30. decembris, Svētā ģimene, lieli svētki

Vadlīnija:Svētīgs ikviens, kas Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas! Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas To Kungu. (Ps 128, 1-4)

Ievads:Šodien mēs svinam Svētas Ģimenes svētkus, tāpēc pārdomāsim gan to, ka pats Jēzus, Dieva Dēls, ir izvēlējies ģimeni ka ceļu ienākšanai šajā pasaule, gan to cik svarīga ģimene ir tieši tagad, tieši šeit, un tieši tur kur mēs esam, katrs sava ģimene.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu Dievs Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu Vissvētās Mīlestības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sir 3, 2-6, 12-14)

Pirmajā lasījumā mēs tīkam aicināti ar cieņu un uzticību izturēties pret Dievu un vecākiem. Uzticība Dievam pieprasa daudzos gadījumos pienākumu izpildīšanu pret vecākiem. Vecāku vara pār bērniem svētīta ar dievišķo likumu. Kas izrāda necieņu pret vecākiem, ir dabas likumu un dievišķo baušļu pārkāpējs, un tāpēc nes divreiz lielāko sodu. Kas ciena savus vecākus, pievelk uz sevi Kunga žēlastību un svētību.

Psalms 128

II lasījums (Kol 3, 12-21)

Otrajā lasījumā ģimenes tiek aicinātas dzīvot mierā un mīlestībā, un piedošanā. Svētā Ģimene mums parāda, ka tādā veidā var reāli dzīvot. Kaut kas teiks: „Protams, Marija un Jāzeps audzināja Jēzu, ideālu Cilvēku, bet mani bērni nav tādi.” Bet, tās ir papildgrūtības, dzīvot kā svētā ģimene, kad esi atbildīgs par Pestītāju. Vecākiem, parasti, grūti pieņemt faktu, ka viņu bērns iet savu ceļu, kuru izvēlās paši. Šajā gadījumā vecākiem bija jāpieņem Jēzu krusta ceļu un jāpalīdz Viņam šajā ceļā.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (2, 41-52)

Šodien mēs lasām par to dienu, kad Jēzus kopā ar saviem vecākiem apmeklēja Jeruzalēmi Pashā svētkos. Pēc svētkiem Marija un Jāzeps meklēja Jēzu trīs dienas un atrada templī. Tajās dienās Jēzus apzinājās, Kas Viņš ir, un šis atklājums neizdarīja Viņu par lepno. Tas nemudināja Viņu no augšas skatīties uz saviem pieticīgiem vecākiem: uz pazemīgu Mariju un centīgo Jāzepu. Jēzus aizgāja kopā ar viņiem uz Nācareti un bija tiem paklausīgs. Kā Dieva Dēls, Viņš bija Savu zemes vecāku nevainojams dēls. Patiesi dievbijīgs cilvēks nenicina savus zemes saites, bet tikai ar nevainojumu uzticību izpilda savus zemes pienākumus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs, Tu esi tēvišķības aizsākums debesīs un virs zemes. Tēvs, Tu, kas esi Mīlestība un Dzīvība, dari, lai katra ģimene virs zemes caur Tava Dēla, Jēzus Kristus, piedzimšanu no Jaunavas un caur Svēto Garu kļūtu par patiesu dzīvības un mīlestības mājokli katras nākamās paaudzes ģimenēm.
Lai Tava žēlastība vada laulāto domas un darbus viņu pašu ģimeņu un visu cilvēku labumam pasaulē. Lai bērniem un jauniešiem ģimene būtu stiprs atbalsts viņu cilvēciskajā attīstībā, tā ka viņi augtu patiesībā un mīlestībā.
Lai mīlestība, stiprināta ar Laulības sakramenta žēlastību, kļūst stiprāka par visām vājībām un krīzēm, kuras bieži skar mūsu ģimenes.
Visbeidzot, lūdzam Tevi caur Nācaretes Svētās ģimenes aizbildniecību, lai Baznīca visu zemes tautu vidū spētu auglīgi pildīt savu sūtību ģimenēs un caur ģimenēm. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība mūžu mūžos. Amen.
Sv. Jānis Pāvels II

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūgsimies par savām ģimenēm, lai tajās valdītu miers, mīlestība, pazemība un cieņa starp ģimenes locekļiem.